88 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4144/2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 62 - Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείς
18 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 62Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1.9.2011 και μετά, η ανά περίπτωση αμοιβή που προβλεπόταν από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1.9.2011 και μετά, η ανά κρινόμενο περιστατικό αποζημίωση που προβλεπόταν από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από την έκδοση οριστικής ή μη γνωμάτευσης.