249 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 42
25 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249
25 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 42

Λοιπές διατάξεις 1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. της 13.4.1929 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους και έναν ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό με ειδίκευση ή εμπερία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων. Την επιτροπή διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται τα ανωτέρω. 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 εφαρ- μόζεται και για τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των ανωτέρω συμβουλίων. 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) (άρθρο 166 Κώδικα Βασικής Πολε- οδομικής Νομοθεσίας) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές, καταστήματα, που προορί- ζονται για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων) κα- τά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παρα- γράφου, καθώς και του άρθρου 1 που αφορά σε: α) το ποσοστό καλύψεως που δεν επιτρέπεται να υ- περβαίνει το 20%, β) το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9 μέ- τρα, γ) τη συνολική επιφάνεια ορόφων που δύναται να υ- περβαίνει τα 600 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι ο συντελε- στής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,2. Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώ- μη του αρμόδιου οργάνου.» 4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ- θρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Ως τιμή ζώνης του οικοπέδου για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται: α) Στις περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία του οικοπέδου η οποία προκύπτει από την «Τιμή οι- κοπέδου (Τ.Ο.)» συναρτήσει της Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) και του Συντελεστή Αξιοποίησης του Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) πολλαπλασιαζόμενης με το Συντελεστή του Οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται στους πίνακες τιμών των απο- φάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. β) Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύ- στημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακι- νήτων, η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία των ακινήτων ό- πως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2).» 5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «13. Ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται με α- νάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ΄ του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Τα ποσά από τη μετατροπή διατίθε- νται αποκλειστικά για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. Κάθε διάθεση των ποσών αυτών για άλλο σκοπό είναι άκυρη.» 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφα- ση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης και αιτιολογημένη πρόταση του φορέα, στον οποίο υπάγεται από άποψη λειτουργίας το συγκεκριμένο κτίριο, ή από την πολεοδομική υπηρεσία για τα κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέ- ας.» 7. Στις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), υπάγεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που συνάπτονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδο- τούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος. 8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), όπως ισχύει μετά την τροποποίη- σή του με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), προστίθεται εδάφιο ως ακολού- θως: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού ΣΧΟΠ και δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, κατατάσσονται και υπάγονται, σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική ή άλλη ειδική λει- τουργία τους, συγκεκριμένες δραστηριότητες και εγκα- ταστάσεις στις χρήσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου αυτής.» 9. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), όπως παρα- τάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128) και το άρθρο 24 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2013. 10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος είτε φορέα των μηχανι- κών είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από τους προαναφερόμενους φορείς.» 11. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο έτη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με τη διαδικασία του προηγούμε- νου εδαφίου, οι αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Για το προσωπικό που έχει ήδη διατεθεί ή αποσπασθεί στο Πράσινο Ταμείο, οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να πα- ραταθούν μία ή περισσότερες φορές σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.» 12. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3889/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η δικαστική εκπροσώπηση του Πράσινου Ταμείου ε- νώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.» 13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά- πτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου, όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνη- της περιουσίας και ο επιμερισμός και η απόδοσή της στο Πράσινο Ταμείο, στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.» 14. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) δεν εφαρμόζεται για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες πολεο- δομικές υπηρεσίες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3937/2011. 15. Σε επαγγελματικά εργαστήρια με δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλα- στικής κ.λπ.) και συνεργεία οχημάτων τα οποία λειτουρ- γούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεμούν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης ΓΠΣ, εφόσον πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρα- σφάλειας και αποδεδειγμένης λειτουργίας, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωρινή άδεια διάρκειας τριών ετών, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των αρ- μόδιων Υπουργών. Κατά το διάστημα προσωρινής λειτουργίας τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών τους ή η μεταβίβαση της προσωρινής τους άδειας. 16. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 μπορεί να περι- λάβει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δη- μοσίευση του προαναφερθέντος νόμου, σε κοινή χρήση, ακόμα και αν οι σχετικές πράξεις παραχώρησης δεν έ- χουν μεταγραφεί, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογρα- φικές πράξεις που έχουν συνταχθεί πριν την 29.1.2010, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011. 17. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 31/2009 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Εντός υφιστάμενων ή ιδρυόμενων κοιμητηρίων ή σε επαφή με αυτά.» 18. α) Η έκταση επιφάνειας 38.335,32 τετραγωνικών μέτρων που κείται στη θέση «Κατσουλιέρη» του Δήμου Πεντέλης, όπως αποτυπώνεται στο από Μάρτιο 2011 το- πογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 που έχει θεω- ρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενιαίας Τε- χνικής Υπηρεσίας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και σε φωτοσμί- κρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο, υπό τα στοι- χεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1 πα- ραχωρείται κατά κυριότητα στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ- ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» για τη δημιουργία, ε- γκατάσταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Νοσο- κομείου αυτού. β) Η αναδάσωση της ανωτέρω έκτασης αίρεται. γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου καθο- ρίζονται ως εξής: - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%. - Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,40. - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 12,00 μέτρα. Επιπλέον του ως άνω ύψους επιτρέπεται κατασκευή στέγης μέχρι 2,00 μέτρα. - Αποστάσεις των κτιρίων μεταξύ τους και από τα όρια του γηπέδου 5,00 μέτρα. - Επιτρέπεται η διάσπαση των κτιρίων. - Επιτρέπεται η ένταξη χώρων κύριας χρήσης στα υπό- γεια. 19.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Υπηρεσία Εξυπηρέτη- σης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Διεύθυν- σης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. συ- νιστάται θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της υ- πηρεσίας και λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές. Η κά- λυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη είτε με διορισμό είτε με το- ποθέτηση υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής είτε με απόσπαση υπαλλή- λου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκη- σης της υπηρεσίας, του νομικού προσώπου ή της αρχής. Ο μετακλητός υπάλληλος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Προσόντα για το διορισμό, την τοποθέτηση ή την από- σπαση είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σημαντική εμπειρία σε έργα Α.Π.Ε.. Η κάλυψη των εισφορών του αποσπώμενου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Η θητεία του αποσπώ- μενου στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υ- πηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέ- λιξη. Ο αποσπώμενος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Αν η θέση που κα- τείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμό- διων Υπουργών και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα.» β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006 α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις που συνιστώνται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγρα- φο 3, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού κατά παρέκ- κλιση των κειμένων διατάξεων από υπηρεσίες του Δημο- σίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φο- ρείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή φορείς που επο- πτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η διάρκεια της από- σπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.» 20. Η παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «17.α) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υπο- βάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλε- κτρικής ενέργειας από θαλάσσιες αιολικές εγκαταστά- σεις. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται από τη ΡΑΕ με βάση τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. Ει- δικότερα για την αξιολόγηση των κριτηρίων (α) και (β) λαμβάνονται υπόψη και οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδο- νται στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α όπως προστέθηκε με το άρθρο 6. Μετά τη λή- ψη της άδειας παραγωγής, η αδειοδότηση των ανωτέρω σταθμών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/ 2006. β) Η παραγόμενη ενέργεια των σταθμών της περίπτω- σης α΄ τιμολογείται με τιμή βάσης τα 108.30 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται και αναπρο- σαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 5 του ν. 3851/2010. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή της οικείας σύμβα- σης πώλησης, είναι δυνατόν η ανωτέρω τιμή να προσαυ- ξάνεται, για κάθε σταθμό ξεχωριστά, έως και 30% της τι- μής βάσης. Η γνώμη της ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη ιδίως τα στοιχεία κόστους επένδυσης τα οποία παρατίθενται ανα- λυτικά σε τεχνο-οικονομική μελέτη που υποβάλλει ο κά- τοχος της άδειας παραγωγής του σταθμού για την τεκ- μηρίωση της αναγκαιότητας του αιτούμενου ποσοστού προσαύξησης.» 21. Το έκτο και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθί- στανται ως ακολούθως: «Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση αναθεώρη- σης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011.» 22. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομι- κών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής μπορεί να συνιστάται Επιτροπή, σε σχέση με το έρ- γο «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπο- λη» που προβλέπεται από τη διεθνή Τριμερή Συμφωνία που κυρώθηκε με το ν. 3558/2007 (Α΄101), η οποία απο- τελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπερι- φερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, από εκπροσώ- πους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και από εκπροσώπους Οργανισμών Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, επαγγελματικών και άλ- λων φορέων του Νομού Έβρου. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική α- πόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.» 23. α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής δύναται να χορηγήσει άδειες προσωρι- νών ενεργειακών επιθεωρητών και για περίοδο πλέον της ημερομηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2010 και η οποία δεν μπορεί να υ- περβαίνει το ένα έτος. Οι προσωρινές άδειες της παρα- γράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2010 μπορούν να χορηγηθούν και σε έχοντες αποδεδειγμένη πενταετή ε- παγγελματική ή και επιστημονική εμπειρία. Η διάρκεια ι- σχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρη- τών που έχουν εκδοθεί και λήγουν στις 6.10.2011, παρα- τείνεται έως τις 6.10.2012. β) Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλ- λήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δι- καίου. γ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως ακολού- θως: «(δ) να διαθέτει τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη ε- παγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέμα- τα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά- σεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργεια- κών επιθεωρήσεων.» 24. Από τη δημοσίευση του παρόντος επαναφέρεται σε ισχύ η με αριθμό 49567/2006 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ- γων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε- μπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Δ΄ 1071) με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους Β΄περί- πτωση 3 Ζώνη ΙΙΙ υποπερίπτωση 1 μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986, για τη ρύθμιση των θεμάτων, που ρυθμίζονται από αυτή, και αν αυτό δεν εκδοθεί, μέχρι πέ- ντε έτη. 25. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμ- ματος της πολεοδομικής μελέτης, οι κύριοι ή νομείς ακι- νήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβά- λουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο Δήμο προσκομίζο- ντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μετα- γραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσε- ων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η υποχρέωση αυτή υφί- σταται μέχρι την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η πα- ράλειψη δε αυτής συνεπάγεται τα εξής: α 1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι άκυρη, εάν δεν ε- πισυνάπτεται σε αυτή πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ι- διοκτησίας. Η ακυρότητα αυτή αίρεται με την υποβολή εκ των υστέρων της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο ιδιοκτήτης είχε προσκληθεί και αμέλησε να υποβάλει εγκαίρως δήλωση υποχρεούται σε καταβο- λή εφάπαξ προστίμου καθοριζομένου από τον οικείο Ο.Τ.Α.. β 1. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χω- ρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ι- διοκτησίας και του ανωτέρω πιστοποιητικού. Μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, η προσάρ- τηση του ως άνω πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης ι- διοκτησίας απαιτείται να γίνεται στην πρώτη δικαιοπρα- ξία εν ζωή, η οποία καταρτίζεται και μεταγράφεται στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, μετά τη μετα- γραφή ή την καταχώριση της πράξης εφαρμογής. Σε κά- θε επόμενη δικαιοπραξία εν ζωή αρκεί να γίνεται η σχε- τική μνεία της προσάρτησής του στην αρχική ως άνω δι- καιοπραξία.»

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ NIKOΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑi ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ