215 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4018/2011

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 14 - Άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215
30 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτεί- ται Επιτροπή για τη σύνταξη «Ενιαίου Κώδικα Κατάστα- σης Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του α΄και του β΄ βαθμού» αποτελούμενη από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποί- ος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν κω- λύεται ή απουσιάζει, γ) έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, δ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ε) έναν σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., στ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει- τουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, η) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α., θ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας, ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών, ια) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α., ιβ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α., και ιγ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υ- παλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας. Μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Ορ- γάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζε- ται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί ει- σηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, κα- θώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομι- κών, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος κα- ταβολής της. Το σχέδιο του Κώδικα θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ