41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 1 η λέξη «Δημοσίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΕΟΠΥΥ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 1 και στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις α΄ και β΄ αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α. Τμήμα (Υ9α) Περίθαλψης ΕΟΠΥΥ β. Τμήμα (Υ9β) χρηματοδότησης ΕΟΠΥΥ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 2 στην περίπτωση α΄ προστίθενται υποπεριπτώ- σεις 5, 6 και 7 ως ακολούθως: «(5) Η εποπτεία και έλεγχος του ΕΟΠΥΥ. (6) Η εφαρμογή και τροποποίηση του Ενιαίου Κανονι- σμού Παροχών Υγείας. (7) Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλιση της υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 2 στην περίπτωση β΄ προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής: «(5) Αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης του ΕΟ- ΠΥΥ.» τήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. ως και μη κρατικές Οργα- νώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση. (8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμό- διες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας παιδιών και εφή- βων, η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμε- να αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενί- σχυσής τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης. (9) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπη- ρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων. (10) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακο- λουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνερ- γασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς. (11) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύ- στασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφε- λούς πρωτοβουλίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων που πα- ρέχουν ανάλογες προς τα παραπάνω υπηρεσίες. (12) Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση ε- φαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Κέντρων Προστασίας Παιδιού, Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρυμάτων Προστασίας του βρέφους και της προσχολικής ηλικίας (Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς), Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκομείων, καθώς και λοιπών συναφών δράσεων και εκδηλώσεων. (13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κα- τάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής, φορέ- ων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανή- κουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χω- ροταξική κατανομή αυτών. (14) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσω- τερικής λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και η επο- πτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών. (15) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδη- λώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας ή ιδιωτι- κών επιχειρήσεων. (16) Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εγγρα- φή των αναγκαίων πιστώσεων, για την εκτέλεση ή επέ- κταση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και η εφαρ- μογή νέων, ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της Διεύθυνσης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των διαφό- ρων φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρα- κολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών. (17) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνι- κής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατη- γορίες ατόμων και για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, που αποφοιτούν από Κέ- ντρα Προστασίας Παιδιού, Μονάδες Κοινωνικής Φροντί- δας Παιδιών, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Προγράμ- ματα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών και λοιπά προ- γράμματα πρόνοιας για παιδιά. (18) Η παρακολούθηση θεμάτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια, καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με την UNICEF. (19) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (20) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγω- γής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Ασφάλισης της Υγείας για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας. (21) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε- σιών για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του Τμήματος. γ. Τμήμα (Π1γ) Προστασίας Ηλικιωμένων (1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την ανοι- κτή και κλειστή κοινωνική προστασία ηλικιωμένων. (2) Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων προστασίας ηλι- κιωμένων. (3) Ο συντονισμός της συνεργασίας των αρμόδιων Υ- πηρεσιών με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και ε- φαρμογής της και η παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα για θέματα αρ- μοδιότητας του Τμήματος. (4) Η κατάρτιση προγραμμάτων, η χρηματοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμά- των προστασίας ηλικιωμένων τόσο σε εθνικό επίπεδο ό- σο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοι- χείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατι- κούς ή ιδιωτικούς φορείς και η μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και εισηγήσεών τους για νέες σύγχρο- νες μορφές και μεθόδους. (6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών μέτρων προστασίας ηλικιωμένων, για την απο- τελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων. (7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριο- τήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. ως και μη κρατικές Οργα- νώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση. (8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμό- διες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας ηλικιωμένων, η ενί- σχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενα αρμο- διότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. (9) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπη- ρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων. (10) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακο- λουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνερ- γασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς. (11) Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής κάθε προστασίας, περίθαλψης γενικά. (12) Η χωροταξική κατανομή και ο καθορισμός των ό- ρων και των προϋποθέσεων σύστασης και οργάνωσης των επί μέρους φορέων προστασίας ηλικιωμένων και η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των οργανισμών αυτών. (13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κα- τάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής φο- ρέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χωροταξική κα- τανομή αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπε- δο και η εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξή τους. (14) Ο προγραμματισμός στην ανάπτυξη υποδομής, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυ- τό και η παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμά- των. (15) Ο καθορισμός των όρων και προδιαγραφών σύ- στασης μονάδων κοινωνικής πρόνοιας αρμοδιότητας του τμήματος. (16) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσης ενίσχυσης για τους ηλικιωμένους. (17) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσω- τερικής λειτουργίας των φορέων προστασίας ηλικιωμέ- νων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυ- τών. (18) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύ- στασης, οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών κερδο- σκοπικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ηλικιω- μένους. (19) Η υλοποίηση των προγραμμάτων ίδρυσης και ανά- πτυξης μονάδων κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων, καθώς και ο προσδιορισμός της διασύνδεσής τους με νο- σοκομειακές μονάδες. (20) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των οίκων Ευγηρίας, καθώς και ο καθορισμός της οικο- νομικής ενίσχυσης αυτών. (21) Η έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κερδοσκοπι- κών επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και επο- πτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτά. Επίσης η μέριμνα για την έκδοση γνωμοδοτήσεων περί δανειοδό- τησής τους, καθώς και ο καθορισμός του τιμολογίου πε- ρίθαλψης. (22) Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικού δικαίου Οίκους Ευγηρίας ή ανάλογες ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρή- σεις και η μέριμνα για την εισαγωγή ηλικιωμένων στις κατά τα ανωτέρω συμβατικές κλίνες. (23) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε- σιών για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος. (24) Η σύναψη συμβάσεων με Ερευνητικά Κέντρα Δη- μόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α- νώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παρακολούθηση των εκπονουμένων ερευνών. (25) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (26) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγω- γής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρ- μογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας. Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνι- κής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 1. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγ- γύης συγκροτούν τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων β. Τμήμα (Π2β) Κοινωνικής Προστασίας γ. Τμήμα (Π2γ) Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων δ. Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτού- ντων Άσυλο. Συνιστάται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυ- τού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Αν- θρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοι- νωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίλη- ψης και Αλληλεγγύης αναφέρεται στα θέματα, που κα- τανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής: α. Τμήμα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων (1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρ- μογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προ- στασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. (2) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευ- ής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προμηθειών (Κρατική Αποθήκη Υλικού). (3) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρ- μογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονο- μικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων, των κοινωνι- κά απροσάρμοστων (επαιτών - αλητών) και των παλιννο- στούντων ομογενών και επαναπατριζόμενων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, ( κα- θώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλ- λες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης) και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού. (4) Η μελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώ- χειας. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώ- πιση της φτώχειας. (5) Η εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατι- στικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού. (6) Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας. (7) Η εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας. (8) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παρο- χής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτομα ή ομά- δες ατόμων, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορ- ρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβα- ση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. (9) Η αξιολόγηση προτάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαπίστωση της ανά- γκης λήψης γενικών ή ειδικών μέτρων για την εξασφάλι- ση κατάλληλης κατοικίας σε οικογένειες, οι οποίες στε- ρούνται στέγης ή διαβιούν με δυσμενείς συνθήκες και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξασφαλίσουν κατοικία με δικά τους μέσα και η κατάρτιση και παρακο- λούθηση προγραμμάτων της στεγαστικής συνδρομής. (10) Η μέριμνα για στεγαστική αποκατάσταση θεομη- νιοπλήκτων οικογενειών, που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής. (11) Η μέριμνα για την τακτοποίηση εκκρεμών ατομι- κών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών, που προσέ- φυγαν στην Ελλάδα, συνεπεία πολεμικών γεγονότων, διεθνών συνθηκών, αυτών που υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως και κάθε άλλου συναφούς θέματος. (12) Η παραπομπή θεμάτων για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περι- ουσίας. εφάπαξ παροχής, της ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων, των επιδομάτων ασθενείας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το Δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι Οργανισμοί α` και β` βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΕΚ και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα επί μέρους στοιχεία που τηρούν για τους δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική μορφή και αν δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του μητρώου ανάλογα με τους δικαιούχους και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς της χρήσης του μητρώου, η διαδικασία πληρωμής των παροχών μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, η ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή των παροχών και επιδομάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή από τα ΕΛΤΑ, η έναρξη εφαρμογής, τα επί μέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο μητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, η συνεργασία με τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο μητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών. Αρμοδιότητες Τμήματος (Π4) Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας (1) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του ανωτέρω προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξής του. (2) Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. και των νομικών προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. (3) Η έκδοση αποφάσεων προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και η έγκριση για την πρόσληψη υπαλλήλων στους εποπτευόμενους φορείς ως και η έγκριση, η έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο προσδιορισμός των αμοιβών του προσωπικού των κατασκηνώσεων. (4) Ο χειρισμός και κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος. (5) Η παροχή οδηγιών σε μισθολογικά θέματα και θέματα εφαρμογής διατάξεων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κοινών αποφάσεων. (6) Ο διορισμός διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβούλιων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ., Κ.Ε.Α.Τ. που εποπτεύονται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. (7) Η έκδοση αποφάσεων σύστασης επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. (8) Η διαχείριση των αρχείων του προσωπικού των φορέων κοινωνικής φροντίδας που καταργήθηκαν με το ν. 3106/2003.» 9. Στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού. Στα Τμήματα α΄ και β΄ της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Στο Τμήμα γ΄: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων δύναται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού. 10. Στη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης. Στο Τμήμα α΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης. Στο Τμήμα β΄: ΠΕ Διοκητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Παιδαγωγικής, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα γ΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης , ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 11. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης. Στο Τμήμα α΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα β΄: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα γ΄: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας. Στο Τμήμα δ΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Νομικής, ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 12. Στο Τμήμα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 13. Προστίθεται άρθρο 30Γ στο π.δ. 368/1989 (Α΄163) ως εξής: «Άρθρο 30Γ Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών 1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών», που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Αποστολή του Τμήματος είναι η επίτευξη των στόχων της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29.5.1993 και κυρώθηκε με το ν. 3765/2009 (Α΄101). 2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος καθορί ζονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Άρ- θρου Πρώτου του ν. 3765/2009 (Α΄ 101). 3. Το Αυτοτελές Τμήμα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλή- λους των κλάδων: α) Έναν (1) ΠΕ Διοικητικού, β) έναν (1) ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, γ) έναν (1) ΠΕ Στατι- στικής, δ) έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγων, ε) έναν (1) ΠΕ Κοι- νωνικής Εργασίας, στ) έναν (1) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστι- κού, η) δύο, (2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και θ) έναν (1) ΤΕ Διοικητικού. Συνιστάται μια θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυ- τού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ορίζεται υπάλληλος κα- τηγορίας ΠΕ των παραπάνω κλάδων. 4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας μπο- ρεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες (όπως νομικούς και κοινωνι- κούς επιστήμονες) και στελέχη του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικών προ- σώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και από ιδιώ- τες με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1579/1985 (Α΄ 217) για την υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τμήματος «Κεντρι- κή Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» και με τη μελέτη ειδι- κών θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του.» 14. Οι οργανικές θέσεις και το πάσης φύσεως μόνιμο προσωπικό που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευ- θύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μεταφέρονται αυτοδι- καίως με την οργανική θέση τους, την κατηγορία, τον κλάδο, το βαθμό και την ειδικότητα που κατέχουν στο Υ- πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 15. Το μόνιμο προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης και το προσωπικό ΙΔΑΧ που ομοίως κατέχει προσω- ποπαγείς θέσεις, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδι- καίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης με την ίδια εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. 16. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών και πάσης φύσεως προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού που τις κατέχει, πραγματοποιείται με απόφαση των Υ- πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 17. Όσοι υπάλληλοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τις θέσεις ευθύνης τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και πά- ντως όχι πέραν της τετραετίας. 18. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του πα- ρόντος, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με απόσπαση στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με απόσπαση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενι- κής Διεύθυνσης Πρόνοιας, για όσο χρονικό διάστημα ο- ρίζουν οι αποφάσεις με τις οποίες αποσπάστηκαν. Οι υ- πάλληλοι αυτοί μπορούν με αίτησή τους, η οποία υπο- βάλλεται εντός ενός έτους στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να μεταφέρονται μαζί με την οργανική τους θέση στις δι- ευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι- ας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά πα- ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 19. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής και μισθολογικής του κατάστασης και εξέλιξης. Το προσωπικό που μεταφέρε- ται με τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στελέχωση των διευ- θύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι- ας, μετακινείται ή τοποθετείται σε άλλες διευθύνσεις ή τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης, για τα επόμενα τρία χρόνια, μόνο με τη σύμ- φωνη γνώμη του. Όλα τα θέματα του προσωπικού που υπηρετεί στις Δι- ευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρό- νοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και του προσωπι- κού που υπηρετεί στο Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και μεταφέρεται με τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργούνται κα- τά προτεραιότητα μέχρι την 30.6.2012 από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και τις λοιπές αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης. 20. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού, των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό θέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατέχει τις θέ- σεις αυτές και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοι- νωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στις μονάδες αυτές. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των ορ- γανικών θέσεων, πραγματοποιείται με απόφαση των Υ- πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςς. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Παιδαγωγι- κό (Προσωρινό) των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας (Κ.Π.Μ.) μεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής Κ.Π.Μ., μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωσή τους (άρθρο 32 ν. 2161/1993, Α΄ 119). Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1431/1984 «Ρύθμιση θεμάτων φορέ- ων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγι- κό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 194/1998 (Α΄ 84) και β.δ. 492/1964 (Α΄142). Οι θέ- σεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Νηπιαγωγών (Προσωρινός) Κ.Π.Σ. μεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένω- σή τους. Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1431/1984 «Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄46). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ο- ρίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 194/1998 (Α΄84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή- μερα. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. μειώνονται κάθε φορά, που τα Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 42 του ν. 2218/1994, Α΄90 και άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2503/1997 Α΄107). 21. Στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81) περίπτωση α΄ υποπερίπτωση 1 η φράση «Μονάδες Κοινωνικής Φροντί- δας» διαγράφεται. 22. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ., υπάγονται στον έλεγχο και την ε- ποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης και ειδικότερα των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, σύμφωνα με το αντικεί- μενο της αρμοδιότητας τους. Όπου στην κείμενη νομο- θεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται αρ- μοδιότητα Δ.Υ.ΠΕ. για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντί- δας η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 23. Όπου στην κείμενη νομοθεσία και σε κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνι- κής Αλληλεγγύης η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον Υ- πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όλα τα θέματα εποπτείας και αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 24. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου, ο ειδικός σύμβουλος και ο ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, που έχουν προσλη- φθεί και υπηρετούν την 30.6.2012 μεταφέρονται αυτοδι- καίως μαζί με το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας στο Υπουρ- γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν με τοποθέτηση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας συνεχίζουν να εκτε- λούν τα καθήκοντά τους στο γραφείο του Γενικού Γραμ- ματέα Πρόνοιας. 25. Υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από Μονάδες Κοι- νωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ. τοποθετούνται μέχρι 30.6.2012 στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και από 1.7.2012 ασκούν τα καθήκοντά τους ως αποσπασμένοι στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Διεύθυν- σης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 26. Από 1.7.2012 η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξο- δα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις κ.λπ. των υ- παλλήλων των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοι- ας, των Ειδικών Επιστημονικών συνεργατών και συμβού- λων του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υ- πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι τότε, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις κ.λπ. των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέ- σεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί- ου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 27. Από 1.7.2012 στον προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρεται α- πό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγράφεται υποχρεωτικά ο Φ220, καθώς και οι πι- στώσεις που αφορούν πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και των φορέων της αρμοδιότητάς τους, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, του ειδικού συνεργάτη και ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προ- σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γε- νικού Γραμματέα Πρόνοιας. Η εκκαθάριση της μισθοδο- σίας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βά- ρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 28. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών ρυθμίζεται η μεταφορά και εγγραφή των πι- στώσεων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Υ- πουργείων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 29. Κτήρια και εξοπλισμός κυριότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή των Δ.Υ.ΠΕ. που περιήλθε σε αυτές με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 και της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003, που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε νο- μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι- ας, περιέρχονται αυτοδικαίως σε κυριότητα αυτών χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής των ακινήτων, που αποκτώ- νται κατά κυριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακι- νήτων, η οποία καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου. 30. Υπάλληλοι των διευθύνσεων ή τμημάτων της Γενι- κής Διεύθυνσης Πρόνοιας, που έχουν οριστεί υπόλογοι ή γραμματείς σε επιτροπές που δεν αφορούν τις αρμο- διότητες των διευθύνσεων ή των τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας αντικαθίστανται μέχρι 30.6.2012. 31. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υ- πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί η μετονομασία των Υπουργείων, η επαναφορά στις Γενι- κές Διευθύνσεις και Τμήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δομών που έχουν προνοιακό νοσοκομειακό ή νοσηλευτικό χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 32. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα- τίθεται η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας για την ηλεκτρονική ενημέρω- ση και εξυπηρέτηση των πολιτών και για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των φορέων του Εθνι- κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 3 του ν. 2646/1998. 33. Ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστα- σίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) που καταργήθηκε με την παρ. 1α, του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 περιήλθε αυτοδι- καίως, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, στην κυριότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) δύναται με απόφαση του Διοι- κητικού Συμβουλίου του να διατεθεί, ως προς το μέρος αυτού, που δεν αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες λειτουρ- γίας του, σε Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και στον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθ- μού του Οργανισμού». 3. Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί- πτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλί- ου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υ- πάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του ίδιου Οργανισμού». 4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παρά- γραφος 11 ως ακολούθως: «11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης μπορεί, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκ- κλιση των κειμένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουρ- γικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από τα υ- πουργεία αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του και όχι περισ- σότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέ- πεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι ο- ποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, να λαμβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά πα- ρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται: «Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: 1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρε- σιών Υγείας. 2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπη- ρεσιών Υγείας. 3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρε- σιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσια- κές μονάδες: α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υ- γείας ΕΟΠΥΥ δ. Διεύθυνση Πληροφορικής ε. Διεύθυνση Προμηθειών στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρε- σιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσια- κές μονάδες: α. Διεύθυνση Σχεδιασμού β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας γ. Διεύθυνση Φαρμάκου δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Α- σφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την υφιστά- μενη διάρθρωσή της μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ. στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο: α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως : «Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ε- ξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες. β. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα α- γοράς των υπό προμήθεια ειδών. γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κα- τάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. δ. Την παρακολούθηση των κατατεθημένων εγγυητι- κών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η κατα- χώριση αυτών. ε. Τη διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκ- ποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργα- σία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθή- κης και παραστατικών διακίνησης. στ. Την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίμηση αυ- τού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επί- πλων σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυ- τών (παγίων). ζ. Τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτων σε ε- κτέλεση του προγράμματος στέγασης, καθώς και για την εγκατάσταση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα. η. Τη μέριμνα για την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισμού και η επιμέλεια είσπραξης των μισθωμά- των, καθώς και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέ- λεσης των έργων, της τήρησης των προθεσμιών ως την οριστική παραλαβή τους και θ. το σχεδιασμό μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατα- νομής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της στρατηγικής με την επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων, ακινή- των.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3819/2011 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Στατιστι- κής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρ- μοδιότητες: α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπη- ρεσιακών μονάδων του ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων. β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρό- τητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων. γ. Τη διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πλη- ροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. δ. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή, με τα α- ντικείμενα του ΕΟΠΥΥ. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού. ε. Την κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρη- σιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευ- νών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του ΕΟΠΠΥ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 προστί- θεται εδάφιο: «Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υ- γειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβε- τίας, καθώς επίσης προς παρόχους υπηρεσιών υγειονο- μικής περίθαλψης στα πλαίσια των Ενωσιακών νομικών οργάνων ή των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για κάλυψη των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες. β. Εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 σε θέματα ασφάλισης, παροχών ασθενείας σε είδος - χειρισμός των θεμάτων σε ό,τι αφορά τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1408/71 και 574/72, που παραμένουν εφαρμοστέοι για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομι- κού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία, καθώς και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια διμερών ή και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοι- νωνικής ασφάλειας της χώρας για κάλυψη των λόγω πα- ροχών ασθενείας σε τρίτες χώρες. δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φο- ρέων ασφάλισης ασθένειας και συναρμοδίων Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή Κανονισμών και Οδηγίας, έκδο- ση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων αναφοράς, ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011, οι λέ- ξεις «στην Αθήνα» αντικαθίστανται με τη φράση «στο Μαρούσι».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προ- στίθεται εδάφιο: «Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανι- σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξομοιώνονται πλή- ρως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τον Διοι- κητή και τους Υποδιοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμα- κευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελούν συντα- γές φαρμάκων ειδικών παθήσεων. Οι δαπάνες για την α- μοιβή του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ την αμοιβή του επι- πλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της α- πογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υ- πηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του ΕΟΠΥΥ που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊό- ντων του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του παρόντος νό- μου. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού και οι προϋποθέσεις λειτουρ- γίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο εδάφιο β΄ της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις από την «την ολοκλήρωση» έως «μίσθωσης έργου» και αντί αυτών τίθενται οι λέξεις «μέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (Α΄267) και με την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και εν συνεχεία αντικαταστά- θηκε ως άνω με την παρ. 8β του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 (Α΄66) διαγράφεται η λέξη «ΙΚΑ- ΕΤΑΜ» και αντί αυτής τίθεται η λέξη «ΕΟΠΥΥ» και προστίθεται εδά- φιο ως ακολούθως: «Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λήξασες εντός του 2012 συμβάσεις έργου ιατρών του Ι- ΚΑ-ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, πα- ρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση, για χρονικό διά- στημα 12 μηνών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το άρθρο 72 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως α- κολούθως: «1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμέ- να στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υπο- χρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμ- βαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου ε- φαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμη- νη/τρίμηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ. 2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιο- σκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έ- ως τριών (3) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΕΟ- ΠΥΥ. 3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του οργανισμού με παρόχους υ- γείας, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε ε- ξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο άρθρο 80 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθε- ται παράγραφος 12 ως ακολούθως: «12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ με ο- ποιαδήποτε έννομη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α΄του Ποινικού Κώδι- κα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται την 1.4.2012 ο Οίκος Ναύτου, την 1.5.2012 ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και την 1.6.2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ.