41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 104 - Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 104Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήματά τους είναι υπο- χρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύ- στασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατά- ξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., α- ναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουρ- γίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απα- σχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή. Ειδικά, αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκα- ταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. του άρθρου 101.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νό- μιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουμέ- νως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παρά- σχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκλησή του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμι- μος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκ- δόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο α- πόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλη- σης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δρα- στηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκη- ση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής ε- ντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομη- νία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Ε- πιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθε- σμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμ- βάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβη- σαν το προηγούμενο εξάμηνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση: α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προη- έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί όμως η άσκηση της άσκησης δρα- στηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νο- μίμων προϋποθέσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέ- χρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.