209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 14 - Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 14Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής συνιστάται Διεύθυνση Περιβαλλοντι- κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύ- θυνση Περιβάλλοντος για τα έργα ή τις δραστηριότητες, τα σχέδια ή τα προγράμματα αρμοδιότητάς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, α- ξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκρι- ση περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποκατηγορία A1, καθώς και στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επε- ξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελε- τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προ- γράμματα που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εποπτεία αναφέ- ρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νο- μοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Στην αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ ανήκουν επίσης: α) Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτή- των, των φορέων σχεδίων και προγραμμάτων που υπό- κεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης και των Περιφερειών, στην εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. β) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτή- των σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1. γ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προε- λέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β΄ 1225), όπως εκάστοτε ισχύ- ει. δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπι- ση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκα- ταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υ- ποχρεώσεων της χώρας, που σχετίζονται με θέματα δια- δικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. στ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξου- σιοδοτικές πράξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες και το προσωπικό κάθε άλλης υπη- ρεσίας (Διεύθυνσης, Τμήματος ή Γραφείου) του Υπουρ- γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, που σχετίζονται με κάποιες από τις προαναφερόμε- νες αρμοδιότητες της ΔΙΠΑ, μεταφέρονται σε αυτήν με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγρά- φου 5 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στη ΔΙΠΑ συνιστώνται τα εξής τμήματα: Τμήμα Α: Έργα οδοποιίας, λιμενικών και ειδικών έρ- γων, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Τμήμα Β: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και σχέδια και προ- γράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Στις αρμοδιότη- τες του τμήματος εμπίπτουν και οι απαιτήσεις και υπο- χρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήμα- τα μεγάλης έκτασης, κατά τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄ 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Τμήμα Γ: Υδραυλικά έργα και συστήματα περιβαλλο- ντικών υποδομών, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Τμήμα Δ: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες πολε- οδομίας, κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατο- καλλιέργειες, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμο- διότητας του τμήματος. Τμήμα Ε: Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κα- θώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμή- ματος. Τμήμα ΣΤ: Υποστήριξη των Τμημάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε σε ειδικά θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ιδίως ως προς τη Φύση, τα Ύδατα, την Ατμόσφαιρα, το Θόρυβο, τα Στερεά Απόβλητα, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, καθώς και υποστήριξη προς τις Αποκεντρωμένες Διοική- σεις και τις Περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύεται το οργανόγραμμα και καθορίζεται η στελέχωση, το ανα- γκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υ- ποδομή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντι- κής Αδειοδότησης. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να επα- νακαθορίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι πόροι της ΔΙΠΑ προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κοινο- τικούς πόρους και επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Για τη λειτουργία της ΔΙΠΑ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατά- ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138).

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ