179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 178−190)
Άρθρο 182
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 182

Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών 1. Παρατείνεται για πέντε ακόμη έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η προθεσμία καθορισμού των λατομικών περιοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, καθώς και η προθε− σμία καθορισμού των θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2702/1999. 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούμε− νη παράγραφο, είναι οκταμελής, συγκροτείται με από− φαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και αποτελείται από έναν υπάλληλο: 1) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− ματικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων, 2) της Διευθύνσεως Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 3) της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της οικείας Περι− φερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού, 4) έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δή− μων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού, 5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδιο για θέματα αρχαιοτήτων, 6) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικό− τητας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωρο− τάκτη, 7) έναν υπάλληλο του ΙΓΜΕ ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και 8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Τ.Ε.Δ.Κ. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμέ− νης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περι− βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περί− πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής κα− θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, δύνα− ται δε να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι− κής Αλλαγής, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 3. Όπου στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικα− ταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, αναφέρεται νομάρχης νοείται Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, όπου αναφέρεται νομαρχιακό συμβούλιο νοείται το πε− ριφερειακό συμβούλιο και όπου αναφέρεται Υπουργός Ανάπτυξης νοείται Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.