209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 20 - Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις «Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 20Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις «Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υ- πόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεω- ρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε: α) προληπτικές, που διενεργούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων, β) τακτικές, που διενεργούνται μετά την αδειοδότηση, σε προσδιορισμένο χρόνο βάσει του σχεδιασμού των ε- πιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για την εξέταση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της τή- ρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ στα στάδια αυτά, γ) έκτακτες, που διενεργούνται μετά την αδειοδότη- ση, εκτός του χρονικά προσδιορισμένου σχεδιασμού, κα- τά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: (α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περί- πτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης, (β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεω- ρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότη- σης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α, (γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι- κήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότη- τες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, (δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, (ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέ- σως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υπο- χρεωτικά κάθε έξι μήνες, συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγ- χου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) απαρτιζόμε- να κυρίως από το προσωπικό των περιβαλλοντικών υπη- ρεσιών της Περιφέρειας, η σύνθεση των οποίων καταχω- ρίζεται στο ΗΠΜ. Στους ελέγχους που γίνονται από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν, μετά από σχετική πρόσκληση, να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Δήμου στην πε- ριοχή του οποίου υπάγεται διοικητικά το έργο ή η δρα- στηριότητα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για την περιοχή των ρυθμιστικών σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 12 και 33 παρ. 12, αντιστοίχως, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομι- κής Νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υπο- κείμενων σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συ- νιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τη- ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη χορήγη- ση σχετικής άδειας από τον Γενικό Γραμματέα του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τού- το υπηρεσίες. γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται από την ΕΥΕΠ που επικουρείται από συνιστώμενο για το σκοπό αυτόν Εποπτικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται με α- πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και απαρτίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπου- ργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, τον Βοηθό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ, τον Διευθυντή της ΔΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνι- κού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΣΥΔ, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοι- κητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές συνδρομή για την ε- κτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο δε φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υπο- χρεώσεις, ιδίως μάλιστα ως προς τη διενέργεια των επι- σκέψεων στο χώρο, τη δειγματοληψία και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των κα- θηκόντων τους. Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεμπόδιση α- πό αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων ε- πιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/ 1995. Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ βα- ρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης του έργου ή της δρα- στηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε πε- ριοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολο- γικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την παράγρα- φο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), υπόκεινται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση με αυτο- ψία, η οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5. Στην ε- πιθεώρηση μπορεί να συμμετέχει και η αδειοδοτούσα υ- πηρεσία. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα- γράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όλα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ ε- ντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων το οποίο επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη και, κατά περίπτωση, αναπροσαρμόζεται. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται από την ΕΥΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αφο- ρά αποκλειστικά στην τήρηση των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) γενική αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντι- κών ζητημάτων, β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επι- θεωρήσεων, γ) μητρώο των έργων και δραστηριοτήτων που καλύ- πτει το σχέδιο, δ) διαδικασίες για την κατάρτιση προγραμμάτων τακτι- κών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων βάσει της παρα- γράφου 10, ε) διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεω- ρήσεις, στ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών επιθεώρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρη- σης, η ΕΥΕΠ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καταρτίζει προγράμ- ματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με πρό- βλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις σχετικές εγκαταστάσεις, μετά από συστηματική αξιολό- γηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, με βάση τα ακό- λουθα τουλάχιστον κριτήρια: (αα) τις πιθανές και πραγματικές επιπτώσεις των συ- γκεκριμένων εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη και επίπε- δα εκπομπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλο- ντος και τον κίνδυνο ατυχημάτων, (ββ) το ιστορικό της συμμόρφωσης προς τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας, (γγ) τη συμμετοχή του φορέα λειτουργίας της εγκατά- στασης στο EMAS, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/ 2009. β) Χρόνοι διεξαγωγής των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με αυτοψία ορίζονται: (αα) κάθε έτος τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας 2010/75 και συγχρόνως κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, (ββ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας 2010/75 και, ταυτόχρονα, στην υποκατηγορία Α2, (γγ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δρα- στηριότητες των ομάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσο- νται στην υποκατηγορία Α1 και δεν ανήκουν στο Παράρ- τημα I της Οδηγίας 2010/75, (δδ) κάθε πέντε έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δρα- στηριότητες των ομάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσο- νται στην υποκατηγορία Α2 και δεν ανήκουν στο Παράρ- τημα I της Οδηγίας 2010/75, (εε) κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε πέ- ντε έτη τουλάχιστον από την έναρξη λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για τα έργα και δραστηριό- τητες της κατηγορίας Α΄ των ομάδων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022). Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας της εγκατά- στασης που ανήκει στις περιπτώσεις (αα) ή (ββ) συμμε- τέχει στο EMAS, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενερ- γούν περιβαλλοντική επιθεώρηση σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα που, όμως, δεν μπορούν να ξεπερνούν την τριετία για την περίπτωση (αα) και την πενταετία για την περίπτωση (ββ). γ) Εφόσον κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση εντο- πισθούν σημαντικές παραβάσεις, ενημερώνεται η αδειο- δοτούσα αρχή και η ΕΥΕΠ και πραγματοποιείται υποχρε- ωτικά νέα αυτοψία εντός εξαμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), μετά από κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές ή οι περιβαλλοντικοί ε- λεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και τα τυχόν προς τούτο αναγκαία μέτρα και ε- νέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας εντός δύο μηνών από την πραγματοποίηση της αυτοψίας και η τελική έκθεση ελέγ- χου αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσά- ρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της αυτο- ψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκ- μετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υ- ποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην επιθεώρηση του άρθρου 26 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστά- σεων που διεξάγεται από την αδειοδοτούσα αρχή του Μέρους Β' του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) μπορεί να συμμετέ- χει και εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας για την πε- ριβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), μπορούν να διεξάγονται από κοι- νού με τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενερ- γούνται από τις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 προκειμένου να διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγ- γελίες ή συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επι- πτώσεις, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή μπορεί να α- νατίθεται σε περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η ΕΥΕΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους μπορούν να εισηγούνται Σχέδιο Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις που προκά- λεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου ή της δραστη- ριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς την ΕΥΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμέ- νων Διοικήσεων και των Περιφερειών, αντίστοιχα, Δήλω- ση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονο- διαγράμματος, η οποία καταχωρείται στο ΗΠΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων του Πα- ραρτήματος I της Οδηγίας 2010/75 δύναται να προβλέ- πεται ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση χρηματικής εγγύησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης ή πα- ράλειψης συμμόρφωσης του φορέα διαχείρισης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΕΠΟ, η χρηματι- κή εγγύηση καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου και περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος: α) εξειδικεύεται περαιτέρω ή τροποποιείται η διαδικα- σία και η συχνότητα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων α- νά υποκατηγορία και ανά ομάδα έργων και δραστηριοτή- των, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10, β) καθορίζονται οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτή- των που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περι- βαλλοντική επιθεώρηση κατά τη διαδικασία περιβαλλο- ντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 πε- ρίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, γ) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ε- φαρμογή των παραγράφων 11 και 14 του παρόντος άρ- θρου, δ) ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ε- λεγκτών της παραγράφου 1, τη χορήγηση της άδειας πε- ριβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρμοδιότητές τους, η διάρ- κεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η δια- δικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η αμοιβή των περιβαλλοντικών ελεγκτών, η διαδικασία και οι λε- πτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντι- κών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 5.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ