102 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4150/2013

Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

29 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4150
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Άρθρο 1Σκοπός – Αρμοδιότητες – Διάρθρωση υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει, έχει τις γενικές αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αρμοδιότητες: α) Ο σχεδιασμός της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία, η ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και η ναυτική εργασία, καθώς και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η σχεδίαση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, η μέριμνα για την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων. β) Η χάραξη της λιμενικής πολιτικής, η εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε λειτουργικής μορφής και η προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας. γ) Η οργάνωση και λειτουργία του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανατίθεται ο εθνικός συντονισμός για την παρακολούθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Integrated Maritime Policy of the EU). Για το σκοπό αυτόν, συνιστάται μη αμειβόμενη Επιτροπή για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, της οποίας προΐσταται ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Έργο της είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων, η παρακολούθηση των συναφών πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προετοιμασία δράσεων με θαλάσσια διάσταση που άπτονται της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η χρηματοδότηση και υλοποίηση των οποίων διενεργείται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία. β) Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με πρόσκληση του Προέδρου της μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την εκπλήρωση του έργου της. γ) Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται η λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διάρθρωση: α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία ιδρύεται δια του παρόντος και προέρχεται από την τροποποίηση και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή με το Αρχηγείο αυτού. β) Οι επιμέρους αρμοδιότητες και οργάνωση των υπηρεσιών και μονάδων του Υπουργείου καθορίζονται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο ως άνω διάταγμα, το οποίο αποτελεί τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ασκούμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να ιδρύονται νέες διοικητικές μονάδες και όργανα, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται οι ήδη υπάρχουσες και να ανακατανέμονται ή να μεταβάλλονται οι αρμοδιότητές τους, πλην των θεμάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας εκείνων που ρυθμίζονται διαφορετικά με το παρόν, καθώς επίσης να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε οργανικές θέσεις αυτού. γ) Συνιστάται Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών με αρμοδιότητα την παροχή και ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών και τη διοίκηση και εποπτεία των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, συνιστάται Διεύθυνση με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και την κατασκευή ή βελτίωση των κτιριακών έργων ή εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Eπικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. Με τις διατάξεις του διατάγματος του στοιχείου β΄ της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην οργανωτική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής, τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

Άρθρο 2Εποπτευόμενοι φορείς

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εποπτεύει, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, για όλα τα θέματα διοίκησης, λειτουργίας και ανάπτυξης, τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς: α) Τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. β) Τα Λιμενικά Ταμεία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. γ) Τον Οίκο Ναύτου. δ) Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. ε) Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. στ) Το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας. ζ) Το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. η) Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα του άρθρου 4 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184). θ) Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 34 του παρόντος.

Άρθρο 3Προγραμματισμός − Απολογισμός έργου

Έως την 20ή Νοεμβρίου εκάστου έτους, οι Γενικοί Γραμματείς και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ετήσιο προγραμματισμό (σχέδιο δράσης) για το επόμενο έτος, το οποίο καταρτίζεται και έχει περιεχόμενο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16). Έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, οι Γενικοί Γραμματείς και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό απολογισμό δράσης για το προηγούμενο έτος. Ο προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσης του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής καταρτίζονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποβάλλονται, κατά τα ανωτέρω, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ − ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Άρθρο 4Νομική Φύση Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής − Αρχηγείο και διάρθρωση υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμβάλλει, κατά την ειδικότερη αποστολή του, στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα, στρατιωτικώς οργανωμένο, με αρμοδιότητες την ασφάλεια και την υποστήριξη της ναυτιλίας, το προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. α) Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται με το διάταγμα του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1. β) Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές και οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων. Έως την έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1, η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ρυθμίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως από το π.δ. 67/2011 (Α΄ 149) και το π.δ. 242/1999 (Α΄ 201), όπως ισχύουν. γ) Λιμενικές Αρχές είναι τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, τα Λιμεναρχεία, τα Υπολιμεναρχεία, καθώς και οι υπαγόμενοι σε αυτά Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα. δ) Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να μετατάσσονται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και να καθορίζεται η έδρα και η καθ’ ύλην και η κατά τόπο αρμοδιότητά τους. ε) Οι Λιμενικοί Σταθμοί και τα Λιμενικά Τμήματα ασκούν τις αρμοδιότητες των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγμα ίδρυσής τους ή σε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκησή του. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταμένης αρχής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή, είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργεί, ως όργανό του, Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, η συγκρότηση και η λειτουργία του οποίου καθορίζονται με το διάταγμα του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις διεθνείς σχέσεις του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος «Hellenic Coast Guard».

Άρθρο 5Αποστολή – Αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους, όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (Α΄ 39), στο άρθρο 29 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), στο άρθρο 12 του ν. 2289/1995 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και όπως ισχύει, και πάντως, μόνο στους χώρους που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο χώρο ευθύνης του περιλαμβάνονται ιδίως: α. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας και ελέγχου της αλιείας. β. Η μέριμνα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. γ. Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime safety), σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου. δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. ε. Η μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων. ζ. Η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. η. Η παροχή υποστήριξης για τα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων και την εκπαίδευση των ναυτικών. θ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της αποστολής του και η συμμετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και τον εξοπλισμό, συνεργάζεται με Αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν στην αποστολή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του και βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, όταν καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. Συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλουν στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας, σύμφωνα ιδίως με το ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως ισχύει.

Άρθρο 6Διοίκηση – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και επιλέγεται από το Κ.Υ.Σ.Ε.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής επικουρείται στην άσκηση των καθηκόντων του από τους Υπαρχηγούς, οι οποίοι είναι οι άμεσοι βοηθοί του. Τα ειδικότερα καθήκοντα των Υπαρχηγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υπαρχηγούς, στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και στον Ανώτερο Διοικητή Νομού Αττικής, στον Διευθυντή Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων, στους Διευθυντές των Κλάδων και των Διευθύνσεων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο, ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Υπαρχηγοί του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές των Περιφερειακών Διοικήσεων, ο Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής, οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων, οι Διευθυντές των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο, μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους τα προϊστάμενα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών Λιμεναρχείων μπορούν να μεταβιβάζουν σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους τα προϊστάμενα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του παρόντος νόμου τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δε λοιποί Ανώτατοι Αξιωματικοί, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. Tο λοιπό προσωπικό Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 33/2009 (Α΄50), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο Γραφείο του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με αρμοδιότητα, ιδίως, την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη διασύνδεση αυτών προς τις δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 7Βαθμοί ΔιοικούντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Αρχηγός και οι Υπαρχηγοί του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής φέρουν το βαθμό του Αντιναυάρχου. Ο αρχαιότερος, μετά τον Αρχηγό, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι ο πρώτος Υπαρχηγός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται ο αρχαιότερος Υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και ως Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής τοποθετούνται Υποναύαρχοι του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως Διευθυντές Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται Υποναύαρχοι ή Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως Επόπτες Υπηρεσιών Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ως Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή Πλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, πλην του Γενικού Επιθεωρητή του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, τοποθετούνται Πλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ανώτεροι Αξιωματικοί τοποθετούνται ως βοηθοί των Επιθεωρητών Περιφερειακών Διοικήσεων, του Ανώτερου Διοικητή Νομού Αττικής και των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι Τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και των υπαγόμενων σε αυτό Υπηρεσιών φέρουν τους βαθμούς από Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών φέρουν τους ακόλουθους βαθμούς, ανά κατηγορία Λιμενικής Αρχής, ως εξής: α) Οι προϊστάμενοι των Κεντρικών Λιμεναρχείων φέρουν τους βαθμούς από Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. β) Οι προϊστάμενοι των Λιμεναρχείων φέρουν τους βαθμούς από Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. γ) Οι προϊστάμενοι των Υπολιμεναρχείων φέρουν τους βαθμούς από Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. δ) Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Σταθμών φέρουν τους βαθμούς από Επικελευστή Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι και Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενοι είτε από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής είτε από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι προϊστάμενοι στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων φέρουν το βαθμό ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να παραμένουν και Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι προβλεπόμενοι, κατά τα ανωτέρω, βαθμοί, πλην των βαθμών που προβλέπονται για τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, μπορεί να καλυφθούν και από στελέχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής του αμέσως ανώτερου ή κατώτερου βαθμού.

Άρθρο 8Αναπλήρωση Διοικούντων

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, οι διοικούντες τις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής αναπληρώνονται ως εξής: α) τον Αρχηγό αναπληρώνει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός, β) τον αρχαιότερο ή νεότερο Υπαρχηγό, ο έτερος Υπαρχηγός, γ) τον Γενικό Επιθεωρητή, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός του αξιωματικός, δ) τους Διευθυντές των Κλάδων, ο Επόπτης Κλάδου ή ο ανώτερος/αρχαιότερος Διευθυντής των Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου, ε) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός τους αξιωματικός, στ) τους Προϊσταμένους των υπαγομένων στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Υπηρεσιών οι ανώτεροι ή αρχαιότεροι υφιστάμενοί τους αξιωματικοί, ζ) τους Τμηματάρχες των Διευθύνσεων του Κλάδου, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός τους αξιωματικός, η) τον Ανώτερο Διοικητή Νομού Αττικής και τους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων, ένας εξ αυτών, θ) τους Προϊσταμένους Περιφερειακών Διοικήσεων, ο αρχαιότερος υφιστάμενός τους στην Περιφερειακή Διοίκηση, εκτός αν προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής περιοχής δικαιοδοσίας του είναι αρχαιότερος αυτού, οπότε τον αντικαθιστά ο τελευταίος, ι) τους Προϊσταμένους Λιμενικών Αρχών, οι ανώτεροι ή αρχαιότεροι υφιστάμενοί τους Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Άρθρο 9Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και

Ελέγχου Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4058/2012 (Α΄63) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία του προσωπικό των Υπηρεσιών των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αποσπάται σε αυτό για χρονικό διάστημα έως τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Επίσης, στο Κέντρο μπορεί να αποσπάται και προσωπικό των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το προσωπικό των Υπουργείων που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια, πλην εκείνων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Ως Προϊστάμενος του Κέντρου τοποθετείται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»

Άρθρο 10Πρόστιμα

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2399/ 1996, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2881/2001 (Α΄ 16) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ) από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Α΄ 57)».

Άρθρο 11Ρυθμίσεις Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973) – Επιτροπές ΚωδικοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «2. Ο έλεγχος και η θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και απόπλου κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δύνανται να διενεργούνται περιοδικά από τις Λιμενικές Αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής: «Πριν από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, οι παραβάτες καλούνται με έγγραφη πρόσκληση της Λιμενικής Αρχής σε απολογία. Η απολογία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Η πιστοποίηση πλοίων, καθώς και πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιριών, η γενική ή μερική επιθεώρηση, ο έλεγχος και η έγκριση σχεδίων, μελετών, εγχειριδίων, εξοπλισμού και υλικών, η έκδοση αδειών ναυπήγησης και μετασκευής, η παρακολούθηση των αντίστοιχων εργασιών, η αναγνώριση επιβατηγών πλοίων ως ελληνικών, καθώς και κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για τη διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να ανατεθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει σε εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα οργανισμούς με γραπτή συμφωνία. Οι οργανισμοί αυτοί τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω οργανισμούς, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή τoυ προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην «εταιρία», όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.1.2. του Μέρους Α΄ του Διεθνούς Kώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.» 5 α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) επί επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ. από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού και συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου». β. Στο άρθρο 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Ομοίως, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου που εκτελεί πλόες: α) Μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής. β) Δρομολογιακούς μεταξύ ελληνικών λιμένων συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα προορισμού έως και 30 ν.μ. και είναι κλειστού τύπου. γ) Μεταξύ ελληνικών λιμένων ή μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, όταν αυτό εμπίπτει στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η οργανική σύνθεση για την ως άνω περίπτωση α΄ διαμορφώνεται με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλοίου, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4078/2012 (Α΄ 179).» 6. α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αριθμούνται ως παράγραφος 1. β. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αριθμείται ως παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία, για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (EEL 144/1998), όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110) και ισχύει, υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/24 (EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 66/2005 (Α΄ 100) και ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του π.δ. 52/2005 (Α΄ 79) και ισχύει.» γ. Στο άρθρο 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται ομοίως στα επιβατηγά και επιβατηγά / οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν πλόες μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού οφείλουν να εναρμονιστούν εντός μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στο διάταγμα αυτό και τα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.» 7. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 168A του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «iii). Το πλοίο και ο πλοιοκτήτης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύουν». 8.α. Στο άρθρο 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Στα ελληνικά επιβατηγά πλοία, στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία και στα επιβατηγά πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών – μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και φέρουν τη σημαία τους, τα οποία έχουν το δικαίωμα περιηγήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 περίπτωση α΄ και β΄ και 4 του παρόντος άρθρου, παρέχεται το δικαίωμα παραλαβής επιβατών και από τους ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο ελληνικός λιμένας επιβίβασής τους και β) η διάρκεια του κυκλικού περιηγητικού ταξιδιού από το λιμένα επιβίβασης των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες.» β. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε 6, 7 και 8 αντιστοίχως. γ. Οι διατάξεις του π.δ. 122/1995 (Α΄ 75), όπως ισχύει, κατά το μέρος που ρυθμίζουν με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, καταργούνται. 9. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται μη αμειβόμενη Επιτροπή για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με αναπληρωτή τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές ΑΕΙ, εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο σχετικό αντικείμενο. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. β. Με όμοια απόφαση συγκροτείται μη αμειβόμενη Επιτροπή, αντίστοιχης συνθέσεως, για τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ). Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Άρθρο 12Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιήσεις του ν. 3622/2007)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) προστίθεται παράγραφος 16 ως ακολούθως: «16. Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα: Κάθε φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του λιμένα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «12. Λιμένας: Η προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και ύδατος, στην οποία βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκη με τα όρια της ζώνης λιμένα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2971/ 2001, όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει έργα και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών. 13. Συντονιστικό Κέντρο: Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 14. Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Λήψης Αναφορών Ασφάλειας και ενημέρωσης των υπευθύνων ασφάλειας λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων, πλοίων και εταιριών για τις μεταβολές των επιπέδων ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης, λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα πλοία σύμφωνα με τον κανόνα 7 του Κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS και με τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιριών τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.16 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/ 2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος αυτός. Ειδικότερα: α) Το Συντονιστικό Κέντρο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος και λειτουργεί ως σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα κράτη που έχουν συμβληθεί στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74) και έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις της Διεθνούς αυτής Σύμβασης που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης στις 12 Δεκεμβρίου 2002, προκειμένου να διευκολύνει, παρακολουθεί και ενημερώνει αυτούς, όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που προβλέπονται στον Κανονισμό 725/2004/ΕΚ. Επιπροσθέτως, έχει ως αποστολή τη διευκρίνιση, την παρακολούθηση, τη λήψη, τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. β) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος και συνεργάζεται με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. 2. α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται, κατά περιοχή ευθύνης κάθε Λιμενικής Αρχής, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπόχρεων λιμένων αρμοδιότητάς της, μια Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου ή των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμένα ή Λιμένων από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και για την εφαρμογή τους. Επίσης, εισηγείται τον ορισμό του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμένα και του αναπληρωτή του. β) Η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα απαρτίζεται από: α) τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο της οικείας Αστυνομικής Αρχής, γ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, δ) έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ε) τους κατά το άρθρο 9 οριζόμενους υπεύθυνους ασφάλειας των υπόχρεων εφαρμογής του Κανονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε λιμένα και που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Αρχής μόνο για τα θέματα του συγκεκριμένου λιμένα που κατά περίπτωση απασχολούν την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, ως τακτικά μέλη. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη που, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη, καθώς και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και ο αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον κάθε υπόχρεο λιμένα. Σε περίπτωση ύπαρξης λιμενικών εγκαταστάσεων δημόσιου χαρακτήρα στο λιμένα, ορίζονται ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειάς τους και των αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα, για το οποίο ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και ο αναπληρωτής του, δεν δύναται να είναι μικρότερο του έτους. Στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δύνανται να συμμετέχουν άνευ ψήφου και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Αρχής για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων ή την παροχή πληροφοριών που θα ήταν χρήσιμες για την Αρχή, οι υπεύθυνοι ασφάλειας των τμημάτων του λιμένα και των παρακείμενων περιοχών του που επηρεάζουν την ασφάλειά του, όπως αυτές έχουν καθορισθεί βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ασφαλείας του λιμένα. γ) Δεν απαιτείται συγκρότηση Αρχής Ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειάς του προκύψει ότι τα όριά του καλύπτονται από τα όρια της μιας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007 καταργείται, οι δε παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3622/ 2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. α) Οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπό ελληνική σημαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρία, το πλοίο και τη λιμενική εγκατάσταση, αντιστοίχως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε έγγραφες συμφωνίες είτε μεταξύ του κυρίου των λιμενικών εγκαταστάσεων και του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτών είτε μεταξύ του τελευταίου και τρίτου (υπομισθωτή). β) Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των πλοίων τους και των λιμενικών εγκαταστάσεών τους, τη σύνταξη και εφαρμογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται. γ) Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμένων που διαχειρίζονται. δ) Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις και τα σχέδια ασφάλειας λιμένων, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, δεν έχουν καταρτιστεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αυτές πραγματοποιούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και με δαπάνες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Η σχετική δαπάνη εγγράφεται υποχρεωτικά στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών. ε) Κάθε φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης παρακείμενων του λιμένα περιοχών ή σε περίπτωση απουσίας του, ο κύριος των εν λόγω περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα, όπως καθορίσθηκαν βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα, ορίζουν υπεύθυνους ασφάλειας για τα τμήματα και τις περιοχές αντίστοιχα και εφαρμόζουν με δικούς τους πόρους και μέσα τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στα τμήματα και στις περιοχές αυτές, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ασφάλειας. Οι επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενοι σε χώρους των τμημάτων του λιμένα φορείς, συμπεριλαμβανόμενων και των διαχειριστών των εξυπηρετούμενων σε αυτά πλοίων, ορίζουν υπευθύνους ασφαλείας των εν λόγω χώρων, καθώς και των πλοίων, και εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, με δικούς τους πόρους και μέσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου.» «3. α) Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων. Μεταξύ των ελέγχων αυτών συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων, οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα και παρακείμενων αυτού περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του. β) Η άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προϋποθέτει την έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως από την οικεία Λιμενική Αρχή και τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 7 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 7 Αξιολογήσεις ασφάλειας 1. Για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος, εκπονούνται μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.). Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του Μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιμένες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτημα Ι της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα. 2. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των διάφορων τμημάτων κάθε λιμένα, καθώς και των παρακείμενων περιοχών, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τις εγκεκριμένες αξιολογήσεις ασφάλειας των επιμέρους λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του εν λόγω λιμένα. Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση ασφάλειας λιμένα, εντός του οποίου βρίσκεται μια μόνο υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση, προκύψει ότι τα όριά του συμπίπτουν με τα όρια της λιμενικής εγκατάστασης αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού. 3. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν εισηγήσεως της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται να έχει συγκροτηθεί, καθώς και γνώμης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3622/ 2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Βάσει των πορισμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας του προηγούμενου άρθρου, εκπονούνται σχέδια ασφάλειας, για τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιστον οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 του Μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS σε ό,τι αφορά στα πλοία, στις παραγράφους 16.3 και 16.8 του Μέρους Β΄ του ίδιου Κώδικα σε ό,τι αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας σε ό,τι αφορά στους λιμένες. Δεν απαιτείται κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειάς του προκύψει ότι τα όριά του συμπίπτουν με τα όρια της μίας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης στον Κανονισμό λιμενικής εγκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα. 2. Τα σχέδια ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων αυτού, ενσωματώνουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Α.Ο.Α.. Για καθένα από τα επίπεδα ασφάλειας, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα προσδιορίζουν: α) τις ακολουθητέες διαδικασίες, β) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και γ) τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Εφόσον και καθ’ ο μέρος απαιτείται, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας, που εφαρμόζονται στους επιβάτες και στα οχήματα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε επιβατηγά − οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοία, εσωτερικών ή διεθνών γραμμών. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μη παρακωλύεται, κατά το δυνατόν, η ροή της εργασίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το άρθρο 9 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 9 Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας 1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρίας (ΥΑΕ) και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ), ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για κάθε υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ως και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις. Για κάθε υπόχρεο λιμένα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα (ΥΑΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007. 2. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας πλοίων, διαχειριστριών εταιριών τους και λιμενικών εγκαταστάσεων εφαρμόζουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη για την ανασκόπηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας κατ’ έτος και την αναθεώρησή τους, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο. Οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) λειτουργούν ως σημεία επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η εκπαίδευση των ΑΑΠ, των αναπληρωτών τους και των πληρωμάτων των πλοίων, των ΥΑΛΕ, των αναπληρωτών τους και του προσωπικού ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΥΑΕ και των αναπληρωτών τους, διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν την προβλεπόμενη στις παραγράφους 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 18.1, 18.2 και 18.3 του Μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS εκπαίδευση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. Α.1.β του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει. Με όμοια απόφαση παύει να ισχύει η εν λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι: αα) οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής απόφασης έχουν εκλείψει και η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να συνεχισθεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της ή την ασφάλεια των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής και ββ) έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος, καθώς και όλα τα έξοδα που προέκυψαν από το διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τέλος του στοιχείου Α΄ του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. α) Όταν η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του, με έκθεσή της ενημερώνει στην περίπτωση δημόσιων φορέων τον εποπτεύοντα τους φορείς αυτούς Υπουργό, ο οποίος προβαίνει στον πειθαρχικό έλεγχο της Διοίκησής τους, ενώ στην περίπτωση μη δημόσιων φορέων την οικεία Λιμενική Αρχή, η οποία προβαίνει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΚΔΝΔ). β) Σε περίπτωση που η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει ότι δραστηριοποιούμενος οικονομικά, σε τμήμα υπόχρεου λιμένα ή παρακείμενης περιοχής που έχει επίπτωση στην ασφάλειά του, φορέας δεν εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης του, αφού προβεί σε έγγραφη σύσταση προς το φορέα αυτόν για συμμόρφωσή του εντός εύλογης προθεσμίας, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμόδια Αρχή ή φορέα αδειοδότησής της δραστηριοποίησής του, ο οποίος υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ της σχετικής άδειας, για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3622/2007 καταργείται.

Άρθρο 13Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό καταμέτρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1373/1983 (Α΄ 92) όπως αυτός ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.δ. 973/1971, υπολογίζεται και πιστοποιείται και η ολική χωρητικότητα (GT) με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2014. β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία διενέργειας της καταμέτρησης και πιστοποίησης της ολικής χωρητικότητας (GT), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητάς τους (ΚΟΧ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/1986, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν μεταβάλλονται τα δικαιώματα υπηρεσίας που χορηγούνται με αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο προσδιορισμός των λιμενικών τελών επί πλοίου, των πλοηγικών και φαρικών τελών και δικαιωμάτων, καθώς και η υποχρέωση πλοήγησης των πλοίων που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 14Επιθεώρηση πλοίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 2 του π.δ. 345/2000 (Α΄ 298) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ιδιωτών, των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού, σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στην περίπτωση 1.2 του άρθρου 3 του π.δ. 345/2000 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 1.2.5. ως εξής: «1.2.5. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων δύνανται να διενεργούνται και από επιθεωρητές τηλεπικοινωνιακού τομέα−μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων». β) Οι υποπεριπτώσεις 1.2.5 έως 1.2.11 αναριθμούνται σε 1.2.6 έως 1.2.12 αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το στοιχείο i της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου πρώτου του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής : «i) ενός (1) ατόμου ανά τρεις (3) πνευστές σωσίβιες σχεδίες για τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 103/1999 (Α΄110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εκτελούν πλόες κατηγοριών Β΄, Γ΄ ή Δ΄, καθώς και στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του β.δ. 36/1967 (Α΄ 9), όπως ισχύει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Θέματα ελαχίστων κριτηρίων προσόντων ελεγκτών και επιθεωρητών του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, που δεν ορίζονται ως υποχρεωτικά από την ενωσιακή ή διεθνή νομοθεσία, μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που διαθέτουν κατά περίπτωση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους ως ελεγκτών και επιθεωρητών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, αρμοδιότητας του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ελάχιστα κριτήρια προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτά να εκπαιδεύουν τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

Άρθρο 15Ρυθμίσεις σχετικές με την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3482/2006 (Α΄ 163) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Κάθε «πρόσωπο», σύμφωνα με τον ορισμό του Πρωτοκόλλου, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρέλαιο» που μεταφέρεται με πλοία σε συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1(α) και (β) του Πρωτοκόλλου, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία, συνεισφορά στο «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου», σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου, δια του λογαριασμού που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα.» «3. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στη σύμβαση «πρόσωπο» σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασμό του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986 (Α΄ 108) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Κάθε «πρόσωπο», σύμφωνα με τον ορισμό της σύμβασης, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρελαιοειδή» μεταφερόμενα με πλοία σε ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία, συνεισφορά στο «Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Κεφαλαίου», σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της Σύμβασης, στο λογαριασμό δια του λογαριασμού που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα.» «4. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στη σύμβαση «πρόσωπο» σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασμό του «Κεφαλαίου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» β) Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό 747/Φ183507/87/29.4.1987 κ.υ.α. (Β΄ 226).

Άρθρο 16Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3393/2005ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου τρίτου του ν. 3393/2005 (Α΄ 242) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. α) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της «Σύμβασης» και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, εφαρμόζονται σε πλοία υπό ελληνική σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000 (GT), ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν και του τρόπου καταμέτρησης τους, καθώς και σε πλοία υπό ξένη σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000 (GT), που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζει το άρθρο 2 της «Σύμβασης». β) Έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τα πλοία υπό ελληνική σημαία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταμετρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α΄194) για την εφαρμογή της «Σύμβασης», η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής τους χωρητικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, στα υπό ελληνική σημαία πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) μικρότερης των 1000 (GT).» 2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 17Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή ως πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών ορίζεται κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών, της φύλαξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζεται με άδεια, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, εάν πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται στη θάλασσα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υδατοκαλλιεργητή και έγκριση της αρμόδιας για θέματα αλιείας υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Εάν πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς), η άδεια εκδίδεται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υδατοκαλλιεργητή. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται από την αρμόδια αρχή εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της. Για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει διπλότυπο είσπραξης τέλους υπέρ του Δημοσίου, ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ, το ύψος του οποίου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια για το χαρακτηρισμό σκάφους ή πλωτού ναυπηγήματος ως βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας και για την οργανική σύνθεση πληρώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον έτη άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών ή/και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων και σε κάθε περίπτωση ολικής χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) κόρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η άδεια βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή του πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για το βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή το πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών δεν συμμορφώθηκε καθ’ υποτροπή με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που παρέβη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά το πέρας ενός (1) έτους από την ανάκληση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3, τα βοηθητικά σκάφη και τα πλωτά ναυπηγήματα συνεχίζουν να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.

Άρθρο 18Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 8 του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως: «13. Οι μετακινήσεις του Προϊσταμένου, του Διευθυντή και του προσωπικού της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό πραγματοποιούνται ως ακολούθως: α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. β) Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του Διευθυντή, με απόφαση του Διευθυντή πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του προσωπικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4033/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι δαπάνες λειτουργίας της Υπηρεσίας βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, 41/140 «Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ»».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 4033/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με την επιφύλαξη του ν. 2742/1997 (Α΄50) (Οδηγία 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 31995L0046) «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, μετά το πέρας της διερεύνησης, αποφασίσει ότι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί την αποκάλυψη των κάτωθι:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Για πλοία τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια, κατά την έκδοση ή θεώρηση του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής ή Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011 προστίθενται περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ ως ακολούθως: «ε) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταμετρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194), για τον υπολογισμό του ύψους του παραβόλου, η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή των κόρων ολικής τους χωρητικότητας, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό. στ) Σε πλοία, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης υπολογισμού και πιστοποίησης της χωρητικότητάς τους σε ο.χ. (GT), το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση. ζ) Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι από την ελληνική Αρχή να παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης ή θεώρησης πιστοποιητικών της περίπτωσης β΄, μεριμνούν για τη βεβαίωση καταβολής από τους υπόχρεους του σχετικού παραβόλου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 19Μητρώο Ενεργών ΝαυτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

«Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την απόφαση της παραγράφου 1 προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του Μητρώου, η διαδικασία και ο χρόνος ενημέρωσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 20Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών, καθηγητών εφαρμογών και μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3450/2006 (Α΄64) και ισχύει, προστίθεται νέο στοιχείο γ΄, ως ακολούθως: «γ) Κατά το χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας έως την έκδοση της πράξεως μονιμοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεώς τους για μονιμοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, με όλες τις νόμιμες συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση μονιμοποιήσεώς τους εντός της δίμηνης προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώμα, η θητεία του κρινόμενου παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της αιτήσεως. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για μονιμοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της ως άνω δίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδομένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση περί μονιμοποίησης ή μη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους και πάντως όχι πέραν ενός (1) ημερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ αντίστοιχα.

Άρθρο 21Εκπαιδευτικά ταξίδια σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται ή έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύει, έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν, κατ’ ελάχιστον, αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών των ΑΕΝ σε σχέση με τον αριθμό των πλοίων που διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σημαίας τηρώντας αναλογικά τα αντίστοιχα ποσοστά φοίτησης σπουδαστριών και σπουδαστών στις ΑΕΝ. Οι κατά τα ανωτέρω ναυτολογούμενοι σπουδαστές μπορεί να απασχολούνται σε ένα ή περισσότερα πλοία της ίδιας διαχειρίστριας εταιρίας, κατ’ επιλογήν της. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει για κάθε θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους επί πλοίου, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στον όρο 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄317), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται επιβολή προστίμου σε βάρος της εταιρίας, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ανά εκπαιδευόμενο υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ανωτέρω ναυτολόγηση, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 22Ρυθμίσεις για τους σπουδαστές των ΑΕΝΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ’ εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και 31.12.2015.

Άρθρο 23Γραφείο Σταδιοδρομίας

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συστήνεται Γραφείο Σταδιοδρομίας, υπαγόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιριών για τη συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρίες, προκειμένου να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της ναυτολόγησης. Για το σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο. Στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος προβλέπεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

Άρθρο 24Ρυθμίσεις για το Ναυτικό

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ) Στο τέλος του α΄ εδαφίου της περίπτωσης γ΄, καθώς και στο τέλος του β΄ εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 989/1979 (Α΄ 260), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64) και ισχύουν, προστίθενται οι λέξεις: «ή διατελέσαντες Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι με 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε διαχειρίστρια ναυτιλιακή εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα».

Άρθρο 25Διάσκεψη («Forum») επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται συλλογικό όργανο διαβούλευσης και διατύπωσης απόψεων με τίτλο «Διάσκεψη επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας». Σκοπός της Διάσκεψης («Forum») είναι η οργάνωση και η συστηματοποίηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας, η καταγραφή και η δημοσιοποίηση συμπερασμάτων και κατευθύνσεων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των σχετικών ζητημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Διάσκεψης, τη συμμετοχή μελών και την τήρηση σχετικού Μητρώου, τη δημοσιότητα των εργασιών της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 26Φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων προσλαμβάνονται εν ενεργεία ναυτικοί ανεξαρτήτως, ναυτικής ειδικότητας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67) έτος της ηλικίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συνταξιούχοι, λόγω γήρατος, ναυτικοί που προσλαμβάνονται, κατ’ εξαίρεση, ως φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων, εφόσον δεν προσφέρονται απογεγραμμένοι ναυτικοί, σύμφωνα με σημείωμα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), μπορεί να είναι ηλικίας έως εξήντα επτά (67) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 280/2000 (Α΄ 232) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 της με αριθμό 3131.2/08/94/30.5.1994 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 449), κατά το μέρος που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους, καταργούνται.

Άρθρο 27Νομιμοποίηση κτιρίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 58.962,35 τ.μ. όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 48  – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21  – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 1), αποτελούμενη από το εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα τμήμα, υπό τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 48 – 47 – 46 – 45 – 44 – 30 – 31 – 32 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 1) έκτασης 46.280,50 τ.μ. και το εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, υπό τα στοιχεία (48 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48) έκτασης 12.681,85 τ.μ., όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από το Φεβρουάριο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χριστόφιλου Γεωργίου, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τμήμα δ΄ (κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 1) με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 10.277,94 τ.μ. και συνολική δόμηση 17.699,71 τ.μ.. β. Νομιμοποιούνται ως έχουν επί της ανωτέρω συνολικής έκτασης, οι προσχώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και οι λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης και περικλείονται από τα στοιχεία (48 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48) έκτασης 12.681,85 τ.μ., τα κτίρια και οι κατασκευές που βρίσκονται επ’ αυτών, και συγκεκριμένα, ο προσήνεμος μώλος (στοιχ. 19−24), το κρηπίδωμα (στοιχ. 13−19), ο υπήνεμος μώλος (στοιχ. 8−13) και το μέτωπο των έργων προστασίας της ακτογραμμής (στοιχ. 24−26), όπως αυτά απεικονίζονται υπό τα αντίστοιχα στοιχεία στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Χαρακτηρίζεται νομίμως υφιστάμενο κατά θέση, χρήση και δόμηση, το κτίριο Διοικητηρίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου υπό στοιχεία κάτοψης (16 – 17 – 18 – 19 – 16), ευρισκόμενο εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ερμούπολης και εκτός αιγιαλού, παραλίας και εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 1.224,77 τ.μ. όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 13 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 1), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:250 από το Δεκέμβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. Μονογιού Χαράλαμπου, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τμήμα δ΄ (κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 2) με συνολική κάλυψη κτιρίου 143,57 τ.μ. και συνολική δόμηση 287,14 τ.μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 35.887,53 τ.μ. όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 1), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από τον Ιανουάριο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αναστασόπουλου Ανδρέα, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τμήμα δ΄ (κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 1) με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 7.522,29 τ.μ. και συνολική δόμηση 10.746,43 τ.μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 2.899,77 τ.μ. όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1−2−3−4−5−6−7−8−9−10−11−12−13−14−15−16−17−18−19−20−2122−23−24−25−26−27−28−29−1) στο υπό κλίμακα 1:100 από τον Ιανουάριο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γκογκόζη Δημητρίου, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τμήμα δ΄(κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 1) με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 1.506,23 τ.μ. και συνολική δόμηση 3.702,22 τ.μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) εφαρμόζεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την επισκευή κάθε κτιρίου των ΑΕΝ το οποίο είναι ή έχει χαρακτηριστεί ως νόμιμο. β. Στην περίπτωση συντάξεως μελετών από ιδιώτες μελετητές, αυτές πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Όμοια έγκριση παρέχεται και για μελέτες ιδιωτών μελετητών, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν υφιστάμενες μελέτες συνταχθείσες από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4081/2012. γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των σχετικών συμβάσεων.

Άρθρο 28Ρυθμίσεις σχετικές με εισφορές και πόρους υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Από τις εισπραττόμενες από το ΝΑΤ ετήσιες εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ποσοστό μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%), αποδίδεται ετησίως και εντός του πρώτου τριμήνου από τη λήξη εκάστου έτους, απευθείας στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών φορτηγών πλοίων για μέλη τους μέχρι 3.000 GRT και στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία επιβατικών ή ακτοπλοϊκών πλοίων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Το αποδιδόμενο ποσό προσδιορίζεται αναλογικά, βάσει της εισφέρουσας στο ΚΝΕ ολικής χωρητικότητας κάθε επαγγελματικού σωματείου, όπως η αναλογία αυτή καθορίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το ανωτέρω ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αποδίδεται στα επαγγελματικά σωματεία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθεται για την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα, την προαγωγή του μορφωτικού και επαγγελματικού εν γένει επιπέδου των ναυτικών και των ασχολούμενων περί την ναυτιλία, όπως επίσης και για την παρακολούθηση των διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων και συμμετοχή σε πάσης φύσεως συναφείς εκδηλώσεις και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια.» β) Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της παραχώρησης, το ύψος του ανταλλάγματος και της καταβλητέας εγγύησης, οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 29Καθορισμός οργανικής σύνθεσης επιβατηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31ης Μαρτίου, η οργανική σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι το λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 ν.μ. καθορίζεται ως ακολούθως, εκτός πλοίων της κατηγορίας αυτής δρομολογημένων σε γραμμές Αργοσαρωνικού, αυτών που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και εκείνων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου: α) Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών: αα) για αριθμό επιβαινόντων από 100 έως 400, ένας (1) Οικονομικός Αξιωματικός Α΄ ή Β΄. ββ) για αριθμό επιβαινόντων από 401 έως 800, ένας (1) Οικονομικός Αξιωματικός Α΄ και ένας (1) Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός, γγ) για αριθμό επιβαινόντων από 801 και άνω, ένας (1) Οικονομικός Αξιωματικός Α΄ και ένας (1) Οικονομικός Αξιωματικός Β΄. β) Προσωπικό Τροφοδοσίας: αα) για αριθμό κλινών επιβατών από 51−300, ένας (1) Βοηθός Φροντιστή, ββ) για αριθμό κλινών επιβατών από 301−600, ένας (1) Φροντιστής και ένας (1) Βοηθός Φροντιστή. γγ) για αριθμό κλινών επιβατών από 601 και άνω, ένας (1) Φροντιστής, ένας (1) Βοηθός Φροντιστής και ένας (1) Μαθητευόμενος Φροντιστής, Εφόσον δεν προσφέρεται παρασκευαζομένη επί του πλοίου τροφή, προσλαμβάνεται μόνον ένας (1) Βοηθός Φροντιστή. γ) Προσωπικό Ενδιαιτημάτων: Η καθοριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία σύνθεση σε Θαλαμηπόλους, Επίκουρους και Τραπεζοκόμους μειούται κατά το ήμισυ (1/2). δ) Προσωπικό Μαγειρείου: αα) 150, 01−750 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄, ββ) 750,01−1250 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄ή Β΄ και ένας (1) Χυτροκαθαριστής, γγ) 1250,01−2500 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας (01) Μάγειρας Β΄ή Γ΄ και ένας (1) Χυτροκαθαριστής, δδ) 2500,01 – 8000 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας (1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄και δύο (2) Χυτροκαθαριστές, εε) 8000,01 κ.ο.χ. και άνω, ένας (1) Αρχιμάγειρας, ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας (1) Μάγειρας Β΄ή Γ΄ και δύο (2) Χυτροκαθαριστές. ε) Προσωπικό Μαγειρείου, εφόσον δεν παρέχεται στους επιβάτες τροφή παρασκευαζομένη εντός του πλοίου: αα) μέχρι 2000 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄, ββ) 2000, 01 – 8000 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄ή Β΄ και ένας (1) Χυτροκαθαριστής, γγ) 8000,01 και άνω, ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας (1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄και δύο (2) Χυτροκαθαριστές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως αριθμός επιβαινόντων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1α υπολογίζεται ο μέσος όρος του αριθμού επιβαινόντων, όπως καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης του πλοίου κατά Θέρος και Χειμώνα. Σε περίπτωση που από το κλάσμα της παραγράφου 1γ προκύπτει δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω.

Άρθρο 30Ρυθμίσεις σχετικές με τη χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στο Εμπορικό ΝαυτικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας από τους αξιωματικούς που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα− Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύμβαση STCW 1978, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί από τον κυρωτικό αυτής ν. 1314/1983 (Α΄ 2) και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης και πιστοποίησης των νομίμων προσόντων των αξιωματικών, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου αυτών, θέματα σχετικά με την κάλυψη δαπανών φοίτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα άρθρα 17−25 του β.δ. της 3/18.2.1954 (Α΄ 27), όπως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για προερχόμενους από Πολεμικό Ναυτικό, Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και άλλες ειδικές κατηγορίες, κατά το μέρος που ρυθμίζουν την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με την ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 31Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται κατ’ εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες, ναυαγοσωστικών ή ρυμουλκών πλοίων υπό ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το γραφείο ή υποκατάστημα και γενικά οι όροι λειτουργίας του. Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω άδεια εγκατάστασης έχει πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, ο οποίος αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να μεταβληθούν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως. Η άδεια εγκατάστασης ανανεώνεται μετά την λήξη της πενταετίας αυτοδίκαια για ίσο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, εφόσον κατά το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης. Σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας εγκαταστάσεως, του α.ν. 378/1968 ή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εκ μέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να αυξάνεται το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κατώτατο όριο εισαγωγής συναλλάγματος ή ευρώ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων, τα οποία εγκαθίστανται μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής. Το ποσό της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τη συμμόρφωση του γραφείου ή υποκαταστήματος προς τους όρους της απόφασης, καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάπτωση ή την επιστροφή της, καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εγγύηση κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η κατάπτωση ή η επιστροφή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Διευθύνσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η εκδούσα την εγγύηση Τράπεζα υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να καταθέσει το προϊόν της εγγύησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Εσόδων Αθηνών. Το ποσό της εγγύησης δεν δύναται να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων ΗΠΑ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα δικαιολογητικά υποβολής των ετησίων στοιχείων δραστηριότητας των ναυτιλιακών εταιριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 27/ 1975, όπως ισχύει, καταργούνται, οι δε παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 6, όπως αναριθμήθηκε σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία με ελληνική σημαία, δύνανται κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόμενος για τις ανωτέρω μεταφορές ναύλος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετησίων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 32Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων

Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και η τεκμηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του άρθρου 4, καθώς και οι ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών. Για την τελευταία ως άνω περίπτωση, απαιτείται ειδική τεκμηρίωση και αξιολόγηση και προς το σκοπό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά η προηγούμενη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. β) Η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων υποβάλλεται μαζί με το σχέδιο των διατάξεων στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 14.»

Άρθρο 33Συμβούλιο Νησιωτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ. ΝΗ.ΠΟ.), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. γνωμοδοτεί κυρίως: α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. αποτελείται από: α) Το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο, και ως μέλη: β) Το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. γ) Τους Γενικούς Γραμματείς, τους οποίους θα ορίσουν, ανά ένα, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, νομίμως αναπληρούμενους. δ) Τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, νομίμως αναπληρούμενους. ε) Τους Περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, αναπληρούμενους από Αντιπεριφερειάρχες που οι ίδιοι ορίζουν, καθώς και τους Αντιπεριφερειάρχες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν στην αρμοδιότητά τους νησιά. στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που προέρχονται από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων νήσων, οριζόμενους με τους αναπληρωτές τους από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ε.Δ., καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων νησιωτικών δήμων της χώρας με τον αναπληρωτή του οριζόμενο από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, από τους οποίους οι τέσσερις (4) θα προέρχονται από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων και ένας (1) από τα Επιμελητήρια των Νομών που έχουν νησιά. Οι ανωτέρω ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ). η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου, προερχόμενο από νησιωτική περιοχή. θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), προερχόμενο από Παραρτήματα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου. ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), προερχόμενο από Παραρτήματα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου. ια) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), προερχόμενο από Παραρτήματα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου. ιβ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από τους αγρότες και ένας (1) από τους αλιείς. Οι ανωτέρω μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΓΕΣΕΣ, από τις αντίστοιχες Ενώσεις του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης ή Ιονίου. ιγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.). ιδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών. ιε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). (ιστ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.). ιζ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ). ιη) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της. ιθ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρμοδιότητα της οποίας ανατίθεται η ευθύνη λειτουργίας του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ., αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ευθύνη λειτουργίας του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. ανατίθεται στην αρμόδια για νησιωτική πολιτική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διενεργεί και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η θητεία των μελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. είναι διετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών, αυτά αντικαθίστανται. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει όπως και των υπολοίπων μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τη συμμετοχή τους στο ΣΥ.ΝΥ.ΠΟ. τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση, οι δε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η λειτουργία του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την ολομέλειά του.

Άρθρο 34Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής

Η παρ. 1 του άρθρου 208 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται η έδρα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. γ) Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύμβουλος των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εσωτερικών, καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα θέματα χάραξης και άσκησης πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Για το σκοπό αυτό συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση απολογισμού της δράσης του στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. δ) Με το ανωτέρω διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Ινστιτούτου, εξειδικεύονται οι σκοποί του, προσδιορίζονται οι πόροι και τα έσοδά του και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
Άρθρο 35Τροποποίηση του ν. 3709/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. «Άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα» είναι οποιοδήποτε άτομο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας ή λόγω ανικανότητας από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή λόγω ηλικίας και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 2 του ν. 3709/2008 προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11, ως ακολούθως: «9. «Λιμενικός τερματικός σταθμός» είναι τερματικός σταθμός, στελεχωμένος από μεταφορέα ή φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, σε λιμένα με εγκαταστάσεις, όπως χώρους ελέγχου εισιτηρίων, εκδοτήρια εισιτηρίων ή αίθουσες αναμονής, και προσωπικό για την επιβίβαση ή την αποβίβαση επιβατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή συμμετέχουν σε κρουαζιέρα. 10. «Φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού» είναι ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας στο έδαφος ενός κράτους μέλους που είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διαχείριση λιμενικού τερματικού σταθμού. 11. «Συνθήκες πρόσβασης» είναι κατάλληλοι κανόνες, οδηγίες και πληροφόρηση σχετικά με την προσβασιμότητα των λιμενικών τερματικών σταθμών και των πλοίων, καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Καθορίζεται ως υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής πολιτικής, η χορήγηση έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών νόμος στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με την επίδειξη σχετικής απόφασης των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή των υγειονομικών επιτροπών της αρμόδιας διοικητικής αρχής ή ασφαλιστικού φορέα μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στα αναπηρικά ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινείται ο δικαιούχος του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτά φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»). Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στο συνοδό του δικαιούχου του πρώτου εδαφίου, εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία−τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down. Αν ο μεταφορέας απαιτήσει συνοδεία για το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, τότε ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 4 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων συνθηκών πρόσβασης, δικαιούνται την παροχή δωρεάν συνδρομής, όπως ορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010, σε λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης και της αποβίβασης, και επί πλοίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού και υπό τους όρους παροχής συνδρομής που ορίζουν τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη βλάβη ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Στις περιπτώσεις που ο μεταφορέας απαιτεί από τον επιβάτη να τοποθετεί τις αποσκευές του σε συγκεκριμένο χώρο εναπόθεσης αποσκευών, υποχρεούται στην έκδοση σχετικής απόδειξης και στη φύλαξη αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 5 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού κινητικότητας ή άλλου ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, εφόσον η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητά του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί προσωρινός εξοπλισμός αντικατάστασης που να συνιστά κατάλληλη εναλλακτική λύση. Η αποζημίωση που καταβάλλεται από το μεταφορέα αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισμού ή κατά περίπτωση, στις δαπάνες επισκευής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το άρθρο 6 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 6 Καθυστέρηση απόπλου 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος. 2. Εάν ο επιβάτης δεν ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με την παράγραφο 1, δικαιούται τα κατωτέρω: α. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, να λάβει ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, να διαμείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδίου με το ίδιο πλοίο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο. β. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, να λάβει τροφή, όταν η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των τεσσάρων (4) ωρών από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον τούτο είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση επί μία (1) ή περισσότερες νύχτες ή η παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμένα αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρεις (3), κατ’ ανώτατο όριο. γ. Να λάβει χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η καθυστέρηση από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του στον προορισμό του ήταν: αα) μια (1) ώρα σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών, ββ) δύο (2) ώρες σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των τεσσάρων (4), αλλά όχι άνω των οκτώ (8) ωρών, γγ) τρεις (3) ώρες, σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των οκτώ (8), αλλά όχι άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ή δδ) έξι (6) ώρες, σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις, η αποζημίωση ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται στο λιμένα αναχώρησης ή άφιξης του πλοίου. δ. Να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη, καθώς και τον καταβληθέντα ναύλο μεταφοράς οχήματος ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του σε εύλογο χρόνο με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με υπαιτιότητα του μεταφορέα. Ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το άρθρο 7 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 7 Καθυστέρηση – διακοπή ταξιδίου 1. Στην περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδίου λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται: α. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε του οφείλεται και η τιμή του εισιτηρίου επιβάτη που αναλογεί για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής με το ίδιο πλοίο στην ίδια θέση και η τιμή του εισιτηρίου οχήματος που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασής του ή β. να συνεχίσει το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής του στον προορισμό του, να λάβει χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, για καθυστέρηση τουλάχιστον: αα) μιας (1) ώρας σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών, ββ) δύο (2) ωρών σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των τεσσάρων (4), αλλά όχι άνω των οκτώ (8) ωρών, γγ) τριών (3) ωρών, σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των οκτώ (8), αλλά όχι άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή δδ) έξι (6) ωρών, σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις, η αποζημίωση ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου. 2. Ομοίως ο επιβάτης δικαιούται χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% ή 50% επί της τιμής του εισιτήριου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων στην περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με καθυστέρηση σύμφωνα με τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις με στοιχεία αα΄ έως δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1. 3. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, ο επιβάτης, εφόσον δεν ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, δικαιούται: α. Να λάβει τροφή, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα καθ’ όλο το χρόνο αναμονής μέχρι τη συνέχιση του ταξιδίου του και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον τούτο είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση επί μία (1) ή περισσότερες νύχτες ή η παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμένα αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρεις (3), κατ’ ανώτατο όριο και β. χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων. 4. Η άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση από τον επιβάτη σχετικού εντύπου, που χορηγείται από το μεταφορέα κατά την ενημέρωση του επιβάτη για το γεγονός της καθυστέρησης ή διακοπής του ταξιδίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Ο επιβάτης δικαιούται επίσης, με μέριμνα και δαπάνες του μεταφορέα, να λάβει τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης, όταν εξαιτίας της απώλειας ανταπόκρισης, αναγκάστηκε να αναχωρήσει για τον τελικό προορισμό του την επομένη ημέρα από την άφιξή του ή καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση επί μία (1) ή περισσότερες νύχτες ή η παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε τρεις (3), κατ’ ανώτατο όριο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο άρθρο 8 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Σε κάθε άλλη περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 1, ο μεταφορέας και, κατά περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις και μεριμνούν ώστε τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα να λάβουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σε προσβάσιμη μορφή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: « Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να καλύπτει κάθε ζημία, την οποία ο επιβάτης αποδεδειγμένα υπέστη εκ του λόγου αυτού.» β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου είναι το δικαστήριο της έδρας του μεταφορέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 12 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 12 Καταγγελίες – παράπονα επιβατών Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του πλου οι επιβάτες δύνανται να απευθύνονται στον ορισμένο για το σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον μεταφορέα ή στις Λιμενικές Αρχές. Για παράπονα ή καταγγελίες που αφορούν σε συνθήκες πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα σε λιμάνια και πλοία ή καταγγελίες που αφορούν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010 «για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004» και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι επιβάτες δύνανται να απευθύνονται στο φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού του λιμένα ή στο μεταφορέα ή στις Λιμενικές Αρχές. Με μέριμνα του μεταφορέα και του φορέα διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα, τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του πλοίου και του λιμένα, αντίστοιχα, έντυπα υποβολής παραπόνων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αναφορικά με τις προσφερθείσες, στο λιμένα και επί του πλοίου υπηρεσίες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου, η αρμόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες εποπτείας, διαχείρισης των παραπόνων και στατιστικής καταγραφής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η επιστροφή ή η τροποποίηση του εισιτηρίου από τον επιβάτη γίνεται στον εκδότη αυτού ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από το μεταφορέα ναυτικό πράκτορα που νομιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται από τον εκδότη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο άρθρο 14 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως: «12. Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, να ενημερώνει τον εκδότη του εισιτηρίου ή το μεταφορέα ότι έχει ανάγκη συνδρομής το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου. Επιπλέον, κατά την κράτηση ή προέκδοση του εισιτηρίου, να κοινοποιεί στο μεταφορέα τις ειδικές του ανάγκες για κατάλυμα, κάθισμα ή τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρει μαζί του ιατρικό εξοπλισμό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Οι παράγραφοι 3, 6, 8 και 9 του άρθρου 15 του ν. 3709/2008 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3. Να προσδιορίζει στο εισιτήριο το πλοίο, το ταξίδι, την ημερομηνία, την ώρα αναχώρησης, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν από την παράδοση του εισιτηρίου να ενημερώνει και προφορικά τον επιβάτη για το όνομα του πλοίου, το ταξίδι, την ημερομηνία και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξης.» «6. Να ενημερώνει τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους επιβάτες, οι οποίοι, κατά την έκδοση του εισιτηρίου, είχαν γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση ματαίωσης − ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Ειδικά σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άφιξης ή αναχώρησης του πλοίου, να ενημερώνει τους επιβάτες που αναχωρούν από τους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς για την κατάσταση, το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο τριάντα (30) λεπτά, μετά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης αμέσως μόλις έχει στη διάθεσή του σχετική πληροφορία.» «8. Παρέχει δωρεάν συνδρομή, σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, όπως ορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων συνθηκών πρόσβασης στο λιμένα. Επί αιτημάτων παροχής συνδρομής της παραγράφου 12 του άρθρου 14, με ευθύνη του μεταφορέα, ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού, για την παροχή συνδρομής στον τομέα αρμοδιότητάς του. Τα άτομα που έχουν αιτηθεί την παροχή συνδρομής λαμβάνουν γραπτή επιβεβαίωση για την παροχή της συνδρομής με κάθε διαθέσιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων ή της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS). Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 14, ο μεταφορέας και ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού καταβάλλουν προσπάθεια για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.» «9. Να μεριμνά για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου επιβάτη από τον εκδότη πριν από την έκδοση του εισιτηρίου για τις τιμές και εκπτώσεις, τις συνθήκες πρόσβασης στους λιμένες επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και τη δυνατότητα παροχής συνδρομής σε περιπτώσεις επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 3709/ 2008 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «4. Ο μεταφορέας και ο υπόχρεος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων που έχουν πρόσβαση στο Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. απαγορεύεται να αρνούνται κράτηση θέσεως και έκδοση εισιτηρίου, όταν από το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. προκύπτει η διαθεσιμότητα θέσεων. Άρνηση κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίου δικαιολογείται μόνο όταν αποδεδειγμένα πρόκειται για πρόσωπο που είναι επικίνδυνο είτε για την ασφάλεια του πλοίου είτε για τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και την ησυχία των επιβαινόντων. Άρνηση κράτησης ή έκδοσης εισιτηρίου σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιολογείται μόνο όταν πρόκειται για συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο ή τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές ή ο σχεδιασμός, η υποδομή και ο εξοπλισμός του πλοίου καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση της μεταφοράς με ασφαλή και λειτουργικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση ο μεταφορέας ή ο εκδότης του εισιτήριου καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να προσφερθεί εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς. 5. Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή σε εντολές της Αρμόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στο άρθρο 16 του ν. 3709/2008 προστίθενται παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 ως ακολούθως: «10. Οι μεταφορείς και, κατά περίπτωση, οι φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών θεσπίζουν διαδικασίες εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών, και διασφαλίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού τους, ιδιαίτερα αυτών που παρέχουν άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες, σύμφωνα με το παράρτημα ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010. 11. Αν η εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 έχει ανατεθεί σε εκτελεστή μεταφορών, πωλητή εισιτηρίων ή άλλο πρόσωπο, ο μεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας, ο διοργανωτής ταξιδιών ή ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού που έχει αναθέσει αυτές τις υποχρεώσεις παραμένει υπόλογος για τις πράξεις και παραλείψεις του εν λόγω τρίτου προσώπου, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. 12. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 1 και 2, 10, 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, που αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών. 13. Οι μεταφορείς μπορούν να ορίσουν το ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση, το δε όριο αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το άρθρο 18 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 18 Διοικητικές Κυρώσεις Στους παραβάτες των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010 και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261). Στους παραβάτες των υποχρεώσεων των παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 14 επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.»

Άρθρο 36Συγκρότηση επιτροπών σχετικών με επιτάξεις − ναυλώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4442/1929 (Α΄ 339), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων (εφεξής ΔΕΝΕΝ), η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 200 του ν. 4442/1929, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 200 του ν. 4442/ 1929, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Καθήκοντα γραμματέα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων εκτελεί Υπαξιωματικός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αναπληρωτή ομοίως Υπαξιωματικό Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4442/1929, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών για επιτάξεις και ναυλώσεις, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από τα εξής μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων του άρθρου 197:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 201 του ν. 4442/1929, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Καθήκοντα γραμματέα στην Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών, εκτελεί Υπαξιωματικός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αναπληρωτή ομοίως Υπαξιωματικό Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 37Τροποποίηση του ν. 2932/2001ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο τρίτο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο Τρίτο Τακτική δρομολόγηση – Προϋποθέσεις 1. Η δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού πλοίου γίνεται για περίοδο ενός έτους, που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου (τακτική δρομολόγηση). 2. Για τη δρομολόγηση πρέπει: α) Το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενδομεταφορών στο κράτοςμέλος όπου είναι νηολογημένο. β) Το πλοίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής, καθώς και στις τυχόν ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης γραμμής που θα εξυπηρετεί. γ) Το επιβατηγό και επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο να μη συμπληρώνει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, τριάντα (30) ετών. Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (EEL 144/1998) όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110), όπως ισχύει, υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6α της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/24 (EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 66/2005 (Α΄ 100), όπως ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του π.δ. 52/2005 (Α΄ 79), όπως ισχύει. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται επίσης στα επιβατηγά και επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν πλόες μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού οφείλουν να εναρμονιστούν εντός μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στο διάταγμα και τα επιβατηγά και επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου. δ) Η ναυτιλιακή δραστηριότητα να ασκείται από πλοιοκτήτη ο οποίος: αα) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. α΄ του άρθρου 1 του ν. 2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύει, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του κεφαλαίου αυτού, ββ) δεν είναι σε κατάσταση πτώxευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς διαδικασίας, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους − μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., εκτός από την Ελβετία, γγ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος. 3. Όταν ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, η προϋπόθεση υπό στοιχείο αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 ερευνάται στο πρόσωπο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου, διαχειριστή, νόμιμου εκπροσώπου και κάθε προσώπου εντολοδόχου για τη διοίκηση ή διαχείριση αυτού. 4. Πριν από την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου ο πλοιοκτήτης υποχρεούται: α) Να έχει εξασφαλίσει ότι το πλοίο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, όταν παρακολουθείται από αυτόν, και αν φέρει σημαία άλλου κράτους − μέλους να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα θέματα της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα υπό ελληνική σημαία πλοία στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής − ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος. β) Να έχει καλύψει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται, τα ελάχιστα απαιτούμενα ασφαλιστικά ποσά για πλοία τα οποία δεν υπάγονται στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στα παραπάνω, καθώς και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς ή τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. γ) Να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, καθώς και καταγραφής επιβαινόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν από την έναρξη δρομολογίων του πλοίου επαληθεύουν τη συμμόρφωση του πλοιοκτήτη με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του. 5. Με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο κώδικας συμπεριφοράς ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων, αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων και των μέσων διανομής αυτών, ειδικότερα ζητήματα εποπτείας και λειτουργίας αυτών, κατηγορίες πλοίων που εξαιρούνται, η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα με την κατηγορία δρομολογιακής γραμμής και δρομολογίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Με απόφαση του Υπουργού, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο ιδίου είδους, ανάλογης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρίας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιριών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 και καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες. Για την αντικατάσταση του πλοίου, στην περίπτωση που αυτό ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιριών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρία υπό κοινή διαχείριση με το υπό αντικατάσταση πλοίο, απαιτείται επιπροσθέτως, προκειμένου για Έλληνα πλοιοκτήτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για δε πλοιοκτήτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο των λοιπών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός από την Ελβετία, βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία θα βεβαιώνεται η αρμοδιότητα του φορέα αυτού. Οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και στις περιπτώσεις δρομολόγησης πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου τέταρτου και της παραγράφου 7 του άρθρου τέταρτου α΄ του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο Τέταρτο Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης 1. Ο πλοιοκτήτης, προκειμένου να δρομολογήσει πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην οποία αναγράφει την επωνυμία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειμένου περί φυσικού προσώπου το ονοματεπώνυμο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος − μέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισμού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου, τα δρομολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές του δικτύου, τους λιμένες αφετηρίας, τελικού προορισμού και ενδιάμεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ημέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, την ανώτατη τιμολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας για την οικονομική ή υπάρχουσα ενιαία θέση και για τα οχήματα, τον προγραμματιζόμενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου εντός της δρομολογιακής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου. 2. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και άλλα στοιχεία, που αποτελούν περιεχόμενο της δήλωσης, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται για να αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων δρομολόγησης του προηγούμενου άρθρου, οι περιπτώσεις που δικαιολογείται η υποβολή ορισμένων εγγράφων και μετά την προθεσμία που τάσσεται με την επόμενη παράγραφο, ο χρόνος υποβολής των εγγράφων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο όλων των εγγράφων που υποβάλλονται. 3. Η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται μέχρι τη 31η Ιανουαρίου. Η αρμόδια Υπηρεσία μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου εκδίδει δελτίο τύπου, το οποίο καταχωρίζεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι τη 20ή Φεβρουαρίου να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τη δήλωσή του. Η αρμόδια υπηρεσία ανακοινώνει με την προαναφερόμενη διαδικασία τις τροποποιήσεις αυτές μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. Μετά την 31η Μαρτίου ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης παραγράφου. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη. 4. Το Υπουργείο μπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο μέτρο τη δήλωση ως προς μεν τα στοιχεία των δρομολογίων, αν αιτιολογημένα κρίνεται: α) ότι οι συνθήκες σε λιμένα ή λιμένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιμένα την εκτέλεση των δρομολογίων που ζητήθηκαν, β) ότι το πλοίο δεν μπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη μεταφορά σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα και στο χρόνο που δηλώνει και γ) ότι η συχνότητα των δρομολογίων ή ο προγραμματισμένος χρόνος διακοπής των δρομολογίων δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών, ως προς δε το στοιχείο του ναύλου, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι η ανώτατη τιμολόγηση που προτείνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε συγκεκριμένη σύνδεση είναι υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Αν εντός πέντε (5) ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες μεταβολές των δρομολογίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). 5. Ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου επιβατηγού, επιβατηγού οχηματαγωγού ή φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου που υποβάλλεται μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, αν ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ. κριθεί ότι: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου και β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου. Η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για ένα (1) έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού και εφόσον ο πλοιοκτήτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση δρομολόγησης, το πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγιά του, έως την έναρξη της επόμενης δρομολογιακής περιόδου, στη γραμμή ή γραμμές που είναι δρομολογημένο, ή στη γραμμή ή γραμμές της εμπρόθεσμης δήλωσης δρομολόγησης. Η συνέχιση των δρομολογίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Σ.Α.Σ.. Για τις ανωτέρω δρομολογήσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου. 6. Με απόφαση Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., γίνεται αποδεκτό αίτημα πλοιοκτήτη να δρομολογεί ένα (1) επιπλέον πλοίο, κατά τη χρονική περίοδο από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο, στη δρομολογιακή γραμμή ή μέρος αυτής, για την οποία του έχει ανακοινωθεί δήλωση δρομολόγησης πλοίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 και για συνεχόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εξήντα ημερών, με την προϋπόθεση ότι από την έναρξη της τρέχουσας δρομολογιακής περιόδου δεν έχει διακόψει τα δρομολόγιά του για διάστημα πέραν των εξήντα (60) ημερών. Το αίτημα για τη δρομολόγηση του επιπλέον πλοίου υποβάλλεται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την έναρξη των δρομολογίων. Για τη δρομολογιακή περίοδο που άρχισε την 1η Νοεμβρίου 2012 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2013 το αίτημα για τη δρομολόγηση του επιπλέον πλοίου υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη των δρομολογίων. Αν για οποιονδήποτε λόγο το πλοίο, για το οποίο έχει ανακοινωθεί δήλωση δρομολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου, διακόψει τα δρομολόγιά του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ. δύναται να ανακαλείται η δήλωση δρομολόγησης του επιπλέον πλοίου. 7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω πράξεων και συνεργαζόμενος με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και τον οργανισμό διοίκησης του λιμένα, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο τέταρτο α΄, ως ακολούθως: «Άρθρο Τέταρτο α΄ Τακτική δρομολόγηση και διαδικασία τακτικής δρομολόγησης επιβατηγών υδροπτερύγων και ταχυπλόων πλοίων 1. Η δρομολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία γίνεται, κατά την διάρκεια της ετήσιας δρομολογιακής περιόδου που αρχίζει 1η Νοεμβρίου, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, εκ των οποίων οι τρεις (3) θερινοί μήνες, ήτοι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είναι συνεχόμενοι. Οι προϋποθέσεις δρομολόγησης είναι ίδιες με αυτές που τίθενται στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου τρίτου. 2. Ο πλοιοκτήτης, προκειμένου να δρομολογήσει πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην οποία αναγράφει την επωνυμία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειμένου περί φυσικού προσώπου το ονοματεπώνυμο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος − μέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισμού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου, τα δρομολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές, τους λιμένες αφετηρίας, τελικού προορισμού και ενδιάμεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ημέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, την ανώτατη τιμολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας για την οικονομική ή υπάρχουσα ενιαία θέση και για τα οχήματα και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου. 3.α. Η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου. Ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα, εκτός και αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης παραγράφου. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη. β. Για τη δρομολογιακή περίοδο που άρχισε την 1η Νοεμβρίου 2012 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2013 η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης δρομολογίων που έχει δηλώσει ο πλοιοκτήτης. 4. Το Υπουργείο μπορεί να τροποποιήσει, στο αναγκαίο μέτρο, τη δήλωση ως προς μεν τα στοιχεία των δρομολογίων, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι: α) οι συνθήκες σε λιμένα ή λιμένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιμένα την εκτέλεση των δρομολογίων που ζητήθηκαν, β) το πλοίο δεν μπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη μεταφορά σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα και στο χρόνο που δηλώνει, ως προς δε το στοιχείο του ναύλου, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι η ανώτατη τιμολόγηση που προτείνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2, σε συγκεκριμένη σύνδεση είναι υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄: αα) πλοιοκτήτες, που υπέβαλαν δηλώσεις δρομολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καλούνται να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Αν εντός πέντε (5) ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες μεταβολές των δρομολογίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ., ββ) πλοιοκτήτης που υπέβαλε δήλωση δρομολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο καλείται να προσαρμόσει τα δρομολόγιά του με βάση τα δρομολόγια πλοίων για τα οποία έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις δρομολόγησης. 5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται για τα δρομολογημένα επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία. 6. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος κατά την περίοδο δρομολόγησής του, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αν ο πλοιοκτήτης παραβεί την πιο πάνω υποχρέωση, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου. 7. Οι Έλληνες απογεγραμμένοι ναυτικοί που απολύονται κατά το πέρας των δρομολογίων για λόγους που δεν οφείλονται στη βούληση ή την υπαιτιότητά τους και δεν έχουν συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία έξι (6) μηνών σε πλοίο κατηγορίας του παρόντος άρθρου ή σε άλλο επιβατηγό πλοίο της ίδιας εταιρίας εντός της ετήσιας δρομολογιακής περιόδου, ασφαλίζονται για ένα μήνα που μπορεί να επεκτείνεται με συμφωνία των μερών, τόσο στο ΝΑΤ όσο και στο οικείο Ταμείο Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Ε.Ν.), την Εστία Ναυτικών, τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) και τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η ασφάλισή τους πραγματοποιείται με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από την εταιρία και υποβάλλονται στο ΝΑΤ, η δε εξόφληση των καταστάσεων αυτών, χωρίς πρόσθετα τέλη, γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της δρομολογιακής περιόδου. Η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται μία μόνο φορά κατά την οικεία δρομολογιακή περίοδο. Εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές ναυτικού και εργοδότη, η υπηρεσία των ναυτικών αυτών θεωρείται ότι αποκτήθηκε σε πλοίο εφοδιασμένο με ναυτολόγιο και οι ναυτικοί αποκτούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα ναυτολόγησής τους και την κατηγορία του πλοίου που υπηρέτησαν. Ως εισφορές, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που κατά τις κείμενες διατάξεις εισπράττονται μέσω ναυτολογίου και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πλοιοκτήτη. Τυχόν επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου. 8. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω πράξεων και, συνεργαζόμενος με την αρμόδια λιμενική αρχή και τον οργανισμό διοίκησης του λιμένα, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο πέμπτο του ν. 2932/2001 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο πέμπτο Μεταβολή πλοιοκτήτη 1. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με απόφαση του Υπουργού ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους, εφόσον υποβάλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου. 2. Με απόφαση του Υπουργού, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Σ.Α.Σ., δύναται να ανακληθεί η ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης, εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της γραμμής που είναι δρομολογημένο το πλοίο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο έκτο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο έκτο Εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων 1. Η εκτέλεση των δρομολογίων που ανακοινώνονται είναι υποχρεωτική. 2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλουν μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και κριθεί, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος. Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού, για αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται σε υφιστάμενα όργανα το δικαίωμα υπογραφής προσωρινής τροποποίησης ή περικοπής δρομολογίων, καθώς και εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα πλοία, μετά από σχετικά αιτήματα. Στην απόφαση αυτή, καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., τα όργανα, τα κριτήρια αποδοχής των αιτημάτων, καθώς και τα μέγιστα προσωρινά χρονικά διαστήματα. 3. Διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων επιτρέπεται: α) Για την προγραμματισμένη, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημέρες. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με απόφαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστημα διάρκειας των λόγων αυτών, ύστερα από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας. β) Για αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης και για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο γι’ αυτήν. γ) Για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντικατάσταση των κύριων μηχανών πρόωσης ή εργασιών ευρείας έκτασης συντήρησης του πλοίου. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση αυτής για τριάντα (30) ακόμα ημέρες, αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής το επιτρέπουν. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να αυξηθεί με απόφαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστημα διάρκειας των λόγων αυτών, ύστερα από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας. δ) Λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας, όπως δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτης επιθεώρησης. Αμέσως μετά την άρση του γεγονότος το πλοίο εκτελεί τα δρομολόγιά του κατά τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με τις περιστάσεις τρόπο. 4. Για την ακινησία του πλοίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου και θεώρηση αυτής από τη λιμενική αρχή. Για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ απαιτείται και αίτηση του πλοιοκτήτη, καθώς και έγκριση του Υπουργείου, η οποία δίνεται ύστερα από γνωμάτευση του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την ακινησία. 5. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Σ.Α.Σ., μπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων: α) μέχρι σαράντα πέντε συνεχόμενες ημέρες, εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία, β) σε γραμμή ή γραμμές μικρών αποστάσεων με εποχιακή μόνο κίνηση. 6. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος κατά το χρόνο δραστηριοποίησής του, εκτός από το χρονικό διάστημα διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων της παραγράφου 5, των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 μετά την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών και εφόσον διαρκεί η βλάβη ή η ζημία. 7. Εάν ο πλοιοκτήτης παραβεί τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται κάθε μήνα στον πλοιοκτήτη, με απόφαση της Λιμενικής Αρχής του αφετήριου λιμένα δρομολογίων του πλοίου, πρόστιμο ίσο προς τη μισθοδοσία, που θα καταβαλλόταν με βάση την οικεία Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, στους ελλείποντες από την οργανική σύνθεση πληρώματος ναυτικούς, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Από το ποσό του προστίμου ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) αποδίδεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). 8. Οι ναυτικοί που απολύονται λόγω διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση, αν ναυτολογηθούν στο πλοίο αμέσως μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων ή αν δεν αποδεχθούν την επαναυτολόγησή τους με τους ίδιους, όπως πριν την απόλυσή τους, όρους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Με απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου, να δρομολογηθεί επιβατηγό ή οχηματαγωγό, επιβατηγό ή φορτηγό πλοίο, για την εκτέλεση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων δρομολογίων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου και πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες ή επείγουσες συγκοινωνιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν εγκαίρως από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Το Σ.Α.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον έξι (6) φορές στη διάρκεια του έτους. Η απόφαση του Υπουργού για την αποδοχή ή μη της γνώμης του Σ.Α.Σ. εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης αυτού. Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει τη γνώμη του Σ.Α.Σ. για οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού ή εν γένει συνδέεται με την εφαρμογή του ν. 2932/2001, όπως ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Με την επιφύλαξη ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου, στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους Πρώτου του νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων πράξεων, που δεν αφορούν στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄261).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 38Στρατηγική Ανάπτυξης Εθνικού Λιμενικού ΣυστήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της χάραξης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σχέδιο της στρατηγικής είναι πενταετές και επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά εντός της πενταετίας. Εντός του πρώτου έτους εφαρμογής της, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου συντάσσει έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 79 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πλαίσιο της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής ρυθμίζεται η διακυβέρνηση και η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος ως ακολούθως: α) Οι Οργανισμοί Λιμένων του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύουν, δύνανται να συγκροτήσουν κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων 39 και 40, τα ακόλουθα συστήματα οργάνωσης − Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της χώρας: (αα) Το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων − Ανώνυμες Εταιρίες του Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ), του Λαυρίου (ΟΛΛ ΑΕ), της Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ) και της Ραφήνας (ΟΛΡ ΑΕ), (ββ) το Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων − Ανώνυμες Εταιρίες της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), της Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ), της Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ ΑΕ) και του Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ), (γγ) το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων − Ανώνυμες Εταιρίες της Πάτρας (ΟΛΠΑ ΑΕ), της Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ ΑΕ) και της Κέρκυρας (ΟΛΚΕ ΑΕ) και (δδ) τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ). β) Τα Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά και Κρατικά, δύνανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της προηγούμενης παραγράφου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου. γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από σχετική απόφαση του οικείου κατά περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε. ή του ΟΛΘ Α.Ε. ή του ΟΛΠΑ Α.Ε. ή του ΟΛΗ Α.Ε. ή της Ανώνυμης Εταιρίας Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου, που συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42, δύναται να υπάγονται στην αρμοδιότητα των Λιμενικών Δικτύων των ανωτέρω περιπτώσεων υπό α΄ ή β΄ της παραγράφου 3 ή στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε Κρατικού Λιμενικού Ταμείου, λιμάνια ή λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, δύναται να υπαχθούν στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, λιμάνια ή λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. ε) Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, και μέχρι την εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 42 του παρόντος, Κρατικά Λιμενικά Ταμεία δύνανται να απορροφώνται από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, κατόπιν εισήγησης του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη από ειδικότερες διατάξεις νομοθεσία.

Άρθρο 39Δημιουργία Κεντρικών Λιμενικών ΔικτύωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη δημιουργία των Κεντρικών Λιμενικών Δικτύων του προηγούμενου άρθρου, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε καθέναν από τους παρακάτω Οργανισμούς Λιμένων − Ανώνυμες Εταιρίες δύναται να εισφέρεται, μετά από σχετική απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, ως εισφορά σε είδος για τη δημιουργία του αντίστοιχου Λιμενικού Δικτύου, ως ακολούθως: (α) του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε., (β) της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. και (γ) της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου, η οποία μπορεί να επιδράσει ουσιωδώς στη λειτουργία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων ή να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης, εκπονεί μελέτη οικονομικών επιπτώσεων για καθέναν από αυτούς, με σκοπό την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την απόφαση αυτή.

Άρθρο 40Διαδικασία εισφοράς και αύξησης μετοχικού κεφαλαίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά τη λήψη των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Οργανισμών Λιμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου συνιστάται επιτροπή εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, στην οποία ανατίθεται η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που εισφέρονται στα μετοχικά κεφάλαια των ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ ΑΕ. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποβάλλει την έκθεσή της στα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ ΑΕ, τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα την έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης και την αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των τριών εταιριών στο ύψος της αξίας των μετοχών που έχουν εισφερθεί. Οι μετοχές των θυγατρικών εταιριών που θα εκδοθούν για τις αυξήσεις αυτές, περιέρχονται στη μητρική εταιρία η οποία, εν συνεχεία, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αυξάνει αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιό της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μητρικές εταιρίες κάθε Ομίλου υποχρεούνται, εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση της τελικής διαμόρφωσης του ύψους του μετοχικού τους κεφαλαίου: (α) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Εταιριών που δημιουργείται, καθώς και να το υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. (β) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ειδικότερη νομοθεσία.

Άρθρο 41Σύσταση Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΔΑΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέσα σε ένα μήνα από της συγκροτήσεως των Λιμενικών Δικτύων της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος, καθεμία από τις μητρικές εταιρίες συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού της, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΔΑΑ). Σκοπός της ΔΑΑ είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας, η συνδρομή και συνεργασία με τις υπηρεσίες των θυγατρικών εταιριών για ζητήματα αρμοδιότητάς τους, στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργειών με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου, αξιοποιώντας επίσης την τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ. Στις αρμοδιότητες της ΔΑΑ υπάγονται ιδίως: α) η τεχνική και επιστημονική επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων, β) η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας λιμένων, γ) η προετοιμασία και η υποστήριξη της εταιρίας στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) του άρθρου 43, τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και εν γένει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα αξιοποίησης των λιμένων και διαμόρφωσης λιμενικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει επιμέρους Τμήματα της ΔΑΑ ή να μεταφέρει υφιστάμενα Τμήματα που υπάγονται σε άλλες Διευθύνσεις του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται ή συνάδουν με το σκοπό και το παραγόμενο έργο της νέας Διεύθυνσης.

Άρθρο 42Διαδικασία ανάπτυξης λιμενικού συστήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο χάραξης της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής, προκειμένου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την πάροδο προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκπονούν Ολοκληρωμένο Σχέδιο Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών ή δημοτικών, σε Ανώνυμες Εταιρίες – Περιφερειακά Λιμενικά Δίκτυα ή τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος, η εφαρμογή του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με το ανωτέρω Σχέδιο Συνενώσεων είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότερα οι λιμένες και τα γεωγραφικά όρια της αρμοδιότητας των συνιστώμενων Περιφερειακών Δικτύων Λιμένων, καθώς επίσης να εντάσσονται σε αυτά οι λιμένες και οι κάθε μορφής λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, που δεν έχουν υπαχθεί ήδη στην αρμοδιότητα συγκεκριμένου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 38.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των γραμμών που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., ποσοστού μέχρι 5% των ετήσιων εσόδων τους, που προέρχονται από την εκμετάλλευση του λιμένα τον οποίο διαχειρίζονται, μειούμενης αντιστοίχως της οποιασδήποτε σχετικής κρατικής επιχορήγησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω τέλους.

Άρθρο 43Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά. β) Η Ρ.Α.Λ. διοικείται από το εννεαμελές Διοικητικό της Συμβούλιο και αποτελείται από τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τη Γραμματεία που εξειδικεύονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ. ορίζεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται, μετά από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να τοποθετούνται στη Ρ.Α.Λ. σε αντίστοιχη θέση εργασίας, ως διοικητικό προσωπικό αυτής. γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ., τα οποία ορίζονται για διετή θητεία, είναι πρόσωπα που διαθέτουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ειδικότερη εμπειρία και γνώση της λειτουργίας των λιμένων, των θαλασσίων ενδομεταφορών ή των κανόνων ανταγωνισμού, καθώς επίσης και εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων, οργανισμών ή επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται στους λιμένες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια ιδίως για την εποπτεία των εμπορικών λιμένων, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των λιμενικών υπηρεσιών, την εισήγηση μέτρων για την τήρηση και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού, την εποπτεία της διαδικασίας χορήγησης αδειών σε παρόχους λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τη διαμόρφωση κριτηρίων καταλληλότητας για τη διαδικασία αδειοδότησης, την έγκριση ή γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού λιμενικών τελών υπέρ Δημοσίου, την υποχρεωτική γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, τη δυνατότητα παραγγελίας για κατά προτεραιότητα εξέταση παραβάσεων μείζονος σημασίας, την εκπροσώπηση στην εξέταση των οικείων υποθέσεων, τη γνωμοδότηση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, την επίλυση διαφορών μεταξύ της εταιρίας παροχής πλοηγικών υπηρεσιών του άρθρου 48 του παρόντος και των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, τη γνωμοδότηση – κατόπιν σχετικού ερωτήματος – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων ή θαλασσίων ενδομεταφορών, ως συνδεδεμένων με τη λειτουργία των λιμένων δραστηριοτήτων, την εισήγηση για τη βελτίωση του πλαισίου παροχής πλοηγικών υπηρεσιών, καθώς και τη συνεργασία με συναφείς φορείς άλλων κρατών − μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. β) Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων, περιλαμβανομένων προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τους λιμένες ως προς τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται δια του εκπροσώπου της αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ., οι οποίες έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο Οργανισμός της Ρ.Α.Λ. και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό της, το καθεστώς της προσωπικής κατάστασης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη λειτουργία της θέμα. Η μετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή ρυθμίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, μετά την πάροδο διετίας από το χρόνο εκδόσεως του διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των Λιμενικών Ταμείων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά Ταμεία και 0,3% για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού. Η Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου προϋπολογισμού της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων. β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να διατίθεται ετησίως ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του αποθεματικού της Ρ.Α.Λ. για τη χρηματοδότηση μελετών και εκτέλεσης δημόσιων λιμενικών έργων και υποδομών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα έργα, για τα οποία διατίθεται το πιο πάνω ποσό, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 44Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)

Το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο δέκατο ένατο Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία μετέχουν με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από ένας (1) εκπρόσωπος για το καθένα από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, καθώς και ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άλλων Υπουργείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής και δύναται να εισάγει θέματα προς συζήτηση, ακόμη και εκτός ημερησίας διατάξεως. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης των μελών της Επιτροπής, λειτουργίας της, γραμματειακής υποστήριξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Έργο της Επιτροπής είναι: α) Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού. β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών. γ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιμενικών έργων, με στόχο την προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας. δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα. Για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, της ως άνω εγκρίσεως προηγείται η χορήγηση γνώμης του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται υποχρεωτικά για τους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος, προαιρετικά δε για τους λιμένες τοπικής σημασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), όπως ισχύει. Δεν απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα, εφόσον, μετά την έγκρισή του, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το σύνολο του λιμένος, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος. στ) Ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, μετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για όλους τους λιμένες, εάν δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Master Plan). Στις χρήσεις γης περιλαμβάνεται και η χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, έκτασης άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. 5.α. Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. σχετικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας του στοιχείου στ΄ της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες από το χρόνο εκδόσεώς τους. β. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τους λιμένες ευθύνης τους. Ειδικότερα, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) των Οργανισμών Λιμένων με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. γ. Από την υποχρέωση του ως άνω υπό β΄ στοιχείου εξαιρούνται οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, των οποίων το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) κυρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184). 6. Υφιστάμενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 46, μη νομίμως εκτελεσθέντα από φορείς του Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμα από το χρόνο έγκρισης από την Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα, στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων. 7. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση όλων των λιμενικών έργων, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.Λ.. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. 8. Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 και στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων διοίκησης κατά τη διαδικασία του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντιστοίχως. 9. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφασή του. 10. Η Επιτροπή εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς συντάσσει και υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου της στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.»

Άρθρο 45Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένων

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 52Α του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης έως 150 τετραγωνικών μέτρων και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, σε λιμένες τοπικής σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006, όπως ισχύει, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Master Plan), λαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της οικείας Λιμενικής Αρχής, με βάση μελέτες των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, με μέριμνα των φορέων. 2. Όσον αφορά στους τουριστικούς λιμένες της επικράτειας, τα μέτρα της παραγράφου 1 λαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Λιμενικής Αρχής, με βάση μελέτες που έχουν συνταχθεί με μέριμνα του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. Οι μελέτες για τους τουριστικούς λιμένες, αφού τύχουν της σύμφωνης γνώμης της Λιμενικής Αρχής, διαβιβάζονται από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για προώθηση και έγκριση από την επιτροπή τουριστικών λιμένων του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει.»

Άρθρο 46Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς ΛιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος ανώνυμης εταιρίας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία αποτελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, όπως έργα επέκτασης/βελτίωσης/προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εμπορίας, β) βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα. Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων έργων του ως άνω υπό β΄ στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκτέλεση λιμενικού έργου απαιτείται προηγούμενη ένταξή του στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης του λιμένα (Master Plan), με απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ., κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού Λιμένος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης λιμένος (Master Plan) σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται: (α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. (β) Έλεγχος συμβατότητας των τεχνικών μελετών με το εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (Master Plan). (γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Αν το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών έως και δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. (δ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, συνοδευόμενο από τα ανωτέρω υπό α΄ και γ΄ στοιχεία. (ε) Για την έναρξη εργασιών, απαιτείται κοινοποίηση της άδειας του προηγούμενου υπό δ΄ στοιχείου στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η συντήρηση και η επισκευή των εγκαταστάσεων των εκτελεστέων έργων λιμενικής υποδομής και ανωδομής επιτρέπονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3α του άρθρου δεύτερου του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 208 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86) και ισχύει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, συνοδευόμενη από το σύνολο των μελετών και σχεδίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για έργα που εκτελούνται με παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος, εφόσον τούτο προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, νομιμοποιείται να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του έργου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποκαθιστώντας το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, έναντι των αρμόδιων Αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα έργα που εκτελούνται σε Οργανισμούς Λιμένος ΑΕ, και στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση την επίβλεψη και εποπτεία εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος, εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εποπτεία ασκείται είτε ευθέως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας είτε από την ίδια μέσω της πρόσληψης ανεξάρτητων εταιριών, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αντίστοιχη σύμβαση.

Άρθρο 47Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης οικονομικών επιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος και την εισήγηση προς το ΤΑΙΠΕΔ και εντός της ταχθείσας από αυτό προθεσμίας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε λιμένα από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΔΑΑ) των Δικτύων του άρθρου 41 ή από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οργανώνεται η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο ιδιώτης επενδυτής επιλέγεται μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, η οποία προκηρύσσεται από το ΤΑΙΠΕΔ ή για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή και διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται: α) Για τα έργα των λιμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των φορέων του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) και του ν. 2932/2001, όπως ισχύουν, ο αντίστοιχος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. β) Για τα έργα των λοιπών λιμένων, ο κατά νόμο αρμόδιος για την ανάθεσή τους φορέας ή από της συγκροτήσεώς της, η αντίστοιχη Ανώνυμη Εταιρία – Περιφερειακό Λιμενικό Δίκτυο του άρθρου 42 του παρόντος, με την εξαίρεση των λιμένων, το δικαίωμα εκμετάλλευσης επί των οποίων έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας επί του λιμένος και των λιμενικών ζωνών.

Άρθρο 48Παροχή πλοηγικών υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, και το οποίο παρουσιάζεται και συζητείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, καθορίζεται ο τρόπος παροχής πλοηγικών υπηρεσιών στους εμπορικούς λιμένες και στο θαλάσσιο χώρο της επικράτειας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Προς το σκοπό αυτόν, εκπονείται αναλυτική μελέτη από ειδική προς τούτο Επιτροπή, η οποία συστήνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Πρόεδρος, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας (1) Αρχιπλοηγός, ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνδικαλιστικό όργανο του ναυτικού προσωπικού της υφιστάμενης Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ένας (1) εκπρόσωπος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης και ένας (1) εκπρόσωπος του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής και Πειραιώς. Την Επιτροπή δύναται να επικουρούν στο έργο της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ειδικοί σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα. β. Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την ολοκλήρωση του λογιστικού κλεισίματος των ισολογισμών του Ειδικού Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και την ολοκλήρωση της σύνταξης των αναλυτικών ισοζυγίων πληρωμών και την επαλήθευση των ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Κεφαλαίου της Διεύθυνσης αυτής και β) τη διενέργεια από εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους της λειτουργικής επισκόπησης, καθώς και οικονομικού και λογιστικού ελέγχου (audit) της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Βάσει των ανωτέρω, η μελέτη περιλαμβάνει ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση για τα θέματα της παραγράφου 1. γ. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη σύστασή της. Τα λειτουργικά έξοδά της, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, καλύπτονται από το Ειδικό Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 49Ζητήματα λιμενικών υποδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 211 Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων 1. Η τοποθέτηση, από φορείς διοίκησης λιμένων ή από φορείς στους οποίους παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγμάτων), κατά τις διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (συστήματα περισυλλογής και συγκράτησης απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση με άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθμένα. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτύων γνωστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλομένους. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4. Η διαδικασία καθορισμού της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τα οποία έχουν κατασκευασθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου και εφόσον έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησής τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 27.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 18 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: «6. Η έκδοση της απόφασης εκτέλεσης των έργων της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη υφισταμένων μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων, εφόσον προβλέπεται από την υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη η πλήρης κατεδάφισή τους. Η κατεδάφιση των έργων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των νέων έργων, σύμφωνα με πρωτόκολλο που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 27».

Άρθρο 50Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διαμόρφωση συνολικού σχεδίου, προς το σκοπό εκδόσεως των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων, για την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση, την οριοθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3654/2008 (Α΄ 57).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συστήνεται μη αμειβόμενη συμβουλευτική επιτροπή από εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και φορέων που εκπροσωπούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ για την εξέταση και διατύπωση προτάσεων επί του συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εν γένει ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ως άνω Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Η επιτροπή οφείλει να έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία και διατύπωση των προτάσεών της εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη σύστασή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με όμοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της ως άνω Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και αφού προηγηθεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Με τον ως άνω Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, καθώς και με τις επιτρεπόμενες σε αυτή δραστηριότητες, είτε για μέρος είτε για το σύνολο της περιοχής. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός.

Άρθρο 51Μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία του ν. 2932/2001, συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Νομού Ευβοίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην ανώνυμη εταιρίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας» μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το καταστατικό της εταιρίας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το ν. 2932/2001 (Α΄ 145), τον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως εταιρία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, δια του οποίου εκπροσωπείται στην ως άνω ανώνυμη εταιρία το Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 86/2003 (Α΄80), συγχωνεύονται στην ως άνω ανώνυμη εταιρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παραγράφου 4, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιριών που απορροφώνται στη συνιστώμενη εταιρία. β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου υπό α΄ στοιχείου, διέπεται από τις διατάξεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄και ε΄ της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52Ναυτική διαιτησίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαφορές από ναυλώσεις ή θαλάσσιες μεταφορές του Ελληνικού Δημοσίου ή κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνιστώνται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μπορούν να υπάγονται, με μόνη τη συμφωνία των μερών, σε διαιτησία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην περίπτωση που συμφωνηθεί διαιτησία κατά τα ανωτέρω, οι σχετικές διαφορές υπάγονται στη διαιτησία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του σωματείου «Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία» ή σε άλλη ναυτική διαιτησία μη κερδοσκοπικού φορέα, οι κανόνες διεξαγωγής της οποίας έχουν προηγουμένως κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχουν εγκριθεί από αυτό. β. Εφαρμοστέο δίκαιο επί της ουσιαστικής διαφοράς, εάν δεν έχει συμφωνηθεί άλλως, είναι το ελληνικό. Ως γλώσσα διαιτησίας ορίζεται η ελληνική και ως τόπος διαιτησίας ο Πειραιάς. Αντίθετη συμφωνία των μερών σε σχέση με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει. γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης φορέων για τη διεξαγωγή ναυτικής διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στη διαιτησία που προβλέπει το παρόν άρθρο, διαιτητής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή του κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν ενεργεία ή επίτιμος λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 2 του β.δ. 447/1969 (Α΄133) αντικαθίσταται ως εξής: «Στη μόνιμη διαιτησία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορούν να υπάγονται οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των διεθνών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως ναυτιλιακές διαφορές νοούνται ιδίως οι διαφορές που έχουν σχέση με πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, με τη χρησιμοποίηση, λειτουργία, ναυσιπλοΐα ή εκμετάλλευση αυτού, με τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και διαφορές που προκύπτουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις που έχουν σχέση με τη ναυτιλία εξαιρουμένων των ναυτεργατικών.»

Άρθρο 53Ρυθμίσεις σχετικές με τον Οίκο ΝαύτουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην κεντρική υπηρεσία, καθώς και στα παραρτήματα Οίκου Ναύτου δύνανται να παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες υγείας ή άλλες υποστηρικτικές προς αυτές υπηρεσίες προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Για το σκοπό αυτόν, ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, υγειονομικού προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων. β. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέματα σχετικά με δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του να παραχωρεί κατά χρήση ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητά του στον Οίκο Ναύτου για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών, των παραρτημάτων ή γενικότερα για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται η διάρκεια και οι όροι της ως άνω παραχώρησης, το ετήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλεται στο ΝΑΤ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στον Οίκο Ναύτου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται νέα αρίθμηση, διαφορετική κατάταξη και γενικότερη διαρρύθμιση των ισχυουσών διατάξεων, με σκοπό τη διασαφήνιση της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο την προσθήκη νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται μη αμειβόμενη επιτροπή για την ανωτέρω κωδικοποίηση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Το στοιχείο α΄ της παρ. 12 του άρθρου 84 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 792/1978 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «12.α) Από το σύνολο των κατά τις προηγούμενες παραγράφους τακτικών εισφορών ποσοστό είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) αποτελεί πόρο του Κεφαλαίου Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.) και δύο τοις εκατό (2%) πόρο του Ειδικού λογαριασμού Προστασίας Φυματικών Ναυτικών που λειτουργούν στο Ν.Α.Τ.. Το ως άνω ποσοστό υπέρ Κ.Α.Α.Ν. καταβάλλεται από το Ν.Α.Τ. στον Οίκο Ναύτου σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και εκκαθαρίζεται όταν εκκαθαρισθούν τα ναυτολόγια κάθε οικονομικής χρήσης.» β. Η ισχύς της ως άνω υπό στοιχείο α΄ ρύθμισης ισχύει από 1.1.2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου το ποσοστό του στοιχείου α΄ της παρ. 12 του άρθρου 84 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), όπως ισχύει, επιμερίζεται στο Κεφάλαιο Ανεργίας και στο Κεφάλαιο Ασθενείας. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό των εισφορών του Κεφαλαίου Ασθενείας κατανέμεται σε τμήμα που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και σε τμήμα που αποδίδεται στο «Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα» του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται με την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 47.»

Άρθρο 54Απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των σαράντα εννέα (49) επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι μεταξύ ελληνικών ή και ξένων λιμένων παραλαμβάνοντας επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι, εφόσον ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ελληνικός λιμένας, αυτός είναι ο λιμένας της επιβίβασής τους. Η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα επιβίβασης των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι, κατ’ ελάχιστον, σαράντα οκτώ (48) ώρες.»

Άρθρο 55Δωρεές για τη στήριξη πολιτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΑιγαίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για την ενίσχυση της αποστολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, είναι δυνατή η χρηματοδότηση ή η εν γένει ενίσχυσή του, συνιστάμενη σε δωρεά είδους ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο, αντάλλαγμα ή αντιστάθμισμα. β. Με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου αναρτάται στο διαδίκτυο το ετήσιο πρόγραμμα αναγκών συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή. Ο δωρητής επιλέγει το έργο ή τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ενισχύσει και γνωστοποιεί την επιλογή του εγγράφως στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει, σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να δηλώσει την αποδοχή ή μη της δωρεάς. To Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την πραγματοποίηση της δωρεάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μεταξύ του δωρητή και του Υπουργείου υπογράφεται σύμβαση, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους πραγματοποίησης της δωρεάς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρότυπο σχέδιο σύμβασης, με το οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ζητήματα εμπιστευτικότητας των σε αυτήν αναφερόμενων πληροφοριών και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δωρεές του παρόντος άρθρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.

Άρθρο 56Ζητήματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο και ως φορέα επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (Α΄ 387) και συμμετέχει στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (Α΄ 44). Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται νοσοκομειακή και υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του ν. 154/1975 (Α΄ 185), του π.δ. 432/1983 (Α΄162), του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109), του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), του π.δ. 169/2004 (Α΄ 142) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσοι αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί να τοποθετούνται στις Επισκευαστικές Βάσεις Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει κάθε φορά. O αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που μετακινείται στο εξωτερικό προς εκτέλεση υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στο μετακινούμενο σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εγκρίσεως του Γενικού Διαχειριστή αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους Υποναυάρχους Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά την 1.1.2008 σε προβλεπόμενες με βάση τα καθήκοντα οργανικές θέσεις του βαθμού τους, πλην του Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, εφόσον αποστρατεύθηκαν πριν από την έκδοση του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και εφόσον η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 308/1997 (Α΄ 220), εκτός εάν με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαπιστωθεί η συνδρομή των λόγων που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4219/1961 (Α΄ 171), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος των δύο (2) ετών σπουδών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και για σπουδές σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.» β. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε παραρτήματα του Οίκου Ναύτου στα οποία δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, αυτές καλύπτονται από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετεί στην οικεία Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση αυτή, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3922/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από: αα) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. ββ) Τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως μέλος. γγ) Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος. δδ) Έναν Αντιναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού, ως μέλος. εε) Έναν Αναθεωρητή Α΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος. Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις γγ΄ και δδ΄, καθώς και τα αναπληρωματικά αυτών, ορίζονται με πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., ενώ το μέλος της περίπτωσης εε΄ και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/ 1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, ομοίως, των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 2, 3 και 4 ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος δύναται να είναι Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, είτε ορίζεται ο ως άνω Αξιωματικός ως Προϊστάμενος της προαναφερθείσας Γενικής Διεύθυνσης είτε προκηρύσσεται η πλήρωση της εν λόγω θέσης με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Για καθεμία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.» β) Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Πολιτικού Προσωπικού, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.» γ) Στο άρθρο 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται από την αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως κατωτέρω: «ε) Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής». β) Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.» γ) Στο άρθρο 10 του π.δ. 81/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής: «2. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, απαιτείται να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τριών (3) ετών στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.» δ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του π.δ. 81/ 2012 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως. ε) Η παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Όταν κενώνεται μόνον η θέση του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, το αρμόδιο για την επιλογή Συμβούλιο Κρίσεων, αποφασίζει μεταξύ του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και των εν ενεργεία, κατά το χρόνο επιλογής, Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία, o οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), μπορεί να απονέμεται με την ίδια διαδικασία και στους Αρχηγούς του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποστρατεύθηκαν πριν τις 3.4.2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού, μπορεί να υπηρετούν Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Υγειονομικοί Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται, και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εντάσσονται και υπηρετούν σε υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο άρθρο 119 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως ακολούθως: «6. Οι τοποθετήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στα Λιμενικά Τμήματα γίνονται από το προσωπικό που υπηρετεί στη Λιμενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, με διαταγή του οικείου προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής. Το προσωπικό Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο τοποθετείται σε Λιμενικά Τμήματα με την ανωτέρω διαδικασία, ανήκει στην οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους. 7. Κάθε τοποθετούμενος σε Λιμενικό Τμήμα, σύμφωνα με τα παραπάνω, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών να υποβάλει προσφυγή στον προϊστάμενο του ανώτερου κλιμακίου διοικήσεως και να αιτηθεί την ακύρωση ή τροποποίηση της διαταγής τοποθέτησης. Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στον προσφεύγοντα το αργότερο εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής τοποθέτησης, εως ότου το αρμόδιο όργανο αποφανθεί σχετικά με αυτήν. 8. Κατ’ εξαίρεση, η πλήρωση των θέσεων σε Λιμενικά Τμήματα, τα οποία κατατάσσονται στις κατηγορίες των Λιμενικών Αρχών σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) και όπως κάθε φορά ισχύει, διενεργείται μόνο μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο διάταγμα αυτό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (10.250) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» τροποποιείται ως ακολούθως: «Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή διπλώματος Αξιωματικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικοί, οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), σε Λιμενικές Αρχές ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στη Μ.Υ.Α. ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ή στα Κέντρα VTS VTMIS ή στις Επισκευαστικές ΒάσειςΛιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MOU. Εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχουν αποκτήσει ως Υπαξιωματικοί ειδικότητα πληροφορικής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες.»

Άρθρο 57απάνες προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δαπάνες μετακινήσεων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2006 έως 31.12.2009 και δεν ενταλματοποιήθηκαν, μπορούν, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), να πληρωθούν μέχρι 31.12.2013, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οδοιπορικών εξόδων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής προηγούμενων ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παροχή και κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων, των νοσηλειών, των θεραπειών των στελεχών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς του διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το χρόνο εκδόσεως του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην πάγια προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς δαπάνες της Πάγιας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) κατά το διάστημα της υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αυτό, οι οποίες αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των εξόδων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από 1.1.2014 συστήνεται ειδικός φορέας «Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων» με πιστώσεις που μεταφέρονται από τους κωδικούς εξόδων του ειδικού φορέα «Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή» και αφορούν σε καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες που πραγματοποιούνται στις έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων. β. Από 1.1.2014 καταργείται ο ειδικός φορέας «Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας» και οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται στον ειδικό φορέα «Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), προστίθενται περιπτώσεις λστ΄, λζ΄ και λη΄ ως ακολούθως: «λστ. Αποδοχές και επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). λζ. Δαπάνες μισθωμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). λη. Δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων που αφορούν στις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.»

Άρθρο 58Αποζημιώσεις Κλιμακίων

Επιθεώρησης Πλοίων και Υγειονομικών Επιτροπών Οι δαπάνες αποζημιώσεων των μελών των τοπικών κλιμακίων επιθεώρησης πλοίων που πραγματοποιήθηκαν από 1.12.2008 έως την έκδοση του παρόντος νόμου και οι δαπάνες Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών θαλάσσης από 1.7.2010 μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, οι οποίες δεν ενταλματοποιήθηκαν, δύνανται να πληρωθούν μέχρι τις 31.12.2013, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του αρμόδιου φορέα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Άρθρο 59Τροποποίηση του Κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων

Το στοιχείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 44/ 2011 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VII, ένα (1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά εξήντα (60) επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο (2). Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ V και VI, ένα (1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά πενήντα (50) επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο (2). Σε επιβατηγά πλοία που έχουν αναγνωριστεί πριν τις 13.7.2011, εκτελούν πλόες κατηγοριών V, VI και VII και παραλαμβάνουν συνολικό αριθμό επιβατών μέχρι πενήντα (50) επιβάτες απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο. Σε επιβατηγά πλοία που έχουν αναγνωριστεί πριν τις 13.7.2011, εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VII, εάν κατά τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποχωρητηρίων ο αριθμός που προκύπτει είναι δεκαδικός, αυτός στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, ανάλογα με το αν τα δεκαδικά ψηφία είναι κάτω ή άνω του 0,50 αντίστοιχα.»

Άρθρο 60

α) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας από μέλη πληρώματος ελικοπτέρου έρευνας − διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα. β) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στον αριθμό προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικοτήτων Συνδέσμου − Συμβούλου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής − Πολεμικής Αεροπορίας και Δύτη − Διασώστη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως απαραίτητα μέλη πληρώματος που στελεχώνουν ελικόπτερα έρευνας − διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 61ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι άδειες, οι οποίες εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, της παραγράφου 3α του άρθρου δεύτερου και της παραγράφου 3α του άρθρου έβδομου του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), όπως ισχύει, καθώς και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μπορεί να εκδώσει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών όταν η τεχνική μελέτη είναι ελλιπής ή αντιβαίνει στην ΕΠΟ ή τους αρχικούς όρους παραχώρησης.»

Άρθρο 62

Στα άρθρα 14 και 15 του π.δ. 175/2002 (Α΄ 158), όπου προβλέπεται η δυνατότητα πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος, από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει κατά το χρόνο δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4β του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 63ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο 8 της παραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να καθορίζονται τυχόν δικαιώματα, αμοιβές και αποζημιώσεις υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τα φορτία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στους λιμένες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει σχετική επιβάρυνση.

Άρθρο 64

Στο άρθρο 1 του ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ανατίθεται στην εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή στις θυγατρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έργου συναφούς με τη δραστηριότητά τους, καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης του έργου αυτού. Με την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, όπως οι υποχρεώσεις της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή των θυγατρικών της εταιρειών, ο κύριος του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών και των έργων, τα εκάστοτε αρμόδια αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο 65ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 3 του ν. 3446/2006 (Α΄ 46) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: «2Α. Επιτρέπεται σε φορτηγά οχήματα και συνδυασμούς οχημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας να μεταφέρουν ως φορτίο μέχρι δύο άφορτα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας, σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων από και προς το λιμένα του Πειραιά και δέκα χιλιομέτρων από και προς τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων ιδιωτικής χρήσης μεταφέρουν μόνο ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων δημόσιας χρήσης μπορούν να μεταφέρουν και τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια μεταφορική επιχείρηση. Για τη μεταφορά τηρούνται οι όροι για την τακτοποίηση, τη στοιβασία, την προστασία και την ασφαλή μεταφορά φορτίων του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υποπαράγραφο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Αν η μάζα φορτωμένου οχήματος (συνολική μάζα συμπεριλαμβανομένου του φορτίου) υπερβαίνει και την τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα τού οχήματος, όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, επιβάλλεται το πρόστιμο και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος της περίπτωσης δ΄ της παρούσας υποπαραγράφου, ανεξαρτήτως του ποσοστού της υπέρβασης.»

Άρθρο 66

Στο άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.»

Άρθρο 67Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάγεται στο εξής ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ιδίου Υπουργείου. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

Άρθρο 68

Σε περίπτωση μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μέλος στην οποία έχουν την έδρα τους τα πιστωτικά ιδρύματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154). Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση μεταβίβασης που καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί το νόμιμο τίτλο κτήσης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σε περίπτωση παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της ως άνω μεταβίβασης, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) ούτε οι διατάξεις περί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.

Άρθρο 69Επί συμβάσεων προμήθειας πλοίων του Πολεμικού

Ναυτικού από ναυπηγικές μονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα, η καταβολή των συμβατικώς προβλεπόμενων ποσών, δόσεων και αναπροσαρμογών τιμήματος γίνεται ύστερα από έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, στην οποία τεκμηριώνεται η αντιστοιχία μεταξύ του εκάστοτε οφειλόμενου και καταβληθέντος συμβατικού τιμήματος με το εκτελεσθέν έργο και τις πραγματοποιηθείσες από τη ναυπηγική μονάδα πληρωμές ή δαπάνες, αναγκαίες για τη ναυπήγηση εκάστου συγκεκριμένου πλοίου. Η σχετική διαδικασία ενεργοποιείται μετά από αίτηση ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο βαρύνεται με την αντίστοιχη δαπάνη της έκθεσης.

Άρθρο 70

Η παράγραφος 5 του άρθρου 120 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η χρονική διάρκεια των μεταθέσεων και αποσπάσεων του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης μέχρι και δύο (2) έτη.»

Άρθρο 71ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την απόκτηση άδειας ρυμουλκού λιμένος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ρυμουλκό πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των είκοσι (20) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ρυμουλκά που έχουν εφοδιαστεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή με άδεια ρυμουλκού λιμένος δύνανται να αντικατασταθούν με άλλα νεότερης ηλικίας τηρουμένων των ορίων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ενδεχόμενες περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε διάταξη, κατά το μέρος που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα κατά διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 72

Στην παρ. 29 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Έκθεση απογραφής που περιγράφει το ως άνω ακίνητο συντάσσεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και καταχωρίζεται ατελώς στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. Για την υπαγωγή κτισμάτων και εγκαταστάσεων του ως άνω κτιρίου στις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αρκεί η υποβολή των υπό α΄ και β΄ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73Διατηρούμενες − Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 11, 13, 17 έως 20 και 25 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) παραμένουν σε ισχύ. Ομοίως, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 85/ 2012, του άρθρου 12 εκτός των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 14 εκτός των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 16 εκτός της παραγράφου 5, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3922/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 15 και 23 του ν. 3922/2011. Ομοίως, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 εκτός της παραγράφου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12, των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16, της παραγράφου 3 του άρθρου 21, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3922/2011 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 127 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) καταργείται.

Άρθρο 74Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του ν. 103/ 1975 (Α΄ 167), όπως ισχύει, λογαριασμός, που τηρούσαν τα Λιμενικά Ταμεία, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 51 του παρόντος, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων τους, διατηρείται μετά τη μετατροπή τους σε ανώνυμη εταιρία και εφαρμόζεται μέχρι την αποχώρηση των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπαλλήλων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως. β. Οι διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στα Λιμενικά Ταμεία της ανωτέρω περίπτωσης α΄ εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο ή δεν αντίκεινται σε αυτόν ή στον κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου τις θέσεις του Αρχηγού, του αρχαιότερου Υπαρχηγού και του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής καταλαμβάνουν ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο Επιτελάρχης Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίστοιχα.

Άρθρο 75Τελικές διατάξεις

Διατάξεις που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 76Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ