209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Άρθρο 29 - Λοιπές διατάξεις
21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 29Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ι- σχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής: «Άρθρο 2Α Δωρεά Μελετών Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δω- ρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημό- σιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα πα- ρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδο- ση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται πε- ριβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκ- πόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθεί- σας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπό- νησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας με- λέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνι- κού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμε- νος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμ- φωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δω- ρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρ- χή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τή- ρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκ- δίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συ- νολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τί- θενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της διάταξης του σημείου στστ΄ της περί- πτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, που προστέθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 12 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), παρατείνεται έως 31.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) στις πολε- οδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις δια- τάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νό- μου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 31.10.2011. Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθε- σμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστί- μου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο της Αθήνας και επί των οδών Ερατοσθένους αρίθμ. 13 και Πλατείας Αγ. Σπυρίδωνος, στο Ο.Τ. 52028b περιοχής Παγκρατίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Αθηναίων, όπως αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1/200, που τηρείται στο Υπουρ- γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, φωτοσμίκρυνση του οποίου συνοδεύει τον παρόντα νό- μο, υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΖΉΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ, επιφανεί- ας: 908,46 τ.μ., τμήμα του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80667/5242/ 26.7.1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω- ροταξίας και Δημόσιων Έργων (Δ΄ 1078) και ως ιστορικό μνημείο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/ 3434/4285/16.1.1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτι- σμού (Β΄ 63), χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτι- ρίου για την λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το ακίνητο αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι και πε- ριορισμοί δόμησης, σύμφωνα με τη μελέτη του συνόλου των επεμβάσεων και προσθηκών που εγκρίθηκαν με την από 16.7.2009 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ- βουλίου Νεωτέρων Μνημείων και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/14.9.2009 απόφαση του Υ- πουργού Πολιτισμού και στη συνέχεια εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΔΑΝΣΜ/10630/330/30.11.2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με θέμα «Έγκριση α) Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και β) Στατικής και Η/Μ προμελέτης επισκευής διατηρητέου κτηρίου και προσθήκης καθ’ ύψος και κατ΄ επέκταση, φερόμενης ι- διοκτησίας Ιδρύματος Β. και Ε. Γουλανδρή, επί των οδών Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Συνεδρίασης με αριθμ. 22/11.11.2010, ως ακολού- θως: α) Μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπερι- λαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): 7090,00 τ.μ. και ο μέγι- στος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων του κτιρίου ορίζεται ως ο ισχύων στο Ο.Τ. 52028b : 3.60, ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπεράνω του εδάφους ανέρχεται σε 3270,00 τ.μ.. β) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου στους υπέργει- ους ορόφους δεν θα υπερβαίνει το 70%. Στο ισόγειο το οποίο κατά ένα τμήμα του είναι υπόγειο η κάλυψη δύνα- ται να καταλαμβάνει το 90% και στους υπόγειους ορό- φους οποιασδήποτε χρήσης το 100% του οικοπέδου. Στο υπό στοιχεία ΗΙΚΛΜμνξοΗ τμήμα του ακαλύπτου χώρου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της παρα- γράφου 1, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου κατ’ επέκταση του περιγράμματος της στάθμης του ισο- γείου, κάτω από τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, με χρήση καταστήματος και βοηθητικών χώρων. γ) Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται ως ισχύει στο Ο.Τ. 52028b: 27,00 μ. μετρούμενο από το οριστικά δια- μορφωμένο έδαφος. Υπεράνω του ύψους αυτού επιτρέ- πονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπο- νται στο άρθρο 16 του ΓΟΚ. δ) Επιτρέπεται η κατασκευή πέντε υπόγειων ορόφων εκ των οποίων οι τρεις επιτρέπεται να έχουν κύρια χρή- ση με τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Οι τέταρτος και πέ- μπτος υπόγειοι όροφοι έχουν αποκλειστικά βοηθητική χρήση. ε) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 960/1979, του άρθρου 14 παρ. 4α του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) και του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76) η δημιουργία μόνο πέ- ντε θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) στους παραπάνω υπόγειους ορόφους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου. στ) Επιβάλλεται η φύτευση πρασίνου στο σύνολο του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, (συμπεριλαμβανομέ- νων και των τμημάτων αυτού κάτω από τα οποία εκτείνο- νται υπόγειοι χώροι), με εξαίρεση των απαραίτητων δια- δρόμων εξυπηρέτησης και προσβάσεων πεζών και οχη- μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΟΚ και το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Οι ανωτέρω όροι α΄ έως στ΄ ελέγχονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κα- νονισμού. Τροποποιήσεις της εγκριθείσας μελέτης και των εσω- τερικών χώρων του κτιρίου, χωρίς υπέρβαση των ανωτέ- ρω όρων και περιορισμών δόμησης επιτρέπονται μετά α- πό έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΤ, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Καταργείται η παρόδια στοά του ρυμοτομικού σχεδί- ου, σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Ερα- τοσθένους, λόγω της ύπαρξης του διατηρητέου κτιρίου, σύμφωνα με τη μελέτη της παραγράφου 2. Η υπ’ αριθμ. 4231/732/17.2.2000 απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Δ΄ 121) καταργείται. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στους α- νωτέρω όρους, δεν εφαρμόζεται για το ακίνητο της πα- ραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

i. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του π.δ. της 20.09.1995 (Δ΄ 1049) αντικαθίστανται ως εξής: «Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών και θρη- σκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%. Στους χώ- ρους αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, ανα- ψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτή- ρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκατα- στάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.» ii. Το άρθρο 3 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε τμήμα του δημόσιου ακινήτου (Α.Β.Κ. 46) που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 25 της περιοχής «Βοτανικού» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθη- ναίων, συνολικής έκτασης 850 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρ- μογής (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθη- κε από την Προϊσταμένη Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχε- δίου Αθήνας με την από 23.3.2011 πράξη της και που α- ντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον πα- ρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του κόκκινου περιγράμματος που φαίνεται στο ίδιο διά- γραμμα με στοιχεία Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ Κ΄ Λ΄ Μ΄ Ν΄ Ξ΄ Ο΄ Α΄, επιτρέπεται η εγκατάσταση και κατασκευή Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτη- ρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.) μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφιστά- μενων κτηρίων. 2. Η μελέτη για την εγκατάσταση και η κατασκευή του Τεμένους για λογαριασμό του Δημοσίου θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με το π.δ. της 20.9.1995 (Δ΄ 1049), και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υ- πουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των. 3. Η οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση και κατα- σκευή του Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απα- ραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υ- γιεινής κ.λπ.) χορηγείται ή αναθεωρείται από τη Διεύ- θυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210). 4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση του Τεμένους παραχωρείται από το Δημόσιο δωρεάν, για αόριστο χρόνο, στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 5. Με απoφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζο- νται οι ειδικές λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του έργου, των αποφαινόμενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης της παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» iii. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Τέμενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχω- ρήσαντα τη χρήση.»

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ