41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38 - Πόροι Πόροι είναι:
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38Πόροι Πόροι είναι:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφα- λισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζε- ται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ- ματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβα- ρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη. Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδά- φια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθε- σία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων. Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν εφεξής οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με την ίδια διάρθρωση και αρμοδιότητες. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ δύναται οι εν λόγω Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν όλους τους α- σφαλισμένους του Ταμείου. Διάρθρωση των Διευθύνσεων 1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακά- τω Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. β) Τμήμα Οργάνωσης - Εκπαίδευσης. γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας. 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών. γ) Τμήμα Εσόδων. δ) Τμήμα Προμηθειών. ε) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιου- σίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρα- κάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων. β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών. γ) Τεχνικό Γραφείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρ- θρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β) Τμήμα Εφαρμογών. γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρε- σίες των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων λειτουρ- γούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, ασκώ- ντας τις αρμοδιότητες που ασκούσαν. Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων σχετικές με παροχή επικουρικής σύνταξης δια- τηρούνται σε ισχύ και ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, όπως αυτές θα καθοριστούν με την κοινή υ- πουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων κα- ταργούνται. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρε- σίας του ΕΤΕΑ, καθώς και η οργανωτική διάρθρωση ό- λων των υπηρεσιών του Ταμείου, οι οποίες ασκούν αρ- μοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων επι- κουρικής ασφάλισης, οι αρμοδιότητες όλων των οργανι- κών του μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχο- νται οι προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετι- κή με τη λειτουργία του λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. Για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λει- τουργία των κλάδων πρόνοιας και υγείας αυτού και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονά- δων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη στελέχω- σή τους με προσωπικό και προϊσταμένους.