99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 11

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται τρεις θέσεις ειδικών συνεργατών του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, οι οποίες πληρούνται με αποσπάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, που ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων».