99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Άρθρο 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου, υπό την προϋπόθεση αδυναμίας κάλυψης των ως άνω αναγκών με το υφιστάμενο προσωπικό και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εισήγησης. Οι σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών, με πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό, καθώς και για το αντικείμενο της σύμβασης και το ύψος της αμοιβής της, γίνονται από τον επικεφαλής του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας». Οι συμβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών. Οι εν λόγω συμβάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014.