69 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4135/2013

Κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS−ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτημάτων Ι και II αυτής..

19 Μαρτίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
19 Μαρτίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4135
Κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS−ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτημάτων Ι και II αυτής..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΚυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 31η Οκτωβρίου 2012, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS− ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτημάτων Ι και II αυτής, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2012 μεταξύ αφ’ ενός: Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αριθμ. 119, ΤΚ 101 92 με ΑΦΜ: 090169730, ΔΟΥ Ψυχικού, εφεξής αποκαλουμένου στο παρόν ως «Ελληνικό Δημόσιο», νομίμως εκπροσωπουμένου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελο Λιβιεράτο, και, αφ’ ετέρου Των εταιριών : 1) Της εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ευάγγελο Παππά δυνάμει του από 30.10.2012 ειδικού πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, και θα καλείται εφεξής «ο Αρχικός Ανάδοχος», και 2) Της εταιρίας με την επωνυμία ENERGEAN OIL & GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του από 30.10.2012 ειδικού πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, και θα καλείται εφεξής «η Εκδοχέας, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) εταιριών καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος». Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με τον Νόμο 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α΄) (εφεξής: «Η Σύμβαση»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 654/20−3−2008 Πράξης Εκχώρησης υποπεριοχών εκμετάλλευσης Πρίνου και της περιοχής Νότιας Καβάλας, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Κουρούμπαλη, και της υπ’ αριθμόν 3621/24−62009 Πράξης Εκχώρησης περιοχής εκμετάλλευσης Πρίνου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μπαή, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν νομίμως στο αρμόδιο Υπουργείο, ο Αρχικός Ανάδοχος, δυνάμει του άρθρου 26 της Σύμβασης, εκχώρησε και μεταβίβασε στην Εκδοχέα, η οποία τυγχάνει συγγενής εταιρία του Αρχικού Αναδόχου, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τις περιοχές εκμετάλλευσης Πρίνου και Νοτίου Καβάλας, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στις ανωτέρω πράξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 33 της Σύμβασης προβλέπει ότι αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ Α΄ 27/8.2.1995) όπως ισχύει, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στις διατάξεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Νόμος 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), τροποποίησε σημαντικά τις διατάξεις του Νόμου 2289/1995, προκειμένου να αντιμετωπισθούν συγκεκριμένες αστοχίες του νόμου, να προσαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο στη διεθνή πρακτική και τις εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας, και να ενισχυθούν τα κίνητρα επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εξεδόθη η με αριθμ. απόφ. 195/27.10.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ( Β΄ 2501/4.11.2011) «Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποιήσης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2001 (ΦΕΚ Α΄ 152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ένεκα των τροποποιήσεων του Ν. 2889/1995 από τον Ν. 4001/2011 και δεδομένης της συμπληρωματικής εφαρμογής του νόμου αυτού στη Σύμβαση, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν συγκεκριμένες διατάξεις της, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Προκειμένου να προχωρά απρόσκοπτα η περαιτέρω έρευνα για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στις περιοχές εκμετάλλευσης, χαρακτηρίζονται τα παραγωγικά πεδία ως Υποπεριοχές Εκμετάλλευσης μέσα στις ευρύτερες Περιοχές Εκμετάλλευσης των αδειών της Σύμβασης και τα υπόλοιπα τμήματα χαρακτηρίζονται ως Ερευνητικές Υποπεριοχές, ώστε να διαχωρίζονται από τυχόν νέες ανακαλύψεις και να αντιμετωπίζονται χωριστά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Επιπλέον, η Σύμβαση περιέχει διατάξεις με τις οποίες η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, διαθέτει και δύναται να ασκεί ειδικές κρατικές ή/και συμβουλευτικές ή/και εποπτικές αρμοδιότητες σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Κατά τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ήταν κρατική και ως εκ τούτου δικαιολογείται η παραχώρηση αυτών των εξουσιών εκ μέρους του Δημοσίου. Σήμερα, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ δεν είναι πλέον κρατική, καθώς η πλειοψηφία των μετόχων της ανήκει σε ιδιώτες, και ως εκ τούτου δεν δύναται πλέον να διαθέτει και να ασκεί κρατικές αρμοδιότητες ή ιδιότητες ειδικού διαιτητή, ούτε πλέον δικαιολογείται η ιδιότητα της εταιρείας ως ειδικός αντισυμβαλλόμενος ιδιωτών επενδυτών, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. Για τους λόγους αυτούς, όλες οι διατάξεις της Σύμβασης οι οποίες αποδίδουν τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ πρέπει να απαλειφθούν και οι εν λόγω αρμοδιότητες να μεταβιβασθούν στον νέο φορέα του Δημοσίου για τις έρευνες υδρογονανθράκων, με την επωνυμία ΕΔΕΥ ΑΕ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 145−153 του Νόμου 4001/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Λόγω της αλλαγής στο φορολογικό καθεστώς που επήλθε με το Νόμο 4001/2011 για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, εναρμονίζεται η φορολογία εισοδήματος της Σύμβασης με τις προβλέψεις του νόμου και καθιερώνεται φορολογία 20%, με επιπλέον 5% περιφερειακό φόρο, ο οποίος θα διευκολύνει την αποδοχή και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών στην περιφέρεια με τους αναδόχους της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επιπλέον, προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 33 του Νόμου 2289/1995 όπως ισχύει, η απόδοση εκ μέρους του Αναδόχου στο Ελληνικό Δημόσιο μεριδίου σε είδος ή σε χρήμα, το οποίο κλιμακώνεται σε συνάρτηση με το ύψος της παραγωγής και το οποίο προκύπτει επί των ακαθαρίστων εσόδων του Αναδόχου. Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συμπληρώσουν τη Σύμβαση, με βάση το άρθρο 41 αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και μόνον σε αυτές: ΑΡΘΡΟ 1 Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Σύμβασης πριν τη φράση «Σε περίπτωση κατά την οποία» προστίθεται η φράση «με εξαίρεση την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω». Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ελληνικό Δημόσιο βεβαιώνει ότι ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική Άδεια Εκμετάλλευσης για τις Περιοχές Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως αυτές επακριβώς αναφέρονται σε γεωγραφικές συντεταγμένες στο Παράρτημα 1 και αποτυπώνονται τοπογραφικά στο Παράρτημα 2. Στην Περιοχή Εκμετάλλευσης Πρίνου συμπεριλαμβάνεται και η Επέκταση Περιοχής Εκμετάλλευσης Πρίνου, όπως αυτή επακριβώς αναφέρεται σε γεωγραφικές συντεταγμένες στο Παράρτημα 1 και αποτυπώνεται τοπογραφικά στο Παράρτημα 2. Εντός της Περιοχής Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ χαρακτηρίζονται ως Υποπεριοχές Εκμετάλλευσης τα πεδία Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον, όπως αυτές επακριβώς αναφέρονται σε γεωγραφικές συντεταγμένες στο Παράρτημα 1 και αποτυπώνονται τοπογραφικά στο Παράρτημα 2. Εντός της Περιοχής Εκμετάλλευσης ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» η περιοχή η οποία αναφέρεται στη με αριθμ. απόφ. 195/27.10.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 2501/4.11.2011), στο άρθρο 1 Β περίπτωση β παράγραφος βα) ως Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή επακριβώς αναφέρεται σε γεωγραφικές συντεταγμένες στο Παράρτημα 1 και αποτυπώνεται τοπογραφικά στο Παράρτημα 2. Επίσης, θα χαρακτηρίζονται ως Υποπεριοχές Εκμετάλλευσης και κάθε νέο εμπορικά εκμεταλλεύσιμο πεδίο εντός των Περιοχών Εκμετάλλευσης. Τα υπόλοιπα τμήματα των Περιοχών Εκμετάλλευσης χαρακτηρίζονται ως Ερευνητικές Υποπεριοχές για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 5 του Νόμου 2289/1995 όπως ισχύει.» ΑΡΘΡΟ 2 Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε ποσότητα Υδρογονανθράκων που θα παράγεται από κάποια νέα ανακάλυψη πεδίου σε Υποπεριοχή Εκμετάλλευσης, θα καλύπτεται από νέα Άδεια Εκμετάλλευσης για την Υποπεριοχή Εκμετάλλευσης που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 της Σύμβασης και θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 αυτής, εκτός και εάν η συγκεκριμένη ποσότητα Υδρογονανθράκων χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου ή χάθηκε.» Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 5 καταργούνται και ισχύει στο εξής η διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Νόμου 2289/1995, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Προκειμένου για ανακάλυψη νέου εμπορικά εκμεταλλεύσιμου πεδίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Σύμβασης, η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της Υποπεριοχής Εκμετάλλευσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 2289/1995, όπως ισχύει. Ειδικότερα, για το κοίτασμα ΕΨΙΛΟΝ, ως έναρξη ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης ορίζεται η 15η Ιουνίου 2004, οπότε εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκμετάλλευσής του με την υπ’ αριθμόν Δ1/Γ/10528/15.6.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, β. Προκειμένου για τα προϋφιστάμενα της Σύμβασης κοιτάσματα Πρίνου και Βόρειου Πρίνου, όπως αυτά αναφέρονται στις γεωγραφικές συντεταγμένες του Παραρτήματος 1 και αποτυπώνονται τοπογραφικά στο Παράρτημα 2, η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσής τους ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 2289/1995, όπως ισχύει, και άρχεται από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, γ. Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1/Γ/15072 απόφαση παράτασης άδειας εκμετάλλευσης του Υπουργού Ανάπτυξης, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω. Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης, δ. Προκειμένου για τις Ερευνητικές Υποπεριοχές των Περιοχών Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας, η διάρκεια του σταδίου ερευνών ορίζεται στα οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Νόμου 2289/1995, όπως ισχύει και άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4 Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) πενταετίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 του Νόμου 2289/1995, όπως ισχύει. β. Η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Πρίνου και Βόρειου Πρίνου μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) πενταετίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 του Νόμου 2289/1995, όπως ισχύει και με την προϋπόθεση εκμετάλλευσης του κοιτάσματος με το βέλτιστο τεχνικά τρόπο, καθώς και διατήρησης της παραγωγής πάνω από τα όρια οικονομικής βιωσιμότητας, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Αναδόχου, η οποία θα αποτυπώνεται με ειδική έκθεση στον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου έτους και στο πρόγραμμα του επόμενου έτους και θα εγκρίνεται από την ΕΔΕΥ.» ΑΡΘΡΟ 5 Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΔΕΥ ΑΕ, λεπτομερές ερευνητικό πρόγραμμα εργασιών για τις Ερευνητικές Υποπεριοχές της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 7 του άρθρου 5 του Νόμου 2289/1995 όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της διάρκειας του σταδίου ερευνών ή τυχόν παρατάσεων αυτής, όλες οι ως άνω Ερευνητικές Υποπεριοχές επιστρέφονται στο Δημόσιο, πλην των χαρακτηρισμένων Υποπεριοχών Εκμετάλλευσης, τα οποία βρίσκονται σε εμπορική εκμετάλλευση ή νέων κοιτασμάτων τα οποία τυχόν θα ανακαλυφθούν εντός της ερευνητικής περιόδου.» ΑΡΘΡΟ 6 Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της οικονομικής εκμεταλλευσιμότητας του πεδίου κατά τη διάρκεια της ισχύος κάθε μίας Άδειας Εκμετάλλευσης ή λήξης της κάθε μίας Άδειας Εκμετάλλευσης ή τυχόν οικειοθελούς παραίτησης, κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 5, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο την Περιοχή ή Υποπεριοχή Εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Άδεια Εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 της Σύμβασης. Όλα τα υφιστάμενα έναντι του Ελληνικού Δημοσίου δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν ή αναφέρονται στις ανωτέρω Άδειες Εκμετάλλευσης των Περιοχών ή Υποπεριοχών Εκμετάλλευσης που επιστράφηκαν, παύουν να υφίστανται, αδαπάνως και αζημίως για τον Ανάδοχο, με εξαίρεση τις απαιτήσεις κάθε μέρους έναντι του άλλου, που έχουν γεννηθεί, μέχρι τη λήξη ή την παραίτηση, και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης.» ΑΡΘΡΟ 7 Η αναφερόμενη στη Σύμβαση, εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, παύει να είναι ειδικός αντισυμβαλλόμενος και υποκαθίσταται από την ΕΔΕΥ ΑΕ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 145−153 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α΄). ΑΡΘΡΟ 8 Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 4 του άρθρου 5, στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, στην παράγραφο 4 του άρθρου 13, στην παράγραφο 10 του άρθρου 26, και στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 6, του άρθρου 39 της Σύμβασης, εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ αντικαθίσταται από την εταιρεία ΕΔΕΥ ΑΕ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 145−153 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α΄). ΑΡΘΡΟ 9 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 της Σύμβασης καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή μεριδίου για το Δημόσιο (Royalties) που θα καταβάλλεται απολογιστικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο αμέσως μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται, επί του ετησίου ακαθάριστου εισοδήματός του που προκύπτει από πωλήσεις πετρελαίου, πριν την έκπτωση οποιασδήποτε δαπάνης, με προοδευτικό συντελεστή ανάλογα με τη μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου, όπως αυτή προκύπτει βάσει της συνολικής ετήσιας παραγωγής, σύμφωνα με τον εξής πίνακα: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΥΨΟΣ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0% Μέχρι 2.500βαρέλια 3% Από 2.501 μέχρι5.000 βαρέλια 6% Από 5.001 μέχρι10.000 βαρέλια 10% Από 10.001 βαρέλιακαι πάνω Έκαστος των προαναφερθέντων συντελεστών θα εφαρμόζεται επί της αντίστοιχης με την ως άνω κλίμακα ποσότητας μέσης ημερήσιας παραγωγής (προοδευτική εφαρμογή συντελεστών). 2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 6 του Άρθρου 14 της Σύμβασης καταργούνται. ΑΡΘΡΟ 10 Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 της Σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Νόμου 2289/1995 όπως ισχύει.» Στην παράγραφο 9 του άρθρου 15 της Σύμβασης προστίθεται σημείο κ) ως εξής: «κ) Τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνικής παρακολούθησης και του οικονομικού−διαχειριστικού ελέγχου που διενεργείται από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτο οριζόμενο για το σκοπό αυτό από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα άρθρα 11 παράγραφος 6 και 24 παράγραφος 5 της Σύμβασης, αντίστοιχα, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ ετησίως». ΑΡΘΡΟ 11 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 27 της Σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διατηρήσει στην ιδιοκτησία του τα εν λόγω (και πέραν εκείνων τα οποία παρέδωσε στον Ανάδοχο με την παρούσα Σύμβαση, κατά το άρθρο 35 αυτής) κινητά θα καταβάλει στον Ανάδοχο πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας που θα προσδιορισθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή, ως αυτός οριστεί από κοινού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.» Στο άρθρο 27 της Σύμβασης προστίθεται νέα παράγραφος 13 ως εξής: «Ρητά συμφωνείται ότι, στο πλαίσιο αξιοποίησης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα θέτει σε κίνδυνο την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου.» ΑΡΘΡΟ 12 Στο τέλος του άρθρου 30 της Σύμβασης προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: «Από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις αφορούν στην κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου, οι οποίες δεν μπορούν να θίγουν τυχόν δικαιώματα έρευνας ή εκμετάλλευσης που θα έχει ο Ανάδοχος κατά το χρόνο αυτό.» ΑΡΘΡΟ 13 Στην παράγραφο 21 του άρθρου 31 της Σύμβασης η ΕΑΔΕ αντικαθίσταται από την ΕΔΕΥ ΑΕ. ΑΡΘΡΟ 14 14.1 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγγραφο, καθώς και τα Παραρτήματα 1 και 2 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία αντικαθιστούν τα Παραρτήματα 1 και 2 της Σύμβασης. Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύμβασης που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. 14.2 Λέξεις και όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση και προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και πρέπει να ερμηνεύονται όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση, εκτός εάν από το παρόν κείμενο προκύπτει άλλη έννοια. 14.3 Η παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία συνομολογήσεώς της και υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση η οποία και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ως έπεται:

Άρθρο δεύτεροΈναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. .Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ