41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 31 - Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 31Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δικαιώματα των εργαζομένων στα νομικά πρόσω- πα δημοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημο- σίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσ- σεται ως Ψυχιατρικός Τομέας για τη στελέχωση του Ψυ- χιατρικού Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης μετα- φέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, ορ- γανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο α- ντίστοιχο νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νο- σοκομείο που εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέ- χουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπά- σεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπη- ρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, ε- φαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στα νοσοκομεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντί- στοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπι- κό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τα νοσοκο- μεία υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοι- χης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συντα- ξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδι- καίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσο- κομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσω- ποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοι- κητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το προσωπικό που κατέχει θέσεις οργανικές ή προσωπο- παγείς στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που κα- ταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικός Τομέας στο οικείο νοσοκομείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ιατροί που υπηρετούν στο «Παιδοψυχιατρικό Νο- σοκομείο Αττικής» μεταφέρονται αυτοδικαίως μαζί με την οργανική τους θέση με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερμίου. Οι οργανικές θέσεις ιατρών του «Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» που βρίσκο- νται στη διαδικασία επαναπροκήρυξης, κρίσης ή διορι- σμού μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Κέντρο Υγείας Ρα- φήνας – Πικερμίου. Οι οργανικές θέσεις και το λοιπό νο- σηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που τις κατέχει, κα- θώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέ- σεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την ε- πωνυμία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» μετα- φέρονται στο κέντρο υγείας Ραφήνας - Πικερμίου με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Με- τά τη στελέχωση του κέντρου υγείας Ραφήνας – Πικερ- μίου, οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις και το προσω- πικό, καθώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπα- γείς θέσεις μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν σε νοσοκο- μεία του Ε.Σ.Υ ή σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ε- ντός της Περιφέρειας Αττικής. Η μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού, καθώς και προσωποπαγών θέ- σεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αίτηση προτίμησης του υπαλλήλου αν έχει υποβληθεί, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ψήφιση του παρόντος νόμου στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. και τις ανάγκες που υπάρχουν α- πό έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες, κλάδους και ει- δικότητες στα νοσοκομεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται εί- τε αυτοδικαίως είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βαρύνει μετά τη μεταφορά του το φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστω- σης.