209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 19 - Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 19Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β΄ 327). β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμ- βουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη απόψεις που διατυ- πώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομι- κά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγε- ται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έν- νομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσε- ων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριό- τητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως οικεία Περιφέρεια και Δήμος ορίζονται οι Οργα- νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ο- ρίων των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα. Εάν το έργο ή η δραστηριότητα πραγμα- τοποιείται σε πάνω από μία περιφέρεια τότε με κοινή α- πόφαση των Γενικών Γραμματέων των εμπλεκόμενων Περιφερειών ορίζεται μια ως επισπεύδουσα της όλης διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμε- τοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων εί- ναι αιτιολογημένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπό- μενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο γνωμοδό- τησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίστα- ται διαθέσιμη στο κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμ- βουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβα- ρύνεται με όλα τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, ανα- παραγωγής και διανομής φακέλων και διοργάνωσης ε- νημερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο Δήμος, μετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν α- μελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπρο- σώπησής του, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, που εκδί- δεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρό- ντος, εξειδικεύονται περαιτέρω η διαδικασία γνωμοδο- τήσεων και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, κατά τη διαδικασία πε- ριβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότε- ρα, με την εν λόγω απόφαση δύναται να καθορίζονται τα ακόλουθα: α) Οι φορείς που γνωμοδοτούν στα πλαίσια της περι- βαλλοντικής αδειοδότησης, ανά υποκατηγορία και είδος έργου ή δραστηριότητας και βάσει των ειδικότερων συν- θηκών τους, καθώς και ανάλογα με την, κατά περίπτωση, υποχρέωση ή μη λήψης γνωμοδότησης. β) Το αντικείμενο της γνωμοδότησης ανά φορέα και η φύση της γνώμης που παρέχεται. γ) Ο τρόπος διαχείρισης των γνωμοδοτήσεων και σχο- λίων της διαβούλευσης του κοινού από την αρμόδια πε- ριβαλλοντική αρχή. δ) Τα περιεχόμενα και οι ειδικότερες προδιαγραφές τυχών ανακοινώσεων στον τύπο, κατά τη διαδικασία δια- βούλευσης. ε) Η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής στη διαβού- λευση κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμ- βαλλόμενων Κρατών σε διεθνείς Συμβάσεις και Συνθή- κες, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να έ- χει σημαντικές επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ