215 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4018/2011

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1 - Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008
30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215
30 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι άδειες διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών εκδίδονται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002 (EE L 157 της 15ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008 (ΕΕ L 115 της 29ης Απριλίου 2008). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των παραπάνω αδειών. Με όμοια απόφαση επιλέγονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με τους παραπάνω Κανονισμούς περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, και προσδιορίζονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες προς εθνική χρήση, που συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω άδειες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005 (Α΄ 280). Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες οριστικών τίτλων νόμιμης διαμονής (αδειών και δελτίων) πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδονται μετά από αίτηση που εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4Α του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 380/ 2008, το φυσικό σώμα των εκδιδόμενων, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αδειών παραμονής φέρει μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που εμπεριέχει βιομετρικά δεδομένα, ήτοι μία πρόσφατη, έγχρωμη, ψηφιακή φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα των δύο δεικτών. Αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή της ψηφιακής φωτογραφίας, τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων και τον έλεγχο της ανταπόκρισης των εν λόγω βιομετρικών δεδομένων στις οριζόμενες από τον παραπάνω Κανονισμό προδιαγραφές είναι: α) η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες και τα δελτία διαμονής που εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή με κοινή υπουργική απόφαση, β) οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται με απόφαση του Γενικού τους Γραμματέα. Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή έχουν αρμοδιότητα μόνο για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων και τον έλεγχο των δεδομένων αυτών στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισμό. Το βιομετρικό δεδομένο της ψηφιακής φωτογραφίας μπορεί να παραλαμβάνεται και να ελέγχεται και από άλλους φορείς στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να διατίθεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη λήψη των δα- κτυλικών αποτυπωμάτων, την εκπαίδευση των υπαλλή- λων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον έ- λεγχο της ανταπόκρισης των αποτυπωμάτων στις προ- διαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ψηφιακή φωτογραφία προσκομίζεται σε οπτικό δί- σκο αποθήκευσης (CD) και σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, σε δύο αντίτυπα, που ανταποκρίνονται στις τεχνι- κές προδιαγραφές των φωτογραφιών διαβατηρίου, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα υπουρ- γική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 3 του άρ- θρου 1 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23). Η ψηφιακή φωτογρα- φία, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μπορεί να κατατί- θεται από κοινού με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της σχετικής αίτησης. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μπορούν να ζητούν την προσκόμιση νέας φωτογραφίας, εάν διαπιστώσουν ότι η προσκομισθείσα δεν πληροί τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι υποχρεω- τική από την ηλικία των έξι (6) ετών. Τα πρόσωπα που α- δυνατούν να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λό- γους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. Η μό- νιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυ- πωμάτων αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το ο- ποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοι- χης με τη βεβαιούμενη πάθηση. Όταν εκλείψει η προσω- ρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, εφαρ- μόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η υπηρεσία λήψης των βιομετρικών δεδομένων λαμ- βάνει και κρυπτογραφεί τα δακτυλικά αποτυπώματα του δείκτη από τα δύο χέρια του αιτούντος, σύμφωνα με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα δια- βατήρια, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ι- σχύουσα υπουργική απόφαση, που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν μαζί με την αίτηση κατατίθενται όλα τα απαιτού- μενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, η οικεία Υπηρεσία Αλλο- δαπών και Μετανάστευσης ζητά από τον αιτούντα πολί- τη τρίτης χώρας να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης δα- κτυλικών αποτυπωμάτων. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας καλείται σε καθορι- σμένη ημερομηνία με κάθε πρόσφορο μέσο. Η μη εμφά- νισή του δικαιολογείται για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, καλείται εκ νέου και αν δεν εμφανιστεί η αίτησή του απορρίπτεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από το χρόνο έναρξης της έκδοσης των αδειών δια- μονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου, που ορί- ζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1: α. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής ή για κάθε ανανέωσή της, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα δίνεται εγγρά- φως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξου- σιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. β. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητι- κών για τη χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της με δικαστικό επιμελητή δεν επιτρέπεται. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρί- των χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω ταχυδρομεί- ου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, για θέματα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανα- νέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου είτε για συγκεκριμένους τύπους αδειών διαμο- νής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διαθέσιμες, κατά περίπτωση, τεχνι- κές δυνατότητες. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορί- ζεται ο χρόνος προσκόμισης των πρωτότυπων δικαιολο- γητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποι- είται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. δ. Η άδεια διαμονής, με τη μορφή αυτοτελούς εγγρά- φου, επιδίδεται στον αιτούντα από την αρμόδια Υπηρε- σία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πο- λιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία την εξέδω- σε. Κατά την παραλαβή της άδειας, είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε μέσω πληρεξουσίου, ο παραλαμβά- νων οφείλει να φέρει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, με εξαίρεση όσους έχουν αντικειμενική αδυναμία προσκό- μισης διαβατηρίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 3386/2005. ε. Αν πριν από την επίδοση της άδειας διαμονής ή κα- τά τη διάρκεια ισχύος της επέλθουν ουσιώδεις μεταβο- λές των βιομετρικών δεδομένων που καθιστούν αδύνατη την ταυτοποίηση του προσώπου, ο ενδιαφερόμενος πο- λίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να ενημερώσει αυτο- προσώπως και αμελλητί την αρμόδια, για την έκδοση της άδειας διαμονής, αρχή, προκειμένου να προβεί σε επα- νέκδοσή της για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολί- τη, μπορεί να συγκροτούνται κινητές ομάδες λήψης βιο- μετρικών δεδομένων, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσέλθει αυ- τοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιο- μετρικών δεδομένων υπηρεσίας, λόγω μόνιμης φυσικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθένειας και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα βιομετρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλει- στικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως ισχύει, ήτοι για τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτοπροσωπίας του κατόχου με το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκ- δοθεί ο τίτλος, και διατηρούνται κρυπτογραφημένα, για όσο χρόνο ισχύει ο σχετικός τίτλος διαμονής, στην κε- ντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, ε- νώ αντίγραφο των δεδομένων που αφορούν τους εκτυ- πωθέντες τίτλους διαμονής τηρείται υπό τους ίδιους ό- ρους από τον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτύπω- ση. Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2472/1997. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής τεκμαίρει αμαχήτως τη συναίνεση του αιτού- ντος για τη διατήρηση και την επεξεργασία των βιομετρι- κών του δεδομένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω δημόσιου σκοπού, μη δυναμένης να ανακληθεί κατά το διάστημα ισχύος της άδειας ή μέχρι του χρόνου της κα- ταστροφής τους σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων, καθώς επίσης κάθε άλλη λεπτο- μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Δια- φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η διάρκεια της άδειας διαμονής των κάτω των έξι (6) ετών ανήλικων τέκνων πολιτών τρίτων χωρών είναι ι- σόχρονη της άδειας διαμονής του συντηρούντος, κατά την έννοια των άρθρων 53 έως 60 του ν. 3386/2005, γο- νέα. Η ισχύς της διακόπτεται με τη συμπλήρωση του έ- κτου έτους της ηλικίας και ανανεώνεται κατά τις ισχύου- σες διατάξεις, αφού προηγουμένως γίνει λήψη δακτυλι- κών αποτυπωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής, ανεξάρ- τητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, ο υπήκοος τρίτης χώρας καταβάλλει τέλος, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακί- νησης της κάρτας και αποτελεί έσοδο το Δημοσίου. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 και το ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτο- μέρειες για τον τρόπο είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Κατά την παραλαβή νέας άδειας διαμονής, ύστερα από ανανέωση ή επανέκδοσή της σύμφωνα με τις ισχύ- ουσες διατάξεις, η προηγούμενη άδεια παραδίδεται υπο- χρεωτικά στην αρμόδια για την έκδοση της νέας άδειας υπηρεσίας και καταστρέφεται, σε κάθε δε άλλη περίπτω- ση, ακυρώνεται και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής ή ακύρωσης που κοινοποιείται υποχρεωτι- κά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερι- κών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για τη σφράγιση των αδειών διαμονής, με τη μορ- φή του αυτοτελούς εγγράφου, καθιερώνεται ειδική σφραγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελούμενη από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,02 μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δη- μοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄ 108), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος του Υπουργείου και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ