41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009ΜΕΡΟΣ Α΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 49Αντικείμενο (Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη βελτίωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων και σε συμμόρ- φωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (EE L 122/28/16.5.2009) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμ- βουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους», σε κάθε επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων κοινο- τικής κλίμακας συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργα- ζομένων (ΕΣΕ) ή θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρω- ση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Οι ρυθμί- σεις για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβού- λευση με αυτούς θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται κα- τά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσμα- τικότητά τους και να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του ομίλου επιχει- ρήσεων. Όταν όμιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄, περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ ή γ΄, η σύστα- ση του ΕΣΕ γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτός αν οι συμφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, ορί- ζουν διαφορετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς πραγματοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντι- κό επίπεδο και επίπεδο εκπροσώπησης σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα. Προς το σκοπό αυτόν, η αρμοδιότητα του ΕΣΕ και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας ενημέ- ρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς, που διέπονται από τον παρόντα νόμο, περιορίζονται σε διακρατικά ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή ε- γκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου, που βρίσκο- νται σε δύο διαφορετικά κράτη - μέλη.

Άρθρο 50Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εφόσον οι συμφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών συμ- βουλίων εργαζομένων και η έκταση των διαδικασιών για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αφορούν, για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας, όλες τις εγκατα- στάσεις που βρίσκονται στα κράτη - μέλη, και για τους ο- μίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, όλες τις επι- χειρήσεις μέλη του ομίλου που βρίσκονται στα κράτη - μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα πληρώματα των εμπορικών πλοίων.

Άρθρο 51Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως: α) «επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας», κάθε επιχείρηση που απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόμενους στα κράτη – μέλη και κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κάθε ένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – μέ- λη, β) «όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος που περιλαμ- βάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις, γ) «κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋπο- θέσεις: (αα) απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόμενους στα κράτη - μέλη, (ββ) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομί- λου σε διαφορετικά κράτη - μέλη και (γγ) τουλάχιστον μία επιχείρηση, μέλος του ομίλου, α- πασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κράτος - μέλος και τουλάχιστον μία άλλη επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε άλλο κράτος – μέλος, δ) «εκπρόσωποι των εργαζομένων», κατά σειρά προ- τεραιότητας: i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ερ- γαζομένων, ii) τα συμβούλια των εργαζομένων που έ- χουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988 «Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες ερ- γατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας» (Α΄ 63), και iii) οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των ερ- γαζομένων» (Α΄ 79) και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988,˙ ε) «κεντρική διοίκηση», η κεντρική διοίκηση της επιχεί- ρησης κοινοτικής κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρή- σεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας επιχείρησης, στ) «ενημέρωση», η διαβίβαση στοιχείων από τον ερ- γοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκει- μένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν. Η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κα- τάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάσουν τις δια- βουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, ζ) «διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλ- λαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζο- μένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλ- λου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που τους παρασχέθηκαν, να διατυπώ- νουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα, με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των αρμο- διοτήτων της διοίκησης, και σε εύλογη προθεσμία, η ο- ποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτι- κής κλίμακας, η) «ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων» (ΕΣΕ), το συμβούλιο που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 49 πα- ράγραφος 1 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Γ΄, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης των εργα- ζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς, θ) «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» (ΕΔΟ), η ομάδα που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2, προκειμένου να διαπραγματευθεί με την κεντρική διοίκη- ση τη σύσταση ΕΣΕ ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ε- νημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυ- τούς, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κατώτατος αριθμός εργαζομένων καθορίζεται με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομέ- νων των εργαζομένων με μερική απασχόληση, που έ- χουν απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Άρθρο 52Ελέγχουσα επιχείρηση (Άρθρο 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ελέγ- χουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση ενός ομίλου ε- πιχειρήσεων, η οποία μπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρ- ροή σε μια άλλη επιχείρηση (ελεγχόμενη επιχείρηση), ό- πως στις περιπτώσεις δικαιωμάτων κυριότητας, χρημα- τοοικονομικής συμμετοχής ή άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από το καταστατικό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκ- μαίρεται, υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου, όταν μια επιχείρηση έναντι άλλης επιχείρησης αμέσως ή εμμέσως: α) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαί- ου της ελεγχόμενης επιχείρησης, ή β) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης επιχείρησης, ή γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντικού ή του ε- ποπτικού οργάνου της επιχείρησης. Σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όταν συντρέχουν μία ή πε- ρισσότερες από τις ανωτέρω τρεις (3) περιπτώσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ενός ομίλου, τότε ως ελέγ- χουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία υπά- γεται στην περίπτωση γ΄, εκτός αν αποδειχθεί ότι άλλη επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχεί- ρηση περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα οποιασ- δήποτε ελεγχόμενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κά- θε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, μία επι- χείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επι- χείρησης, της οποίας κατέχει μετοχές, εφόσον πρόκει- ται για επιχείρηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 3 παρ. 5 στοιχείο α΄ ή γ΄ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσε- ων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται από μόνο το γεγονός ότι εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει της νομοθεσίας κράτους - μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλ- λη ανάλογη διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου να κριθεί εάν επιχείρηση είναι ελέγ- χουσα επιχείρηση, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους - μέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση. Εάν το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο κράτους - μέλους, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντι- πρόσωπος, το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση εκείνης της ε- πιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί το μεγαλύτε- ρο αριθμό εργαζομένων.

ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
Άρθρο 53Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς (Άρθρο 4 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουρ- γία των προϋποθέσεων και την παροχή των μέσων που τό αφορά κυρίως την κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης, τις επενδύσεις, τις σημαντικές οργα- νωτικές αλλαγές, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή διαδικασιών παραγωγής, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη μείωση του μεγέθους ή την παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντι- κών τμημάτων τους και τις ομαδικές απολύσεις. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να συνεδριάζουν με την κεντρική διοίκηση και να λαμβά- νουν αιτιολογημένη απάντηση σε κάθε γνώμη που ενδε- χομένως διατυπώνουν. 3. Το ΕΣΕ έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει με την κε- ντρική διοίκηση μια φορά κατ΄ έτος, προκειμένου να ε- νημερώνεται και να δίνει τη γνώμη του, με βάση έκθεση της κεντρικής διοίκησης, για την εξέλιξη των δραστηριο- τήτων και τις προοπτικές της επιχείρησης κοινοτικής κλί- μακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά. 4. Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, το ΕΣΕ πρέπει να ενημερώνεται για τις έ- κτακτες περιπτώσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν ση- μαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ιδίως δε σε περίπτωση μετεγκατάστασης, παύσης της λειτουργίας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση ομαδι- κών απολύσεων. Η ανωτέρω επιτροπή έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, μετά από αίτησή της, με την κεντρική δι- οίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο να λαμβάνει σχετι- κές αποφάσεις όργανο διευθυντικού επιπέδου στο πλαί- σιο της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου ε- πιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, προκειμένου να ενη- μερώνεται και να εκφέρει τη γνώμη του. Όταν η συνεδρίαση διεξάγεται με την επιτροπή περιο- ρισμένης σύνθεσης, δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν τα μέλη του ΕΣΕ, τα οποία έχουν εκλεγεί ή ορισθεί από τις εγκαταστάσεις ή τις επιχειρήσεις, τις οποίες αφο- ρούν άμεσα οι ανωτέρω έκτακτες περιπτώσεις ή αποφά- σεις. Η εν λόγω συνεδρίαση ενημέρωσης και διαβούλευσης πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, με βάση την έκ- θεση που καταρτίζει η κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου της επιχεί- ρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Για την έκθεση αυτή μπορεί να δια- τυπώνεται γνώμη στο τέλος της συνεδρίασης ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η συνεδρίαση δεν επηρεάζει τα προνόμια της κεντρι- κής διοίκησης. Η ενημέρωση και η διαβούλευση που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις διεξάγονται με την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 1 και του άρ- θρου 61 του παρόντος νόμου. 5. Το ΕΣΕ, τέσσερα (4) χρόνια μετά τη σύστασή του, ε- ξετάζει εάν πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται το άρ- θρο 56 ή να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατά- ξεις του παρόντος κεφαλαίου. Τα άρθρα 56 και 57 εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, ε- φόσον αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας δυ- νάμει του άρθρου 56. Στην περίπτωση αυτή η ειδική δια- πραγματευτική ομάδα αντικαθίσταται από το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων.

Άρθρο 61Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα Ι παράγραφοι 4, 5 και 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία της κεντρικής διοίκη- σης και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως ανα- φέρεται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 57, στις συνεδριάσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης προεδρεύ- ει εκπρόσωπος των εργαζομένων. Πριν από κάθε συνάντηση με την κεντρική διοίκηση, το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, του άρθρου 60 παράγραφος 4 εδάφιο δεύτερο, έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν χωρίς να είναι παρούσα η διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ΕΣΕ ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπο- ρεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΣΕ, της επιτροπής πε- ριορισμένης σύνθεσης, καθώς και ενός εμπειρογνώμονα βαρύνουν την κεντρική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση παρέχει στα μέλη του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης, σύμφωνα με το άρ- θρο 55 παράγραφος 4, τους οικονομικούς πόρους και τα λοιπά υλικά μέσα που απαιτούνται για να εκπληρώνουν την αποστολή τους κατά το δέοντα τρόπο. Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, τα έξοδα διοργάνωσης συ- νεδριάσεων, τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών του ΕΣΕ και της ε- πιτροπής περιορισμένης σύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ Δ΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62Εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Tα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), καθώς και οι εμπειρογνώμονες που τα επικουρούν, δεν επιτρέ- πεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1767/1988. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζο- μένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ανε- ξάρτητα από τον τόπο, όπου βρίσκονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 63Λειτουργία του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς (Άρθρο 9 της Οδηγίας)

Η κεντρική διοίκηση και το ευρωπαϊκό συμβούλιο ερ- γαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σέ- βονται αμοιβαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ της κε- ντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομέ- νων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.

Άρθρο 64Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων (Άρθρο 10 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας άλλων οργά- νων ή οργανώσεων να εκπροσωπούν εργαζομένους, πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και να εκπροσωπούν συλλογικά τα συμφέροντα των εργα- ζομένων της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομί- λου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, τα μέλη του ΕΣΕ ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις ή στις επιχειρήσεις του ομίλου κοινοτι- κής κλίμακας ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενημε- ρώνουν το σύνολο των εργαζομένων σχετικά με το πε- ριεχόμενο και τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενημέ- ρωσης και διαβούλευσης, η οποία τίθεται σε εφαρμογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (Ε- ΔΟ), του ΕΣΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση του άρθρου 56 παράγραφος 3 απολαύουν, κατά την άσκηση των καθη- κόντων τους, της αυτής προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 1767/1988.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι εκπρόσωποι της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνουν άδεια μετ΄ αποδοχών από την επιχείρηση για το χρόνο συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις ή σε συνέδρια που έχουν σχέση με τον παρόντα νόμο και διοργανώνονται από οργανισμό που ασκεί αναγνωρισμέ- νο έργο ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώ- ρας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, απαραιτή- τως, στον εργοδότη αποδεικτικά συμμετοχής στις συνε- δριάσεις και στα συνέδρια για να τύχουν της σχετικής ά- δειας μετ΄ αποδοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα μέλη του ΕΣΕ, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, χορηγείται άδεια με αποδοχές μέ- χρι δύο (2) ώρες την εβδομάδα, η οποία δεν μπορεί να υ- περβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες συνολικά το χρόνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο, παρέ- χεται επιμόρφωση με αποδοχές στα μέλη της ΕΔΟ και του ΕΣΕ.

Άρθρο 65Τήρηση υποχρεώσεων (Άρθρο 11 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Η διοίκηση των εγκαταστάσεων επιχείρησης κοινοτι- κής κλίμακας και η διοίκηση των επιχειρήσεων, μελών του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, κατά περίπτωση, οι εργαζόμενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος, ανεξάρτητα από το εάν η κεντρική διοί- κηση βρίσκεται ή όχι στην Ελλάδα.

Άρθρο 66Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις (Άρθρο 12 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζο- μένων (ΕΣΕ) και η διαβούλευση με αυτό συνδέονται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εθνι- κά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, στο πλαί- σιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και των τομέων δράσης κάθε φορέα και των αρχών οι οποίες προβλέπο- νται από το άρθρο 49 παράγραφος 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση της ενημέρωσης και της διαβούλευσης μεταξύ του ΕΣΕ και των εθνικών ορ- γάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων καθορίζονται με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Η συμ- φωνία αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου ή της εθνικής πρακτικής σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, ιδίως του ν. 1387/1983 (Α΄110), όπως συμπληρώθηκε με το άρ- θρο 21 του ν. 3488/2006 (Α΄191) και με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010 (Α΄115), του π.δ. 240/2006 (Α΄252) και του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η συμφωνία δεν προβλέπει τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης γίνεται με το ΕΣΕ, καθώς και με τα εθνικά όργανα εκ- προσώπησης των εργαζομένων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργά- νωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο παρών νόμος δεν θίγει δικαιώματα των εργαζομέ- νων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευσή τους, τα οποία ήδη προβλέπονται στο ν. 1387/1983 (Α΄110), ό- πως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α΄191) και με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010 (Α΄115), στο π.δ. 240/2006 (Α΄252) και στο π.δ. 178/ 2002 (Α΄162).

Άρθρο 67Προσαρμογή (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επι- χείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσε- ων κοινοτικής κλίμακας και είτε δεν περιέχονται στις ι- σχύουσες συμφωνίες σχετικές διατάξεις είτε υπάρχει σύγκρουση διατάξεων δύο ή περισσότερων ισχυουσών συμφωνιών, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγμα- τεύσεις κατά το άρθρο 54 με δική της πρωτοβουλία ή ύ- στερα από γραπτή αίτηση κατ΄ ελάχιστον 100 εργαζομέ- νων ή των εκπροσώπων τους σε τουλάχιστον δύο επιχει- ρήσεις ή εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον δύο διαφορετι- κά κράτη - μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη του υφιστάμενου ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) ή καθενός από τα υφι- στάμενα ΕΣΕ είναι μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο ανατίθεται η ε- κτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης, ζ) «νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που α- ναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο βάσει του εφαρμοστέ- ου ελληνικού δικαίου, πλην κρατών ή δημόσιων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας, καθώς και διε- θνών οργανισμών δημοσίου δικαίου, η) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νο- μοθεσία, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρ- τημένης εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυν- σή τους, θ) «ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι ερ- γασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων οφείλονται σε δια- κρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας επί- πτωση, για παράδειγμα, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιο- πρέπεια, ι) «αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παρά- νομα», το ημερομίσθιο ή ο μισθός ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο ερ- γαζόμενος άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την απασχόλη- σή του, από τον εργοδότη του, που ισοδυναμεί με τις α- πολαβές εργαζομένων παρόμοιου επιπέδου οι οποίοι ερ- γάζονται με σχέση νόμιμης απασχόλησης.

Άρθρο 79Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενό- ντων πολιτών τρίτων χωρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης υπόκειται στις κυρώσεις και τα μέτρα που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΤΜΗΜΑ Β΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80Υποχρεώσεις των εργοδοτών ( Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι εργοδό- τες υποχρεούνται: α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και υποβολή σε αυτούς έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής για την ανάληψη της απασχόλησης, β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλ- λου τίτλου διαμονής στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλη- σης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση, γ) να ενημερώνουν αμελλητί τις κατά περίπτωση αρ- μόδιες Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απα- σχόλησης πολίτη τρίτης χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώ- σεις τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν θεωρού- νται υπεύθυνοι για την παραβίαση της απαγόρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 79, εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγ- γραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο ή παραποιημένο.

Άρθρο 81Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο δεύτερο και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργοδότης που απασχολεί παράνομα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας οφείλει: α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοι- βές. Το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή το ημερομίσθιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις κλαδικές, ομοιο- επαγγελματικές, επιχειρησιακές, σύμφωνα με την καθιε- ρωμένη πρακτική στους συγκεκριμένους επαγγελματι- κούς κλάδους ή στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν ότι οι οφειλό- μενες αμοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας, β) να καταβάλει στους αρμόδιους φορείς ποσό ίσο προς κάθε εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε ο εργοδό- της εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμι- μα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους, γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έ- χει υποχρεωθεί να επιστρέψει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η σχέση α- πασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος απο- δείξουν το αντίθετο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιστροφή των παράνομα απασχοληθέντων πο- λιτών τρίτων χωρών, τα αρμόδια για την εκτέλεση όργα- να τους ενημερώνουν αντικειμενικά και συστηματικά σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 83.

Άρθρο 82Συμβάσεις υπεργολαβίας ( Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργολάβος, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση έρ- γου σε υπεργολάβο που απασχολεί παράνομα διαμένο- ντες πολίτες τρίτων χωρών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα δι- καιώματα αναγωγής ή προσφυγής ή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής α- σφάλισης, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη (υπεργολάβο) στην καταβολή: α. κάθε κύρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 85, β. κάθε καθυστερούμενης οφειλής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο εργολάβος αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργο- λάβοι, που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απα- σχολούσε παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χω- ρών, ευθύνονται στην καταβολή των οφειλομένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη υπεργολάβο ή τον εργολάβο του οποίου είναι άμεσος υπεργολάβος ο ερ- γοδότης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν με τη δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις τους, όπως ορί- ζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θεωρούνται υ- πεύθυνοι για τις οφειλές που αναφέρονται στις παρα- γράφους 1 και 2.

Άρθρο 83Διευκόλυνση καταγγελιών (άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράνομα απασχολούμενοι μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργαζόμενος, να υποβάλουν οι ίδιοι ή αντ΄ αυτών με τη συναίνεσή τους στα κατά τό- πους εργατικά κέντρα, κατά παρέκκλιση της παραγρά- φου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), κάθε καταγγελία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία κατά του εργοδότη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παροχή συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή καταγγελίας δεν θεωρείται σε καμία περί- πτωση υποβοήθηση του παράνομα απασχολούμενου σε παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 84(εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας)

Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η ε- πιστροφή των οποίων έχει ανασταλεί, μπορούν να απα- σχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).

Άρθρο 85Χρηματικές κυρώσεις (εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, με τη διαπίστω- σή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους Επι- θεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., κατά δέσμια αρμοδιό- τητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ευ- ρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διά- στημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρω- σης ανά εργαζόμενο. β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επαναπροσ- διορίζεται το ύψος της ως άνω επιβαλλόμενης χρηματι- κής κύρωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγματικών εξόδων που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή των παρανόμως απασχο- λούμενων πολιτών τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης. β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονομικών προσδιο- ρίζονται τα όργανα και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπρα- ξης των εξόδων που αναφέρονται στο προηγούμενο ε- δάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά της πράξης επιβολής χρηματικής κύρωσης α- σκείται προσφυγή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και επί ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν ανα- στέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής χρηματι- κής κύρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώ- νει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου. Οι παραπάνω χρηματικές κυρώσεις και τα έξοδα επιστροφής εισπράτ- τονται με τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσό- δων.

Άρθρο 86(εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράνομα απασχολούμενοι πολίτες τρίτων χω- ρών μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργα- ζόμενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρ- θρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις αρμόδιες αρχές για τη διεκ- δίκηση των οφειλομένων και την εν γένει διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικα- στικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους, ακόμα και αν έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέ- ψουν στη χώρα τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράνομα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χω- ρών μπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές του εδαφίου α΄ της παρα- γράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έ- χουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό, που πραγματικά ανακτάται ως καθυστερούμενη αμοιβή από τον νόμιμο πληρεξούσιο του παράνομα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθο- λικών και ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από τον νόμιμο πλη- ρεξούσιό τους, ο οποίος και επιμελείται, εφόσον συ- ντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρημάτων στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαμονής τους. Τα έ- ξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν από τον ερ- γοδότη με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 87Άλλα μέτρα (εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της Οδηγίας)

Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικη- τικές κυρώσεις: Α. Από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή: α) αποκλεισμός από όλες ή ορισμένες δημόσιες παρο- χές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη, β) αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ό- πως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα- ψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη- ρεσιών, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέ- ντε έτη, γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λει- τουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπρα- χθεί η παράβαση. Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμέ- νης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις ο- ποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακο- πή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδι- κασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επι- χείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογημένη εισή- γηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊ- σταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επι- θεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..

Άρθρο 88Ποινικές κυρώσεις (εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργοδότης που: α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνε- χίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά ή/και β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σημαντικό α- ριθμό παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνο- δεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, τιμωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όποιος απασχολεί παράνομα διαμένοντες ανηλί- κους, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τιμωρείται με ποι- νή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα δια- μένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύ- μα εμπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλε- πόμενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α Π.Κ., εκτός αν για τον ίδιο απασχολούμενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτε- παγγέλτως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Άρθρο 89Χορήγηση άδειας διαμονής (εφαρμογή παραγράφου 5 άρθρου 6 και παραγράφου 4 άρθρου 13 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθη- καν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδρομή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάμει των άρθρων 83, 88 και 89 του πα- ρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής για αν- θρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παράγραφος 1 εδά- φιο ε΄ του ν. 3907/2011. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστι- κούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτω- ση που ο ως άνω παράνομα απασχολούμενος αλλοδα- πός δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συ- νεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προ- σώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλά- δα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, α- ντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρό- σωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήρι- ξης γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει κριθεί ότι απασχολήθηκε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς ό- ρους εργασίας ή ως ανήλικος ότι δικαιούται να υποβάλει αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την ανα- γκαία προς τούτο ενημέρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση παράνομης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας που είναι ασυνόδευτος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένειά του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του εκ- προσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγε- λέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ε- άν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνομι- κές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προ- στασία και την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμά- των, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νομικής βοήθειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τά- ξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 44 του ν. 3386/2005. Εάν κρίνεται σκόπιμη η παρά- ταση της διαμονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνι- κή Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούμενης έ- ρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια δια- μονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται ε- φόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ε- νεργώς και εκουσίως με τους εικαζόμενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει. β. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η κα- ταγγελία του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα των πε- ριπτώσεων γ΄ της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 88 του παρόντος έχει περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία περατώ- νεται η σχετική διαδικασία.

Άρθρο 90Επιθεωρήσεις (εφαρμογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως ε- ξής: «ιη) τηρεί πλήρες μητρώο των εργοδοτών κατά των ο- ποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνομα διαμενό- ντων πολιτών τρίτων χωρών, στο οποίο αναγράφεται κά- θε μεταβολή αυτής, συνέπεια δικαστικής απόφασης, και εκδίδει μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που έχει ειδικό έννομο συμφέρον σχετικά πιστοποιητικά, ιθ) διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά τομείς δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότη, σύμ- φωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, προκειμένου να ε- λεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, με βάση κυρίως ανάλυση κινδύνου, κ) κοινοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομέ- νων κάθε κλάδου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους τις επιθεωρήσεις που αναφέρο- νται στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011, β) αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας και που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι 20.7.2014 και ανά τρία έτη μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται ο αριθμός και τα αποτε- λέσματά των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τα μέτρα που ελή- φθησαν σύμφωνα με το άρθρο 83 και, στο μέτρο του δυ- νατού, τα ληφθέντα μέτρα δυνάμει των άρθρων 81 και 87.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 91ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής, και προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, εξακολου- θούν, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 80 του παρό- ντος, να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των ερ- γοδοτών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρ- θρου 80, ασκείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Υφιστάμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρ- μόδιες Αρχές, σχετικά με την τήρηση υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακο- λουθούν να ισχύουν. β) Κάθε αρμόδια Αρχή, που σύμφωνα με την εθνική νο- μοθεσία, διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με την περίπτω- ση α΄ της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη μη τή- ρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80, συντάσσει διαπιστωτική πράξη ελέγχου, την οποία και κοινοποιεί αμελλητί στο Σ.ΕΠ.Ε.. γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β΄της παρα- γράφου αυτής είναι δεσμευτική για τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και μέ- σα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυ- ρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και εφό- σον συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 40 του παρόντος, υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά στις αρ- μόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, το Σ.ΕΠ.Ε. κοι- νοποιεί στην αρμόδια Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την παράβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, την α- πόφαση επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- κήματα (α.ν. 86/1967, Α΄ 136) και φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997, Α΄ 179). 2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπο- βάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε., συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυ- πα τα ακόλουθα: α) Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. αα) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος. ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. δδ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατα- τίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις. εε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του νο- μικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε.. στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλ- λο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί τη λειτουργία υποκαταστήματος Ι.Γ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, πρέ- πει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να α- ποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόμενη από την επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόμιμα τη συγκεκρι- μένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος - μέλος. β) Ως προς την κτιριακή υποδομή Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματι- κό χώρο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) τουλάχιστον 75 τ.μ., ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το π.δ. 16/1996 (Α΄ 10) και θα περιλαμβάνει ένα χωριστό χώρο κατάλλη- λα εξοπλισμένο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουρ- γίες που έχουν σχέση με τη διαδικασία της μεσολάβη- σης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω προδιαγραφών αποδεικνύεται με την προσκόμιση: αα) σχεδιαγράμματος του κτιρίου (υπογεγραμμένο α- πό μηχανικό) όπου αναγράφεται το εμβαδόν των χώρων και οι διαστάσεις τους και απεικονίζεται ο χωριστός χώ- ρος όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη μεσολάβηση, ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου. γ) Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. αα) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώ- σεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του πα- ρόντος, ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην ο- ποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της τετραετούς εμπειρίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100: i) επικυρωμένα αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγ- γελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών - επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονι- κό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επι- χειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργα- σίας ή απόσπασμα θεωρημένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επι- χειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας], ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβα- ση εξαρτημένης εργασίας, iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κρά- τος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε., γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρη- μένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με την προσκόμιση των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλ- ληλο Λογισμικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων έ- χουν μεσολαβήσει, ββ) φωτοτυπικό μηχάνημα, γγ) συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Άρθρο 102Υποκαταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νομί- μως τη δραστηριότητα - επάγγελμα Ι.Γ.Ε.Ε. στη χώρα μας ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κύρια εγκατάσταση σε αυτό, μπορούν να κάνουν αναγγελία έναρξης ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλματος για ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα αυτών. Για κάθε υποκατάστημα απαι- τείται ξεχωριστή αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λό- γω δραστηριότητας - επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλματος από υποκατάστημα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις και να προσκομίζονται τα δικαιολο- γητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρό- ντος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το εμβαδόν αυτών, το ο- ποίο ορίζεται στα 40 τ.μ..

Άρθρο 103Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρατίθε- νται στο άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μαζί με την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της δραστηριότητας – επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. κεντρικής εγκατάστασης ή υποκαταστήματος, αποστέλ- λονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλα- βής στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην οποία, σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ανα- γράφεται η προθεσμία απάντησης και τα μέσα έννομης προστασίας. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ε- νημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωμα- τικών εγγράφων. Ειδικότερα: α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρ- ξης άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλματος συνο- δευόμενη από το φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά υ- ποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσμία των τριών μηνών, μετά την παρέλευση της οποίας η ως άνω δραστηριότητα - επάγγελμα ασκείται ελευθέρως ε- φόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της/του από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης, β. όταν η α- ναγγελία έναρξης άσκησης της συγκεκριμένης δραστη- ριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που η αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλ- λου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περί- πτωση η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγ- μή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτό- πιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τρι- μελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η ε- παλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτό- πιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχό- λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης, συμπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίη- σης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους προϋποθέτει την καταβολή πα- ραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ει- σπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπη- ρεσία ως δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθε- σμίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω μεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστη- ριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης, με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της ως άνω δραστηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφε- ρόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υ- πηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουρ- γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουρ- γία της Επιτροπής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ με την ίδια α- πόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες.

Άρθρο 104Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήματά τους είναι υπο- χρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύ- στασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατά- ξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., α- ναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουρ- γίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απα- σχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή. Ειδικά, αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκα- ταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. του άρθρου 101.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νό- μιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουμέ- νως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παρά- σχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκλησή του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμι- μος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκ- δόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο α- πόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλη- σης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δρα- στηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκη- ση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής ε- ντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομη- νία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Ε- πιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθε- σμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμ- βάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβη- σαν το προηγούμενο εξάμηνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση: α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προη- έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί όμως η άσκηση της άσκησης δρα- στηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νο- μίμων προϋποθέσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέ- χρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Άρθρο 109Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/ επαγγέλματος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα/επάγγελμα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Απασχό- λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής θα α- ποκαλούνται «Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας» (Ι.Γ.Ε.Ε.). Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουν ως έχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι άδειες σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., για τις οποίες είτε είχε υποβληθεί από τους νόμιμους εκπροσώ- πους τους αίτημα ανάκλησής τους είτε είχε διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι συνέτρεχε λόγος ανάκλησής τους, πριν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 111Τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κα΄ ως ε- ξής: «κα. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Επιβάλλει στα παρανόμως λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστή- ματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται α- πό τη νομοθεσία για τα Ι.Γ.Ε.Ε..»

Άρθρο 112Καταργητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστα- σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Ερ- γασίας, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 12 του ν. 2874/2000 (Α΄ 28 ) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το π.δ. 160/1999 (Α΄ 157) καταργείται.