179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 56 - Διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση που η επιλογή των επιχειρήσεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η διαδικασία επιλογής του παρόχου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Να είναι απλή, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. (β) Να εξασφαλίζει την οικονομική και τεχνική δυνατότητα της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. (γ) Να επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο και για τους υπόλοιπους πελάτες. (δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους. (ε) Να εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων και να μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Χώρας. (στ) Να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των προτεινόμενων τιμολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούμενου ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.