89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 44 - Οργανωτικά και Οικονομικά Θέματα
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 44Οργανωτικά και Οικονομικά ΘέματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού των ενιαίων υπηρεσιών των Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Α. και οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Φαρμακευτικής του Οίκου Ναύτου καταργούνται από την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπηρεσίες με αρμοδιότητες πέραν εκείνων των παροχών υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υγείας της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, αποτελούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28, 1 και 3 του άρθρου 29 και 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους κλάδους της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και των δαπανών των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγγεγραμμένων προϋπολογισμών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων στον ΕΟΠΠΥ Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης στον ΕΟΠΠΥ των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα του Οίκου Ναύτου, μέχρι την ημερομηνία ένταξης, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται στην αρχή του κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται το ύψος του ποσοστού της παρ. 12α του άρθρου 84 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 του ν. 792/1978 (Α΄ 220). Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται το ως άνω ποσοστό στο Κεφάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας Ναυτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατανέμεται το ποσοστό των εισφορών που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και το ποσοστό των εισφορών για παροχές σε χρήμα, που αποδίδεται στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται με την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πόρου του άρθρου 34 ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ−ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ποσό το οποίο αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα, ο οποίος συνιστάται στο Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω. με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Στον ΕΟΠΥΥ συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, αναπληρούμενο από έναν εκ των αντιπροέδρων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού. β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο της Διεύθυνσης. Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για τριετή θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Μέχρι τις 31.12.2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160). Με τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ