59 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4132/2013

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2
07 Μαρτίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
7 Μαρτίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4132
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις ιδιωτικές κλινικές δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοσηλευόμενους ασθενείς αποκλειστικοί νοσοκόμοι και αποκλειστικές νοσοκόμες, που δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τους νοσηλευόμενους ασθενείς ή τους οικείους τους ή τους ασφαλιστικούς τους φορείς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τήρησής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ