179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 110Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της δραστηριότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Τέταρτου Μέρους και των άρθρων 111 και 112 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94, από την επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε (ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, (β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή σε Σύστημα Μεταφοράς και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και (γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή σε Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α΄ και β΄, περιλαμβάνουν ειδικότερα: (α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, (β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή (γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο ή περισσότερα κράτη − μέλη για τα εν λόγω συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ουδεμία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου V της Οδηγίας 2009/ 72/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α΄, β΄ και γ΄, είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλος φορέας, οργανισμός ή κρατικός λειτουργός του δημόσιου τομέα, τότε δύο διαφορετικοί φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν Έλεγχο αφ’ ενός στον διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αφ’ ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το προσωπικό του υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Χώρας ή άλλων κρατών − μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του δικαιώματος λήψης μερισμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται από τον ΑΔΜΗΕ να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 111Διορισμός τρίτου Ανεξάρτητου Διαχειριστή ΣυστήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ ιδίως στο άρθρο 13 αυτής. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ διατηρεί την κυριότητα του ΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει με την ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο υποψήφιος διαχειριστής να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 110, (β) ο υποψήφιος διαχειριστής να διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 94, (γ) ο υποψήφιος διαχειριστής να συμμορφωθεί προς το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος υπό την εποπτεία της ΡΑΕ, (δ) η ΑΔΜΗΕ ΑΕ με την ιδιότητά της ως κυρίας του ΕΣΜΗΕ να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5. Για το σκοπό αυτόν, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεώνεται να παρέχει στη ΡΑΕ τα σχέδια συμφωνιών με τον υποψήφιο διαχειριστή και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και (ε) ο υποψήφιος διαχειριστής να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εφόσον ο υποψήφιος διαχειριστής πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 1 και του άρθρου 114, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης, είτε του άρθρου 113 και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 είτε του άρθρου 114.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης τελών πρόσβασης, επιβαρύνσεων συμφόρησης και πληρωμών στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του ΕΣΜΗΕ να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με προγραμματισμό των αναγκαίων επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ μεταφοράς, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αδειοδότησης, την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου. Ο κύριος του ΕΣΜΗΕ δεν είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: (α) Συνεργάζεται με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος και συνδράμει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, παρέχοντας ιδίως κάθε σχετική πληροφορία. (β) Χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος και εγκρίνει η ΡΑΕ ή συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος. Η μορφή χρηματοδότησης των ως άνω έργων εγκρίνεται από τη ΡΑΕ μετά από διαβούλευση με τον κύριο και τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29. (γ) Παρέχει τα εχέγγυα για την κάλυψη των ευθυνών που ανακύπτουν από τη χρήση των πάγιων στοιχείων του Συστήματος, με εξαίρεση τις ευθύνες που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων από μέρους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, και (δ) παρέχει τα εχέγγυα για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επεκτάσεων του Συστήματος, με εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το στοιχείο β΄, συμφώνησε να χρηματοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κυρίου του ΕΣΜΗΕ και λαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμμόρφωση του κυρίου προς τις υποχρεώσεις αυτές.

Άρθρο 112Ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111, ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον αποτελεί μέρος Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης, οφείλει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς της παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: (α) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2 ως και 9 του άρθρου 105, και (β) ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποκλείεται η μεροληπτική συμπεριφορά και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ΡΑΕ με αποφάσεις της εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς με την παράγραφο 2.

Άρθρο 113Πιστοποίηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή της προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσμίες του Κανονισμού (ΕΚ) 714 /2009. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο έγγραφο και στοιχεία και καταχωρείται στο μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης. Η ΡΑΕ, εντός ταχθείσας προθεσμίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση των όρων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων προς το σκοπό συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ εντός ρητώς ταχθείσας προθεσμίας. Κατόπιν τεκμηριωμένης γνωστοποίησης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που επανειλημμένως η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της σύμφωνα με την παράγραφο 2, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΡΑΕ τεκμαίρεται ως θετική, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Η έγκριση της ΡΑΕ κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ΡΑΕ εκδίδει την τελική απόφαση για την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή εντός δύο (2) μηνών από τη σιωπηρή αποδοχή της Επιτροπής. Η απόφαση της ΡΑΕ και η τυχόν γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, εφόσον πιστοποιηθεί, γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή, εταιρική μεταβολή ή οποιοδήποτε γεγονός που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση των όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε η πιστοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη διαρκή συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προς τα οριζόμενα στο άρθρο 101, και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και επιχειρήσεις που ασκούν κάποια από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε τη διαδικασία ελέγχου της εκπλήρωσης των κριτηρίων της πιστοποίησης και ιδίως: (α) ύστερα από γνωστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο 7, (β) με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή στον έλεγχο ή τρόπο λήψης αποφάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ενδέχεται να καταλήξει ή έχει συντελεσθεί παράβαση του άρθρου 101, ή (γ) ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η ΡΑΕ τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήματος.

Άρθρο 114Πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην περίπτωση που ενδέχεται να ελέγχεται από πρόσωπα τρίτης χώρας (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση που συνεπεία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ενδέχεται να τεθεί ή έχει ήδη τεθεί υπό τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του ελέγχου του ΕΣΜΗΕ ή του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση της παραγράφου 1, η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά με την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η ΡΑΕ απορρίπτει την πιστοποίηση, εάν αποδειχθεί: (α) ότι η απόκτηση ελέγχου συνεπάγεται παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, και (β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ένωσης. Κατά την εξέταση του θέματος αυτού, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη: (αα) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ένωσης έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών που έχουν συναφθεί με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, με την Ένωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, στις οποίες διαλαμβάνονται ζητήματα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, (ββ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάμει συμφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία, και (γγ) άλλα συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΡΑΕ κοινοποιεί αμελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ΡΑΕ, πριν εκδώσει την απόφασή της σχετικά με την πιστοποίηση, αιτείται τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με: (α) τη συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ κατόπιν της αλλαγής του ελέγχου της, και (β) το ενδεχόμενο η χορήγηση της πιστοποίησης να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ΡΑΕ λαμβάνει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά την πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΡΑΕ μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή άλλου κράτους – μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η τελική απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν η τελική απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει από τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ μαζί με την απόφαση και το αιτιολογικό της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πιστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του ελέγχου διαπιστώσει ότι διακυβεύεται η προστασία των έννομων συμφερόντων δημόσιας ασφάλειας της Ελλάδας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 115Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων και τις υποχρεώσεις ιδιοκτησιακού διαχωρισμού (Άρθρο 17 Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου νέων διασυνδέσεων με συστήματα μεταφοράς άλλων χωρών, από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, ιδίως μέσω υποβρυχίων καλωδίων, υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής, λόγω επέκτασης υφιστάμενων διασυνδέσεων με συστήματα μεταφοράς ή με την αίτηση αύξησης της δυναμικότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση της ΡΑΕ, για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Άρθρο 116Διαφάνεια και τήρηση εμπιστευτικότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιεύουν έγκαιρα στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά και λειτουργία αυτής. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και του Λειτουργού της Αγοράς, οι οποίες είναι δημοσιοποιήσιμες, κοινοποιούνται προς τρίτους χωρίς διακρίσεις. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της Αγοράς διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν, ιδίως, τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές τους, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν αθέμιτα εμπορικά πλεονεκτήματα σε τρίτους. Δεν θεωρούνται ως εμπιστευτικού χαρακτήρα οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί νομίμως, γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος και τους χρήστες ή τρίτους, καθώς και πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, για τη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών απαγορεύεται ιδίως: (α) κάθε κοινοποίηση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην καθετοποιημένη επιχείρηση, (β) η χρήση κοινών υπηρεσιών με την καθετοποιημένη επιχείρηση που είναι δυνατόν να επιφέρει παραβίαση του εμπορικού απορρήτου, όπως ιδίως κοινής νομικής υπηρεσίας, κοινών φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και κοινών ορκωτών ελεγκτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 111 και 112, τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 3 υπέχει και ο κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση του Διαχειριστή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, τυποποιούνται οι όροι και η διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος Μεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό η τήρηση της διαφάνειας, της εχεμύθειας και της έγκυρης πληροφόρησης.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.