179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 107 - Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 107Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 22, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης μόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι παράγραφοι 2 ως και 9 του άρθρου 105 εφαρμόζονται και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για: (α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης, (β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ, (γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του, (δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και (ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο ΕΣΜΗΕ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο Εποπτικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εάν η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, στη γενική συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει έχει εμποδίσει τη λήψη απόφασης με συνέπεια την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση των επενδύσεων οι οποίες βάσει του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ επρόκειτο να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης το αναφέρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 108.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε τμήμα της ή στους μετόχους της που διατηρούν τον Έλεγχο ή σε Συνδεδεμένη με αυτή Επιχείρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, προς τη ΡΑΕ και έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει την τροποποίηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα μέτρα. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ μέχρι και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα: (α) τους όρους πρόσβασης στο Σύστημα, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009, ειδικότερα όσον αφορά τα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές, (β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης, (γ) αγορές ή πωλήσεις ενέργειας απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήματος,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς τις διατάξεις του άρθρου 116.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στις εγκαταστάσεις του ΑΔΕΣΗΕ, χωρίς προηγούμενη αναγγελία, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕ, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Μετά από αίτηση της ΡΑΕ το Εποπτικό Συμβούλιο παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με απόφαση της ΡΑΕ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να παρέχονται οδηγίες και υποδείξεις για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.