41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 14ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3918/2011 (Α΄31) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,11 και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.1.2013. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνο- λικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρε- σιών, έτους 2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3918/2011 (Α΄31) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013 η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που εκκρεμούν από τα προηγηθέντα προ- γράμματα προμηθειών, έως 30.6.2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄173) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάτα- ξης οι συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμά- κων και υπηρεσιών για το Ε.Σ.Υ. που συνάπτονται με βά- ση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράμματος Προ- μηθειών Υπηρεσιών Υγείας με βάση τους νόμους 3580/2007, 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010 και 3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ., για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι κατεπείγουσες προμήθειες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα που δεν καλύ- πτονται, δεν προσφέρονται ή αποστερούνται λόγω ε- ναρμονισμένων πρακτικών των προμηθευτών από την εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δημοκρατίας δύναται να καλύπτονται από την αγορά κράτους -μέλους της Ευρω- παϊκής Ένωσης λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρων τιμών του παρατηρητηρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είναι η αρμόδια αρ- χή για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των δια- δικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων των Π.Π.Υ.Υ 2010-2012 και για την έως την 30.6.2013 συνε- ποπτεία των τμημάτων προμηθειών των ΔΥ.ΠΕ. (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτές) και των τμημάτων προμηθει- ών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόμενων νοσοκο- μείων της Υα4/οικ.84624 (Β΄1681) (για το ΠΠΥΥ που ε- κτελούν αυτά μέσω των Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και την παρα- κολούθηση των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολο- γικών προϊόντων και νοσοκομειακών φαρμάκων. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ) η οποία εγκρί- νει το ΠΠΥΥ του έτους 2013 και εντεύθεν και δύναται να συγκροτεί ενιαίες αποθήκες υλικών ή φαρμάκων στην έ- δρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ.. Η αρμοδιότητα έγκρισης προμηθειών των ανωτέρω πριν την έγκριση του ΠΠΥΥ 2010 της παρ. 10 του άρθρου 27 ν. 3867/2010 παύει να υφίσταται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οι- κονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τι- μών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, ε- φόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έ- ναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3580/2007 ( Α΄ 134) τροποποιείται ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτρο- πής είναι πλήρους απασχόλησης και παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο.» 9. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 4025/2011 (Α΄228) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος.