85 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4071/2012

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85
11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 18Ρύθμιση θεμάτων Αποκεντρωμένων ΔιοικήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έσοδα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών κατατίθενται στο λογαριασμό του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τα έσοδα του προηγούμενου εδαφίου διατίθενται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3320/2005 (Α΄48) έξι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών μειώνονται σε δύο και οι λοιπές μετατρέπονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνεται προσωπικό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έξι μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Το προσωπικό αυτό παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Γενικός Γραμματέας που το προσέλαβε αποβάλει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά του. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται οι αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε όσους ασκούν ανάλογα καθήκοντα από 1.9.2011, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 239 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγουμένων εδαφίων». β. Στο τέλος των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 239 του ν. 3852/2010 προστίθενται αντιστοίχως νέα εδάφια που έχουν ως ακολούθως: «Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, δεν ισχύει ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, είναι δυνατή επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες δημοσίου ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Συμβούλια Εθνικών Κληροδοτημάτων συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η επιτροπή του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με από το άρθρο 114, παρ.3 του ν. 3978/2011 συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια κάθε περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι ορίσθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1, περίπτωση β΄ του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), παρατείνεται από 1.1.2012 μέχρι την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ.5 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), κατά το μέρος που αφορά τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, παρατείνεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν. H διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η προθεσμία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) κατά το μέρος που αφορά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και έχει αποδοθεί σε οργανική μονάδα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. και ανατίθεται από το Γενικό Γραμματέα αυτής σε συγκεκριμένη οργανική της μονάδα και απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας της σύμβασης δημοσίου έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008, μελέτης ή υπηρεσίας του ν. 3316/2005, τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα καθορίζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ως εξής: α) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη, ή η υπηρεσία. β) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το αρμόδιο Τμήμα της παραπάνω Διεύθυνσης. γ) «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της έδρας της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία ή σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά στο σύνολο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στo τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224), οι λέξεις «στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 9 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308) περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και διατίθενται αποκλειστικά για την αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δύναται να αφαιρούνται παράνομα διαφημιστικά πλαίσια και παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές που βρίσκονται στις περιοχές που ορίζεται με το άρθρο 2 του ν. 2833/2000 (Α΄ 150) και να καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων η δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης αυτών, κάθε άλλη, συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως καταλογιστεί οι ανωτέρω δαπάνες και πρόστιμα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον δεν εκδοθεί η απόφαση αυτή και δεν αφαιρεθούν τα παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις ή επιγραφές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε στους ανωτέρω η σχετική έγγραφη ειδοποίηση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η παρ. 8 του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης μελετών γενικών πολεοδομικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 24 του ν. 2539/1997 γίνεται από τους δήμους ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Άρθρο 19 Λοιπές Διατάξεις 1. Το άρθρο 21 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας και αποτελείται από: α. Τον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο. β. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. γ. Τους Προϊσταμένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. δ. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού ή τους οριζόμενους από αυτούς εκπροσώπους τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής του. 2. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόματα. 3. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. 5. Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αμοιβή.» 2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών. Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν: α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού− Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού− Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος. β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της. γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.» 3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 καταργείται. Στο άρθρο 18 του ν. 3345/2005 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.» 4. Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 3463/2006 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, ως πρόεδρο, τους δημάρχους των ενδιαφερόμενων δήμων και δύο (2) μηχανικούς οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού. Αν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία εντός της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν τα Ειρηνοδικεία δεν υπάγονται εντός της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ειρηνοδίκης ορίζεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την οποία συγκροτείται και η επιτροπή του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και τα δύο από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.» 5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως είχε προστεθεί με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2946/2001 και αντικατασταθεί με το άρθρο 23 του ν. 3274/2004, αντικαθίσταται ως εξής: «Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονομικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει, β) δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της με τους αναπληρωτές τους και γ) τους προϊσταμένους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας με τους αναπληρωτές τους.» 6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δύναται να μισθώσει για τις ανάγκες στέγασης των συμβουλευτικών της κέντρων, κτίρια που ανήκουν στους δήμους ή στις Περιφέρειες, ή σε Ανώνυμες εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στους δήμους ή σε κληροδοτήματα που εποπτεύονται από δήμους ή και Περιφέρειες. Η διάρκεια των μισθώσεων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ν. 3130/2003, καλύπτει διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ετών και συμφωνείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δύναται να παρατείνει τη χρονική διάρκεια των ως άνω μισθώσεων εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι πόροι. 7. Στις Επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παραγράφου 2 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αντί του Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετέχει ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 8. Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν. 3463/2006, εφόσον δεν έχει συντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται με απόφαση του δημάρχου σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 9. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησής του στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και μετέχουν υπάλληλοι των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπρόσωποι των τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών, οι οποίοι είναι μέλη της Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α., καθώς επίσης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». 10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 131 1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά. Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.» 11. α) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ΄Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ Β΄ Γ΄ ή Δ΄ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.» β) Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής και οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.» 12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες έτους 2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν υπερέβαιναν τα όρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους στο οποίο δημιουργήθηκαν και για τις οποίες είτε δεν είχαν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης έως την 31.12.2011, είτε οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είχαν επιστραφεί αθεώρητες από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου με τον ισχυρισμό μη τήρησης του άρθρου 2 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194). Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πληρωμής του δημοσίου, για το οικονομικό έτος 2011, για οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών αποσπασμένους στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, εντός του οικονομικού έτους 2012, κατ’ εξαίρεση ακόμη και στις περιπτώσεις που οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα όρια εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2011. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2012, και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έγκρισή τους μέχρι 30.9 2012. 13. Στο άρθρο 28 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: «γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α΄ 84) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012. 14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή ως υπηρεσία των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παράγραφος 10 του άρθρου 24 του ν.3613/2007 καταργείται. 15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» αντικαθίσταται ως εξής: «Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα στέγαστρα στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών, καθώς και στα, εντός κατοικημένης περιοχής, τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών που το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα επιβατηγά οχήματα είναι ανώτερο των 70 χλμ/ώρα, επιτρέπεται μόνο στην παράλληλη, προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι η πλευρά αυτή ή τμήμα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η διαφήμιση επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι κάθετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού. Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, πλευρά των στεγάστρων, καθώς και στην, παράλληλη προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι οι πλευρές αυτές ή τμήμα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών. 16. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 ( Α΄ 267) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007, εκδίδεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Άρθρο 20 1. Οι διοργανωτές της κατά τον κανονισμό 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 Πρωτοβουλίας Πολιτών, ως υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η Οδηγία 95/46/ΕΚ, καθώς και οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) όπως ισχύει σήμερα. 2. α. Όποιος από τους διοργανωτές με βία ή με απειλές βίας επιβάλλει σε πολίτη τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. β. Όποιος από τους διοργανωτές με ψεύτικες πληροφορίες ή με άλλο τρόπο εξαπατά τους πολίτες σχετικά με το θέμα συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών προκειμένου να επιτύχει τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 3. Διοργανωτής που προτείνει, δίνει ή υπόσχεται σε πολίτη οποιεσδήποτε ωφέλειες που δεν του οφείλονται, σαν αντάλλαγμα για τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 4. α. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συμπληρώσει κατ’ επανάληψη δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. β. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συμπληρώσει δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών χωρίς να ελέγξει αν αυτός έχει αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό ή παρά τη διαπίστωση ότι δεν έχει το δικαίωμα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. γ. Διοργανωτής που συμπληρώνει δήλωση υποστήριξης πρωτοβουλίας πολιτών με ψευδή στοιχεία ή στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Απριλίου 2012. Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις 1. Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 καταργείται. 2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 καταργείται. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Άρθρο 22 Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009, «σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» (EE L 155 της 18.6.2009), η οποία καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ως κατόχων μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους, β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των κατόχων μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους σε κράτη − μέλη διαφορετικά από εκείνο που τους χορήγησε αρχικά τη μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 23 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται ως: α) «Πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) «Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση προσώπου, το οποίο: i) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχει λάβει η σχέση αυτή, ii) αμείβεται και iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. γ) «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»)»: η άδεια που φέρει τη μνεία «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου. δ) «Πρώτο κράτος − μέλος»: το κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά τη «Μπλε κάρτα» σε πολίτη τρίτης χώρας. ε) «Δεύτερο κράτος − μέλος»: κάθε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό από το πρώτο κράτος − μέλος. στ) «Μέλη οικογένειας»: οι πολίτες τρίτων χωρών όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄ 143). ζ) «Υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά παρέκκλιση, από την εθνική νομοθεσία, από πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας επιπέδου ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικής με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας. η) «Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη. θ) «Επαγγελματική εμπειρία»: ο χρόνος πραγματικής και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος. ι) «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»: το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθ. 38/2010 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78). Άρθρο 24 Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 3 της Οδηγίας) 1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι: α) έχουν λάβει τίτλο διαμονής που τους επιτρέπει να διαμείνουν στην Ελλάδα δυνάμει προσωρινής προστασίας ή έχουν αιτηθεί να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους, β) απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 96/2008 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους» (Α΄ 152), όπως ισχύει, γ) απολαμβάνουν προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί προστασία σύμφωνα με τα προηγούμενα και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 128/2008 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας» (Α΄ 190), ε) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 106/2007 προεδρικού διατάγματος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (Α΄ 106), στ) απολαμβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος − μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσμεύσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, ι) εμπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αριθ. 219/2000 προεδρικού διατάγματος «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Α΄ 190), με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθ΄ όσο διάστημα είναι αποσπασμένοι στην Ελλάδα. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της, αφ’ ενός, και των τρίτων χωρών προέλευσής τους, αφ’ ετέρου, απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμα με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης. 3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών − μελών της, αφ’ ενός, και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, αφ’ ετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθμούνται επαγγέλματα τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο, προκειμένου, μέσω της προστασίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσομένων χωρών είναι συμβαλλόμενα μέρη στις συμφωνίες αυτές, να διασφαλίζεται ότι η πρόσληψη πολιτών τους θα διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού. 4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το δικαίωμα των αρμόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαμονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση. Τέτοιες άδειες διαμονής δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στα άλλα κράτη − μέλη, όπως προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο. Άρθρο 25 Ευνοϊκότερες διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας) Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων: α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφ’ ενός, και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφ’ ετέρου, β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών − μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών. Άρθρο 26 Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής (Άρθρο 5 και άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο β΄ της Οδηγίας) 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία και να έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης. β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύμβαση εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται τουλάχιστον με το 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το προαναφερθέν ύψος μισθολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης μπορεί να αναπροσδιορίζεται κάθε φορά με την προβλεπόμενη παρακάτω στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος Κεφαλαίου απόφαση. Με την ίδια απόφαση και εφόσον πρόκειται για απασχόληση σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ISCO), μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, διαφορετικό ύψος μισθολογικού συντελεστή, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 1,2 επί του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιεί κατ’ έτος στην Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί τέτοια παρέκκλιση. γ) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 38/2010 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7.9.2005 (Α΄ 78) προκειμένης της άσκησης των εκεί αναφερομένων επαγγελμάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή, εφόσον πρόκειται για επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας. δ) Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελματικά προσόντα, τα οποία πρέπει να είναι συναφή με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας. ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς. στ) Να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. ζ) Να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212). 2. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής ειδικότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, αυτές θα εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, με την προϋπόθεση ότι οι αποδοχές που καθορίζονται για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, δεν θα υπολείπονται του σχετικού κατωτάτου ορίου μισθού της παραγράφου 1β, όπως αυτό θα δημοσιεύεται κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζονται και οι λοιποί όροι αυτών. 3. To παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελματικών κλάδων για την απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης. Άρθρο 27 Καθορισμός όγκου εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (Άρθρο 6 της Οδηγίας) 1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εργασία υψηλής ειδίκευσης που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων για υψηλή ειδίκευση έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαμβάνεται υπόψη, υποχρεωτικά, η γνώμη: (α) της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του ΟΑΕΔ, καθώς και (γ) των Περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήματος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας για προσωπικό υψηλής ειδίκευσης στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσδιορίζονται, ιδίως, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης. Με βάση τις ανωτέρω γνώμες, οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του ερωτήματος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεριμνά για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες αυτές, καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Άρθρο 28 Υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» (Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας) 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 του παρόντος, οφείλει, μετά την είσοδό του στη Χώρα και πριν από τη λήξη της ειδικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» κατατίθενται και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισμός των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων ως αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 2. Μαζί με την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 εφαρμόζονται αναλόγως. 3. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα και καθορίζει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν. 3386/2005, απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγμένως, λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του ν. 3386/2005 βεβαίωση κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. 5. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος, εκδίδει, μέσα σε 90 το αργότερο ημέρες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.». 6. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή ανάκλησης αυτής, η σχετική απόφαση αναφέρει τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα και τις προθεσμίες άσκησης αυτών.

Άρθρο 29Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» (Άρθρο 7 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 28, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 30, χορηγείται «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σημείο «κατηγορία άδειας» της άδειας διαμονής, αναγράφεται «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής: α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην Ελλάδα, β) απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται με βάση το παρόν Κεφάλαιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου. Η αρμόδια Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 26 και 28 και δεν συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 30 και 31 του παρόντος Κεφαλαίου, εκδίδει απόφαση με την οποία ανανεώνεται για τρία έτη η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.». Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 30Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» (Άρθρο 8 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» δεν χορηγείται εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος ή εάν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μια αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» απορρίπτεται στις εξής περιπτώσεις: α) εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 27 του παρόντος Κεφαλαίου, β) εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» μπορεί να απορριφθεί, προκειμένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.

Άρθρο 31Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» (Άρθρο 9 και άρθρο 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» που εκδίδεται βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί, β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή, γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 32 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του παρόντος Κεφαλαίου δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εάν ο κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η δήλωση δεν διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», που έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Κεφαλαίου, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις: α) για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, β) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, μπορεί, δε, να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου, γ) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» αιτείται την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υπηρεσία τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων εγγράφως για το θέμα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εκτός εάν το διάστημα ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες. Εφόσον η ανεργία συμβαίνει άνω της μίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η διάρκειά της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 32Πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Άρθρο 12 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση μισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά το διάστημα αυτό, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση από την αρμόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του παρόντος Κεφαλαίου. Εφόσον πρόκειται για μεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής, απαιτείται προηγούμενη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να δηλώνει, στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κάθε μεταβολή αναφορικά με την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 26.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες: α) αφορούν ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, σε περιπτώσεις που σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για Έλληνες, β) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών αυτών των κρατών − μελών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 33Προσωρινή ανεργία (Άρθρο 13 παράγραφοι 2−4 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά το διάστημα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» επιτρέπεται να παραμένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη της απαιτούμενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 τερματίζεται αυτόματα το διάστημα ανεργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποχρεούται να δηλώσει, εντός διμήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του ν. 3386/2005 όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 34Ίση μεταχείριση (Άρθρο 14 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς, όσον αφορά: α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. β) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια. γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. δ) Την αναγνώριση των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες. ε) Τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971. Οι ειδικές διατάξεις του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα. στ) Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η νομοθεσία των κρατών − μελών που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα. ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για την πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Το δικαίωμα αυτό δεν θίγει τη συμβατική ελευθερία σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτειας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3386/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ΄ και ζ΄, το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται όσον αφορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης. Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ΄: α) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, β) το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή του μέλους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων ελληνικών αρχών να ανακαλούν τη «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» ή να απορρίπτουν την ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος Κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» από άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος Κεφαλαίου και η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί ακόμη επί του αιτήματος για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η ίση μεταχείριση περιορίζεται στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β΄ και δ΄. Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, επιτραπεί στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς σε όλους τους τομείς της παραγράφου 1.

Άρθρο 35Μέλη της οικογένειας (Άρθρο 15 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικό διάταγμα «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος μέλη της οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, μπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που χορηγούνται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, δεν εφαρμόζεται καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τις 19 Δεκεμβρίου 2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος, λαμβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαμονή σε διαφορετικά κράτη − μέλη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος Κεφαλαίου όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη − μέλη από κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».

Άρθρο 36Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε. για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» (Άρθρο 16 και άρθρο 17 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (Α΄ 160) εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ.150/2006 προεδρικού διατάγματος, στην περίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 37 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται ο συνυπολογισμός σωρευτικά περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 του υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικού διατάγματος, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διακόπτουν την περίοδο διαμονής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του παρόντος άρθρου εάν είναι μικρότερες από δώδεκα διαδοχικούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 37.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικού διατάγματος, παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς μήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε. με την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα μέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παρεκκλίσεις από το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγμα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα άρθρα 34 στοιχείο στ΄ και 35 του παρόντος Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους κατόχους άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος με την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε., χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α΄ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου. Στο σημείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαμονής αναγράφεται «Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».

Άρθρο 37Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» από άλλο κράτος − μέλος της Ε.Ε. (Άρθρο 18 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής του στο πρώτο κράτος − μέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποβάλλει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος Κεφαλαίου, η αρμόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος − μέλος για την απόφαση είτε: α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαμείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 28 έως και 34 του παρόντος ή β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του ν. 3386/2005 βεβαίωση κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καθώς και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011, περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος Κεφαλαίου και παρακάτω στο άρθρο 40 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος − μέλος σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος − μέλος» νοείται το κράτος − μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος − μέλος» το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, απορριφθεί από δεύτερο κράτος − μέλος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αμέσως και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα μέλη της οικογένειάς του ακόμα και σε περίπτωση που η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρμόζονται μετά την επανεισδοχή.

Άρθρο 38Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα (Άρθρο 19 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» μετακινείται από το πρώτο κράτος − μέλος στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος − μέλος, επιτρέπεται στα, κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», μέλη της οικογένειάς του, να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας ή ο συντηρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Mπλε κάρτας Ε.Ε.», σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό τους στην χώρα, αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής μέλους οικογένειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα οποία κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση και εφόσον προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, χορηγείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 βεβαίωση του ν. 3386/2005 όπως ισχύει, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένουν στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την άσκηση του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας διαμονής στο πρώτο κράτος − μέλος ή επικυρωμένων αντίγραφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν απαιτείται, β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαμείνει ως μέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στο πρώτο κράτος − μέλος, γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ότι ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος − μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 35 του παρόντος.

Άρθρο 39Σημείο επαφής (Άρθρα 20 και 22 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στα άρθρα 36 και 37 του παρόντος και στο άρθρο 20 της Οδηγίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη − μέλη εάν θεσπίσθηκαν νομοθετικά ή κανονιστικά μέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανωτέρω Οδηγίας, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη − μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλματός τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους. Για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και τα μέλη της οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, οι παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης, στο μέτρο του δυνατού, το κράτος − μέλος προηγούμενης διαμονής.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ