85 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4071/2012

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 45 - Δημοσιολογιστικές διατάξεις
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 45Δημοσιολογιστικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Αποζημιώσεις για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσης προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και νομαρχίες, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα. β. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. γ. Στις παραπάνω Υ.Δ.Ε. διατίθενται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας διοικητικοί υπάλληλοι από νοσηλευτικά ιδρύματα για την υποστήριξη του έργου τους κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών. δ. Οι διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 περίπτωση Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), που προστέθηκαν με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 3868/2010 (A΄129) και οι διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφοι 34 και 35 του ν. 3984/2011 (Α΄150) καταργούνται. ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.2012, όσον αφορά στις αποζημιώσεις εφημεριών ιατρικού προσωπικού και τις αποζημιώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες καταβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις λοιπές περιπτώσεις, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποζημιώσεις πρόσθετης απασχόλησης που παρέχεται από την 1.3.2012 και εφεξής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: i) Τμήμα Α΄ − Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού, ii) Τμήμα Β΄ − Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων και Λογιστικό. β. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν τα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: Τμήμα Α΄: Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) με στοιχεία γ΄, ε΄, στ΄, θ΄ και ιγ΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού. Τμήμα Β΄: Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος με στοιχεία γ΄ και ε΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου με στοιχεία α΄, β΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιδ΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου λογιστικών βιβλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η συσταθείσα με το άρθρο 1 του π.δ. 448/1995 (Α΄ 263) «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» μετονομάζεται σε «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), όπως προστέθηκε με την παράγραφο Α7 του άρθρου 21 του ν. 3172/2003 (Α΄ 197), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μέχρι τη σύσταση Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) για καθένα ή και για τους δύο προαναφερόμενους φορείς, η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών τους διενεργείται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που είναι αρμόδια για τις δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 60 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 448/1995 (Α΄ 263), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: α) Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού. β) Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης Δαπανών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). γ) Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Δαπανών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). δ) Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό. 2. Η αρμοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής αναφέρεται στα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: α) Τμήμα Α΄ Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43, με στοιχεία γ΄, ε΄, στ΄, θ΄ και ιγ΄, όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην του Μ.Τ.Π.Υ.. β) Τμήμα Β΄ Οι αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43 που αναφέρονται με στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, όσον αφορά στις δαπάνες του Ε.Κ.Κ.Α.. γ) Τμήμα Γ΄ Οι αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, με στοιχεία γ΄, ε΄, στ΄, θ΄ και ιγ΄, όσον αφορά στις δαπάνες του Μ.Τ.Π.Υ.. δ) Τμήμα Δ΄ Οι αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, με στοιχεία γ΄ και ε΄, όσον αφορά στις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, με στοιχεία α΄, β΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιδ΄. Οι αρμοδιότητες της παρ.1, με στοιχεία α΄, β΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ και της παρ. 2 του άρθρου 66, όσον αφορά στις δαπάνες του Ε.Κ.Κ.Α.. Τήρηση του μητρώου προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα Τμήματα Β΄ και Γ΄ της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 50 του π.δ. 284/1988) καταργούνται. Το Τμήμα Δ΄ της ανωτέρω Υπηρεσίας μετονομάζεται σε Τμήμα Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Τμήμα Γ΄ της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 206/2001 (Α΄ 163) και μετονομάστηκε με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 264/2004 (Α΄ 258), καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄ 316), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8δ του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ια/αα. Ποσοστό έως 40% των ετήσιων διαθεσίμων του Τ.Α.Π. αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο, στον Κρατικό Προϋπολογισμό και διατίθεται για την πληρωμή δαπανών του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που αφορούν έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες και λειτουργικές ανάγκες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται το αποδιδόμενο ποσοστό και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.» β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8 του ν. 736/1977 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα για γραφική ύλη, φωτισμό, καθαριότητα, θέρμανση κ.λπ. και μισθώματα κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 37 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του ν. 2892/2001 (Α΄ 46), ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε.. Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις: α) του άρθρου 37 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν και β) των άρθρων 21 παρ. 9 και 28 παρ. 3 του ίδιου νόμου, 12 παρ. 1 περιπτώσεις δ΄− ε΄ και παρ.2 του π.δ.151/1998, 9 παρ. 1 του π.δ.113/2010 (Α΄ 194) και της αριθ. 194902 της 22/22 Νοεμβρίου 1969 (Β΄ 777) υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αναφέρονται στις δαπάνες της παρούσας παραγράφου. Καταργείται επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Επιτρέπεται η αναθεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών, που έχουν θεωρηθεί από Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), στο πλαίσιο του διενεργούμενου από αυτό προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και πράξεων του αρμόδιου Τμήματος του Ε.Σ., με τις οποίες επιλύθηκε διαφωνία υπέρ της θεώρησης χρηματικού εντάλματος ή πράξεως επί λογαριασμών, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Οικονομικών ή των κατά νόμο εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων. Στην περίπτωση αυτή ως λόγοι αναθεώρησης των ανωτέρω πράξεων δύναται να προβάλλονται, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 29 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189), και οι ακόλουθοι: α) πλάνη περί το νόμο, β) εντοπισμός, κατά τη διενέργεια επιγενόμενων διοικητικών ελέγχων νέων κρίσιμων εγγράφων (στοιχείων) που στοιχειοθετούν εξ αντικειμένου την απόρριψη της θεωρηθείσας δαπάνης. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καταργούνται από 1.1.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Καταργούνται, από 27.10.2011, οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). Οι λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου αυτής αναριθμούνται αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272) και ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Τμήμα αποδοχών προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως εκάστοτε ισχύει. Κατάρτιση σχετικών διατάξεων, ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές γενικά όλων των ανωτέρω, ερμηνεία των σχετικών με τα θέματα αυτά διατάξεων και παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους από όλες τις Υπηρεσίες. Μέριμνα για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό αποδοχών ή εν γένει αποζημιώσεων του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Παροχή απόψεων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. (Δ21), σχετικά με μισθολογικά ζητήματα όλων των ανωτέρω στα νομοσχέδια που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση και υπογραφή των ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για όσους υπαλλήλους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογίου, καθώς και εκπροσώπηση του Δημοσίου στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, για την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού. Έγγραφες απαντήσεις σε ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών (κοινοβουλευτικός έλεγχος) για θέματα μισθολογικού περιεχομένου. Παροχή απόψεων σε ερωτήματα σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης του ν. 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ