249 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 43
25 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249
25 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 43

Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στην περιοχή Γεράνι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας Α. Ιδιοκτήτες Ακινήτων 1. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ- σώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτων στην πε- ριοχή «Γεράνι», η οποία ορίζεται από τις οδούς Πειραι- ώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού Κέ- ντρου της Αθήνας εκπίπτει κατά περίπτωση: α) Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα- τάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση κατοι- κίας και κόστους έργων ύψους έως 600 ευρώ/τ.μ.. Η έκ- πτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δέ- κα ετών. β) Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα- τάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση γρα- φείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστους έργων ύψους μέχρι 500 ευρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ι- σχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Η μείωση αυτή διενεργεί- ται με την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζονται συγχρό- νως οι μειώσεις της παραγράφου Β1. γ) Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα- τάστασης και εκσυγχρονισμού του ισογείου ακινήτου με χρήση του τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμε- να στην παράγραφο Δ) και κόστους έργων έως 300 ευ- ρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών. δ) Ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκα- τάστασης των όψεων και των κοινόχρηστων χώρων οι- κοδομής στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία και κόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.μ. το οποίο επιμε- ρίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διά- στημα δέκα ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιο πάνω μειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονι- σμός του ακινήτου να υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2015. 2. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ- σώπων που είναι ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και της παρ. 1 του ν. 3028/2002 στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας ανεξαρτή- τως της χρήσεώς τους, εκπίπτει ποσό ίσο με τη δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστους έργων ύψους μέχρι 2.000 ευρώ/τ.μ.. Η έκπτωση φόρου ι- σχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Σε περίπτωση συνιδιοκτη- σίας το ποσό της μείωσης αυτής επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Επίσης, δικαιούχος της μείωσης αυτής εκτός από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι ο μισθωτής, ο οποίος, με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, προβαίνει στη δαπάνη των έργων αποκατάστασης και εκσυγχρονι- σμού, καθώς και στις τεχνικές, αρχιτεκτονικές και λει- τουργικές διαμορφώσεις του κτιρίου. Το δικαίωμα έκ- πτωσης του μισθωτή διατηρείται ακόμη και μετά την πι- θανή εγκατάλειψη του ακινήτου από αυτόν. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στις περιπτώσεις για κτίρια στα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα οι όψεις τους ή τα κελύφη τους μέχρι προσαύξησης 15% επί του αρχικού όγκου τους. H όποια νόμιμη υπέρβαση δεν εμπί- πτει στη διάταξη. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζο- νται σε περίπτωση που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου Α1 και των παραγράφων Β1 και Β2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιο πάνω μειώσεων είναι: α) για την αποκατάσταση των έργων να τηρούνται ό- λες οι διατάξεις και διαδικασίες των διατηρητέων κτι- ρίων, β) οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας αποκατάστα- σης να έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι 31.12.2014 και η αποκα- τάσταση του ακινήτου να υλοποιηθεί μέσα σε τρία έτη α- πό την έκδοση των σχετικών αδειών. Τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής μπορούν να επι- λέξουν την εφαρμογή των πιο πάνω κινήτρων ή των κι- νήτρων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 151). 3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα κίνητρα για το αντίστοιχο έτος. 4. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου δικαιού- χος των εκπτώσεων και μειώσεων της παραγράφου Α΄ καθίσταται ο νέος κύριος. Β. Μισθωτές Ακινήτων 1. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προ- σώπων που μισθώνουν ακίνητα για χρήση κατοικιών και γραφείων σε όροφο οικοδομής στην περιοχή της παρα- γράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατά- στασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστους έργων ύ- ψους έως 500 ευρώ/τ.μ. για δέκα έτη, εφόσον η δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2014. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται συγ- χρόνως με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου Α1. Για τους μισθωτές ακινήτων ισχύουν ως έχουν τα ορι- ζόμενα στην παράγραφο Α2. 2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των ε- πιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζό- μενα στην παράγραφο Δ΄ που εγκαθίστανται σε κτίρια στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέ- ντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το δι- πλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου. Γ. Επιπλέον κίνητρα 1. Σε συμβάσεις αγοράς ακινήτων ή εμπραγμάτων δι- καιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή της παραγράφου Α1, επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης α- κινήτων με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τους αξίας ή επί του τυχόν δηλωθέντος τιμήματος, αν αυτό εί- ναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος. 2. Για την περιοχή «Γεράνι» που ορίζεται στο άρθρο αυτό, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι τιμές ζώνης που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), μπορούν να ορίζονται μειώσεις για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Δε- κεμβρίου 2014. Δ. Τα ανωτέρω φορολογικά κίνητρα αφορούν σε κτίρια και χώρους νομίμως υφιστάμενους, στους οποίους επι- τρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η εγκατάσταση χρήσεων που προβλέπονται στο π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ΄ 704), με την εξαίρεση των χρήσεων εστιατορίων, αναψυ- κτηρίων, κέντρων διασκεδάσεων, αναψυχής, χώρων συ- ναθροίσεων κοινού και καταστημάτων παροχής προσω- πικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και εφόσον η νέα χρή- ση δεν περιλαμβάνεται στις επιδοτούμενες, παύει η από- δοση του κινήτρου προς τον δικαιούχο. Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και ο χρόνος υλοποίησης που απαιτού- νται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμο- γή του παρόντος.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ NIKOΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑi ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ