156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 1 - Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το προσωπικό αυτό δύναται να διατεθεί στην ΕΚΧΑ Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου το ήδη αποσπασθέν, από τον Ο.Κ.Χ.Ε. στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προσωπικό παραμένει στη διάθεση της ΕΚΧΑ Α.Ε.. β) Το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται αυτοδικαίως κατά ειδικότητα σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, οι δε τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα καταργούνται.