41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 9
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται: «Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: 1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρε- σιών Υγείας. 2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπη- ρεσιών Υγείας. 3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρε- σιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσια- κές μονάδες: α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υ- γείας ΕΟΠΥΥ δ. Διεύθυνση Πληροφορικής ε. Διεύθυνση Προμηθειών στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρε- σιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσια- κές μονάδες: α. Διεύθυνση Σχεδιασμού β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας γ. Διεύθυνση Φαρμάκου δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Α- σφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την υφιστά- μενη διάρθρωσή της μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ. στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο: α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων».