41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 30Κατάργηση Ψυχιατρικών ΝοσοκομείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» καταργεί- ται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων» καταρ- γείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσ- σεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δη- μοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 13 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) ως ακολούθως: «9. Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρ- θρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή- ρα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και μόνο για τις δομές των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμ- μετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύντα- ξης την οποία λαμβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετη- σίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώ- θηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποί- ου υποχρεούται να υποβάλλει η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμ- μετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε πε- ριθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων αυτών, πού δαπανούνται τα χρήματα αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβά- σεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυ- χοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.»

Άρθρο 31Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δικαιώματα των εργαζομένων στα νομικά πρόσω- πα δημοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημο- σίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσ- σεται ως Ψυχιατρικός Τομέας για τη στελέχωση του Ψυ- χιατρικού Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης μετα- φέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, ορ- γανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο α- ντίστοιχο νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νο- σοκομείο που εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέ- χουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπά- σεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπη- ρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, ε- φαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στα νοσοκομεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντί- στοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπι- κό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τα νοσοκο- μεία υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοι- χης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συντα- ξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδι- καίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσο- κομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσω- ποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοι- κητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το προσωπικό που κατέχει θέσεις οργανικές ή προσωπο- παγείς στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που κα- ταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικός Τομέας στο οικείο νοσοκομείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ιατροί που υπηρετούν στο «Παιδοψυχιατρικό Νο- σοκομείο Αττικής» μεταφέρονται αυτοδικαίως μαζί με την οργανική τους θέση με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερμίου. Οι οργανικές θέσεις ιατρών του «Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» που βρίσκο- νται στη διαδικασία επαναπροκήρυξης, κρίσης ή διορι- σμού μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Κέντρο Υγείας Ρα- φήνας – Πικερμίου. Οι οργανικές θέσεις και το λοιπό νο- σηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που τις κατέχει, κα- θώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέ- σεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την ε- πωνυμία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» μετα- φέρονται στο κέντρο υγείας Ραφήνας - Πικερμίου με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Με- τά τη στελέχωση του κέντρου υγείας Ραφήνας – Πικερ- μίου, οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις και το προσω- πικό, καθώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπα- γείς θέσεις μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν σε νοσοκο- μεία του Ε.Σ.Υ ή σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ε- ντός της Περιφέρειας Αττικής. Η μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού, καθώς και προσωποπαγών θέ- σεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αίτηση προτίμησης του υπαλλήλου αν έχει υποβληθεί, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ψήφιση του παρόντος νόμου στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. και τις ανάγκες που υπάρχουν α- πό έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες, κλάδους και ει- δικότητες στα νοσοκομεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται εί- τε αυτοδικαίως είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βαρύνει μετά τη μεταφορά του το φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστω- σης.

Άρθρο 32Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα ε- πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήπο- τε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νοσοκομείο στο οποίο εντάσσονται, για το «Δημό- σιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφή- νας» στο Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, τα οποία και διαθέ- τουν τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθη- καν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστα- νται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μεταφέρο- νται στα νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τα νοσοκομεία στα οποία εντά- χθηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι τις 31.5.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο των οι- κείων νοσοκομείων υποχρεούται σε διενέργεια απογρα- φής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά του ή στα ο- ποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα ε- μπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται κατα- χωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλα- κείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κι- νητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.

Άρθρο 33Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμε- νους τα καταργούμενα και εντασσόμενα νομικά πρόσω- πα δημοσίου δικαίου και τρίτους και ιδίως εκμισθωτές, προμηθευτές, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τροποποίηση του Οργανισμού των οικείων νοσο- κομείων θα ρυθμιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουρ- γίας των ψυχιατρικών τμημάτων, διάρθρωση προσωπι- κού, διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, οι κλάδοι προσωπικού, η δύναμη των κλινών, οι αρμοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την τροποποίηση του υ- φιστάμενου Οργανισμού των νοσοκομείων, στα οποία ε- ντάχθηκαν τα καταργούμενα Ν.Π.Δ.Δ., αυτά λειτουρ- γούν ως τμήμα του οικείου νοσοκομείου και παρέχουν υ- πηρεσίες περίθαλψης σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, διατηρώντας τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αναπληρωτής διοικητής διατηρεί και ασκεί τις αρ- μοδιότητές του στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το από 13.8.1958 βασιλικό διάταγμα (Α΄120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α3β/οικ.17964/1987 (Β΄ 75), το από 24.5.1956 βασιλικό διάταγμα (Α΄128) ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑΑ3β/οικ.14146/ 1986 (Β΄700), το από 5.4.1951 βασιλικό διάταγμα (Α΄108) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Αεβ/οικ.19192/1986 (Β΄ 816), το με αριθμό 703/1969 β.δ. (Α΄220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΥΑ Α3β/οικ.14176/1986 (Α΄648) καταργούνται.

Άρθρο 34Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ και λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η επέμβαση για τη λήψη μοσχεύματος προηγείται άλλων επεμβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτή- ρα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Ε- θνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προ- ϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αφαίρε- σης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ- μα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανι- σμούς Αφαίρεσης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορί- ζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτι- κών κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσε- ων και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνι- κού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋπο- θέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα Μεταμόσχευσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την ορ- γάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προ- σωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανα- νέωση ή την ανάκληση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικών επιστημόνων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου διάρκειας πέντε ετών που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 28.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 3984/ 2011 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Η εφαρμογή των ιστών και κυττάρων με την έννοια του άρθρου 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008 πραγματο- ποιείται σε Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων. Ε- ξαιρούνται τα αναπαραγωγικά κύτταρα για τα οποία ι- σχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 3305/2005

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων λει- τουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έ- χουν λάβει τη σχετική άδεια. Ειδικά οι επεμβάσεις κερα- τοπλαστικής πραγματοποιούνται και σε μονάδες υγείας Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν λάβει τη σχετική άδεια κατά τις δια- τάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση κατά την οποία τιμολογημένες απαι- τήσεις ιδιωτών πιστωτών κατά του Δημοσίου έχουν εκ- χωρηθεί από τον πιστωτή σε αναγνωρισμένη τράπεζα της ημεδαπής ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό τη χρηματοδότησή τους, αυτές μπο- ρούν να συμψηφιστούν με απαιτήσεις του Δημοσίου υπό δύο προϋποθέσεις: α) αίτηση του πιστωτή προς την Τρά- πεζα, β) βεβαίωση της Τράπεζας ότι συναινεί στον συμ- ψηφισμό και αποστολή του εκχωρηθέντος τιμολογίου προς το Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158) στην παρά- γραφο 2 άρθρο 6, παράγραφος 1 το τρίτο και τέταρτο ε- δάφιο αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Έξι τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη διο- ρίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελ- ληνικού Ερυθρού Σταυρού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) α- ντικαθίστανται ως εξής: «Το Άρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (Α΄ 292) αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμ- βάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα ο- ποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρο- νομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλι- σμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκα- τομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ε- κατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειμένου να απο- κτηθούν επ’ ονόματι του νοσοκομείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα: 10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 αντι- καθίσταται ως ακολούθως: «6. Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (Ε- ΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυ- τήν, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανά- γκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Ό- λους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτο- νται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ’ υπέρ- βασην των προβλεπομένων περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, μέ- χρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προ- σλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογι- σμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδά- κτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Ά- θλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπρα- ξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.» 11. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγεί- ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις δια- τάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄ 41).