54 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4057/2012

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου..

Άρθρο ένατο - Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
14 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54
14 Μαρτίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο ένατοΘέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος συνεπάγεται την επανατοποθέτηση από το αρμόδιο προς τούτο όργανο όλων των προϊσταμένων του ιδίου επιπέδου, στις θέσεις προϊσταμένων που διατηρούνται, με βάση τη μοριοδότηση της τελευταίας κρίσης για τις επιλογές προϊσταμένων του κάθε επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι που κατά την ως άνω παράγραφο παύουν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου τοποθετούνται υποχρεωτικά ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, η υποχρεωτική τοποθέτηση των υπαλλήλων που παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται την αποχώρηση εκ των λοιπών προϊσταμένων αυτού του επιπέδου εκείνων που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια κατά την τελευταία κρίση για επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου λόγω ισοβαθμίας των τελευταίων στην κατάταξη επιλεγμένων προϊσταμένων, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται ποιοι από τους ισοβαθμούντες προϊσταμένους είναι οι καταλληλότεροι να διατηρήσουν θέση προϊσταμένου του αυτού επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, σε αυτήν τοποθετείται κατά προτεραιότητα ως προϊστάμενος υπάλληλος από αυτούς που ήταν τοποθετημένοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα πριν την κατάργησή τους, βάσει της μοριοδότησης της τελευταίας κρίσης για επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων αντίστοιχου επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υπάλληλοι που επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες οργανικές διατάξεις για τη θέση που καταλαμβάνουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ως άνω παράγραφοι 1−5 εφαρμόζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες του άρθρου 35 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 158 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, η φράση «δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α΄» αντικαθίσταται ως ακολούθως «δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 5 του άρθρου 158 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, η φράση «υπάλληλος με βαθμό Α΄» αντικαθίσταται ως ακολούθως «υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως «Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παρ. 13 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 η φράση «με βαθμό τουλάχιστον Β΄» αντικαθίσταται ως ακολούθως «με βαθμό τουλάχιστον Δ΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου Πέμπτου του ν. 3839/2010 διαγράφεται η φράση «με βαθμό Α΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου Πέμπτου του ν. 3839/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Oι ρυθμίσεις των παραγράφων 7 έως και 12 ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2011 και εφαρμόζονται αναλογικά και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την εφαρμογή της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄ 81).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2012. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το άρθρο 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από την Υπηρεσία τους σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Σε κάθε περίπτωση από 1.1.2012 η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 351/1991 (Α΄ 121), όπως ισχύει, του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), του άρθρου 60 του ν. 590/1977 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων για την ίδια κατηγορία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α΄ 232) των διατάξεων του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διαταξεις του ν. 3932/2011 (Α΄ 49) για την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», καθώς και των ειδικών διατάξεων που ορίζουν ρητά ότι οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τον φορέα της οργανικής τους θέσης. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παρ. 4, 60 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), 26 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), 44 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και του βασιλικού διατάγματος της 25.1/13.2.1843 (ΦΕΚ 4) και σε νομικά πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας με τα ανωτέρω ή εποπτευόμενα από αυτά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Με εξαίρεση τις πράξεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, οι πράξεις απόσπασης μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν φέρουν την υπογραφή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αυτοδίκαια άκυρες. Η παρούσα υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) μετά τις λέξεις «παραμεθόριες περιοχές» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «στους Νομούς Κιλκίς και Δράμας,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης απονέμεται, με την απόφαση απόσπασής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, ο βαθμός Α’, εντός του οποίου εξελίσσονται. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Ειδικών Επιθεωρητών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές χορηγείται το επίδομα που προβλεπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν. 4024/2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρονου η μίσθωσης έργου η οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων. β. Στην περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προστίθενται μετά τις λέξεις «των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των ΤΕΙ» οι λέξεις «ή εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τους κατατασσόμενους σε συσταθείσες θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/ 2004 (Α΄ 134), για τους διοριστέους σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Οι ανωτέρω αποφάσεις κατανομής δεν μεταβάλουν τον φορέα διορισμού των πινάκων του ΑΣΕΠ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του διοριστέου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και, σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, οι ατομικές πράξεις διορισμού, πρόσληψης ή κατάταξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) καταργείται. Για τις προκηρύξεις που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με το προϊσχύσαν καθεστώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) τροποποιείται ως εξής: «επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, εκπαιδευτικών αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγραμματα του ΕΣΠΑ 2007−2013 και για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται πλήρως από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια η βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα που συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του φορέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) τροποποιείται ως εξής: α) Στις περιπτώσεις ιδ΄ και ιε΄ η λέξη «δημότες» αντικαθίσταται από τη λέξη «μόνιμοι κάτοικοι», β) Μετά την περίπτωση ιε΄ προστίθεται η φράση: «Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου στις περιπτώσεις ιδ΄ και ιε΄ αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Οι διατάξεις της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 28. Τα στοιχεία Α΄ και Β΄ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 τροποποιούνται ως εξής: «11. Α. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. 1. Χρόνος ανεργίας Χρόνος ανεργίας: Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες. Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα. 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου, β) πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. 3. Αριθμός ανήλικων τέκνων Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο. 4. Μονογονεϊκές οικογένειες α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας. β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. 5. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. 6. Εμπειρία Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Β. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.» 29. Για τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς. 30. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 και η παραγραφος 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) καταργούνται.» 31. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 έως 31.12.2011, μπορούν να συναφθούν έως 31.12.2012 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.» 32. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Οι Βουλευτές στους οποίους έχει διατεθεί αυτοκίνητο με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υποχρεούνται να το χρησιμοποιούν και ως υπουργικό, εφόσον στο πρόσωπο τους συντρέχει η ιδιότητα του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, χωρίς να δικαιούνται άλλο αυτοκίνητο.» 33. Το έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ που κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση έχουν τουλάχιστον το βαθμό Β΄.» 34. Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να διορισθούν, εφόσον επιλεγούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμο παραιτησής τους από τη θέση που κατέχουν. 35. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) η ημερομηνία 31.12.2011 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31.12.2012.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ