209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Άρθρο 28 - Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28Ειδική Υπηρεσία ΚατεδαφίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

΄Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι ο- ποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εί- ναι κατεδαφιστέες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ), που συ- στάθηκε με το ν. 3818/2010 μετονομάζεται σε Ειδική Υ- πηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΚΑ, εκτός αυτών που έ- χουν δοθεί στην ΕΥΚ, επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες χορτολιβαδικές ε- κτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυ- στήματα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προ- στατευόμενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Γ΄ της ΕΥΕΠ. Ειδικότερα η ΕΥΕΚΑ έχει αρμοδιότητα για: α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβά- σεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υ- πηρεσίες οι οποίες μεριμνούν για την έκδοση των πράξε- ων απομάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οι- κεία νομοθεσία, β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξε- ων και γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του περι- βάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης με δι- κά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων. Για το σκοπό αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση μη- τρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το μητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τό- πους αστυνομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αποφά- σεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επι- χειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις η ΕΥΕ- ΚΑ ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες και τις οικείες Α- στυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρ- θρου 41 του ν. 3536/2007 σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- τάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρό- στιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. Η ΕΥΕΚΑ μπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών μετά από σύναψη σχετι- κών συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες. Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφι- σης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Ο.Τ.Α., κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόμενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρε- του ή άλλης παράνομης επέμβασης, για αυτούς ακολου- θείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγε- λία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν μηχανικά μέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, με- ταλλότυπος) κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται μετά την ε- πικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφο- νται. Το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδι- κές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμεί- ου. Ως μεσεγγυούχος και ευθυνόμενος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ. Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρή- ση των παραπάνω μεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας προκειμένου να παρακολουθούνται οι μετα- βολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. Δυνάμει των διατάξεων του ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ μπορεί να αξιοποιήσει τα αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και πάσης φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέ- ων του Δημοσίου προκειμένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύμφωνα με τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κύριος κτίσματος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστα- σης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση της ΕΥΚΑ και βεβαι- ώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 ως εξής: «3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με χωρική αρμοδιότητα κατά αντι- στοιχία των υφιστάμενων τομέων της ΕΥΕΠ. Στην ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα μία οργανικές θέσεις προ- σωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επι- θεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσο- νται από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανι- κής τους θέσης πλην αυτών που συνδέονται με την ε- νεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της ΕΥΕΚΑ κατανέμεται στους τομείς με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής. 4. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΚΑ κατανέμονται ως εξής: - Μία (1) θέση Προϊσταμένου της ΕΥΕΚΑ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α΄ βαθμό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή. - Δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων των Τομέων της ΕΥΕ- ΚΑ, ως Επιθεωρητές, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μη- χανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανι- κών ή Δασολόγων με Α΄ βαθμό. - Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προ- σωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες: - Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα- νικών. - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανι- κών. - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανι- κών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. - Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, οι ο- ποίες μπορούν να καλύπτονται και από γεωπόνους εφό- σον υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης Δασολόγων. - Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος). - Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Δομι- κών Έργων. - Δέκα (10) θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπι- κού με τις παρακάτω ειδικότητες: - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Νομικών. Oι προϊστάμενοι της ΕΥΕΚΑ λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 της κοι- νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι- κών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ- γων 2/51476/0022 (Β΄ 1813/2007) και οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου γ΄ του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπό- κεινται σε όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετι- κά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 κα- ταργείται. Στους Επιθεωρητές μπορεί επίσης να ανατίθενται, πέ- ραν των καθηκόντων του παρόντος, και αρμοδιότητες του Γ΄ Τμήματος της ΕΥΕΠ, καθώς και αρμοδιότητες ε- φαρμογής περιβαλλοντικής ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2880/2001 (Α΄ 9), τροποποιείται ως εξής: «2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτί- σματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφά- σεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης. β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζο- νται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ΕΥΕΚΑ, προκειμέ- νου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεσή τους με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.»

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ