209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 13 - Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13Συμβούλιο Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Α- δειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο οποίο συμμετέ- χουν οι εξής: α. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος. β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ- θυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Δι- εύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ- γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυν- σης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυν- σης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ει- δικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ε- νέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανά- πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκ- πρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλη. γ. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτή- ματος του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρ- μόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δη- μόσιας διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΚΕ- ΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και με την κλήση ενώπιόν του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο- τήτων του άρθρου 9 του παρόντος. Ο Υπουργός Πολιτι- σμού και Τουρισμού διατηρεί δικαίωμα άσκησης αρνησι- κυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις κείμενες διατά- ξεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του. δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, με τους αναπληρω- τές τους, ορίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων υ- πουργών εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σχε- τική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυ- τή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υ- πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων. ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΚΕΣΠΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοί- κησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειο- δότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν: α. ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης ως Πρόεδρος, β. κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1β οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Διευθύνσεων και ελλείψει τέτοιων εκπρό- σωποι των αντίστοιχων Υπουργείων που ορίζονται με α- πόφαση των Γενικών τους Γραμματέων, γ. οι προϊστάμενοι των καθ’ ύλη αρμόδιων Διευθύνσε- ων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία προς τα αντικείμενα των στην παρ.1 υποπαράγραφος β΄ Υπουργείων, όπως ειδικότερα θα ορισθούν με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- τητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων, ως μέλη, δ. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφος γ΄, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έρ- γα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, ε. Οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό Διευθυ- ντή τους. Αναλόγως με την περίπτωση 1δ οι εκπρόσωποι των Δι- ευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορί- ζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους. Το ΠΕΣΠΑ συ- γκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμ- ματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρ. 1 υπο- παράγραφος ε΄ κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1ε ανω- τέρω.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ