24 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57 - Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας
13 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
13 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που εμφανίζουν
μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που α-
ναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ,
3. απόβλητα έλαια: τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λι-
παντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κα-
τάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζο-
νταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτε-
ρικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντι-
κά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έ-
λαια,
4. βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα): τα βιοαποδομή-
σιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τρο-
φών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστά-
σεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής
και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίη-
σης τροφίμων,
5. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου
οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παρα-
γωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί
εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποί-
ες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των
αποβλήτων αυτών,
6. κάτοχος αποβλήτων: ο παραγωγός αποβλήτων ή το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρί-
σκονται τα απόβλητα,
7. έμπορος: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί
ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που
δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
8. μεσίτης: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώ-
νει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαρια-
σμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν
καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
9. διαχείριση αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανά-
κτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης
της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επί-
βλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ε-
νεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσί-
τες,
10. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμ-
βανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκα-
ταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μετα-
φορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων,
11. χωριστή συλλογή: η συλλογή όπου μια ροή απο-
βλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύ-
ση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία,
12. πρόληψη: τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία
ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία
μειώνουν:
α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμο-
ποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊό-
ντων,
β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων απο-
βλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή
γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε ε-
πικίνδυνες ουσίες,
13. επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία
προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα
χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον ο-
ποίο σχεδιάστηκαν,
14. επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από
την ανάκτηση ή τη διάθεση,
15. ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύ-
ριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα
χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υ-
πό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για
την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι
απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματο-
ποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρ-
τημα ΙΙ παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των ερ-
γασιών ανάκτησης,
16. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε ερ-
γασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επι-
σκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία
προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμά-
ζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία,
17. ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με
την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊό-
ντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετή-
σουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκο-
πούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υ-
λικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανε-
πεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,
18. αναγέννηση αποβλήτων ελαίων: οποιαδήποτε ερ-
γασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παρα-
χθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ορυκτελαί-
ων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων,
των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που πε-
ριέχονται στα έλαια αυτά,
19. διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνι-
στά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία
έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή
ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητι-
κός κατάλογος των εργασιών διάθεσης,
20. βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: οι βέλτιστες διαθέ-
σιμες τεχνικές κατά την έννοια της παραγράφου 10 του
άρθρου 3 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρό-
ληψη και έλεγχος της ρύπανσης) – (EE L 334/
17/17.12.2010).

Άρθρο 57Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιούνται τα ακόλουθα: α) 1. Στην παράγραφο 2β του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κ.υ.α. καταργούνται οι άδειες μετα- φόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας. β) Στην υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 κ.υ.α. τροποποιού- νται τα άρθρα 9 και 10 και αντικαθίσταται ο όρος «άδεια διάθεσης» με τον όρο «άδεια λειτουργίας». Αρμόδια υ- πηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ εί- ναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια- σμού της οικείας Περιφέρειας. γ) 1. Στην υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κ.υ.α. αντικαθί- σταται ο ορισμός του «επικινδύνου αποβλήτου» από τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως αυτό συμπληρώνεται και με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου. Επίσης καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, αποθή- κευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης επι- κίνδυνων αποβλήτων. Επίσης η «άδεια διασυνοριακής μεταφοράς» των επικίνδυνων αποβλήτων αντικαθίστα- ται από την φράση «έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνο- ριακή μεταφορά». γ) 2. Οι διατάξεις, περί «ασφαλιστηρίου συμβολαίου», της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 13588/725/28.3.2006, όπως έχει τροποποι- ηθεί με το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 8668/28.2.2007 (Β΄ 287), τροποποιούνται ως εξής: «α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο: - θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχεί- ρισης, - θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που κα- λύπτονται, - θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότη- τας (κλάση UN, αριθμός Η και αντίστοιχη περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων, - θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλο- ντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς, - θα αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής με- ταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στα προβλεπό- μενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθε- ση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή εί- ναι παράνομη), - θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, ως εξής: ⚫ για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15), ανάκτησης (R1 έως και R13): α) 1 εκ. ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατα- τάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την κ.υ.α. 15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022), β) 0,5 εκ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσο- νται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με την κ.υ.α. 15393/ 2332/5.8.2002, ⚫ για τη διασυνοριακή μεταφορά: 1 εκ. ευρώ ετησίως, ⚫ για τη συλλογή και μεταφορά: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως. Αν ο οργανισμός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εργασίες διάθεσης- ανάκτησης, συλλογής και μεταφο- ράς και διασυνοριακής μεταφοράς, το ύψος της ασφαλι- στικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υ- πουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής και Οικονομικών. Για κάθε επί μέρους εργασία δια- χείρισης, ο φορέας διαχείρισης θα προσκομίζει στην α- δειοδοτούσα αρχή, βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύ- πτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επί αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφε- ρόμενων εργασιών, ο οργανισμός ή η επιχείρηση προ- σκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, τουλάχιστον ισόπο- ση, εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου. Επί αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένου αποβλήτου, κατά τη συλλογή και μεταφορά (διασυνορια- κή ή μη), ο οργανισμός ή η επιχείρηση μπορεί να προ- σκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή, εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντί- στοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Τα ποσά αυτά κατα- πίπτουν, διατίθενται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, αποκλειστικά, για την προστασία και δια- χείριση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα ο οργανισμός ή η επιχείρηση που δραστη- ριοποιείται στα έργα και δραστηριότητες που απαλλάσ- σονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, υποχρεούται να διαθέτει, σε ι- σχύ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επι- στολή, για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίν- δυνων αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις προηγούμε- νες παραγράφους, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών ό- ρων. Για τον οργανισμό ή την επιχείρηση νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυ- νων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγ- γυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρ- ξη της λειτουργίας.» γ) 3. Τροποποιείται και αντικαθίσταται το εδάφιο β΄ της παρ. Γ.1 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 13588/725/ 28.3.2006 (Β΄ 383), όπως έχει τροποποιηθεί με το εδά- φιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 8668/ 28.2.2007 (Β΄ 287) ως εξής: «β) Σε περίπτωση εξαγωγών, εισαγωγών, διαμετακόμι- σης επικίνδυνων αποβλήτων, απαιτείται έγγραφη συγκα- τάθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμενου στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 εγγράφου κοινο- ποίησης και διατυπώνονται όροι για την εκτέλεση της μεταφοράς.» γ) 4. Στο εδάφιο β΄ της παρ. Β.2.3 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β΄ 383), όπως έχει τροπο- ποιηθεί με την παράγραφο δ΄του άρθρου 3 της κ.υ.α 8668/28.2.2007 (Β΄ 287) (σημείο 5) αντικαθίσταται η α- ναφορά στην «άδεια διασυνοριακής μεταφοράς» με τον όρο «έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφο- ρά». γ) 5. Το άρθρο 14 της κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β΄ 383) τροποποιείται ως ακολούθως: Προστίθεται η παράγραφος 6 ως εξής: «6. Για τη διενέργεια ελέγχων, κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Επι- θεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά τό- πους αρμόδιες Τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.» γ) 6. Το άρθρο 17 της κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β΄ 383) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παρά- λειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 α- ντίστοιχα, του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Οι κυ- ρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώ- σεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως στο άρθρο 20 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179). 2. Οι προαναφερόμενες κυρώσεις επιβάλλονται και στην περίπτωση παράβασης: α) Των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/ 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων. β) Των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/ υπ’ αριθμ. 75724/1151/1983 (Β΄ 767) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροτα- ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθώς και κάθε άλλη γνωμοδοτική αρμοδιότητα, η οποία προβλέπεται από τις ι- σχύουσες διατάξεις, για την έκδοση αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμ- φωνα με τα άρθρα 280 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία της παραγράφου 3α του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), παρατείνεται μέχρι 30.9.2012. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), η οποία αφορά σε με- λέτες έγκρισης ή αναθεώρησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που έ- χουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότη- σης μέχρι 31.12.2011 παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οικοδομικές άδειες για τουριστικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011 εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του προεδρι- κού διατάγματος της 4.11.2011 (ΑΑΠ/289/4.11.2011).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του από 16.6.2011 προεδρικού διατάγμα- τος (Δ΄187), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4030/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Κατά την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου νεκροταφείου Δήμου Αργυρούπολης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραχωρείται τμήμα του τουλάχι- στον δύο (2) στρεμμάτων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στο Δήμο της Γλυφάδας για την κάλυψη των αναγκών του. Με την ίδια απόφαση κα- θορίζεται η ακριβής έκταση, οι όροι παραχώρησης, κα- θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εξαιρούνται οι περιοχές - ζώνες περιαστικού ελέγ- χου της δόμησης γύρω από πόλεις και οικισμούς που δεν είναι προστατευόμενες, στο μέτρο που κρίνονται ανα- γκαίες και είναι οι μόνες κατάλληλες ή οι καταλληλότε- ρες για πολεοδόμηση κατά τις διατάξεις της παραγρά- φου 3δ του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έγκριση της σχετικής πολεοδομικής μελέτης, με την οποία καθορίζο- νται το ρυμοτομικό σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονι- σμός της περιοχής επέκτασης, εξακολουθούν να ισχύ- ουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που έχουν καθοριστεί με τα προεδρικά διατάγματα των ΖΟΕ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιω- τικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι υπηρε- τούν στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης με απόσπαση ή διάθεση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού, επιτρέπεται να μετα- τάσσονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περί- πτωση αρμόδιου Υπουργού, και σε περίπτωση προσωπι- κού Ο.Τ.Α. μετά από γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α., στον Ορ- γανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η διαδικασία μετάταξης ολο- κληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η μετάταξη διενεργείται, με την επιφύλαξη των παρα- γράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλή- λου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγο- ρίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τη δυ- νατότητα και διαδικασία μετάταξης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορί- στου χρόνου (ΙΔΑΧ) από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που υπηρετούν στην Ειδική Γραμμα- τεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις ειδικές υπηρεσίες επιθεώρησης που υ- πάγονται στη Γραμματεία αυτή.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ