209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Άρθρο 24 - Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 24Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστί- μου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου κα- θορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκαταστα- θεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση εί- τε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφό- σον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομι- κές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην πε- ριοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατα- σκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφό- σον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της πα- ραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. β. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδο- μικός σχεδιασμός με την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασμό και την αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρε- τες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρό- ντος. Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές οι ζώνες, ό- που επιτρέπεται η δόμηση. γ. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών μη άρτια ακίνητα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του πολεο- δομικού σχεδιασμού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιο- κτήτης: i) είτε έχει είτε αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτι- ου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή όμορου οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδα- φική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινή- του, όπου βρίσκεται (συμπληρωματικό ακίνητο), με την προϋπόθεση ότι στο συμπληρωματικό ακίνητο θα απο- κλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό α- κίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με μικρότερη τιμή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συμπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της πα- ραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και κατα- χωρίζεται στο κτηματολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δε- σμεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίω- μα στο συμπληρωματικό ακίνητο. Το συμπληρωματικό α- κίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο α΄ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου μη άρτιου ακι- νήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί μη νόμιμο κτίσμα ή ii) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπο- λογίζεται με βάση εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακι- νήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτίσματος και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Τα- μείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των προ- στίμων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανα- λογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25, iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τμήμα όμορου άρτιου και οι- κοδομήσιμου γηπέδου ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μικρότερο του υπό ii) αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμε- νη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρτιότητα, σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα υπό iii). Μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση άρτιων και οικοδομήσιμων ακινήτων σε μη άρτιο και μη οικοδο- μήσιμο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μετά την κατάτμηση το ενα- πομείναν ακίνητο να παραμένει άρτιο και οικοδομήσιμο. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προ- στίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του α- κινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατα- σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμό- δια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμ- βάνονται τα εξής: α. Αίτηση. β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο α- ριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικο- νομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβα- δόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμι- ση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κα- τοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν ε- μπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρ- θρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δή- λωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνη- το, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγρα- φή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευα- σμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του πα- ρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100. Στις περι- πτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνά- πτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέ- ον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κά- θε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδί- ου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύ- στημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπα- σμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Α- πόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιο- χές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική ά- δεια. Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδο- μήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλ- λο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος και: αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο- νται στην επόμενη περίπτωση ββ΄ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί- ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά- φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ- χόν εμφανείς βλάβες, ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, πε- ρίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστι- κών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές ε- γκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά κατα- στήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημό- σιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ με- λέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, η οποία θα περιλαμβάνει: i) γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού, ii) αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, iii) με- λέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτε- λεστικότητας (σεισμικός συντελεστής), iv) πρόταση ενι- σχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται, v) α- ντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ί- σχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Στο σώμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογρα- φίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλή- ρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοι- κίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα- ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν. γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνι- κού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατα- σκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδι- κής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρό- στιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή από- φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδι- κασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες. δ) Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δη- λούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του. Με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόμιμες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αμοιβές των μηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση ε- ξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει ε- γκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του πα- ραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατα- σκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υ- ποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι α- παραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων, στα οποία υπάρ- χει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρή- σης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνε- ση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογη- τικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστο- λή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαι- ολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 15 ημερών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περί- πτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έ- λεγχος μόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται ο ενδιαφε- ρόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο αντί- γραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή ο έλεγχος μόνο της πλη- ρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πα- ραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγρά- φως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περι- πτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δε- καπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική υ- πηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρό- τητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο α- ντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στη ρύθμιση αυτή και παρα- τείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθμός της καταχώρισης με την ημερο- μηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του α- ντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαμβάνει ο αιτών από την πολεοδομική υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρ- μογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που ορί- ζεται στην παράγραφο 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατα- σκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύμφωνα με τις προη- γούμενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρό- στιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της, ε- πί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστη- μα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβλη- θούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρό- ντος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαι- ρέτου (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντε- λεστές τετραγωνιδίων). Για την εύρεση του προστίμου κάθε κατηγορίας και εί- δους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρ- βαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερ- βαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήμα- τος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας με- τρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για πε- ριοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυ- θαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξε- νοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παρα- γωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατά- ξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβο- λή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κα- τά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έ- χει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνε- ται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτι- κό διαμέρισμα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθορι- στεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δή- μο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρί- σκεται το ακίνητο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τε- τρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκ- πτωση μέχρι τις 31.12.2011. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από τον μηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλε- κτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του ΤΕΕ, θεωρείται προσωρινά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πλη- ρωμής του παραπάνω προστίμου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου το έντυπο αυ- τό θεωρείται οριστικά από την αρμόδια πολεοδομική υ- πηρεσία μετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίμου. β. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μη- νών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ι- σχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο α- ριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθε- σμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκ- πτωση 20%. γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παρα- πάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μή- να καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υ- πόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση. δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 6 το πρόστιμο καταβάλλεται ε- φάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περί- πτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσο- στό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η οριστική εξό- φληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μη- νών από τον προβλεπόμενο χρόνο. ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδι- κού προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίω- ση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προ- στίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης για τη χρονική προθεσμία, που ορίζεται στον παρόντα νόμο, σημειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κα- τασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατά- ξεις του παρόντος μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η μορφολογική και αισθητική έ- νταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομη- μένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλ- λόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομι- κής υπηρεσίας και αποτελείται από: α. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεοδο- μικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας α- ποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υ- πουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητάς της, με τον αναπληρωτή του, γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρί- ου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρό- χειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατα- σκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κα- τασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των ε- ξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή η κατά- σταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών εί- ναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι μορφο- λογικά συμβατή με το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλ- λοντα χώρο ή είναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους ανα- στέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επι- βολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρή- σεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέ- λειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δό- σης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δί- κτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώ- σεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έ- χουν υλοποιηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υ- ποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρό- ντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ει- δικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόμου. Μετά την ολοσχερή εξό- φληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει ε- γκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα και με την πα- ράγραφο 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 23. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκ- κρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα κατα- βληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρω- θεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υ- περβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατά- ξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βε- βαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφο- ρούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. Η έκδο- ση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύου- σες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπο- ρεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε- ξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επι- βάλλεται άλλο πρόστιμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίμηνο, οι πολεοδομι- κές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλε- κτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήμο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθη- καν, τη συνολική επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίμων, κα- θώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώ- σεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπρα- ξίας μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατα- σκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική μνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις αυτές κατά την απεικόνισή τους σημειώνεται η υπαγωγή αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρ- θρου 23, επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδο- θεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερο- μένου και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρε- σίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλή- θηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ε- νιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζε- ται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπο- νται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπο- λογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίη- σής τους με το πρόστιμο που τους αναλογεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε- νταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε- ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντή- ρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρ- μόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτί- σμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελ- λητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πο- λεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποι- ονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση ο- φείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκ- δοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδι- κού προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευ- ής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαι- ότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των νομικών προσώ- πων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υ- πάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για ό- σες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ι- σχύος του ν.1337/1983 μόνο με την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υπο- χρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την έ- ναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 με την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί α- πό το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης (Β΄ 1138) αναπτυγμένοι πυρήνες μα- ζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων πε- ριοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρι- σμού, καθώς και σε υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν ανα- γνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδρομικά κέντρα, εφό- σον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δη- μοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορει- βατικούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρή- σης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται ανα- δρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φό- ρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέ- λη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητού- νται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υ- πολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται α- ναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρή- σης. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβα- σης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορι- σμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν α- ποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει μπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κάλυψη των αναγκαί- ων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταμείο, η ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πλη- ροφοριακού συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να θε- σπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτή- σεων υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος και την κατα- βολή του ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση η- λεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης. Ειδικότερα μπορεί να καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση μπορούν να απο- σταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη συνέχεια να εκδίδεται μονοσήμαντος αριθμός της αίτησης, ο οποίος συνιστά αριθμό πρωτοκόλλου και με βάση τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές του προστίμου, προσωρινός υπο- λογισμός του προστίμου και των δόσεων. Με τον προσω- ρινό υπολογισμό, την έκδοση του αριθμού της αίτησης αυθαιρέτου και το αποδεικτικό είσπραξης του παραβό- λου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του προστίμου. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης μπορεί να καθορί- ζεται ότι η διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της, και παύει η ισχύς των δια- τάξεων, που προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικα- σίας με την υποβολή έντυπων δικαιολογητικών.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ