179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ − ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΘΡΑ 165−175)
Άρθρο 173
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 173

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας − Υποθαλάσσια έργα – Χρήση λιμένα 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, στην εταιρεία TRANS− BALKAN PIPELINE BV του δικαιώματος χρήσης αιγια− λού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θάλασσας για την εγκατάσταση του αγωγού και τη λειτουργία του, καθώς και για την εκτέ− λεση κάθε είδους έργου και εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν, όπως η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών, αγωγών φόρτωσης, πλωτών εγκαταστάσεων και η πόντιση τεχνητών υφάλων (καλωδίων, ναυδετών, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνη− τών υφάλων). Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη μετά από αίτηση της εταιρείας προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από την τεχνική μελέτη του έργου. Η απόφαση παραχώρησης, με την οποία κα− θορίζεται και εύλογη αποζημίωση έναντι του ανωτέρω δικαιώματος χρήσης, εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Μετά από αίτηση της εταιρείας TRANS−BALKAN PIPELINE BV, ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, με απόφαση της διοί− κησής του μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ− τιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, παραχωρεί έναντι εύλογου ανταλλάγ− ματος και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Συμφω− νία Διέλευσης μεταξύ της εταιρείας TRANS−BALKAN PIPELINE BV και της Ελληνικής Δημοκρατίας τη χρήση χώρων, καθώς και την κατασκευή αναγκαίων έργων (λιμενικών εγκαταστάσεων και κτιριακών έργων) που βρίσκονται μέσα στην εγκεκριμένη ζώνη λιμένα Αλε− ξανδρούπολης και είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και συντήρησης του Αγωγού. Οι όροι χρήσης, το αντάλλαγμα της παραχώρησης και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.