249 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 49
25 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249
25 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 49

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ΄ της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτε- λούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατα- σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, άλλη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 και εφόσον:». 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «α) η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται». 3. Η περίπτωση στστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στστ) σε παραδοσιακό οικισμό, με την επιφύλαξη της παρ. 24 του άρθρου 24, και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο». 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 α- ντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται με- τά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέ- πονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/ 1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαι- ώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτη- σία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινο- χρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυ- θαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκα- τασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυ- θαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρα- γράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώ- σεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των, μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδα- φίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυ- νη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» 5. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δημόσια έγ- γραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστα- σης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή α- εροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλή- ρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυ- τός μπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βε- βαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προ της 31.1.1983.» 6. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- θεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ. Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κα- τηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης με αναλυ- τικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός έως και 5.000 ευ- ρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλ- λεται πρόστιμο 500 ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων α- νά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προ- ϋπολογισμού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογ- γυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνί- διο 13 του πίνακα του Παραρτήματος.» 7. Το στοιχείο α΄ της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεο- δομικής ή τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης των παρα- πάνω ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του αρ- χιτέκτονας μηχανικός υπάλληλος της οικείας αποκε- ντρωμένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρμοδιότη- τάς τους.». 8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 α- ντικαθίσταται ως εξής: «7.α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύ- στημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο- νομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφε- ρειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικι- σμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο- νομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερει- ακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ. β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περί- πτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολο- γισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελά- χιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοι- νότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει κα- θοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.» 9. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/ 2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυ- τών με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίω- σης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό και στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία βε- βαίωση του TEE, με την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προ- στίμου και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτο- ποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.» 10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε- νταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε- ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπερά- τωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επι- σκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται α- μελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Τα- μείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χο- ρήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρ- μόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που κα- θορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 11. Μετά την παρ. 23 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής: «24.α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαί- ρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πό- λης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσί- ευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικι- σμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού. β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευ- ση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα α- κόλουθα: βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώ- του εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 απαιτείται η υπο- βολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αι- σθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευ- ρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτο- νική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικι- σμού ή τμήματος πόλης. ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 μπορεί να ε- πιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαί- ρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήμα- τος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού ορ- γάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδι- κού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη ή μετά την ολοκλήρωση των εργα- σιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επι- βλήθηκαν, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσε- ρις (4) μήνες και πιστοποιείται από την αρμόδια πολεο- δομική υπηρεσία. βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 αποφαίνεται μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτημά- των υπαγωγής σε κάθε οικισμό και συνολική αξιολόγηση της διαμορφωμένης κατάστασης σε σχέση με τα μορφο- λογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οι- κισμού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται με την εν λόγω υπαγωγή. βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απα- ραίτητη για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε παρα- δοσιακούς οικισμούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόμενων όρων δόμησης. γ. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμά- των σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- θρου 24. Τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικα- σίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχε- τικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, μετά την κήρυ- ξη του οικισμού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υ- πέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου, μετρούμενου από κάθε σημείο του διαμορφωμένου εδά- φους, ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε ό- ρου δόμησης. ε. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμή- ματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9 του άρθρου 24.» 12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης, με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρή- σεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων και σε συ- νεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωμέ- νης διοίκησης.» 13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτί- σματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφο- ρούν σε περιοχές της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου, εκτελούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Απο- κεντρωμένης Διοίκησης, με το συντονισμό, τη συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., όπου αυτή απαι- τείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η ροή των εργασιών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίη- ση των κατεδαφίσεων.» 14. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί- θεται παράγραφος 25 ως εξής: «25. Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου που α- φορά στην υπέρβαση ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ε- νιαίου ειδικού προστίμου» του Παραρτήματος του παρό- ντος), στην περίπτωση οικοδομής με οικοδομική άδεια δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος που έχει προ- κύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις υπολογίζεται σύμφωνα με την κατηγορία 13 του Παραρτήματος («Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου»). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν ε- φαρμόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 24 του άρθρου 24.» 15. Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από το- πογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύ- στημα συντεταγμένων. 16. Οι βεβαιώσεις των μηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επι- μελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληρο- φοριακού συστήματος, που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 23 του ν. 4014/2011, να υποδέχεται τα τοπογραφι- κά διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, υπο- βάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφα- ση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του ν. 4014/2011 εφαρμόζονται και για κάθε αυθαίρετη κατα- σκευή ή χρήση, που δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατά- ξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. 17. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 διαγράφονται οι λέξεις «εντός τριά- ντα (30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και», καθώς και οι λέξεις «για τα ακίνητα άλλης χρήσης». 18. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημο- σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ NIKOΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑi ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ