24 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
13 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
13 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που εμφανίζουν
μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που α-
ναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ,
3. απόβλητα έλαια: τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λι-
παντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κα-
τάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζο-
νταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτε-
ρικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντι-
κά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έ-
λαια,
4. βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα): τα βιοαποδομή-
σιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τρο-
φών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστά-
σεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής
και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίη-
σης τροφίμων,
5. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου
οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παρα-
γωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί
εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποί-
ες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των
αποβλήτων αυτών,
6. κάτοχος αποβλήτων: ο παραγωγός αποβλήτων ή το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρί-
σκονται τα απόβλητα,
7. έμπορος: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί
ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που
δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
8. μεσίτης: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώ-
νει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαρια-
σμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν
καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
9. διαχείριση αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανά-
κτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης
της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επί-
βλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ε-
νεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσί-
τες,
10. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμ-
βανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκα-
ταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μετα-
φορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων,
11. χωριστή συλλογή: η συλλογή όπου μια ροή απο-
βλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύ-
ση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία,
12. πρόληψη: τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία
ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία
μειώνουν:
α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμο-
ποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊό-
ντων,
β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων απο-
βλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή
γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε ε-
πικίνδυνες ουσίες,
13. επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία
προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα
χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον ο-
ποίο σχεδιάστηκαν,
14. επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από
την ανάκτηση ή τη διάθεση,
15. ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύ-
ριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα
χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υ-
πό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για
την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι
απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματο-
ποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρ-
τημα ΙΙ παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των ερ-
γασιών ανάκτησης,
16. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε ερ-
γασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επι-
σκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία
προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμά-
ζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία,
17. ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με
την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊό-
ντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετή-
σουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκο-
πούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υ-
λικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανε-
πεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,
18. αναγέννηση αποβλήτων ελαίων: οποιαδήποτε ερ-
γασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παρα-
χθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ορυκτελαί-
ων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων,
των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που πε-
ριέχονται στα έλαια αυτά,
19. διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνι-
στά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία
έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή
ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητι-
κός κατάλογος των εργασιών διάθεσης,
20. βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: οι βέλτιστες διαθέ-
σιμες τεχνικές κατά την έννοια της παραγράφου 10 του
άρθρου 3 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρό-
ληψη και έλεγχος της ρύπανσης) – (EE L 334/
17/17.12.2010).

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 49Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α ΄της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής: «α) να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του TEE ή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευ- σης, μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου σωμα- τείου ή επιστημονικής ένωσης ή επαγγελματικής οργά- νωσης παρόμοιου σκοπού κατά τον Αστικό Κώδικα ή μη- χανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματι- κών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετι- κής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,» 2. Στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατηγορίες ελεγκτών, καθώς και το αντικείμενο ε- λέγχου ανά κατηγορία και είδος εργασιών προσδιορίζε- ται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνη- σης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των Mηχανικών, υποψήφιων ελεγκτών δόμησης, κατά τις κεί- μενες διατάξεις.» 3. Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής: «15. α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύε- ται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκά- στοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Τοπογραφικό διά- γραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδί- ου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181). Επίσης, το- πογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτε- μάχια και κληροτεμάχια, τα οποία (τόσο αγροτεμάχια ό- σο και κληροτεμάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδα- σμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του Ολοκλη- ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα- θώς και σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής. Στην περί- πτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πρά- ξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τή- ρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρ- μόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανο- μής. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), το τοπο- γραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέ- χρι 2 % από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης. β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υπο- χρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα ε- ξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, ε- κτός αν το συμβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφι- σταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικι- σμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181) ευ- ρισκόμενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού. γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του ν. 4030/2011.» 4. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 προστί- θεται εδάφιο που έχει ως εξής: « Σε περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται η αδυναμία ορισμού ως Προέδρου του Συμβουλίου του υ- πό α. αναφερόμενου προσώπου, επιτρέπεται η συγκρό- τηση του Συμβουλίου και χωρίς αυτό. Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόμενο υπό β. πρό- σωπο και στο Συμβούλιο συμμετέχει επίσης και ένας μη- χανικός με τις ιδιότητες της περίπτωσης γ΄.» 5. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρμόζονται οι δια- τάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011. 6. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1β του ν. 4030/2011 δια- γράφονται οι λέξεις «μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ».

Άρθρο 50Θέματα σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ι- σχύει, απαλείφονται οι λέξεις «προ της 31.1.1983» και προστίθενται οι λέξεις «και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε τέτοια έγγραφα και με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μη- χανικού, η οποία υποστηρίζει το περιεχόμενο της υπεύ- θυνης δήλωσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Μετά την παράγραφο 7β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7γ ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνε- ται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα.» β. Στο τέλος της περίπτωσης 7β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: «Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώ- νης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προ- στίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ι- σχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενό- τητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε πο- σοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συν- δρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστω- τική πράξη του οικείου Δήμου.» γ. Στο τέλος της παραγράφου 7α του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθενται οι λέξεις «σε ποσοστό μεγαλύ- τερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της πα- ραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 16 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 απαλείφονται οι λέξεις «ενώ συνυπολογίζεται προκειμέ- νου για έκδοση άδειας νομιμοποίησής τους με το πρό- στιμο που τους αναλογεί».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), αρ- χίζει μετά τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιμοποιούνται ως δημόσια ή δημοτικά σχολεία ή δημόσια ή δημοτικά γυ- μναστήρια σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μόνο με την υποβολή των υπό α΄ και β΄ δικαιολογητικών της παραγράφου 2.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως τρο- ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), προστίθεται παράγραφος 26, ως εξής: «26. Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσμα το οποίο έχει κατασκευασθεί με νόμιμη άδεια πριν από τις 28.7.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4014/ 2011, και το οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του, απέ- χει λιγότερο από είκοσι μέτρα από την κορυφογραμμή αλλά δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρα- γράφου 2 του άρθρου αυτού υποβάλλεται αίτηση στην ε- πιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει ε- άν το κτίσμα, όπως έχει διαμορφωθεί με την αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εντάσσεται, ως σύνολο, στο τοπίο και το δομημένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν θί- γει το φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραμμή και με αιτιολογημένη κρίση είτε απορρίπτει την αίτηση είτε την δέχεται, επιβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, την εκτέλε- ση εργασιών, οι οποίες δεν αντίκεινται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, για την προ- σαρμογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δομημένο περι- βάλλον κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17. Στην πε- ρίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινο- ποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της επιτροπής. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης ή, εφόσον επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών προσαρμο- γής, από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. β) Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του πα- ρόντος άρθρου κτισμάτων και κατασκευών που απέχουν λιγότερο από είκοσι μέτρα από την κορυφογραμμή όταν η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ή της κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης ή κατ’ όγκον εκμε- τάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 5%. γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσμα υπερβαίνει την κορυφο- γραμμή. Απαγορεύεται επίσης η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παραγρά- φου 9.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτε- λούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής ά- δειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστά- σεων, υπάγεται στην κατηγορία 13 του πίνακα του Πα- ραρτήματος του ν. 4014/2011 και ως ειδικό πρόστιμο κα- ταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται πα- ράβολο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Στην παράγραφο του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 (Α΄124), που προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4014/ 2011 (Α΄209), μετά τη φράση «Kατ’ εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4» προστίθενται οι λέξεις «πριν ή και». β. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/ 1997(Α΄124) μετά τη λέξη «σχεδιασμού,» προστίθεται η φράση «και στην περίπτωση που ήδη εκκρεμεί διαδικα- σία αναθεώρησης ή τροποποίησης». γ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Αν πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση του Γ.Π.Σ., δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμε- νου εδαφίου, του άρθρου 7 της με αριθ. 107017/2006 α- πόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β΄ 1225), αλλά η διαδικασία του άρ- θρου 5 της παραπάνω υπουργικής απόφασης.» δ. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 προστίθενται οι λέ- ξεις «με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της πε- ρίπτωσης β΄.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενι- αίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31.12.2011 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν στις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, παρατεί- νεται μέχρι 28.2.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 οι λέξεις «τριάντα έξι (36)» αντικα- θίστανται από τις λέξεις «σαράντα οκτώ (48)».

Άρθρο 51Ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 7 της παρα- γράφου Ε΄ του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 538), όπως το άρθρο αυτό αντικατα- στάθηκε με το από 20.1.1988 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 61), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) Μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αντί του πιο πάνω τμήματος, επιτρέπεται η παραχώ- ρηση ενιαίας έκτασης σε άλλο γήπεδο, όμορο ή μη προς ειδικό έντυπο υπολογισμού του, είναι δύο (2) μήνες από την αποστολή του ειδικού εντύπου υπολογισμού του και πάντως, το αργότερο, μέχρι τις 31.3.2012. δ) Επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρ- θρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για χώρους για τους ο- ποίους έχει υποβληθεί φάκελος για την υπαγωγή στο άρθρο 5 του ν. 3843/2010. Στην περίπτωση που υποβλη- θεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσά του παρα- βόλου και των δόσεων του ειδικού προστίμου, που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ει- δικού προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, σύμ- φωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ.11 του ν. 4014/2011. Άρθρο 52 Ρύθμιση θεμάτων ενέργειας 1. Στο τέλος του έκτου μετά από τον πίνακα τιμολόγη- σης εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄129 ), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) τίθεται κόμμα και στη συνέχεια πρό- ταση ως εξής: «η οποία ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3851/2010

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το αναφερόμενο στην παρ.1 του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προσωπικό μεταφέρεται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 31.3.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛ- ΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ε- ΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗΕ» ε- φαρμόζεται το ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κό- στους αμοιβής προσωπικού που εφαρμόζεται και στους φορείς της παραγράφου 1β του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νό- μου που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και στη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, συμπερι- λαμβανομένων αυτών που απαιτούνται από την κείμενη δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται ομοίως και στις περι- πτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ι- σχύος άνω των 15 MW, οι οποίοι κατασκευάζονται και λειτουργούν από ιδιωτικούς φορείς. Κατά τα λοιπά, για τους παραπάνω σταθμούς, δεν εφαρμόζονται οι διατά- ξεις του παρόντος που αφορούν στην προτεραιότητα έ- νταξης στο Σύστημα ή το Δίκτυο (κατανομή φορτίου), καθώς και την εξασφάλιση εγγυημένης τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης των ανω- τέρω υδροηλεκτρικών σταθμών, διέπονται αποκλειστι- κώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήμα- τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 παρ. 12 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μονάδες παραγωγής ενέργειας με ισχύ μέχρι 1 ΜW που εγκαθίστανται σε ακίνητα κατά μήκος του σιδηρο- δρομικού διαδρόμου, που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και α- πέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα μεταξύ τους δεν θεω- ρούνται ότι εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 182 του ν. 4001/2011 (Α΄179), όπου αναφέρεται «Γενικός Γραμ- ματέας Περιφέρειας» νοείται «Περιφερειάρχης» και ό- που αναφέρεται «Ι.Γ.Μ.Ε.» νοείται «Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179) προστίθε- ται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λο- γαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδι- κό τέλος δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρι- κής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και από- δοσης του εν λόγω τέλους στον ανωτέρω Λογαριασμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη της ΡΑΕ δύναται να αναπροσαρμόζεται το τέλος αυτό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) για την κατ’ εξαίρεση απόσπαση προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών εταιριών της εφαρμόζεται και για υπαλλή- λους που είχαν αποσπαστεί ή αποσπώνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 351/1991 (Α΄ 121).

Άρθρο 53Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με δάση και δασικές εκτάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε πάρκα ή άλση και γενικότερα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου δύναται με έγκριση της δασικής αρχής και κατόπιν εγκεκριμένων μελετών να κατασκευάζονται έργα του Μετρό ή του Τραμ και τα συνοδά έργα αυτών (π.χ. γραφεία) με την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί πλήρως από τον υπεύθυνο του έργου ή την αναθέτουσα αρχή, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και στο σύνολο της έκτασης επέμβασης η λειτουργία του πάρ- κου, του άλσους ή του χώρου πρασίνου ως φυσικού συ- στήματος εντός του αστικού ιστού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως η παράγραφος αυτή ισχύει προστίθεται εδάφιο, το οποίο ορίζει τα εξής: «Ο χαρακτήρας των εκτάσεων επί των οποίων σχεδιά- ζεται να αναπτυχθούν μεγάλες επενδύσεις εξετάζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, από το αρμόδιο όργανο κατά προτεραιότητα. Επίσης οι, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 14, αντιρρήσεις που αφο- ρούν έκταση επί της οποίας σχεδιάζεται να αναπτυ- χθούν μεγάλες επενδύσεις, εισάγονται για εξέταση στις επιτροπές επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων στην πρώτη μετά την ημερομηνία υποβολής τους συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθο- ρίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής ε- πενδύσεων στη παρούσα διάταξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90) α- ντικαθίσταται ως εξής: «13. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβου- λίου Δασών, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβά- σεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη μελέτη, κα- τασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών α- πό τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 όταν: α. Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για την περιοχή ευθύνης του κά- θε δασαρχείου. β. Τα ως άνω έργα, μελέτες και προμήθειες αφορούν δασικού χαρακτήρα δημόσιες εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160) ή προστατευόμενες δασικές περιοχές των δικτύων NATURA 2000 και RAMSAR. O Γενικός Γραμμα- τέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσε- ων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη μελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρ- θρο 16 του ν. 998/1979 εφόσον δεν εμπίπτουν στις ανω- τέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις κατά τις ο- ποίες από την οικεία προγραμματική σύμβαση προβλέπε- ται φορέας εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, εργασιών, προμηθειών ή μελετών, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκη- σης, εφαρμόζεται η νομοθεσία, που διέπει το φορέα αυ- τόν υπό την επιφύλαξη των περί εγκρίσεως των μελετών εκτέλεσης των ως άνω δασοτεχνικών έργων κειμένων διατάξεων. Για την εκτέλεση των έργων τoυ πρώτου ε- δαφίου η Διεύθυνση Δασών του νομού δίνει τις εξής προεγκρίσεις: α) προέγκριση του τεύχους δημοπράτη- σης, στα πλαίσια του οποίου ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των μελετητών – εργοληπτών που μπορούν να συμμετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης, καθώς και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), β) προέ- γκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε.) και του καθορισμού τιμών νέων εργασιών και γ) προέ- γκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Στις επι- τροπές παραλαβής των έργων συμμετέχει υποχρεωτικά και εκπρόσωπος της οικείας δασικής υπηρεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η δημόσια έκταση συνολικού εμβαδού 11.100 στρεμμάτων, που βρίσκεται στο όρος Παρνασσός και συ- γκεκριμένα επί των χώρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτή εμφαίνεται στο με αριθμ. 496/15.7.2009 τοπογραφικό διάγραμμα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» (ΕΤΑ Α.Ε.), το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσι- εύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 2), χαρακτηρί- ζεται ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 2 του α.ν. 827/1948. Η χρήση και διαχείριση της προαναφερόμενης έκτασης παραχωρείται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Η διαχείριση της εν λόγω έκτασης, σε περίπτωση παύσης της εκμετάλλευ- σής της σύμφωνα με την κατά προορισμό χρήση της, ε- πανέρχεται αυτοδικαίως στην αρμόδια Δασική Υπηρε- σία, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επί της παραπάνω εκτάσεως επιτρέπονται, κατά παρέκ- κλιση των κειμένων διατάξεων, εργασίες συντήρησης, ε- πισκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκατα- στάσεων και βελτίωσης έργων υποδομής εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων μετά από την έκδοση των κατά νό- μο απαιτούμενων αδειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 (Α΄ 60) ανα- διατυπώνεται ως ακολούθως: «4. Δάση και δασικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χορτολιβαδικών και των βραχωδών εκτάσεων, εντός των περιοχών των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρ- θρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, μπορούν να δια- τίθενται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη δημιουρ- γία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδρομικών κέ- ντρων, σύμφωνα με διαδικασία ανάλογη με την προβλε- πόμενη του άρθρου 51 του ν. 998/1979, καθώς και για τις χρήσεις τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρ- θρου 46 του ως άνω νόμου, εφόσον οι παραπάνω χρή- σεις επιτρέπονται από τις πράξεις χαρακτηρισμού και ο- ριοθέτησής τους κατά το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και το άρθρο 8 του παρόντος.»

Άρθρο 54Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης ΠεριβάλλοντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται για τη στε- λέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατε- δάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), πληρώνονται με μετακίνηση μόνιμων ή με σχέση εργα- σίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή με α- πόσπαση ή μετάταξη σε κενή θέση και αν δεν υπάρχει κενή θέση με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, μόνι- μων ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., χωρίς γνώμη Υπηρε- σιακού Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής. Η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατανέμεται στους Τομείς Νοτί- ου και Βορείου Ελλάδας αυτών, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρη- τή της, κατά περίπτωση Ειδικής Υπηρεσίας (Επιθεωρη- τών Περιβάλλοντος, Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, Ενέργει- ας και Δόμησης).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί με απόσπαση στις Υπηρεσίες της ΕΓΕΠΕ μπορεί να μετατάσσεται στην ΕΥΕΚΑ, μετά από σχετική αίτηση και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην τέταρτη σειρά της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) διαγράφεται η λέξη «επιθεωρητών».

Άρθρο 55Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4014/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄209), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλου- θο εδάφιο: «Ο έλεγχος που ασκούν τα Κ.Ε.Π.Π.Ε. δεν περιορίζε- ται μόνο στα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ ή Β΄. Τα Κ.Ε.Π.Π.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ε- φαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους. 2. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 (Α΄209) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης εννεαμελές Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλ- λοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέ- χουν: - ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης ως Πρόεδρος, - ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξι- κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, - ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλο- ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοί- κησης, - ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, - ο προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Δα- σών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης, - ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, - ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξια- κού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας, - εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι- σμού που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εντός προθε- σμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους προϊσταμέ- νους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκρο- τείται από τα λοιπά μέλη. Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περι- φέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περί- πτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειες, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια ε- ντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας. β. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο γ΄, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έρ- γα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2. γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λε- πττομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΠΕΣΠΑ.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α΄209) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργού- νται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β α- ντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα: α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση απο- βλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατά- ξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει, β. η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κε- φαλαίου του ν. 998/1979 (Α΄279), του άρθρου 13 του ν.1734/1987 (Α΄189), ως και κάθε άλλης σχετικής διάτα- ξης της δασικής νομοθεσίας, καθώς και γ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλή- των που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ1/17831/71 (Β΄ 986).»

Άρθρο 56Εναρμόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού των Περιφερειών, τα εγκεκριμέ- να Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης επιβάλλεται να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται προκειμένου να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Στις περιπτώσεις ήδη θεσμοθετημένων Περιφερεια- κών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Α- νάπτυξης, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεως γης, το περιεχόμενο των οποίων δεν καλύπτει επαρκώς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και μέχρι την εναρμόνισή τους προς τις επιλογές ή κατευ- θύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων γίνεται με άμεση και αποκλειστική εφαρμογή των επιλογών και κατευθύνσεων των εγκεκρι- μένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Α- πορροής Ποταμών. Κατά τη διακασία χωροθέτησης έργων διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων η παροχή γνώμης του οικείου Περι- φερειακού Συμβουλίου εντός των προθεσμιών που προ- βλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/ 2011 (Α΄209) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ε- φαρμογή των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκα- νών Απορροής Ποταμών.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ