179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 106 - Αρμοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 106Αρμοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ διαθέτει Εποπτικό Συμβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά με την έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης, τον καθορισμό του επιπέδου δανεισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους. Στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου δεν εμπίπτουν οι καθημερινές λειτουργίες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατάρτιση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 108.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκροτείται από πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως εξής: (α) τέσσερα (4) μέλη προτείνονται από τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, (β) δύο (2) μέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο, (γ) ένα (1) μέλος εκ του μόνιμου προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβάλει αντιρρήσεις για τα μέλη που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την παράγραφο 6 εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών: (α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, (β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης. Εντός της ίδιας προθεσμίας η ΡΑΕ δύναται να καλεί σε ακρόαση τα προτεινόμενα μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η για οποιονδήποτε λόγο παύση τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3 έως 9 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον στο ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός. Το άρθρο 105 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β΄ του παρόντος νόμου και η παράγραφος 9 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται έναντι όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόμιμη σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35α και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920 ισχύουν κατ’ ανάλογη εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, και ιδίως: (α) Λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου, το διορισμό των μελών του, καθώς και την εκλογή και τα καθήκοντα του Προέδρου του. (β) Κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του. (γ) Κάθε ζήτημα που αφορά τη λήψη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου, ζητήματα κύρους αυτών, καθώς και την κοινοποίησή τους στη ΡΑΕ ιδίως, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε ζητήματα του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1, καθώς και αποφάσεων περί διορισμού του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτείται η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που ορίζονται από τη ΔΕΗ ΑΕ. (δ) Το κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, στον οποίο καταγράφονται με λεπτομέρεια τα ζητήματα της παραγράφου αυτής. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου υιοθετείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.