215 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4018/2011

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρo 8 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων IΙ.A.9 και IΙ.Γ.10 του άρθρου 210 του ν. 3852/2010, το μό- νιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περι- φέρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρει- ας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμ- ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετατάσσεται αυτοδικαίως τη 15η Οκτωβρίου του 2011 στην Περιφέρεια Αττικής, με ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υ- πηρεσιών. Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υ- πουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέ- σεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. 2. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπη- ρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. 3. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του μετατασσόμενου προσωπικού ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), όπως α- ντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265). Για τους υπαλλήλους του πρώην ΕΤΜΟΑ, που μετα- φέρθηκαν αυτοδίκαια μετά την κατάργησή του με το π.δ. 98/2000 και μετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττι- κής, για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος που προβλέ- πεται από τις διατάξεις του ν. 103/1975 (Α΄ 167), εξακο- λουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και η καταβολή του συνεχίζει να γί- νεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Δ16α/012/ 270/ΑΦ/26.6.2002 (Β΄ 822) απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα- λίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 του ν. 3232/ 2004 και 57 του ν. 3518/2006. 4. Η δαπάνη για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύ- νει τους ΚΑΠ των Περιφερειών του άρθρου 260 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα προσαυξηθούν αναλόγως για την κάλυψη της μισθοδο- σίας του μετατασσόμενου - μεταφερόμενου προσωπι- κού. Για το οικονομικό έτος 2011, η δαπάνη του προηγού- μενου εδαφίου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι- σμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-120), που αυξάνονται για το σκοπό αυτόν με μεταφορά των απαι- τούμενων ποσών από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμ- μένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ. 39-130 του προϋπο- λογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων. 5. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Με πρωτόκολλο, το ο- ποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορί- ζονται συγκεκριμένα και ανά σύμβαση: α) ο αριθμός της πιστοποίησης από την οποία και μετά αναλαμβάνει την πληρωμή η Περιφέρεια Αττικής και β) οι λοιπές λεπτομέ- ρειες που αφορούν την ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις. Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γε- νική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδι- καίως από την Περιφέρεια Αττικής χωρίς άλλη διατύπω- ση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμε- να και τα γνωμοδοτικά όργανα αυτού. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκε- κριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβά- σεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής. Πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στις οποίες περι- λαμβάνονται και αποζημιώσεις από εκκρεμείς δίκες, κα- θώς και αυτές της διοικητικής επίλυσης, εφόσον ανατρέ- χουν σε χρόνο προγενέστερο της παράδοσης - παραλα- βής, επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις οι- κείες πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6. Κινητά πράγματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανή- ματα, οχήματα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισμός που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εξυπηρετούν τη λειτουργία και την άσκηση των σχετι- κών αρμοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών, μεταβιβάζο- νται αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής. Για τη μεταβίβαση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τον Γενι- κό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ- γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη μίσθωση του κτιρίου, κατά το μέρος της που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος. 7. Στο τέλος της παρ. III του άρθρου 186 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των παραγράφων IΙ.A.9 και ΙI.Γ.10 του άρθρου 210 ασκούνται από την 1η Σεπτεμ- βρίου 2011.»
30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215
30 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρo 8 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων IΙ.A.9 και IΙ.Γ.10 του άρθρου 210 του ν. 3852/2010, το μό- νιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περι- φέρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρει- ας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμ- ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετατάσσεται αυτοδικαίως τη 15η Οκτωβρίου του 2011 στην Περιφέρεια Αττικής, με ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υ- πηρεσιών. Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υ- πουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέ- σεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. 2. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπη- ρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. 3. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του μετατασσόμενου προσωπικού ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), όπως α- ντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265). Για τους υπαλλήλους του πρώην ΕΤΜΟΑ, που μετα- φέρθηκαν αυτοδίκαια μετά την κατάργησή του με το π.δ. 98/2000 και μετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττι- κής, για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος που προβλέ- πεται από τις διατάξεις του ν. 103/1975 (Α΄ 167), εξακο- λουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και η καταβολή του συνεχίζει να γί- νεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό Δ16α/012/ 270/ΑΦ/26.6.2002 (Β΄ 822) απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα- λίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 του ν. 3232/ 2004 και 57 του ν. 3518/2006. 4. Η δαπάνη για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που μετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύ- νει τους ΚΑΠ των Περιφερειών του άρθρου 260 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα προσαυξηθούν αναλόγως για την κάλυψη της μισθοδο- σίας του μετατασσόμενου - μεταφερόμενου προσωπι- κού. Για το οικονομικό έτος 2011, η δαπάνη του προηγού- μενου εδαφίου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι- σμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-120), που αυξάνονται για το σκοπό αυτόν με μεταφορά των απαι- τούμενων ποσών από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμ- μένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ. 39-130 του προϋπο- λογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων. 5. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Με πρωτόκολλο, το ο- ποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορί- ζονται συγκεκριμένα και ανά σύμβαση: α) ο αριθμός της πιστοποίησης από την οποία και μετά αναλαμβάνει την πληρωμή η Περιφέρεια Αττικής και β) οι λοιπές λεπτομέ- ρειες που αφορούν την ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις. Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γε- νική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδι- καίως από την Περιφέρεια Αττικής χωρίς άλλη διατύπω- ση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμε- να και τα γνωμοδοτικά όργανα αυτού. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκε- κριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβά- σεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής. Πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στις οποίες περι- λαμβάνονται και αποζημιώσεις από εκκρεμείς δίκες, κα- θώς και αυτές της διοικητικής επίλυσης, εφόσον ανατρέ- χουν σε χρόνο προγενέστερο της παράδοσης - παραλα- βής, επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις οι- κείες πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6. Κινητά πράγματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανή- ματα, οχήματα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισμός που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εξυπηρετούν τη λειτουργία και την άσκηση των σχετι- κών αρμοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών, μεταβιβάζο- νται αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής. Για τη μεταβίβαση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τον Γενι- κό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ- γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη μίσθωση του κτιρίου, κατά το μέρος της που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος. 7. Στο τέλος της παρ. III του άρθρου 186 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των παραγράφων IΙ.A.9 και ΙI.Γ.10 του άρθρου 210 ασκούνται από την 1η Σεπτεμ- βρίου 2011.»
Άρθρο 9Θεσμικά θέματα Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουρ- γίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Βρεφο- νηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ), που λειτουργούν από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέ- ντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο- ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397/2001), «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ανα- πηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρ- θρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ- δικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δη- μοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397), «Προϋποθέσεις ί- δρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397) και, αντίστοι- χα, «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Σταθμών Ο- λοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτι- κού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1519/2002), όπως ι- σχύουν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφιστάμενη δομή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ που είχε ιδρυθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. μεταφέρεται στον οικείο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, συνεχίζει να λειτουργεί από τους φορείς αυτούς, βάσει της άδειας που είχε εκδοθεί για τη συγκεκριμένη δομή που μεταφέρεται στο δήμο ή στο νομικό του πρό- σωπο δημοσίου δικαίου που αναλαμβάνει τη λειτουργία της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικα- θίσταται ως εξής: «6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ- γίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουρ- γίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ..» β. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά- φου 1 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και επί παι- δικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λει- τουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η λειτουρ- γία τους μεταφέρεται σε υπηρεσία του δήμου ή σε νομι- κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Μια εκ των θέσεων της παραγράφου 1 μπορεί να πληρούται με θέση μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα Περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται με α- πόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ιδιαίτερος γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Περιφε- ρειάρχης αποβάλλει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο. Στον ιδιαίτερο γραμματέα καταβάλλονται αποδοχές ειδικού συνεργάτη.» β. Στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται μία θέση Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή με ειδικό σύμβουλο ή με επιστημονικό ή με ειδικό συνεργάτη Πε- ριφερειάρχη ή με προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή με το προσωπικό που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερει- άρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11α του άρθρου 247. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν το βασικό μισθό και τα επιδόματα της οργανικής τους θέσης, που δεν συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.»

Άρθρο 10Ρυθμίσεις καταστατικής θέσης αιρετώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «Αν η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέ- δρων δημοτικών συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρ- θρου 93 είναι μικρότερη των, πάσης φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το πο- σό της διαφοράς ως εξής: α) του δημάρχου μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γε- νικού Γραμματέα Υπουργείου, και β) του αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβου- λίου μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρ- χου, χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοι- κούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην πε- ριφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.»

Άρθρο 11Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολι- κών κτιρίων. Τη σχετική βεβαίωση εκδίδει ο Διευθυντής του σχολείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) α- ντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ανα- φέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Ε- κτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος. Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθε- σή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τη θέση σε ισχύ του παρό- ντος είναι έγκυρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις παραγράφους 1α και 4 του άρθρου 246 του ν. 3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1 του άρθρου 45 και του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 διαγράφονται οι λέξεις «αντίστοιχες» ή «αντίστοιχη». Στην παρ. 1β του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 και στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσό- ντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 159 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπο- ρεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η αίτηση υπο- βάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσί- ευση του νόμου αυτού. Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος έ- χουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιου- νίου 2011.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με- ρικής απασχόλησης του ν. 3250/2004, όπως ισχύει, που συνήφθησαν κατόπιν των με αριθμούς 1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3250/ 2004 και ήταν ενεργές την 30ή Απριλίου 2011 παρατεί- νονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχό- λησης δεκαοκτώ (18) μηνών. Σε περίπτωση λύσης των συμβάσεων αυτών την 30ή Απριλίου 2011 ή σε ημερομη- νία μεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συμβάσεις δύνα- νται να επανασυναφθούν με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχό- λησης δεκαοκτώ (18) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το προσωπικό των πρώην κρατικών Περιφερειών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του Υπουρ- γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που μετατά- χθηκε ή θα μεταταχθεί στις αιρετές Περιφέρειες εξακο- λουθεί να λαμβάνει τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που λάμβανε στη θέση από την οποία μετατάσσεται.

Άρθρο 12Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή υποχρέωσης δή- μου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έ- χει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο, με περισσό- τερα του ενός χρηματικά εντάλματα. Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ε- πισυνάπτονται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα και στα ε- πόμενα σημειώνεται παραπομπή στα στοιχεία του ε- ντάλματος, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηματι- κό ένταλμα προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν γίνε- ται παραπομπή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά επισυνάπτονται στο ένταλμα φωτοα- ντίγραφα των δικαιολογητικών, πάνω στα οποία σημειώ- νονται τα στοιχεία του εντάλματος, όπου έχουν επισυ- ναφθεί τα πρωτότυπα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3965/ 2011 (Α΄ 113) εφαρμόζονται και στο μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 τροπο- ποιείται ως εξής: «1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφα- ση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειο- ψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβά- νονται κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψη- φία του συνολικού αριθμού των μελών του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς των άρθρων 272 και 274 του ν. 3852/2010 έ- ληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ρυθμίσεις της με αριθμό 22292/9.5.2011 (Β΄ 1256) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι- κών, που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου 1.ε του άρ- θρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εφαρμόζονται τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. όσο και κατά τις αναμορφώσεις αυτού που πραγ- ματοποιούνται εντός του οικονομικού έτους. Η προθεσμία της παραγράφου 3 της ίδιας απόφασης παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Η συμμόρφωση στις ειδικές προϋποθέσεις των παρα- γράφων 1 έως και 3 της ανωτέρω απόφασης εξετάζεται από την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του. Σε περί- πτωση αδυναμίας κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπο- λογισμού από δήμο ή περιφέρεια, μπορούν, μετά από α- πόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβου- λίου, να προβούν σε συμφωνία με πιστωτές τους για το διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό την προϋπό- θεση ότι ο χρόνος του διακανονισμού δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην πα- ραπάνω απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 η φράση «, η οποία λαμβάνεται με πλειοψη- φία των 3/5 του συνόλου των μελών του» αντικαθίσταται ως εξής: «, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψη- φία του συνόλου των μελών του». β. Μετά το στοιχείο ii της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 προστίθενται τα εξής: «iii) Αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολο- γισμού δήμου ή περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των ε- σόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συνοδεύεται από από- φαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλί- ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μετά από έκθεση της οικονομι- κής υπηρεσίας του και από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να προστίθενται νέες ή να διαγράφονται προϋποθέσεις για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.» γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η ένταξη δήμου ή περιφέρειας στο Ειδικό Πρό- γραμμα Εξυγίανσης συμπεριλαμβάνει:». δ. Για την επίτευξη της ισοσκέλισης του προϋπολογι- σμού τους, οικονομικού έτους 2012, οι δήμοι και οι περι- φέρειες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό πρόγραμμα εξυ- γίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, μπορούν να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που α- ντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών. ε. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 267 και της παραγράφου 1 του άρθρου 268 παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2011. στ. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5-17.6.1959 (Α΄ 114) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται στο εξής η Οικονομική Επιτροπή.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ