156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 11 - Διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 11Διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α΄124) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Α. Οι διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Πολεοδόμησης περιοχών κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 (Α΄124) δύνανται να ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. B. To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται κατά πέντε (5) έτη σε περίπτωση που εντός δεκαετίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης Έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της παραγράφου 3 δεν έχουν καθοριστεί και πολεοδομηθεί ως ΠΕΡΠΟ τα προβλεπόμενα με αυτή μέγιστα εμβαδά των εδαφικών εκτάσεων. Η σχετική βεβαίωση της παραγράφου 6 χορηγείται εντός της πενταετίας για αιτήματα που υποβάλλονται εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της δεκαετίας. Γ. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος της δεκαετίας ή της προβλεπόμενης παράτασης των πέντε (5) ετών εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ για την περιοχή, παύει η ισχύς της Απόφασης έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων και η βεβαίωση της παραγράφου 6 χορηγείται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων αυτών.»