40 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4051/2012

Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012
Άρθρο 2 - Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
29 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4051
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 όπως εγκρίθηκε με το ν. 4032/2011 (A΄ 257) τροποποιείται ως εξής: α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισμών όλων των Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0700), λειτουργικές δαπάνες (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0800), Προμήθειες αγαθών (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (Κ.Α.Ε. των ομάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240 και των υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μειώνονται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων (Κ.Α.Ε. της ομάδας 6910) κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ. γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ. (Κ.Α.Ε. 0562) μειώνονται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και για επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ. (Κ.Α.Ε. 2731) κατά σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ. δ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για μεταβιβαστικές πληρωμές (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ. ε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μεταβιβαστικές πληρωμές (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κ.Α.Ε. 5323) κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ. στ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μειώνονται ως ακολούθως: 1. Για μεταβιβαστικές πληρωμές (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 2000) του ειδικού Φορέα 19 – 710 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
κ.α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.α.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ.α.α.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ