179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 178−190)
Άρθρο 181
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 181

Μεταλλευτικές – Λατομικές εργασίες εντός δασών – δασικών εκτάσεων 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α΄289) αντικαθίσταται ως εξής: «Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων δια της εξόρυξης, διαλογής, επεξεργασίας (μηχανικής, εμπλου− τισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων) και αποκομιδής μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών και προϊόντων επεξεργασίας τους, διάνοιξη οδών προσπέλασης, ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης αυτών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων επιτρέπονται ελευ− θέρως, εφόσον χορηγήθηκε η κατά την προηγούμενη παράγραφο έγκριση έρευνας.» 2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) προστίθενται τα εξής εδάφια: «Εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στη ζώνη οριστικής παραχώρησης μεταλλευτικού χώ− ρου, όπου ασκείται νόμιμη μεταλλουργική δραστηριότη− τα, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να επιτρέπεται η απόθεση των καταλοίπων της μεταλλoυργικής δραστη− ριότητας εν όλω ή εν μέρει σε χώρους που έχει προη− γηθεί και ολοκληρωθεί η εξόρυξη του μεταλλεύματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην έγκριση επέμβασης και στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση ακαταλληλότη− τας ή ανεπάρκειας των χώρων αυτών είναι δυνατή η απόθεση των καταλοίπων σε άλλα τμήματα της παρα− χωρηθείσας έκτασης κατόπιν αιτιολογημένης σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ακριβής θέση, ο τρόπος και η διαδικασία της απόθεσης, καθώς και τα μέτρα αποκατάστασης και αναδάσωσης του χρησιμο− ποιούμενου στην περίπτωση αυτή χώρου καθορίζονται με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία και σε λατομεία για τα οποία δόθηκε στο παρελθόν παράταση λειτουρ− γίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 ή του άρθρου 7 του ν. 2837/2000 και για τα οποία είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης επιτρέπεται η απόθεση, επεξεργα− σία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 της με αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 (Β΄ 1312) απόφασης των Υπουρ− γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτά− σεων αυτών και κατά τους όρους της οικείας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρι− σης έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απομακρύνονται με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης.»

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.