99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται αυτοτελές «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» για τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την προώθηση των ενεργειών που αφορούν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το 2014 και την εκπλήρωση των απορρεουσών υποχρεώσεων. Το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» υπάγεται στον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αναφέρεται στον Υπουργό Εξωτερικών και παύει να υφίσταται αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014. Ο επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην αρμοδιότητα του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αφορούν στον προγραμματισμό, το συντονισμό και την προώθηση των δράσεων για την αποτελεσματική οργάνωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2014, καθώς και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τα εν λόγω θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών θα συνδράμουν το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας», ενεργώντας ως θεσμικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 2Στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» θα ενεργεί για: α. Το συντονισμό των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και κάθε αρμόδιου

Εθνικού και Κοινοτικού οργάνου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. β. Το σχεδιασμό, συντονισμό και πραγματοποίηση των απαιτούμενων επαφών και διαβουλεύσεων με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αρμόδιους φορείς. γ. Την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στην ανάληψη της Προεδρίας και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία. δ. Τη διατύπωση προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία αναφορικά με τη σκοπιμότητα ανάθεσης έργων επί εξειδικευμένων τομέων, που άπτονται της Ελληνικής Προεδρίας, όπου κρίνεται αναγκαίο. ε. Την οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. στ. Την πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελληνικής Προεδρίας και των δράσεων που περιλαμβάνει. ζ. Την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την εκπλήρωση της αποστολής του, προς το σκοπό ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή της Προεδρίας πιστώσεις, οι απαραίτητες για τη σύσταση και λειτουργία του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εγγράφονται σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι παραπάνω δαπάνες δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και αναλαμβάνονται, ανεξάρτητα του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ), για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α΄194), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τη διαχείριση των δαπανών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ασκεί ο επικεφαλής του Γραφείου, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τα οριζόμενα για τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 49 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει). Για το σύνολο των δαπανών εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιονομικού ελέγχου και οι σχετικές αποφάσεις προσυπογράφονται από τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η στελέχωση του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» γίνεται με αποσπάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και κάθε άλλο Υπουργείο και Υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από εισήγηση του επικεφαλής του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας». Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων στο «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» υπαλλήλων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας και κατ’ απώτατο όριο μέχρι τις 31.7.2014, είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων παράταση της απόσπασης των υπηρετούντων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Για υπαλλήλους που κατά το παρελθόν αποσπάσθηκαν και υπηρέτησαν στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο απόσπασης, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η εκ νέου απόσπασή τους και κατ’ απώτατο όριο μέχρι τις 31.10.2014.

Άρθρο 5ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου, υπό την προϋπόθεση αδυναμίας κάλυψης των ως άνω αναγκών με το υφιστάμενο προσωπικό και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εισήγησης. Οι σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών, με πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό, καθώς και για το αντικείμενο της σύμβασης και το ύψος της αμοιβής της, γίνονται από τον επικεφαλής του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας». Οι συμβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών. Οι εν λόγω συμβάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών οι οποίες συνάπτονται και εκτελούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας μπορούν να διενεργούνται και με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) ή με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) για ποσά μέχρι και διπλάσια των προβλεπομένων στην υπ’ αριθ. Π1/3305/3.11.2010 υπουργική απόφαση (Β΄ 1789), όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Για την αποδοτική λειτουργία και τον πολιτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν την Ελληνική Προεδρία συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Εξωτερικών και κάθε συναρμόδιος, με βάση τις επιμέρους θεματικές συνεδριάσεων, Υπουργός, αναπληρούμενοι από τους ορισθέντες για το σκοπό αυτόν αναπληρωτές τους. Τις σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής λαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ορίζεται και Πρόεδρός της, με αναπληρωτή τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7

Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4024/ 2011 (Α΄226), όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις που, πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπεται ότι όλες οι τακτικές αποδοχές, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση, καθώς και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος ή αποσπώμενος υπάλληλος. Εξαιρούνται οι αποσπώμενοι και μετακινούμενοι στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Βρυξελλών, για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας και με έγκριση του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, το οποίο και καλύπτει τις σχετικές δαπάνες».

Άρθρο 8

Η παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 3566/ 2007 (Α΄117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιστρέφουν στην Κεντρική Υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Άρθρο 9

Στο τέλος της παρ. 12α του άρθρου 49 του ν. 3943/ 2011 (Α΄66), προστίθενται τα εξής: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενό της, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3566/2007, όπως ισχύει. Σε περίπτωση απουσίας, μη τοποθέτησης ή κωλύματος του Προϊσταμένου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον οποίο υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης».

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3492/ 2006 (Α΄210), όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες των μονάδων εσωτερικού ελέγχου ασκούνται από τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3566/2007 (Α΄117), όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για θέματα οικονομικού ελέγχου όλων των Διευθύνσεων και Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των δημόσιων υπολόγων που υπηρετούν σε αυτές».

Άρθρο 11

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται τρεις θέσεις ειδικών συνεργατών του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, οι οποίες πληρούνται με αποσπάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, που ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων».

Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988 (Α΄141), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος δύναται να είναι και Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Μ. Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική και άμισθη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα είκοσι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο, είναι τιμητική και άμισθη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 2 του ν. 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Μ. ορίζονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη του στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσωπικότητες εγνωσμένης επιστημονικής αξίας και κύρους».

Άρθρο 13ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 11 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, γίνονται επίσης δεκτοί: α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α΄149), β) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), γ) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, δ) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α΄178), ε) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 συμπληρώνεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος − μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους − μέλους προέλευσης».

Άρθρο 14Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.