85 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4071/2012

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 46
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν στους Δήμους με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας−Ιθάκης», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου−Περαχώρας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφίπολης Σερρών», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρεβέζης», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λεωνιδίου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άρτας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, «Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βαθέος−Πυθαγορείου» και «Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καρλοβασίου − Μαραθοκάμπου», που συγχωνεύτηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 και, ανεξαρτήτως αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συμβούλιο, δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συγκροτούν, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα στην ίδια προθεσμία, τα όργανα διοίκησης των φορέων που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμοδιότητες των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 λιμενικών ταμείων, ολοκληρώνουν την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεμών δικών και συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές για κάθε λιμενικό ταμείο της παραγράφου 1. Στην έκθεση απογραφής ενσωματώνονται και τυχόν αποφάσεις της επιτροπής της επόμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης και δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιο εξ αυτών καθίσταται διάδοχος ως προς τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επίλυση των σχετικών αμφισβητήσεων, οι αποφάσεις της οποίας προηγούνται της έκθεσης απογραφής. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, από το οποίο μεταφέρθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι αρμοδιότητες, τους προέδρους των νέων διοικητικών συμβουλίων των Λιμενικών Ταμείων της παραγράφου 1, τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής αρχής, έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της, καθώς και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού − Οικονομικού του νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο. Στην περίπτωση που η επιτροπή συστήνεται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, καθώς και ειδικότερα θέματα λειτουργίας της ως άνω επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Η σύσταση και συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις της παραγράφου 7β του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του φορέα που ασκούσε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και από τον πρόεδρο του νέου διοικητικού συμβουλίου αυτών. Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός ενός (1) μηνός, με επιφύλαξη της παραγράφου 7β του παρόντος, με την οποία αφ’ ενός μεν διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας των λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και αφ’ ετέρου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και το ως άνω πρωτόκολλο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση της πράξης της προηγούμενης παραγράφου από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νομίμως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που τις ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με την έκδοση της ανωτέρω πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως, στην κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και σε πόρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιμενικών Ταμείων των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν εν όλω ή εν μέρει. Οι εκκρεμείς δίκες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν συνεχίζονται αυτοδικαίως από το οικείο λιμενικό ταμείο της παραγράφου 1, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης. Για τις εκκρεμείς δημόσιες συμβάσεις που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς, καταρτίζεται υποχρεωτικά προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, με την οποία καθορίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεύθυνση των συμβάσεων και τη χρηματοδότησή τους. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής μεταγράφεται ατελώς, προκειμένου για ακίνητα, στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Ομοίως, ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Το τακτικό προσωπικό που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Λιμενικά Ταμεία, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στα λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο λιμενικό ταμείο με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του λιμενικού αυτού ταμείου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε αντίστοιχες κενές και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, μετά από απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό των παραπάνω λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως ισχύει. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του προσωπικού, στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. β. Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης, η κατανομή του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στον φορέα που ασκούσε τις αρμοδιότητες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα υγείας και έτη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 28 του v. 2738/1999 (Α΄ 180), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, όσον αφορά στα Λιμενικά Ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ