209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Άρθρο 23Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση ε- μπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει ε- κτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση ε- μπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυ- θαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: α) που υφίστανται προ του 1955 ή β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρη- σης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβο- λής του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρο- νικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκα- τασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: α) το ακίνητο βρίσκεται: αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρ- χιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθε- σία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συ- γκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστα- σή τους, γγ) σε δημόσιο κτήμα, δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας, εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλ- λους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, στστ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ζζ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ή προστατευόμενη περιοχή του άρ- θρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικα- τάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτε- λεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/ 2002 (Α΄ 153) ή γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτε- λεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύ- ψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κά- τω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) ή δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του ε- ξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπο- νται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επι- συνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίω- ση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαί- ρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευ- ές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοι- νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδι- κότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανι- κού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικη- γόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υπο- θηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επι- συναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν α- νακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης του- λάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέ- χρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγ- γέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβα- σης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 24Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστί- μου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου κα- θορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκαταστα- θεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση εί- τε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφό- σον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομι- κές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην πε- ριοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατα- σκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφό- σον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της πα- ραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. β. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδο- μικός σχεδιασμός με την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασμό και την αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρε- τες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρό- ντος. Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές οι ζώνες, ό- που επιτρέπεται η δόμηση. γ. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών μη άρτια ακίνητα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του πολεο- δομικού σχεδιασμού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιο- κτήτης: i) είτε έχει είτε αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτι- ου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή όμορου οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδα- φική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινή- του, όπου βρίσκεται (συμπληρωματικό ακίνητο), με την προϋπόθεση ότι στο συμπληρωματικό ακίνητο θα απο- κλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό α- κίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με μικρότερη τιμή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συμπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της πα- ραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και κατα- χωρίζεται στο κτηματολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δε- σμεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίω- μα στο συμπληρωματικό ακίνητο. Το συμπληρωματικό α- κίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο α΄ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου μη άρτιου ακι- νήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί μη νόμιμο κτίσμα ή ii) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπο- λογίζεται με βάση εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακι- νήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτίσματος και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Τα- μείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των προ- στίμων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανα- λογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25, iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τμήμα όμορου άρτιου και οι- κοδομήσιμου γηπέδου ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μικρότερο του υπό ii) αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμε- νη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρτιότητα, σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα υπό iii). Μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση άρτιων και οικοδομήσιμων ακινήτων σε μη άρτιο και μη οικοδο- μήσιμο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μετά την κατάτμηση το ενα- πομείναν ακίνητο να παραμένει άρτιο και οικοδομήσιμο. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προ- στίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του α- κινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατα- σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμό- δια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμ- βάνονται τα εξής: α. Αίτηση. β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο α- ριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικο- νομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβα- δόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμι- ση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κα- τοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν ε- μπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρ- θρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δή- λωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνη- το, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγρα- φή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευα- σμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του πα- ρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100. Στις περι- πτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνά- πτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέ- ον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κά- θε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδί- ου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύ- στημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπα- σμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Α- πόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιο- χές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική ά- δεια. Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδο- μήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλ- λο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος και: αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο- νται στην επόμενη περίπτωση ββ΄ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί- ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά- φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ- χόν εμφανείς βλάβες, ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, πε- ρίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστι- κών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές ε- γκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά κατα- στήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημό- σιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ με- λέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, η οποία θα περιλαμβάνει: i) γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού, ii) αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, iii) με- λέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτε- λεστικότητας (σεισμικός συντελεστής), iv) πρόταση ενι- σχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται, v) α- ντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ί- σχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Στο σώμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογρα- φίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλή- ρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοι- κίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα- ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν. γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνι- κού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατα- σκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδι- κής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρό- στιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή από- φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδι- κασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες. δ) Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δη- λούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του. Με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόμιμες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αμοιβές των μηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση ε- ξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει ε- γκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του πα- ραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατα- σκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υ- ποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι α- παραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων, στα οποία υπάρ- χει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρή- σης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνε- ση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογη- τικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστο- λή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαι- ολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 15 ημερών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περί- πτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έ- λεγχος μόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται ο ενδιαφε- ρόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο αντί- γραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή ο έλεγχος μόνο της πλη- ρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πα- ραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγρά- φως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περι- πτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δε- καπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική υ- πηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρό- τητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο α- ντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στη ρύθμιση αυτή και παρα- τείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθμός της καταχώρισης με την ημερο- μηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του α- ντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαμβάνει ο αιτών από την πολεοδομική υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρ- μογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που ορί- ζεται στην παράγραφο 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατα- σκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύμφωνα με τις προη- γούμενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρό- στιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της, ε- πί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστη- μα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβλη- θούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρό- ντος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαι- ρέτου (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντε- λεστές τετραγωνιδίων). Για την εύρεση του προστίμου κάθε κατηγορίας και εί- δους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρ- βαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερ- βαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήμα- τος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας με- τρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για πε- ριοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυ- θαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξε- νοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παρα- γωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατά- ξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβο- λή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κα- τά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έ- χει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνε- ται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτι- κό διαμέρισμα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθορι- στεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δή- μο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρί- σκεται το ακίνητο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τε- τρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκ- πτωση μέχρι τις 31.12.2011. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από τον μηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλε- κτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του ΤΕΕ, θεωρείται προσωρινά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πλη- ρωμής του παραπάνω προστίμου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου το έντυπο αυ- τό θεωρείται οριστικά από την αρμόδια πολεοδομική υ- πηρεσία μετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίμου. β. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μη- νών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ι- σχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο α- ριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθε- σμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκ- πτωση 20%. γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παρα- πάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μή- να καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υ- πόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση. δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 6 το πρόστιμο καταβάλλεται ε- φάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περί- πτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσο- στό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η οριστική εξό- φληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μη- νών από τον προβλεπόμενο χρόνο. ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδι- κού προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίω- ση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προ- στίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης για τη χρονική προθεσμία, που ορίζεται στον παρόντα νόμο, σημειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κα- τασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατά- ξεις του παρόντος μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η μορφολογική και αισθητική έ- νταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομη- μένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλ- λόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομι- κής υπηρεσίας και αποτελείται από: α. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεοδο- μικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας α- ποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υ- πουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητάς της, με τον αναπληρωτή του, γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρί- ου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρό- χειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατα- σκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κα- τασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των ε- ξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή η κατά- σταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών εί- ναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι μορφο- λογικά συμβατή με το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλ- λοντα χώρο ή είναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους ανα- στέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επι- βολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρή- σεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέ- λειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δό- σης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δί- κτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώ- σεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έ- χουν υλοποιηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υ- ποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρό- ντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ει- δικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόμου. Μετά την ολοσχερή εξό- φληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει ε- γκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα και με την πα- ράγραφο 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 23. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκ- κρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα κατα- βληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρω- θεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υ- περβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατά- ξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βε- βαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφο- ρούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. Η έκδο- ση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύου- σες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπο- ρεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε- ξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επι- βάλλεται άλλο πρόστιμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίμηνο, οι πολεοδομι- κές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλε- κτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήμο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθη- καν, τη συνολική επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίμων, κα- θώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώ- σεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπρα- ξίας μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατα- σκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική μνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις αυτές κατά την απεικόνισή τους σημειώνεται η υπαγωγή αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρ- θρου 23, επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδο- θεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερο- μένου και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρε- σίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλή- θηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ε- νιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζε- ται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπο- νται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπο- λογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίη- σής τους με το πρόστιμο που τους αναλογεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε- νταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε- ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντή- ρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρ- μόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτί- σμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελ- λητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πο- λεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποι- ονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση ο- φείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκ- δοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδι- κού προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευ- ής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαι- ότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των νομικών προσώ- πων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υ- πάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για ό- σες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ι- σχύος του ν.1337/1983 μόνο με την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υπο- χρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την έ- ναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 με την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί α- πό το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης (Β΄ 1138) αναπτυγμένοι πυρήνες μα- ζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων πε- ριοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρι- σμού, καθώς και σε υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν ανα- γνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδρομικά κέντρα, εφό- σον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δη- μοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορει- βατικούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρή- σης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται ανα- δρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φό- ρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέ- λη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητού- νται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υ- πολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται α- ναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρή- σης. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβα- σης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορι- σμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν α- ποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει μπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κάλυψη των αναγκαί- ων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταμείο, η ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πλη- ροφοριακού συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να θε- σπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτή- σεων υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος και την κατα- βολή του ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση η- λεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης. Ειδικότερα μπορεί να καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση μπορούν να απο- σταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη συνέχεια να εκδίδεται μονοσήμαντος αριθμός της αίτησης, ο οποίος συνιστά αριθμό πρωτοκόλλου και με βάση τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές του προστίμου, προσωρινός υπο- λογισμός του προστίμου και των δόσεων. Με τον προσω- ρινό υπολογισμό, την έκδοση του αριθμού της αίτησης αυθαιρέτου και το αποδεικτικό είσπραξης του παραβό- λου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του προστίμου. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης μπορεί να καθορί- ζεται ότι η διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της, και παύει η ισχύς των δια- τάξεων, που προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικα- σίας με την υποβολή έντυπων δικαιολογητικών.

Άρθρο 25Μέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται κατά το προηγούμενο άρθρο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Τα- μείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονομάζεται «Πε- ριβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ιδίως για την αντιστάθμι- ση των δυσμενών συνεπειών για το χρόνο αναστολής του άρθρου 24 παρ. 1, την εξισορρόπηση του ελλείμμα- τος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθορι- σμό ζωνών πολεοδομικής εξισορρόπησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, εντός του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του ο- ποίου βρίσκονται οι κατασκευές και χρήσεις που δηλώ- νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή και, κατ’ εξαίρεση, σε όμορους Ο.Τ.Α. που παρουσιάζουν έλ- λειμμα γης ή χρήζουν πολεοδομικής εξυγίανσης και πε- ριβαλλοντικής αποκατάστασης. Τα παραπάνω ποσά απο- δίδονται άμεσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής. Για το σκοπό αυτόν εντός τριών (3) ετών οι Δήμοι υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις και μελέτες για την υλοποίησή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η δια- δικασία και τα ποσοστά διάθεσης του παραπάνω ποσού και οι δικαιούχοι τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε- πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Από το πα- ραπάνω ποσό ποσοστό έως 15%, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης αποδίδεται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κατανέμεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους Δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξι- σορρόπησης των πολεοδομικών και εν γένει περιβαλλο- ντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρμο- γή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ώστε να αποκαθίσταται το πολεοδομικό ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέ- πει να έχουν λειτουργική σύνδεση με τις πολεοδομημέ- νες ή και προς πολεοδόμηση περιοχές του πρωτοβαθμί- ου Ο.Τ.Α., μπορεί να απαγορεύεται η δόμηση ή να μειώ- νεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, κα- θώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών α- ναγκών του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., όπως ιδίως χώροι α- νακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωμέ- νης διαχείρισης απορριμμάτων, αμαξοστάσια μέσων μα- ζικής μεταφοράς, κοιμητήρια κ.λπ.. Οι χώροι κοινωφε- λών χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των καθοριζόμενων κατά τα ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτο- βάθμιο Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να απλοποιούνται οι διαδι- κασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχε- δίων και να συντέμνονται οι σχετικές προθεσμίες. Με α- πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδια- γραφές για την εκπόνηση των μελετών των παραπάνω ζωνών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 26Ειδικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής Μητρώο Κατασκευών, στο ο- ποίο καταγράφονται όλες οι κατασκευές. Ως πρώτη βά- ση για το μητρώο χρησιμοποιούνται στοιχεία απο τις βά- σεις δεδομένων φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις ο- ποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των δια- τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφό- σον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συ- νέπειες των παραπάνω διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν λαμβάνεται υπόψη ο μειωτικός συντελεστής της κύριας και μοναδικής κατοικίας, σύμφωνα με το πα- ράρτημα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυ- γος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δι- καίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στε- γαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλή- ρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτί- σματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρί- σκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυ- σμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πλη- ρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαί- νει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξά- νεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομι- κή άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέ- λειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα με την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθε- τες ιδιοκτησίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων, τα οποία έχουν α- νεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια με χρήση εμπορι- κού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδο- μικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με την επιφύλαξη ειδικών μεταβατι- κών διατάξεων.

Άρθρο 27Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών/ χρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί ε- μπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 24, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατά- ξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οι- κοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπο- λογίζονται ως εξής: α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ε- πιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα α- ντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ε- πιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα α- ντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλ- λεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέ- γερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κα- τεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρή- σης ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ποσοστό, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των παραπάνω προστίμων, απο- δίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσε- ων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, το εμβαδόν και τη χρήση της είναι αλη- θή και ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δή- λωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόμου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρμόζονται οι ισχύ- ουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπε- ται στο άρθρο 24, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28, διενεργεί έλεγχο επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει α- σκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός απο- κλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη. Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των πα- ραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδο- χών από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθε- σμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρεί- ται ο πειθαρχικώς προϊστάμενος που παραλείπει να α- σκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υ- παλλήλου κατά τα προηγούμενα εδάφια.

Άρθρο 28Ειδική Υπηρεσία ΚατεδαφίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

΄Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι ο- ποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εί- ναι κατεδαφιστέες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ), που συ- στάθηκε με το ν. 3818/2010 μετονομάζεται σε Ειδική Υ- πηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΚΑ, εκτός αυτών που έ- χουν δοθεί στην ΕΥΚ, επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες χορτολιβαδικές ε- κτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυ- στήματα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προ- στατευόμενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Γ΄ της ΕΥΕΠ. Ειδικότερα η ΕΥΕΚΑ έχει αρμοδιότητα για: α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβά- σεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υ- πηρεσίες οι οποίες μεριμνούν για την έκδοση των πράξε- ων απομάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οι- κεία νομοθεσία, β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξε- ων και γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του περι- βάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης με δι- κά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων. Για το σκοπό αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση μη- τρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το μητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τό- πους αστυνομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αποφά- σεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επι- χειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις η ΕΥΕ- ΚΑ ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες και τις οικείες Α- στυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρ- θρου 41 του ν. 3536/2007 σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- τάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρό- στιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. Η ΕΥΕΚΑ μπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών μετά από σύναψη σχετι- κών συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες. Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφι- σης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Ο.Τ.Α., κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόμενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρε- του ή άλλης παράνομης επέμβασης, για αυτούς ακολου- θείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγε- λία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν μηχανικά μέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, με- ταλλότυπος) κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται μετά την ε- πικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφο- νται. Το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδι- κές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμεί- ου. Ως μεσεγγυούχος και ευθυνόμενος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ. Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρή- ση των παραπάνω μεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας προκειμένου να παρακολουθούνται οι μετα- βολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. Δυνάμει των διατάξεων του ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ μπορεί να αξιοποιήσει τα αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και πάσης φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέ- ων του Δημοσίου προκειμένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύμφωνα με τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κύριος κτίσματος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστα- σης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση της ΕΥΚΑ και βεβαι- ώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 ως εξής: «3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με χωρική αρμοδιότητα κατά αντι- στοιχία των υφιστάμενων τομέων της ΕΥΕΠ. Στην ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα μία οργανικές θέσεις προ- σωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επι- θεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσο- νται από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανι- κής τους θέσης πλην αυτών που συνδέονται με την ε- νεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της ΕΥΕΚΑ κατανέμεται στους τομείς με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής. 4. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΚΑ κατανέμονται ως εξής: - Μία (1) θέση Προϊσταμένου της ΕΥΕΚΑ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α΄ βαθμό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή. - Δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων των Τομέων της ΕΥΕ- ΚΑ, ως Επιθεωρητές, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μη- χανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανι- κών ή Δασολόγων με Α΄ βαθμό. - Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προ- σωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες: - Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα- νικών. - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανι- κών. - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανι- κών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. - Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, οι ο- ποίες μπορούν να καλύπτονται και από γεωπόνους εφό- σον υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης Δασολόγων. - Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος). - Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Δομι- κών Έργων. - Δέκα (10) θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπι- κού με τις παρακάτω ειδικότητες: - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Νομικών. Oι προϊστάμενοι της ΕΥΕΚΑ λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 της κοι- νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι- κών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ- γων 2/51476/0022 (Β΄ 1813/2007) και οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου γ΄ του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπό- κεινται σε όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετι- κά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 κα- ταργείται. Στους Επιθεωρητές μπορεί επίσης να ανατίθενται, πέ- ραν των καθηκόντων του παρόντος, και αρμοδιότητες του Γ΄ Τμήματος της ΕΥΕΠ, καθώς και αρμοδιότητες ε- φαρμογής περιβαλλοντικής ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2880/2001 (Α΄ 9), τροποποιείται ως εξής: «2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτί- σματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφά- σεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης. β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζο- νται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ΕΥΕΚΑ, προκειμέ- νου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεσή τους με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.»

Άρθρο 29Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ι- σχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής: «Άρθρο 2Α Δωρεά Μελετών Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δω- ρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημό- σιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα πα- ρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδο- ση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται πε- ριβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκ- πόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθεί- σας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπό- νησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας με- λέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνι- κού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμε- νος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμ- φωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δω- ρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρ- χή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τή- ρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκ- δίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συ- νολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τί- θενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της διάταξης του σημείου στστ΄ της περί- πτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, που προστέθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 12 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), παρατείνεται έως 31.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) στις πολε- οδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις δια- τάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νό- μου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 31.10.2011. Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθε- σμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστί- μου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο της Αθήνας και επί των οδών Ερατοσθένους αρίθμ. 13 και Πλατείας Αγ. Σπυρίδωνος, στο Ο.Τ. 52028b περιοχής Παγκρατίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Αθηναίων, όπως αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1/200, που τηρείται στο Υπουρ- γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, φωτοσμίκρυνση του οποίου συνοδεύει τον παρόντα νό- μο, υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΖΉΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ, επιφανεί- ας: 908,46 τ.μ., τμήμα του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80667/5242/ 26.7.1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω- ροταξίας και Δημόσιων Έργων (Δ΄ 1078) και ως ιστορικό μνημείο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/ 3434/4285/16.1.1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτι- σμού (Β΄ 63), χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτι- ρίου για την λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το ακίνητο αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι και πε- ριορισμοί δόμησης, σύμφωνα με τη μελέτη του συνόλου των επεμβάσεων και προσθηκών που εγκρίθηκαν με την από 16.7.2009 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ- βουλίου Νεωτέρων Μνημείων και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/14.9.2009 απόφαση του Υ- πουργού Πολιτισμού και στη συνέχεια εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΔΑΝΣΜ/10630/330/30.11.2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με θέμα «Έγκριση α) Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και β) Στατικής και Η/Μ προμελέτης επισκευής διατηρητέου κτηρίου και προσθήκης καθ’ ύψος και κατ΄ επέκταση, φερόμενης ι- διοκτησίας Ιδρύματος Β. και Ε. Γουλανδρή, επί των οδών Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Συνεδρίασης με αριθμ. 22/11.11.2010, ως ακολού- θως: α) Μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπερι- λαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): 7090,00 τ.μ. και ο μέγι- στος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων του κτιρίου ορίζεται ως ο ισχύων στο Ο.Τ. 52028b : 3.60, ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπεράνω του εδάφους ανέρχεται σε 3270,00 τ.μ.. β) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου στους υπέργει- ους ορόφους δεν θα υπερβαίνει το 70%. Στο ισόγειο το οποίο κατά ένα τμήμα του είναι υπόγειο η κάλυψη δύνα- ται να καταλαμβάνει το 90% και στους υπόγειους ορό- φους οποιασδήποτε χρήσης το 100% του οικοπέδου. Στο υπό στοιχεία ΗΙΚΛΜμνξοΗ τμήμα του ακαλύπτου χώρου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της παρα- γράφου 1, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου κατ’ επέκταση του περιγράμματος της στάθμης του ισο- γείου, κάτω από τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, με χρήση καταστήματος και βοηθητικών χώρων. γ) Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται ως ισχύει στο Ο.Τ. 52028b: 27,00 μ. μετρούμενο από το οριστικά δια- μορφωμένο έδαφος. Υπεράνω του ύψους αυτού επιτρέ- πονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπο- νται στο άρθρο 16 του ΓΟΚ. δ) Επιτρέπεται η κατασκευή πέντε υπόγειων ορόφων εκ των οποίων οι τρεις επιτρέπεται να έχουν κύρια χρή- ση με τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Οι τέταρτος και πέ- μπτος υπόγειοι όροφοι έχουν αποκλειστικά βοηθητική χρήση. ε) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 960/1979, του άρθρου 14 παρ. 4α του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) και του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76) η δημιουργία μόνο πέ- ντε θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) στους παραπάνω υπόγειους ορόφους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου. στ) Επιβάλλεται η φύτευση πρασίνου στο σύνολο του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, (συμπεριλαμβανομέ- νων και των τμημάτων αυτού κάτω από τα οποία εκτείνο- νται υπόγειοι χώροι), με εξαίρεση των απαραίτητων δια- δρόμων εξυπηρέτησης και προσβάσεων πεζών και οχη- μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΟΚ και το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Οι ανωτέρω όροι α΄ έως στ΄ ελέγχονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κα- νονισμού. Τροποποιήσεις της εγκριθείσας μελέτης και των εσω- τερικών χώρων του κτιρίου, χωρίς υπέρβαση των ανωτέ- ρω όρων και περιορισμών δόμησης επιτρέπονται μετά α- πό έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΤ, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Καταργείται η παρόδια στοά του ρυμοτομικού σχεδί- ου, σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Ερα- τοσθένους, λόγω της ύπαρξης του διατηρητέου κτιρίου, σύμφωνα με τη μελέτη της παραγράφου 2. Η υπ’ αριθμ. 4231/732/17.2.2000 απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Δ΄ 121) καταργείται. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στους α- νωτέρω όρους, δεν εφαρμόζεται για το ακίνητο της πα- ραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

i. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του π.δ. της 20.09.1995 (Δ΄ 1049) αντικαθίστανται ως εξής: «Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών και θρη- σκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%. Στους χώ- ρους αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, ανα- ψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτή- ρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκατα- στάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.» ii. Το άρθρο 3 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε τμήμα του δημόσιου ακινήτου (Α.Β.Κ. 46) που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 25 της περιοχής «Βοτανικού» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθη- ναίων, συνολικής έκτασης 850 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρ- μογής (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθη- κε από την Προϊσταμένη Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχε- δίου Αθήνας με την από 23.3.2011 πράξη της και που α- ντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον πα- ρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του κόκκινου περιγράμματος που φαίνεται στο ίδιο διά- γραμμα με στοιχεία Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ Κ΄ Λ΄ Μ΄ Ν΄ Ξ΄ Ο΄ Α΄, επιτρέπεται η εγκατάσταση και κατασκευή Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτη- ρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.) μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφιστά- μενων κτηρίων. 2. Η μελέτη για την εγκατάσταση και η κατασκευή του Τεμένους για λογαριασμό του Δημοσίου θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με το π.δ. της 20.9.1995 (Δ΄ 1049), και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υ- πουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των. 3. Η οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση και κατα- σκευή του Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απα- ραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υ- γιεινής κ.λπ.) χορηγείται ή αναθεωρείται από τη Διεύ- θυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210). 4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση του Τεμένους παραχωρείται από το Δημόσιο δωρεάν, για αόριστο χρόνο, στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 5. Με απoφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζο- νται οι ειδικές λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του έργου, των αποφαινόμενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης της παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» iii. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Τέμενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχω- ρήσαντα τη χρήση.»

Άρθρο 30Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρού- νται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις του ν.1650/1986 (Α΄ 160) ως ισχύει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ και για περίο- δο ίση με δύο έτη η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υπο- χρεούται είτε να ψηφιοποιεί και αναρτά στο ΗΠΜ τις πληροφορίες που λαμβάνει σε έντυπη μορφή είτε να ζη- τά από το φορέα του έργου να αναρτά αυτές τις πληρο- φορίες στο ΗΠΜ. Μετά την περίοδο των δύο ετών, οι πράξεις και όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδο- ση ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠΔ διεξάγονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΗΠΜ, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, για τα έργα και δραστηριό- τητες της κατηγορίας Β ακολουθούνται οι διαδικασίες της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332), ή άλλες διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολό- γησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕ- ΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕ- ΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλή- ρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η έγκριση, ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, γίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής. Δεν απαιτείται η συνυπογραφή τους από άλλους Υπουργούς που θεωρούνται συναρμόδιοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις για τους ελέγχους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι υ- φιστάμενες διατάξεις για τα τέλη, δηλαδή η παράγρα- φος 10 περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παράγρα- φος 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος, η περιβαλ- λοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιό- τητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διενεργείται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υ- φιστάμενες διατάξεις που αφορούν στις γνωμοδοτήσεις φορέων και στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης πε- ριβαλλοντικής αδειοδότησης.

Άρθρο 31Τροποποιητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πλην της παραγράφου 10, στοι- χείο ε΄, αντικαθίσταται από τα άρθρα 2-10 και 17 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 10 στοιχείο ε΄ του άρθρου 4 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι- καθίσταται με το άρθρο 12 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 11 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι- καθίστανται από το άρθρο 19 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι- καθίστανται με το άρθρο 20 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με το εδάφιο 7 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 σε συνδυα- σμό με τις παραγράφους 1 και 10 του άρθρου 17 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με την παράγρα- φο 4 του άρθρου 20 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παρ. 5 του άρ- θρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιη- θεί και ισχύει, αντικαθίστανται με το άρθρο 21 του παρό- ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρα- γράφου 4.3 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) αντι- καθίσταται ως ακολούθως: «Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστη- ριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει ακο- λουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθε- σίας.»

Άρθρο 32Καταργούμενες διατάξεις Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκει- ται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφο- ρετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. Αρθρο 33 Ρύθμιση θεμάτων Σ.Χ.Ο.Π. (Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για καθεμία από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακε- δονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μα- κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στε- ρεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπως αυτές καθορίζο- νται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικι- σμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για καθεμία από τις περιφερειακές ενότητες των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περι- βάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. συγκροτείται με απόφαση του οι- κείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης και αποτελείται από επτά μέλη ως ακολούθως: α. Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο, β . Έναν εκπρόσωπο του TEE. γ . Έναν εκπρόσωπο της οικείας περιφερειακής ένω- σης των Δήμων. δ. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. στ. Έναν υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ζ. Έναν πτυχιούχο μηχανικό τεχνολογικής εκπαίδευ- σης, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αναπληρωτής για κάθε μέλος. Για τα Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της παραγράφου 2 η απόφαση συ- γκρότησης καθορίζει και την έδρα τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι- κονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να συσταθούν περισσότερα Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. για τις Περιφέρειες της παραγράφου 1 με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι- κονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καταργηθούν Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της πα- ραγράφου 2 και να συσταθούν νέα με τοπική αρμοδιότη- τα δύο ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010. Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατά- ξεις της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3 καταργούνται τα Σ.Χ.Ο.Π. που λειτουρ- γούν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3, τα Σ.Χ.Ο.Π. των πρώην νομαρχιακών αυ- τοδιοικήσεων που λειτουργούσαν εντός της ίδιας γεω- γραφικής περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν με τη σύνθεση που είχαν την 31.12. 2010.

Άρθρο 34ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Η διαδικασία καθορισμού της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευ- ασθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορί- ζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως ισχύει, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του ν. 2971/2001

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν.2160/1993, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και στην συνέ- χεια με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), αντικαθίστανται ως εξής: «2.α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Του- ρισμού συγκροτείται ενδεκαμελής «Επιτροπή Τουριστι- κών Λιμένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υ- πουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσε- ων Τουριστικών Λιμένων και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του ανωτέρω Υ- πουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφο- ρείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του ίδιου Υπουργείου, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Οι- κονομικών, Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Ειδι- κής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έ- ναν εκπρόσωπο με ειδικότητα μηχανικού της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υ- πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι- λίας και έναν πτυχιούχο Νομικής Σχολής (τμήματος Νο- μικού) ΑΕΙ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται α- πό τον οικείο Υπουργό. β. Με την απόφαση συγκρότηση ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμ- ματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Του- ρισμού ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επεν- δύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών και ο γραμματέας της Επιτρο- πής με τον αναπληρωτή του. γ. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επι- τροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η Επιτροπή μπο- ρεί να υποβοηθείται στο έργο της από Χρηματοοικονομι- κό Σύμβουλο, ο οποίος συμβάλλεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με ανάθεση έργου, κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), όπως αντικατα- στάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες ΕΠΑΕ ορίζονται μία σε κάθε Δήμο που διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία και συ- γκροτούνται με απόφαση του οικείου Δημάρχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για αιτήσεις έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν υποβληθεί πριν την 1.10.2010 στις αρ- μόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατά- ξεις, η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3212/2003, ορίζεται σε ένα (1) έτος και μόνον ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού Ενερ- γειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Β΄ 407/9.4.2010).

Άρθρο 35

Μετά το άρθρο 4 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), όπως ι- σχύει, προστίθεται άρθρο 4Α ως ακολούθως: «Άρθρο 4Α Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4, ε- φόσον έχει κινηθεί και εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρη- σης ή τροποποίησης εγκεκριμένου ΓΠΣ στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής Αθή- νας και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να προταχθεί η έ- γκριση αναθεώρησης ή τροποποίησης για τμήμα ή τμή- ματα του εν λόγω σχεδίου για περιοχές του οικείου ΟΤΑ, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Η πρόταξη της μερικής έγκρισης ΓΠΣ επιτρέπεται μόνο για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ή την κάλυψη άμε- σων οικιστικών αναγκών ή αναγκών σε χώρους υποδο- χής παραγωγικών δραστηριοτήτων για την τόνωση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και εφόσον είναι συμβατή με τον ισχύοντα πο- λεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. β) Πριν από τη μερική έγκριση ΓΠΣ εκπονείται Στρατη- γική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με την οποία αξιολογούνται, ιδίως, η συμβατότητα της προ- τεινόμενης τμηματικής έγκρισης, με το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδια- σμού, με το περιεχόμενο της συνολικής πρότασης ανα- θεώρησης του εγκεκριμένου ΓΠΣ και με το σκοπό της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περι- βάλλοντος. γ) Το τμήμα του ΓΠΣ εγκρίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και η ΣΜΠΕ για την τροποποίηση του επίμαχου τμήματος ή τμημά- των ΓΠΣ, κατά τις οικείες διατάξεις. Οι προθεσμίες για την έκδοση των κάθε είδους αναγκαίων γνωμοδοτήσεων και πράξεων, καθώς και για την περάτωση των προβλε- πόμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπό- νησης και έγκρισης ΣΜΠΕ, όπως αυτές ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, συντέμνονται στο ήμισυ αυτών, με ε- ξαίρεση τις προθεσμίες για τη διαβούλευση του ενδια- φερόμενου κοινού. Στην περίπτωση που έχουν προηγου- μένως εκδοθεί αρμοδίως οι απαιτούμενες πράξεις, ε- γκρίσεις και γνωμοδοτήσεις για το τμήμα ή τμήματα ΓΠΣ δεν απαιτείται η έκδοση νέων.»

Άρθρο 36ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσι- κού και οικονομικού αντικειμένου έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και υλοποιούνται σε πυρόπληκτες περιοχές, ακόμη και αν έχει υπάρξει απόφαση απένταξής τους, πα- ρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους διενεργείται και ολοκληρώνεται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις απένταξης των έργων της παραγράφου 1 θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

Άρθρο 37Έναρξη ισχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του Μέρους Β΄ του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, β) η συσσώρευση και αλληλεπίδραση με άλλα έργα, γ) η χρήση των φυσικών πόρων, δ) η παραγωγή αποβλήτων, ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις, στ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες. 2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωργαφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή δρα- στηρότητα, ιδίως ως προς: α) την υπάρχουσα χρήση γης με έμφαση στα θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης (όπως Ρυθμι- στικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια οικισμών), β) τον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής, στις παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και δασικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Προ- στατευόμενων Περιοχών του νόμου “Προστασία της Βιοποικιλότητας” (ν. 3937/2011, Α΄ 60/31.3.2011), όπως ι- σχύει, σε περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας, οι οποίες ε- ξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία αα και αβ, ιδίως ως προς: α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωργαφική περιοχή και μέγεθος του θιγομένου πληθυσμού), β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων, δ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ 1) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. 2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έρ- γου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηρι- στικών των μεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας. 3) Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή/και την τε- χνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 4) Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν ση- μαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών. 5) Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυ- παντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγρα- φή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με α- ναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κα- τά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. 6) Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον. 7) Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστα- σίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτει- νόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται, β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής, γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξοπιστίας των καταγραφών, δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ, 8) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ. 9) Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας ΠΠΠΑ (εφόσον ακο- λουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ