215 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4018/2011

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215
30 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε πολίτες Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως και την 9η Μαΐου 1945 και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ελλη- νική ιθαγένεια στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται με α- πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κα- τοικίας του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που τεκ- μηριώνουν την προηγούμενη εκ μέρους του κατοχή ελ- ληνικής ιθαγένειας από γέννηση. Η απόφαση δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ορκωμοσία του ενδιαφερο- μένου ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τό- που κατοικίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σε ευθεία γραμμή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αιτηθούν την πολιτογρά- φησή τους ως καταγόμενοι από Έλληνα πολίτη, σύμφω- να με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Άρθρο 14Άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 18 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριε- τή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικη- τικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Ε- σωτερικών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινω- νική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από τα μέλη του μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτο- δικαίως και αζημίως η θητεία του επταμελούς Διοικητι- κού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτεί- ται Επιτροπή για τη σύνταξη «Ενιαίου Κώδικα Κατάστα- σης Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του α΄και του β΄ βαθμού» αποτελούμενη από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποί- ος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν κω- λύεται ή απουσιάζει, γ) έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, δ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ε) έναν σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., στ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει- τουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, η) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α., θ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας, ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών, ια) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α., ιβ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α., και ιγ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υ- παλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας. Μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Ορ- γάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζε- ται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί ει- σηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, κα- θώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομι- κών, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος κα- ταβολής της. Το σχέδιο του Κώδικα θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

Άρθρο 15Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. η περίπτωση Α2 της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005, β. η φράση «και επαναφέρεται σε ισχύ…. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263)» του άρθρου 62 του ν. 3979/2011 (Α΄138), γ. το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, δ. κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις ρυθμίσεις του πα- ρόντος.

Άρθρο 16

Το άρθρο 68 του v. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικα- ταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 7 εδάφιο β΄ του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται ως εξής: «Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσ- σας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα ή με τίτλο αποφοίτησης από λύ- κεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκ- παιδευτικό σύστημα ή με αναγνωρισμένο τίτλο αποφοί- τησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή με πιστοποιητικά ελληνομάθειας του- λάχιστον επιπέδου Α2 που εκδίδονται βάσει της διαδικα- σίας του ν. 2413/1996, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α2 απαιτείται επιπρόσθετα και η πιστοποίηση της επαρ- κούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολι- τισμού. 2. Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων ελλη- νικής ιστορίας και πολιτισμού χορηγείται μετά από επι- τυχή ολοκλήρωση εξετάσεων που διενεργούνται με ευ- θύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υ- πουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των. Η διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας της γνώ- σης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βί- ου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονο- μικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως. 3. Στις εξετάσεις πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του πα- ρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπο- ρούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την πα- ρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελ- ληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνι- κής ιστορίας και πολιτισμού. 5. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται παράβολο. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορί- ζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι- δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 17

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) πριν από την τροποποίησή του με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το διορισμό του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Άρθρο 18

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ