99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Άρθρο 2 - Στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» θα ενεργεί για: α. Το συντονισμό των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και κάθε αρμόδιου
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 2Στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» θα ενεργεί για: α. Το συντονισμό των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και κάθε αρμόδιου

Εθνικού και Κοινοτικού οργάνου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. β. Το σχεδιασμό, συντονισμό και πραγματοποίηση των απαιτούμενων επαφών και διαβουλεύσεων με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αρμόδιους φορείς. γ. Την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στην ανάληψη της Προεδρίας και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία. δ. Τη διατύπωση προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία αναφορικά με τη σκοπιμότητα ανάθεσης έργων επί εξειδικευμένων τομέων, που άπτονται της Ελληνικής Προεδρίας, όπου κρίνεται αναγκαίο. ε. Την οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. στ. Την πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελληνικής Προεδρίας και των δράσεων που περιλαμβάνει. ζ. Την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την εκπλήρωση της αποστολής του, προς το σκοπό ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.