41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 135 - Διατομεακή περίθαλψη ασθενών με Καρκίνο-Ογκολογικά Συμβούλια
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στα ογκολογικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στα νοσοκομεία που λειτουργούν παθολογικές- ογκολογικές κλινικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές/εργαστήρια, είτε ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. είτε στον ιδιωτικό τομέα, καθιερώνεται η δια- τομεακή αντιμετώπιση του ασθενούς που πάσχει ή υπάρ- χουν υπόνοιες ότι πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα. Για το σκοπό αυτόν συγκροτείται ιατρική ομάδα αποτε- λούμενη από τον θεράποντα ιατρό, που αναλαμβάνει τον ασθενή που επισκέπτεται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή τα εφημερεύοντα ιατρεία ή εισέρχεται για νοσηλεία, έ- ναν παθολόγο- ογκολόγο, έναν χειρουργό και έναν ακτι- νοθεραπευτή, που επιλέγονται από τον ασθενή, καθώς και έναν παθολογοανατόμο του νοσοκομείου στο οποίο εισέρχεται ο ασθενής. Τα μέλη της ιατρικής ομάδας είναι δυνατόν να εργάζονται στο ίδιο ή διαφορετικά νοσοκο- μεία του Ε.Σ.Υ. ή του ιδιωτικού τομέα. β. Με πρωτοβουλία του θεράποντος ιατρού συλλέγο- νται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας του ασθενούς, λαμβάνεται ανα- λυτικό ιστορικό και καταγράφονται οι ενδείξεις της νό- σου. Βάσει αυτών σχηματίζεται ο ιατρικός φάκελλος, ο οποίος κυκλοφορεί με κάθε πρόσφορο μέσο μεταξύ των μελών της ομάδας, προκειμένου αυτά να ενημερωθούν και να τον εμπλουτίσουν με δεδομένα ιατρικής φύσεως αλλά και πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες ζωής, την προσωπική κατάσταση του ασθε- νούς, τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης, την κοινωνική τους ασφάλιση, την ιδιωτική ασφάλιση εάν υ- φίσταται και τις οικονομικές του δυνατότητες. Πληροφο- ρίες που αφορούν θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω και επιθυμίες του ασθενούς καταγράφονται εφόσον κα- θορίζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία του. γ. Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να διευκολύνει με κάθε τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων του ιατρικού φακέλου, με στόχο την πλήρη ενημέρωση και συνεργασία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. δ. Εάν κατά την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκομείο υπάρχουν υπόνοιες πάθησης και όχι διάγνωση, ο θερά- πων ιατρός αποφασίζει από κοινού με τα λοιπά μέλη της ιατρικής ομάδας τη διενέργεια διαγνωστικών ή επεμβα- τικών πράξεων που επιτρέπουν τη διάγνωση της νόσου και της βαρύτητας αυτής. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον ασθενή για το είδος και την αναγκαιότητα αυτών, ό- πως και για τα αποτελέσματά τους. ε. Μετά τη διάγνωση τα μέλη της ιατρικής ομάδας ενη- μερώνονται πλήρως και αποφασίζουν από κοινού την εν- δεδειγμένη ανά περίπτωση θεραπεία. Οι εισηγήσεις των μελών καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του ασθε- νούς, όπως και το πλάνο θεραπείας που αποφασίζεται α- πό κοινού.