215 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4018/2011

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215
30 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι άδειες διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών εκδίδονται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002 (EE L 157 της 15ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008 (ΕΕ L 115 της 29ης Απριλίου 2008). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των παραπάνω αδειών. Με όμοια απόφαση επιλέγονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με τους παραπάνω Κανονισμούς περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, και προσδιορίζονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες προς εθνική χρήση, που συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω άδειες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005 (Α΄ 280). Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες οριστικών τίτλων νόμιμης διαμονής (αδειών και δελτίων) πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδονται μετά από αίτηση που εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4Α του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 380/ 2008, το φυσικό σώμα των εκδιδόμενων, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αδειών παραμονής φέρει μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που εμπεριέχει βιομετρικά δεδομένα, ήτοι μία πρόσφατη, έγχρωμη, ψηφιακή φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα των δύο δεικτών. Αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή της ψηφιακής φωτογραφίας, τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων και τον έλεγχο της ανταπόκρισης των εν λόγω βιομετρικών δεδομένων στις οριζόμενες από τον παραπάνω Κανονισμό προδιαγραφές είναι: α) η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες και τα δελτία διαμονής που εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή με κοινή υπουργική απόφαση, β) οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται με απόφαση του Γενικού τους Γραμματέα. Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή έχουν αρμοδιότητα μόνο για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων και τον έλεγχο των δεδομένων αυτών στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισμό. Το βιομετρικό δεδομένο της ψηφιακής φωτογραφίας μπορεί να παραλαμβάνεται και να ελέγχεται και από άλλους φορείς στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να διατίθεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη λήψη των δα- κτυλικών αποτυπωμάτων, την εκπαίδευση των υπαλλή- λων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον έ- λεγχο της ανταπόκρισης των αποτυπωμάτων στις προ- διαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ψηφιακή φωτογραφία προσκομίζεται σε οπτικό δί- σκο αποθήκευσης (CD) και σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, σε δύο αντίτυπα, που ανταποκρίνονται στις τεχνι- κές προδιαγραφές των φωτογραφιών διαβατηρίου, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα υπουρ- γική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 3 του άρ- θρου 1 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23). Η ψηφιακή φωτογρα- φία, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μπορεί να κατατί- θεται από κοινού με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της σχετικής αίτησης. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μπορούν να ζητούν την προσκόμιση νέας φωτογραφίας, εάν διαπιστώσουν ότι η προσκομισθείσα δεν πληροί τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι υποχρεω- τική από την ηλικία των έξι (6) ετών. Τα πρόσωπα που α- δυνατούν να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λό- γους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. Η μό- νιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυ- πωμάτων αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το ο- ποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοι- χης με τη βεβαιούμενη πάθηση. Όταν εκλείψει η προσω- ρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, εφαρ- μόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η υπηρεσία λήψης των βιομετρικών δεδομένων λαμ- βάνει και κρυπτογραφεί τα δακτυλικά αποτυπώματα του δείκτη από τα δύο χέρια του αιτούντος, σύμφωνα με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα δια- βατήρια, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ι- σχύουσα υπουργική απόφαση, που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν μαζί με την αίτηση κατατίθενται όλα τα απαιτού- μενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, η οικεία Υπηρεσία Αλλο- δαπών και Μετανάστευσης ζητά από τον αιτούντα πολί- τη τρίτης χώρας να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης δα- κτυλικών αποτυπωμάτων. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας καλείται σε καθορι- σμένη ημερομηνία με κάθε πρόσφορο μέσο. Η μη εμφά- νισή του δικαιολογείται για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, καλείται εκ νέου και αν δεν εμφανιστεί η αίτησή του απορρίπτεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από το χρόνο έναρξης της έκδοσης των αδειών δια- μονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου, που ορί- ζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1: α. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής ή για κάθε ανανέωσή της, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα δίνεται εγγρά- φως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξου- σιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. β. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητι- κών για τη χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της με δικαστικό επιμελητή δεν επιτρέπεται. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρί- των χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω ταχυδρομεί- ου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, για θέματα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανα- νέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου είτε για συγκεκριμένους τύπους αδειών διαμο- νής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διαθέσιμες, κατά περίπτωση, τεχνι- κές δυνατότητες. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορί- ζεται ο χρόνος προσκόμισης των πρωτότυπων δικαιολο- γητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποι- είται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. δ. Η άδεια διαμονής, με τη μορφή αυτοτελούς εγγρά- φου, επιδίδεται στον αιτούντα από την αρμόδια Υπηρε- σία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πο- λιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία την εξέδω- σε. Κατά την παραλαβή της άδειας, είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε μέσω πληρεξουσίου, ο παραλαμβά- νων οφείλει να φέρει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, με εξαίρεση όσους έχουν αντικειμενική αδυναμία προσκό- μισης διαβατηρίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 3386/2005. ε. Αν πριν από την επίδοση της άδειας διαμονής ή κα- τά τη διάρκεια ισχύος της επέλθουν ουσιώδεις μεταβο- λές των βιομετρικών δεδομένων που καθιστούν αδύνατη την ταυτοποίηση του προσώπου, ο ενδιαφερόμενος πο- λίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να ενημερώσει αυτο- προσώπως και αμελλητί την αρμόδια, για την έκδοση της άδειας διαμονής, αρχή, προκειμένου να προβεί σε επα- νέκδοσή της για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολί- τη, μπορεί να συγκροτούνται κινητές ομάδες λήψης βιο- μετρικών δεδομένων, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσέλθει αυ- τοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιο- μετρικών δεδομένων υπηρεσίας, λόγω μόνιμης φυσικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθένειας και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα βιομετρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλει- στικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως ισχύει, ήτοι για τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτοπροσωπίας του κατόχου με το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκ- δοθεί ο τίτλος, και διατηρούνται κρυπτογραφημένα, για όσο χρόνο ισχύει ο σχετικός τίτλος διαμονής, στην κε- ντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, ε- νώ αντίγραφο των δεδομένων που αφορούν τους εκτυ- πωθέντες τίτλους διαμονής τηρείται υπό τους ίδιους ό- ρους από τον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτύπω- ση. Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2472/1997. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής τεκμαίρει αμαχήτως τη συναίνεση του αιτού- ντος για τη διατήρηση και την επεξεργασία των βιομετρι- κών του δεδομένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω δημόσιου σκοπού, μη δυναμένης να ανακληθεί κατά το διάστημα ισχύος της άδειας ή μέχρι του χρόνου της κα- ταστροφής τους σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων, καθώς επίσης κάθε άλλη λεπτο- μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Δια- φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η διάρκεια της άδειας διαμονής των κάτω των έξι (6) ετών ανήλικων τέκνων πολιτών τρίτων χωρών είναι ι- σόχρονη της άδειας διαμονής του συντηρούντος, κατά την έννοια των άρθρων 53 έως 60 του ν. 3386/2005, γο- νέα. Η ισχύς της διακόπτεται με τη συμπλήρωση του έ- κτου έτους της ηλικίας και ανανεώνεται κατά τις ισχύου- σες διατάξεις, αφού προηγουμένως γίνει λήψη δακτυλι- κών αποτυπωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής, ανεξάρ- τητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, ο υπήκοος τρίτης χώρας καταβάλλει τέλος, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακί- νησης της κάρτας και αποτελεί έσοδο το Δημοσίου. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 και το ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτο- μέρειες για τον τρόπο είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Κατά την παραλαβή νέας άδειας διαμονής, ύστερα από ανανέωση ή επανέκδοσή της σύμφωνα με τις ισχύ- ουσες διατάξεις, η προηγούμενη άδεια παραδίδεται υπο- χρεωτικά στην αρμόδια για την έκδοση της νέας άδειας υπηρεσίας και καταστρέφεται, σε κάθε δε άλλη περίπτω- ση, ακυρώνεται και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής ή ακύρωσης που κοινοποιείται υποχρεωτι- κά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερι- κών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για τη σφράγιση των αδειών διαμονής, με τη μορ- φή του αυτοτελούς εγγράφου, καθιερώνεται ειδική σφραγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελούμενη από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,02 μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δη- μοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄ 108), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος του Υπουργείου και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Άρθρο 2Ίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης και συναφείς ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αρμοδιότητα των Δήμων της Χώρας για την παρα- λαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορή- γηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την ε- πίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, μεταφέρεται στις Υπη- ρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρω- μένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο- μικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως, καθορίζονται, τα σημεία υποδοχής, όπου κατατί- θενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χο- ρήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επιδίδονται οι σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις. Για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι αποφά- σεις εκδίδονται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με αυτές καθορίζονται τα σημεία υποδοχής, ανά νο- μό ή νομαρχία, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανά- στευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που ορίζο- νται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων. Ως σημείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο συνολικός αριθμός των σημείων υποδοχής ειδικά στις Αποκεντρω- μένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου μπορεί να είναι έως δέκα (10) και δώδεκα (12), αντιστοίχως, και στο Νομό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο- νίας-Θράκης έως τρία (3). Για τη λειτουργία επιπλέον των ανωτέρω σημείων υποδοχής στους οικείους οργανι- σμούς, μπορούν να συνιστώνται στις παραπάνω Αποκε- ντρωμένες Διοικήσεις, με τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οργανικές μονά- δες επιπέδου Γραφείου ως αποκεντρωμένες μονάδες των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευ- σης, που καλούνται Γραφεία Αδειών Διαμονής με τοπική αρμοδιότητα το χώρο ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζε- ται ρητά στις εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μεταβάλλεται η έδρα Τμημάτων Αδειών Διαμονής των Διευθύνσεων Αλλοδα- πών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων Αττικής και Αιγαίου, καθώς και της Διεύθυνσης Αλ- λοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και να ορί- ζονται αυτά ως σημεία υποδοχής με προσδιορισμό της τοπικής αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι ο- ποίες ορίζονται ως σημεία υποδοχής με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου και από την κατά περί- πτωση οριζόμενη σε αυτές ημερομηνία, αναλαμβάνουν πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές κα- θορίζονται στους Οργανισμούς των οικείων Αποκεντρω- μένων Διοικήσεων και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρ- μοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πο- λιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, για τα θέματα αρμοδιό- τητας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ιδίως: α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νό- μιμης διαμονής, β. την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αι- τήσεων, γ. την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, δ. την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκλη- ση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, ε. την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικα- σίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προ- βλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανα- νέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλ- λοδαπού εργατικού δυναμικού, στ. την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία ε- ξέτασης των φακέλων και ζ. την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμε- νων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την ημερομηνία που ορίζεται, κατά περίπτωση, στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ- θρου, οι Δήμοι που εδρεύουν στον αντίστοιχο νομό παύ- ουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα α- δειών διαμονής και παραδίδουν, με πρωτόκολλο παρά- δοσης-παραλαβής, στην ορισθείσα ως αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε εκ- κρεμότητα, τις ανεπίδοτες άδειες διαμονής ή τις απορρι- πτικές ή ανακλητικές αποφάσεις και τα κενά έντυπα βε- βαιώσεων κατάθεσης αίτησης της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία ο- φείλει να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία. Ο Δήμος εκκαθαρίζει το φυσικό του αρχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και αποστέλλει όλα τα πρω- τότυπα έγγραφα στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έσοδα από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 εμφανίζονται και παρακολουθούνται σε ει- δικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού ως εξής: α) Τα εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, που συνοδεύουν τις κατατιθέμενες σε κάθε Δήμο αιτήσεις, μετά την παρα- κράτηση από αυτόν του ποσοστού 30%, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6α του άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), έως την έκδοση της προ- βλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κοινής απόφασης, με την οποία μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα παραλαβής των υποβαλλόμενων αιτήσεων από το Δήμο στις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης. β) Τα εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3838/ 2010 (Α΄ 49), που συ- νοδεύουν τις κατατιθέμενες σε κάθε Δήμο αιτήσεις, για όσο χρόνο οι Δήμοι διατηρούν την αρμοδιότητα για την παραλαβή των αιτήσεων αυτών. γ) Τα εισπραττόμενα έσοδα από όλα τα παράβολα που συνοδεύουν όσες αιτήσεις κατατίθενται στα οριζόμενα με τις κοινές αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρό- ντος σημεία υποδοχής. Όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων που εγγράφο- νται στους ΚΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρού- σας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, έως την έκδοση των αποφά- σεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος. Ποσοστό 46% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, εγ- γράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτε- ρικών και κατανέμεται με αποφάσεις των Υπουργών Ε- σωτερικών και Οικονομικών σε Υπουργεία, Αποκεντρω- μένες Διοικήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για: α. την καταβολή των μισθωμάτων των οικημάτων, ό- που στεγάζονται οι υπηρεσίες μιας στάσης, β. την αγορά, τη μίσθωση, την επισκευή και τη συντή- ρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γ. λειτουργικά έξοδα, δ. την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές του ν. 3386/2005, ε. τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης νό- μιμων μεταναστών, που ανατίθενται, σύμφωνα με την ι- σχύουσα νομοθεσία από Δήμους στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, στ. την αντιμετώπιση δαπανών για την πρόσληψη προ- σωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τις αρμό- διες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) και της εκάστοτε ι- σχύουσας συναφούς νομοθεσίας, ζ. την αγορά εξοπλισμού ασφάλειας ή τη μίσθωση σχετικών υπηρεσιών και η. τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των προγραμμα- τικών συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις ρυθ- μίσεις της επόμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως αυτή εκπροσω- πείται από τον Γενικό της Γραμματέα, εφόσον συνιστά- ται σημείο υποδοχής, μπορεί να συνάπτει προγραμματι- κές συμβάσεις με έναν ή περισσότερους Δήμους, Περι- φέρειες ή την, κατά τόπο, αρμόδια Περιφερειακή Ένωση Δήμων που εδρεύουν εντός της χωρικής της αρμοδιότη- τας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και την εκτέ- λεση έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγρά- φου 2 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, μπορεί να δια- τίθεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσωπικό μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί- ου αορίστου χρόνου, καθώς και ο, κατά περίπτωση, απαι- τούμενος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις. Αντικείμενο των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να είναι και η παραλαβή ή λήψη και ο έλεγχος των βιομετρικών δεδομένων της παραγράφου 2 του άρ- θρου 1 του παρόντος. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, που συνάπτουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφω- να με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις που εγγράφο- νται στους οικείους Κωδικούς αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το διατιθέ- μενο προσωπικό τελεί υπό τις εντολές και τις οδηγίες της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, που συ- νάπτουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να χρη- ματοδοτούνται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς αυτών σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το ύψος της χρη- ματοδότησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων συ- ναρτάται προς το εκτιμώμενο κόστος από τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών και την απασχόληση των διατι- θέμενων υπαλλήλων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα, που κατατίθενται στο σημείο ή στα σημεία υποδοχής, την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των οποίων αφορά η εκάστοτε προγραμματική σύμβαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 3Στελέχωση υπηρεσιών

Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου και Περιφερειών, μπο- ρεί να μετατάσσονται ή να μεταφέρονται, με ταυτόχρο- νη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων και την ίδια σχέση εργασίας, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετα- νάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η μετάτα- ξη ή η μεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ι- σχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Οικονομικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδι- ου ή εποπτεύοντος Υπουργού, μετά την υποβολή αίτη- σης από τους ενδιαφερόμενους. Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί- στου χρόνου υπάλληλοι των Δήμων, οι οποίοι έχουν υ- πηρετήσει για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές τους μονάδες, αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής των πο- λιτών τρίτων χωρών ή έχουν οριστεί αρμόδιοι για την εί- σπραξη των παραβόλων του άρθρου 92 του παρόντος νόμου μπορούν να μετατάσσονται ή να μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλι- ση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουρ- γών Εσωτερικών και Οικονομικών μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υ- πάρχει σε προσωποπαγή θέση. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται.»

Άρθρο 4Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτή- σεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέ- ωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολο- γητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων μπορεί να μειωθεί με αιτιολογημένη απόφα- ση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά α- πό εκτίμηση των δυνατοτήτων των αρμοδίων υπηρεσιών. Εφόσον η αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βε- βαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, ενημερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετι- κά με τους λόγους καθυστέρησης. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται, εάν πρόκειται: α) για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, ό- ταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοση- λείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού α- τυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατι- κό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά α- παιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) για αίτημα ανανέωσης, στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της αρμό- διας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 84, και γ) για ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη ερ- γασία και μεταξύ των δικαιολογητικών κατατίθεται βε- βαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων αντί της σύμβα- σης εργασίας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφεί- λουν να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό ε- ντός έξι μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 4. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, δια- μένει νομίμως στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτο- δικαίως, να ισχύει.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 16 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 16 Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών 1. Εποχιακή εργασία πολίτη τρίτης χώρας είναι η απα- σχόλησή του στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, σε τομέα δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη και επο- χιακού χαρακτήρα, απασχόληση. Ο εποχιακά απασχο- λούμενος συμβάλλεται με συγκεκριμένο εργοδότη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Στη σύμβαση πρέπει να αναφέρεται, ρητά, το είδος απασχόλησης. 2. Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία, υπό την προ- ϋπόθεση ότι η αντίστοιχη θέση εργασίας έχει ήδη προ- βλεφθεί στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οφείλει να λάβει αντίστοιχη έ- γκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης. Προς τούτο ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση στην Υπη- ρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρω- μένης Διοίκησης, της έδρας του νομού όπου πρόκειται να παρασχεθεί η εποχιακή απασχόληση, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον σκοπούμενο χρόνο έναρξης της απασχόλησης. Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει: α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται, β) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμε- νους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συ- ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόμου, γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη α- πό τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, και θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη σύμβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου, και δ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζό- μενο κατάλληλο κατάλυμα. 3. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευ- ση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ό- πως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να καταθέσει και αποδει- κτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. του συ- νόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέ- πονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν του χορηγη- θεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση αρ- μόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προ- καταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, μετά από αί- τησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχό- λησης του μετακληθέντος επιστρέφονται στον εργοδό- τη που τις κατέβαλε, εφόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής απομάκρυνσης ή δικαστικής α- πέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του μετακληθέντος, ο εργοδότης αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπο- λειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης μό- νον εφόσον πιστοποιεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρή- σει από τη χώρα. Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη Χώρα και την έναρξη της απα- σχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006. 4. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε τομέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλι- στική νομοθεσία. 5. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 2, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πρά- ξη στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευ- σης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υ- ποχρεωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικο- νομία ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση. 6. Η αρμόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτι- κή πράξη της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετα- νάστευσης και με την επιφύλαξη των γενικών και ειδι- κών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θε- ώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία. Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία είναι ισό- χρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερ- βαίνει τους έξι μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδό- τη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθη- κε. Στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου για επο- χιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος αυτής, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας. 7. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τό- πον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματολη- πτικά υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγεί- ας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζομέ- νων. 8. Ο εποχιακός εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και υ- πό την επιφύλαξη των οριζομένων σε διεθνείς συμφω- νίες, οφείλει άμεσα να αναχωρήσει από την Ελληνική Ε- πικράτεια. Αν δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λό- γους που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και για πε- ρίοδο έως πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα.»

Άρθρο 6

Το άρθρο 16Α του ν. 3386/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 16Α Μετάκληση αλιεργατών 1. Ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει πολίτες τρίτης χώρας, ως αλιεργάτες, με σχέση εξαρτημένης ερ- γασίας ορισμένου χρόνου και προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προη- γούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης, εφόσον προβλέπονται αντίστοι- χες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ύστερα από αίτησή του που κατατίθεται στην Υπη- ρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρω- μένης Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο νομό, όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογί- ου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει: α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται, β) πίνακα με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών, στα οποία περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέν- νησης και ο αριθμός διαβατηρίου, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμε- νους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόμου, δ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη α- πό τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, στην οποία αναφέρο- νται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλη- σης και η αμοιβή του εργαζομένου, και ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέ- πονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και για διάστημα έ- ξι μηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας. Αν δεν εγκρι- θεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρμόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επι- στρέφονται στον εργοδότη, μετά από αίτησή του. Οι α- σφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπό- μενο διάστημα απασχόλησης του μετακληθέντος επι- στρέφονται επίσης στον εργοδότη που τις κατέβαλε, ε- φόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστι- κής απομάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτω- ση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του μετακλη- θέντος εργαζομένου, ο εργοδότης αναλαμβάνει τις α- σφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπό- μενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης μόνον ε- φόσον πιστοποιεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει α- πό τη χώρα. Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απα- σχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρ- θρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272). 2. Η αρμόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτι- κή πράξη της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετα- νάστευσης και με την επιφύλαξη των γενικών και ειδι- κών διατάξεων για τη θεώρηση, εκδίδει αντίστοιχη θεώ- ρηση εισόδου για εργασία αλιεργατών. 3. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συ- γκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε. Στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά το χρόνο ισχύος της, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια δια- μονής οποιασδήποτε κατηγορίας. 4. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τό- πο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματολη- πτικά υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγεί- ας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες των εργαζο- μένων. 5. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άμεσα να αναχωρήσει από την Ελληνική Επικράτεια μετά την ο- λοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και αν λυθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας. Εάν δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να ει- σέλθει εκ νέου στη Χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και για περίοδο έ- ως πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη Χώρα. 6. Για όσους υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρω- θεί με το ν. 1453/1984 (Α΄ 88), αν λυθεί, με οποιονδήπο- τε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το διάστημα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμ- βασης εργασίας με άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστημα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας, η θεώρηση εισόδου ε- ξακολουθεί να ισχύει για διάστημα τριών μηνών και πά- ντως, εφόσον το εναπομείναν χρονικό διάστημα είναι μι- κρότερο των τριών μηνών, έως τη λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα σύμ- βαση εργασίας με άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υ- ποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των α- σφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κα- τά την οποία θα απασχολήσει τον αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για το εν λό- γω χρονικό διάστημα επιστρέφονται στον αρχικό εργο- δότη. Άρθρο 7 1. Μέχρι τον καθορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, των σημείων υπο- δοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρί- των χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδει- ών διαμονής, το βιομετρικό δεδομένο της φωτογραφίας, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υποβάλλεται στο δήμο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας. 2. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας υπέχει την υποχρέω- ση να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης των δακτυλικών α- ποτυπωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά- φου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του αν η αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της ά- δειας διαμονής ή για την επανέκδοσή της είχε υποβλη- θεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της προβλεπόμενης με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου απόφασης. 3. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποί- ες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλα- βής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδομένων απο- φάσεων από τους δήμους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλ- λοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Δι- οικήσεων, εκδίδονται το αργότερο με τη συμπλήρωση έ- τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ειδικά για την περίπτωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου, οι αποφάσεις εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών επέρχεται αυτοδικαίως η μεταφορά των σχετικών αρμο- διοτήτων. Εξαιρουμένης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί- ου, η ισχύς προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρό- ντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την πα- ρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών. Έως την καθοριζόμενη από τις κοινές υπουργικές απο- φάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ημερομηνία μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση των ανωτέρω προ- θεσμιών, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να α- σκούνται από τους δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/ 2005. 4. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, οι οποίες έ- χουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον η σχετική αί- τηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατά- θεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υπο- χρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως τρο- ποποιείται με τον παρόντα νόμο, ενημερώνοντας ταυτο- χρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης. 5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3386/ 2005 και οι, δυνάμει αυτής, εκδοθείσες αποφάσεις εξα- κολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος της προ- βλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρό- ντος νόμου απόφασης. 6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υ- παιτιότητα του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, ε- πιδίδεται σε αυτόν απόφαση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει, δεν απαιτείται η εκτύπωση αυτής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. 7. Αιτήσεις εργοδοτών για την έγκριση της μετάκλη- σης εποχικών εργαζομένων ή αλιεργατών, καθώς και αι- τήσεις πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει από Ελ- ληνικές Προξενικές Αρχές των χωρών προέλευσής τους θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, που έχουν υποβληθεί προ της έναρξης ισχύος των δια- τάξεων του παρόντος νόμου, εξετάζονται και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, ικανοποι- ούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 16Α του ν. 3386/2005, όπως αυτές ίσχυ- σαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου, αντίστοιχα. 8. Η πρώτη πρόταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, αντικαθί- σταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α΄ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος απο- δεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματι- κό γεγονός της διαμονής του στη Χώρα για δέκα τουλά- χιστον συνεχή έτη.» 9. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της νομο- θεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, η Διοίκηση εκπροσω- πείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτόν υπάλληλο της. Σε όσες υποθέσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν ζητήματα αντίθεσης κειμένων διατάξεων προς το Σύνταγμα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις με ι- διάζουσα σοβαρότητα ή με ευρύτερο ενδιαφέρον, η Διοί- κηση, ύστερα από προηγούμενο έγγραφο αίτημά της, μπορεί να εκπροσωπείται από μέλος του Νομικού Συμ- βουλίου του Κράτους. Κατά των εκδιδομένων αποφάσε- ων ένδικο μέσο ασκείται από μέλος του Νομικού Συμ- βουλίου του Κράτους, μόνο μετά από έγγραφο αίτημα της Διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρo 8 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων IΙ.A.9 και IΙ.Γ.10 του άρθρου 210 του ν. 3852/2010, το μό- νιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περι- φέρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρει- ας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμ- ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετατάσσεται αυτοδικαίως τη 15η Οκτωβρίου του 2011 στην Περιφέρεια Αττικής, με ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υ- πηρεσιών. Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υ- πουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέ- σεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. 2. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπη- ρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. 3. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του μετατασσόμενου προσωπικού ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), όπως α- ντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265). Για τους υπαλλήλους του πρώην ΕΤΜΟΑ, που μετα- φέρθηκαν αυτοδίκαια μετά την κατάργησή του με το π.δ. 98/2000 και μετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττι- κής, για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος που προβλέ- πεται από τις διατάξεις του ν. 103/1975 (Α΄ 167), εξακο- λουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και η καταβολή του συνεχίζει να γί- νεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Δ16α/012/ 270/ΑΦ/26.6.2002 (Β΄ 822) απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα- λίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 του ν. 3232/ 2004 και 57 του ν. 3518/2006. 4. Η δαπάνη για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύ- νει τους ΚΑΠ των Περιφερειών του άρθρου 260 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα προσαυξηθούν αναλόγως για την κάλυψη της μισθοδο- σίας του μετατασσόμενου - μεταφερόμενου προσωπι- κού. Για το οικονομικό έτος 2011, η δαπάνη του προηγού- μενου εδαφίου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι- σμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-120), που αυξάνονται για το σκοπό αυτόν με μεταφορά των απαι- τούμενων ποσών από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμ- μένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ. 39-130 του προϋπο- λογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων. 5. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Με πρωτόκολλο, το ο- ποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορί- ζονται συγκεκριμένα και ανά σύμβαση: α) ο αριθμός της πιστοποίησης από την οποία και μετά αναλαμβάνει την πληρωμή η Περιφέρεια Αττικής και β) οι λοιπές λεπτομέ- ρειες που αφορούν την ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις. Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γε- νική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδι- καίως από την Περιφέρεια Αττικής χωρίς άλλη διατύπω- ση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμε- να και τα γνωμοδοτικά όργανα αυτού. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκε- κριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβά- σεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής. Πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στις οποίες περι- λαμβάνονται και αποζημιώσεις από εκκρεμείς δίκες, κα- θώς και αυτές της διοικητικής επίλυσης, εφόσον ανατρέ- χουν σε χρόνο προγενέστερο της παράδοσης - παραλα- βής, επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις οι- κείες πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6. Κινητά πράγματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανή- ματα, οχήματα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισμός που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εξυπηρετούν τη λειτουργία και την άσκηση των σχετι- κών αρμοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών, μεταβιβάζο- νται αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής. Για τη μεταβίβαση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τον Γενι- κό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ- γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη μίσθωση του κτιρίου, κατά το μέρος της που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος. 7. Στο τέλος της παρ. III του άρθρου 186 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των παραγράφων IΙ.A.9 και ΙI.Γ.10 του άρθρου 210 ασκούνται από την 1η Σεπτεμ- βρίου 2011.»
Άρθρο 9Θεσμικά θέματα Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουρ- γίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Βρεφο- νηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ), που λειτουργούν από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέ- ντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο- ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397/2001), «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ανα- πηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρ- θρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ- δικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δη- μοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397), «Προϋποθέσεις ί- δρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397) και, αντίστοι- χα, «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Σταθμών Ο- λοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτι- κού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1519/2002), όπως ι- σχύουν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφιστάμενη δομή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ που είχε ιδρυθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. μεταφέρεται στον οικείο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, συνεχίζει να λειτουργεί από τους φορείς αυτούς, βάσει της άδειας που είχε εκδοθεί για τη συγκεκριμένη δομή που μεταφέρεται στο δήμο ή στο νομικό του πρό- σωπο δημοσίου δικαίου που αναλαμβάνει τη λειτουργία της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικα- θίσταται ως εξής: «6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ- γίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουρ- γίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ..» β. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά- φου 1 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και επί παι- δικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λει- τουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η λειτουρ- γία τους μεταφέρεται σε υπηρεσία του δήμου ή σε νομι- κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Μια εκ των θέσεων της παραγράφου 1 μπορεί να πληρούται με θέση μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα Περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται με α- πόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ιδιαίτερος γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Περιφε- ρειάρχης αποβάλλει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο. Στον ιδιαίτερο γραμματέα καταβάλλονται αποδοχές ειδικού συνεργάτη.» β. Στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται μία θέση Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή με ειδικό σύμβουλο ή με επιστημονικό ή με ειδικό συνεργάτη Πε- ριφερειάρχη ή με προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή με το προσωπικό που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερει- άρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11α του άρθρου 247. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν το βασικό μισθό και τα επιδόματα της οργανικής τους θέσης, που δεν συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.»

Άρθρο 10Ρυθμίσεις καταστατικής θέσης αιρετώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «Αν η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέ- δρων δημοτικών συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρ- θρου 93 είναι μικρότερη των, πάσης φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το πο- σό της διαφοράς ως εξής: α) του δημάρχου μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γε- νικού Γραμματέα Υπουργείου, και β) του αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβου- λίου μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρ- χου, χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοι- κούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην πε- ριφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.»

Άρθρο 11Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολι- κών κτιρίων. Τη σχετική βεβαίωση εκδίδει ο Διευθυντής του σχολείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) α- ντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ανα- φέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Ε- κτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος. Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθε- σή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τη θέση σε ισχύ του παρό- ντος είναι έγκυρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις παραγράφους 1α και 4 του άρθρου 246 του ν. 3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1 του άρθρου 45 και του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 διαγράφονται οι λέξεις «αντίστοιχες» ή «αντίστοιχη». Στην παρ. 1β του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 και στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσό- ντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 159 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπο- ρεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η αίτηση υπο- βάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσί- ευση του νόμου αυτού. Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος έ- χουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιου- νίου 2011.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με- ρικής απασχόλησης του ν. 3250/2004, όπως ισχύει, που συνήφθησαν κατόπιν των με αριθμούς 1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3250/ 2004 και ήταν ενεργές την 30ή Απριλίου 2011 παρατεί- νονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχό- λησης δεκαοκτώ (18) μηνών. Σε περίπτωση λύσης των συμβάσεων αυτών την 30ή Απριλίου 2011 ή σε ημερομη- νία μεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συμβάσεις δύνα- νται να επανασυναφθούν με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχό- λησης δεκαοκτώ (18) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το προσωπικό των πρώην κρατικών Περιφερειών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του Υπουρ- γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που μετατά- χθηκε ή θα μεταταχθεί στις αιρετές Περιφέρειες εξακο- λουθεί να λαμβάνει τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που λάμβανε στη θέση από την οποία μετατάσσεται.

Άρθρο 12Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή υποχρέωσης δή- μου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έ- χει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο, με περισσό- τερα του ενός χρηματικά εντάλματα. Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ε- πισυνάπτονται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα και στα ε- πόμενα σημειώνεται παραπομπή στα στοιχεία του ε- ντάλματος, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηματι- κό ένταλμα προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν γίνε- ται παραπομπή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά επισυνάπτονται στο ένταλμα φωτοα- ντίγραφα των δικαιολογητικών, πάνω στα οποία σημειώ- νονται τα στοιχεία του εντάλματος, όπου έχουν επισυ- ναφθεί τα πρωτότυπα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3965/ 2011 (Α΄ 113) εφαρμόζονται και στο μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 τροπο- ποιείται ως εξής: «1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφα- ση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειο- ψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβά- νονται κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψη- φία του συνολικού αριθμού των μελών του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς των άρθρων 272 και 274 του ν. 3852/2010 έ- ληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ρυθμίσεις της με αριθμό 22292/9.5.2011 (Β΄ 1256) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι- κών, που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου 1.ε του άρ- θρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εφαρμόζονται τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. όσο και κατά τις αναμορφώσεις αυτού που πραγ- ματοποιούνται εντός του οικονομικού έτους. Η προθεσμία της παραγράφου 3 της ίδιας απόφασης παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Η συμμόρφωση στις ειδικές προϋποθέσεις των παρα- γράφων 1 έως και 3 της ανωτέρω απόφασης εξετάζεται από την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του. Σε περί- πτωση αδυναμίας κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπο- λογισμού από δήμο ή περιφέρεια, μπορούν, μετά από α- πόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβου- λίου, να προβούν σε συμφωνία με πιστωτές τους για το διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό την προϋπό- θεση ότι ο χρόνος του διακανονισμού δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην πα- ραπάνω απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 η φράση «, η οποία λαμβάνεται με πλειοψη- φία των 3/5 του συνόλου των μελών του» αντικαθίσταται ως εξής: «, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψη- φία του συνόλου των μελών του». β. Μετά το στοιχείο ii της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 προστίθενται τα εξής: «iii) Αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολο- γισμού δήμου ή περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των ε- σόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συνοδεύεται από από- φαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλί- ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μετά από έκθεση της οικονομι- κής υπηρεσίας του και από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να προστίθενται νέες ή να διαγράφονται προϋποθέσεις για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.» γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η ένταξη δήμου ή περιφέρειας στο Ειδικό Πρό- γραμμα Εξυγίανσης συμπεριλαμβάνει:». δ. Για την επίτευξη της ισοσκέλισης του προϋπολογι- σμού τους, οικονομικού έτους 2012, οι δήμοι και οι περι- φέρειες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό πρόγραμμα εξυ- γίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, μπορούν να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που α- ντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών. ε. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 267 και της παραγράφου 1 του άρθρου 268 παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2011. στ. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5-17.6.1959 (Α΄ 114) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται στο εξής η Οικονομική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε πολίτες Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως και την 9η Μαΐου 1945 και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ελλη- νική ιθαγένεια στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται με α- πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κα- τοικίας του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που τεκ- μηριώνουν την προηγούμενη εκ μέρους του κατοχή ελ- ληνικής ιθαγένειας από γέννηση. Η απόφαση δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ορκωμοσία του ενδιαφερο- μένου ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τό- που κατοικίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αιτηθούν την πολιτογρά- φησή τους ως καταγόμενοι από Έλληνα πολίτη, σύμφω- να με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Άρθρο 14Άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 18 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριε- τή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικη- τικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Ε- σωτερικών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινω- νική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από τα μέλη του μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτο- δικαίως και αζημίως η θητεία του επταμελούς Διοικητι- κού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτεί- ται Επιτροπή για τη σύνταξη «Ενιαίου Κώδικα Κατάστα- σης Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του α΄και του β΄ βαθμού» αποτελούμενη από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποί- ος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν κω- λύεται ή απουσιάζει, γ) έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, δ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ε) έναν σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., στ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει- τουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, η) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α., θ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας, ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών, ια) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α., ιβ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α., και ιγ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υ- παλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας. Μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Ορ- γάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζε- ται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί ει- σηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, κα- θώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομι- κών, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος κα- ταβολής της. Το σχέδιο του Κώδικα θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

Άρθρο 15Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. η περίπτωση Α2 της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005, β. η φράση «και επαναφέρεται σε ισχύ…. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263)» του άρθρου 62 του ν. 3979/2011 (Α΄138), γ. το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, δ. κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις ρυθμίσεις του πα- ρόντος.

Άρθρο 16

Το άρθρο 68 του v. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικα- ταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 7 εδάφιο β΄ του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται ως εξής: «Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσ- σας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα ή με τίτλο αποφοίτησης από λύ- κεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκ- παιδευτικό σύστημα ή με αναγνωρισμένο τίτλο αποφοί- τησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή με πιστοποιητικά ελληνομάθειας του- λάχιστον επιπέδου Α2 που εκδίδονται βάσει της διαδικα- σίας του ν. 2413/1996, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α2 απαιτείται επιπρόσθετα και η πιστοποίηση της επαρ- κούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολι- τισμού. 2. Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων ελλη- νικής ιστορίας και πολιτισμού χορηγείται μετά από επι- τυχή ολοκλήρωση εξετάσεων που διενεργούνται με ευ- θύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υ- πουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των. Η διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας της γνώ- σης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονο- μικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως. 3. Στις εξετάσεις πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του πα- ρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπο- ρούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την πα- ρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελ- ληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνι- κής ιστορίας και πολιτισμού. 5. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται παράβολο. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορί- ζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι- δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 17

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) πριν από την τροποποίησή του με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το διορισμό του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Άρθρο 18

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ